Файл қосу

Сызықтық функция

Пән: Әртүрлі
МАТЕМАТИКА
6-сынып
(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

Рет №
Сағат №
Тақырыптың атауы
Сағат саны
Мерзімі
Ескеру

І тоқсан
54сағ

5-сыныптағы математика курсын қайталау
12

1.
1,2
Натурал сандар, өрнектерді ықшамдау
2

2.
3,4
Ондық бөлшектерге амалдар қолдану
2

3.
5,6
Жай бөлшектер және оларға амаладар қолдану
2

4.
7,8
Теңдеу. Мәтінді есептерді теңдеу арқылы шығару
2

5.
9,10
Пайыз
2

6.
11,12
Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу
2

І тарау. Қатынас және пропорция
24

7.
13
Қатынас
1

8.
14,15
Пропорция
2

9.
16,17
Пропорцияның негізгі қасиеті
2

10.
18
Есептер шығару
1

11.
19,20
Шамалардың тура және кері пропорционалдығы
2

12.
21
Есептер шығару
1

13.
22
1-бақылау жұмысы
1

14.
23
Пысықтау
1

15.
24,25
Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару
2

16.
26
Есептер шығару
1

17.
27,28
Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару
2

18.
29
Диаграмманы салуда пропорцияны қолдану
1

19.
30,31
Масштаб.
2

20.
32,33
Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера
2

21.
34
Есептер шығару
1

22.
35
2-бақылау жұмысы
1

23.
36
Қосымша сағат
1

ІІ тарау. Рационал сандар және оларға амалдар қолдану
50

24.
37,38
Оң және теріс сандар. Координаталық түзу
2

25.
39,40
Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар
2

26.
41,42
Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару
2

27.
43
Есептер шығару
1

28.
44,45
Рационал сандарды салыстыру
2

29.
46
Есептер шығару
1

30.
47
3-бақылау жұмысы
1

31.
48
пысықтау
1

32.
49,50

Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу
2

33.
51,52
Теріс рационал сандарды қосу
2

34.
53
Есептер шығару
1

35.
54
Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу
1

ІІ тоқсан
42сағ

36.
55
Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу
1

37.
56,57
Есептер шығару
2

38.
58
Рационал сандарды қосудың қасиеттері
1

39.
59,60
Рационал сандарды азайту
2

40.
61,62
Есептер шығару
2

41.
63,64
Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы
2

42.
65
4-бақылау жұмысы
1

43.
66
пысықтау
1

44.
67,68
Рационал сандарды көбейту
2

45.
69
Есептер шығару
1

46.
70
Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері
1

47.
71,72
Рационал сандарды бөлу
2

48.
73
Есептер шығару
1

49.
74
6-бақылау жұмысы
1

50.
75
Қатемен жұмыс
1

51.
76,77
Қайталау есептері
2

52.
78,79
Рационал сандарға амалдар қолдану
2

53.
80,81
Есептер шығару
2

54.
82,83
Қайталау есептері
2

55.
84
7-бақылау жұмысы
1

56.
85
Қатемен жұмыс
1

57.
86
Қайталау
1

ІІІ тарау. Өрнектер және тепе-теңдіктер
15

58.
87
Айнымалы.
1

59.
88,89
Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу
2

60.
90,91
Есептер шығару
2

61.
92,93
Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер
2

62.
94
Есептер шығару
1

63.
95
8-бақылау жұмысы
1

64.
96
Қайталау
1

ІІІ тоқсан
60 сағ

65.
97
Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер
1

66.
98,99
Өрнектерді тепе-тең түрлендіру
2

67.
100,101
Есептер шығару
2

ІV тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
16

68.
102,103
Санды теңдіктер және олардың қасиеттері
2

69.
104
Теңдеуді шешіңдер
1

70.
105,106
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге есептер
2

71.
107,108
Есептер шығару
2

72.
109,110
Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару
2

73.
111,112
Есептер шығару
2

74.
113,114
Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
2

75.
115
Есептер шығару
1

76.
116
9-бақылау жұмысы
1

77.
117
Қайталау
1

V тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері
20

78.
118,119
Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері
2

79.
120,121
Сан аралықтары
2

80.
122,123
Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы
2

81.
124,125
Есептер шығару
2

82.
126,127
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер
2

83.
128
Есептер шығару
1

84.
129,130
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі
2

85.
131,132
Есептер шығару
2

86.
133,134
Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер
2

87.
135
Есептер шығару
1

88.
136
10-бақылау жұмысы
1

89.
137
Қайталау
1

VІ тарау. Координаталық жазықтық
13

90.
138,139
Жазықтық. Перпендикуляр түзулер мен кесінділер
2

91.
140,141
Параллель түзулер мен кесінділер
2

92.
142,143
Координаталық жазықтық.
2

93.
144,145
Тікбұрышты координаталар жүйесі
2

94.
146
Есептер шығару
1

95.
147,148
Остік және центрлік симметрия
2

96.
149
11-бақылау жұмысы
1

97.
150
Қосымша сағат
1

VІІ тарау. Функция. Сызықтық функция
15

98.
151
Функция.
1

99.
152,153
Функцияны формула арқылы беру
2

100.
154,155
Функцияны кесте арқылы беру
2

101.
156
Функцияны графиктік тәсілмен беру
1

ІV тоқсан
60 сағ

102.
157
Функцияны графиктік тәсілмен беру
1

103.
158,159
Сызықтық функция және оның графигі
2

104.
160
Есептер шығару
1

105.
161,162
Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы
2

106.
163
Есептер шығару
1

107.
164
12-бақылау жұмысы
1

108.
165
Қайталау
1

VІІІ тарау. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері
21

109.
166
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның графигі
1

110.
167
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі
1

111.
168,169
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығару
2

112.
170,171
Есептер шығару
2

113.
172,173
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығару
2

114.
174,175
Есептер шығару
2

115.
176
13-бақылау жұмысы
1

116.
177,178
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығару
2

117.
179,180
Есептер шығару
2

118.
181,182
Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару
2

119.
183,184
Есептер шығару
2

120.
185
14-бақылау жұмысы
1

121.
186
Қайталау
1

6-сыныптағы математика курсын қайталау
18

122.
187,188
Қатынас және пропорция
2

123.
189,190
Рационал сандар және оларға амалдар қолдану
2

124.
191,192
Өрнектер және тепе-теңдіктер
2

125.
193,194
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
2

126.
195,196
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері
2

127.
197,198
Координаталық жазықтық
2

128.
199,200
Функция. Сызықтық функция
2

129.
201,202
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері
2

130.
203
Жылдық қорытынды бақылау жұмысы
1

131.
204
пысықтау
1

132.
Барлығы
204Ұқсас жұмыстар
Сызықтық функцияның графигі
Түзулер параллель
Сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы
Сызықтық функция 6-сынып
Сызықтық функциялардың графиктерін зерттеу
Функциялар және графиктер
Сызықтық функцияның қасиеттері
Күнтізбелік жоспарлау. 6 бағдарлы сынып
Теңдеуге есептер шешу
Сабақта құзыреттілікті дамыту жолдары
Пәндер