Файл қосу

Білімнің педагогикалық аспектісі - Оқушыларға ғылымды

Пән: Әртүрлі
ПЕД 300 АЛФАВИТ ворд

| | |
|ПЕДАГОГИК -300 -АЛФАВИТ |20. Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің |
|Lessonstudy кезеңдерінің бірі-«Қатысушылардың өткізілген |белгіленген нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылар |
|сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық |тобының қолжеткізген деңгейі мен арақатынасы |
|нәтижелерін жүйелеп, талдауы». Осыдан кейінгі кезең |салыстырылған соң қорытынды жасалады-Оқуды бағалау |
|–Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі |21. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау |
|Lesson Study-ді жоспарлау |жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту |
|ААА |ортасы-Оқушыға бағдарланған |
|«Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой |22. Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың |
|бөлісу» сипаттамасына тән білімді игеру үлгісі |қолжетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп |
|(Александр)-Талқылау |отыратын өнер-Педагогикалық шеберлік |
|Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялық |23. Баланы озықтиярымен оқыту бұл-Педагогикалық |
|тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша |жаңашылдықтың идеясы |
|жіктелген-Өзара қарым-қатынас стилі бойынша |«Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді |
|Адам тәжірбиесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады |жоспарла» ережесі қай принципке жатады -Жүйелілік |
|түрі-Эпизодты |25. Бейнелеу көрнектілігіне жатады-Макет |
|Адамгершілік тәрбиесі-Жалпы адамзаттық құндылықтарды |26. Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиіміділігіне баға |
|игеру |беретіндей нақты критерий-Жаңашылдық |
|Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық |27. Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын алагерілетін |
|тәрбие-бұл-Тәрбиенің бағыты |алгоритмдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың |
|Адамзаттың жинақтаған тәжірбиесі, заттармн құбылыстарды, |түрі-Репродуктивті |
|табиғатпен қоғам заңдарын тану нәтижесі -Білім |28. Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән? Асқар, |
|Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері-Адамдарға құрмет |ережені жақсы айттыңы. Енді мысал келтіре |
|сезімін дамыту |аласызба?-Сынақтан өткізу |
|Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, |29. Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын |
|заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта |типті жүйенің сипатын көрсетіңіз -Жұмыстың құндылығын |
|жаңыртуы ол-Білім |айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін- |
|АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін қолданудың |белгілейді |
|мысалы-Оқу және талқылау мақсатында оқушылардың |30. Білім беру мазмұны-Ғылыми білімдер, іскерліктермен |
|жұмыстарды алмастыруы |дағдылар жүйесі |
|Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі|31. Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар |
|механикалық есте сақтау- Үнемі қайталап отыру арқылы |-Білім бері стандарты |
|фактілерді, ойларды жаттау |32. Білім берудегі инновациялық процесстердің |
|Ата-анасынан ұрпақтарына қандайда бір белгілердің, |педагогикалық маңызды проблемасы- Озық педагогикалық |
|ерекшеліктердің берілуі-Тұқым қуалаушылық |тәжірбиені зерттеу, жинақтау және тарату |
|Аударма жасау,интерпретация, экстраполицияны қамтитын |33. Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен |
|Блум таксономиясының кезеңі- Түсіну |және практикамен байланысын тереңдету-Белсенділік |
|БББ |34. Білімнің педагогикалық аспектісі-Оқушыларға ғылымды |
|Б.Синнер көз қарасы бойынша, адамдардың лайықты істері |оңтайлы түсіндіру тәсілі |
|үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза |35. Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын |
|қолдану- Операннты шарттылы |тұлға аралық және тұлға ішілік күдеріс -шығармашылы |
|Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес |36. Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу |
|түйінді фактордың бірі-Оқушылардың өзін-өзі бағалауға |өткізудегі бағалаудың мақсаты-Стандартты бақылау және |
|қатыстырылуы |орындау |
|Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің |37. Білім таксономиясына сәйкес жаңа үлгідегі әр түрлі |
|интерпретациясы-Алынған мәліметтердің мәнін анықтау |тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты |
|Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. |жүйелеу деңгейі-Жинақтау |
|«Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім |38. Бұл өлшемге тән оқушыларда "қызығушылықты арттыру |
|әрекеті-Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру |үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу" |
|Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. |байқалады-Күрделілікке деген сүйіспеншілік |
|«Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалімнің |39. Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу |
|әрекеті-Оқушының сұраққа жауабын тыңдау |тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады- Метатану |
|Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. |ВВВ |
|«Қорытынды сипаттамасына тән мұғалім әрекетін | |
|көрсетіңіз-Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау | |

| | |
|40. В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты |ӘӘӘ |
|нәтижесі-Теориялық сана мен ойлау |57. Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын |
|ҒҒҒ |анықтауды талап ететін принцип- Мақсаттылық |
|41. Ғылыми-жаратылыс пәндері-Физика, математика, химия, |58. Әрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін әр |
|биология |түрлі және қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың |
|42. Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімділік |оқу іс-әрекетін басқару әдісі-Жаттығу |
|іскерлікпен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай |59. Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап |
|функциясына жатады?-Білімділік |ететін оқу әдісі-Түсіндіру |
|43. Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде |ЖЖЖ |
|басшылыққа алынатын жаңашылдық- Инновацияның негізгі |60. Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және |
|крийтерилері |басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын |
|44. Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға|әдіс-Жазалау |
|көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен|61. Жазалау әдісі-Келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін |
|ерекшеленетін оқушының өлшемі -Ойлау қабілетінің |қолданылатын педагогикалық ықпал |
|жылдамдығы |62. Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін |
|ДДД |жағдайлар-Оқушының жасы |
|45. Дарынды және талантты балаларды анықтауды "өз білімін|63. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі |
|жетілдіру" өлшемін сәкес келетін балаларда көрініс |нұсқада пайдалану. Блум таксономиясының қай қадамына |
|табатын ерекшелік -Олар өздерінің оқуларын реттей алады |сәкес -қолдану |
|46. Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру |64. Жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиіміділігін тәжірибе |
|бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен |жүзінде сынақтан өткізудегі бағалау мақсаты-Бағдарлама |
|Райс)-Жалпы зерттеу жаттығулары |мазмұнын бақылау |
|47. Дарынды және талантты оқушылардың таландыруға қатысты|65. Жарыс әдісі-Өз нәтижесін басқалармен салыстыра |
|сипаттамасын көрсетіңіз-Өзін-өзі сынайды, бағалай алады |отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту |
|48. Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша |66. Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ-Төмен|
|"Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп,|дәрежелі |
|қабылдай алады" деп анықталған өлшем-Икемділік |67.«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында |
|49. Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту |ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану |
|аспектісінің мысалы-Талдау және бағалау |барысында оқушылар-Сайтта ақпаратты жариялайды |
|50. Дж. Флейвелл бойынша, оқушыға білиеген тапсырманы |68. «Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында |
|орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп|ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану |
|тұрсада, тапсырманы орындай алмауы-Өнімділік тапшылығы |барысында оқушылар-Электронды поштаны қолданады |
|51. Дидактиканың нақты түсініктері-Сабақ беру, оқыту, |69.«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында |
|білім беру, оқу |ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану |
|ЕЕЕ |барысында оқушылар-Электронды тасығышқа ақпаратты |
|52. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішіне |сақтайды |
|икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз |70.«Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан |
|-Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай |күрделіге» деген ереже қандай принципке жатады |
|алады |-Бірізділікпен жүйелілік |
|53. Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін |71. Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор Отбасы |
|сипаттамалар ішінен "ақпаратты толықтырып, олардың |72. Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер |
|қайшылықтарын анықтай алатын және оның мәніне тез |етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеб |
|жететін" өлшем-Мәселені шешу |ер-Педагогикалық технология |
|54. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін |73. Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған тәжірибені |
|жетілдіру" сенімді өлшемнің сипаттамасы-Олар өздерінің |және ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар |
|оқуларын реттей алады |әдісі, эксперимент-Мектепті жаңарту жолдары |
|55. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді |74. Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, оймен |
|өлшемнің сипаттамасы-Басқаларға қарағанда ойлау |ойлау, оқиғамен кейбір жағдайлар туралы еске алуың бір |
|қабілеттері жақсы ұйымдастырылған |бөлігін айқындайтын жады түрі.-Сематикалық |
|56. Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен |75. Жеке тулғаны дамыту, базалық мәдениетін |
|байланыстырып елестетуге негізделген?-Орын әдісі |қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады -Білім беру |

| | |
|76. Жекелкп оқыту-Оқушылардың дербес ерекшеліктерін |93. Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушыларың өз бетімен |
|ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру |орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі |
|77. Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму |Практикумдар |
|кезеңі-Мектепке дейінгі жас |ҚҚҚ |
|78. Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау жинақтау |94. Қазақ балаларының оқыту, оларға білім беру |
|және бағалау сияқты динамикалы күдерістер жүретін жады |мәселелерін көтерген кім-Ы.Алтынсарин |
|түрі -Жұмыс |95. Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан |
|79. Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау |басталады-Жағымсыз |
|АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып |96. Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы|
|табылады-Тестілеу және растау |білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі - Рәсімдік |
|ЗЗЗ |97. Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары |
|80. Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық |-Азаматты тәрбиелеу |
|жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға |98. қолдану ерекшелігімен орнына байланысты жаңалық |
|болады -Жаңашылдық, оптималдық , жоғары нәтижелілік, |енгізудің түрлері-Технологиялық, әдістемелік, |
|тәжірибеде шығармашылық пен қолдану мүмкіндігі. |ұйымдастырушылық |
|81.Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың |99. Құқықтық тәрбие негізі-Отбасы |
|әрекеті-Айтқандарын дәлелдейді |100. Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші |
|ИИИ |болып табылады-Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі |
|82. Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият |101. Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен |
|бағалана бермейтін әңгіме түрі -Кумулятивтік әңгіме |тапсырмаларға ұмтылатын оқушыларға тән өлшем- |
|83. Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде |Күрделілікке деген сүйіспеншілік |
|педагогиканың басты мәселесі -Педагогикалық тәжірибені |ЛЛЛ |
|зерттеу және психологиямен педагогика ғылымының |102. Л.С. Выготский зерттеулерінің теориялық |
|жетістіктерін тәжірибеге жеткізу |атауы-Мәдени-тариха даму теориясы |
|84. Инновациялық педагогикалық технологиялар |103. Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні |
|-Мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс – |көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың |
|әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен |тәліжибелік дағдыларнының сипаттамасы-Оқушылардың білімін|
|жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және |бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін |
|дағдының көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін |меңгеруі |
|қалыптастыру |104. Латын тілінен аударғанда «бағалау» термині-«білім |
|85. Инновациялық процестердің маңызды проблемасы |алу» |
|ол-Педагогикалық – психологиялық ғылымдардың жетістігін |МММ |
|практикаға енгізу |105. М. Чиксентмихайың «өзіндік мақсат» сызбасы бойынша |
|ІІІ |дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі |
|86. Іс-әрекеттер арқылы дамитын білімі сақтау |Зерігу |
|жадысы-Рәсімдік |106. Мақсатты аудитория сипатымен бағалау стратегияларын |
|87. Іс-әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс -Сабақты |білуді қамтитын білім саласы-Пеагогикалық білім |
|зерттеу |107. Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан |
|88. Іс-әрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының |өткізудегі бағалаудың мақсаты-Стандартты бақылау және |
|бірінші қадамының мазмұны-Міндеттеме алу |орындау |
|89. Іс-әрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі|108. Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен |
|-Оқышының оқу тәжірибесін жақсартады. |жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен |
|ККК |оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін |
|90. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және |қамтитын оқыту әдісі-Лабораториялық жұмыс |
|мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы- |109. Мектеп шеберханасында, оқу-тәжірибе участігінде, |
|Технологиялық білім |оқушылардың өндірістік бригадаларында оқытуы іске асыруға|
|91. Көру(визуальды), есту(аудиалды)құралдары арқылы |болады-Практикалық жұмыстар |
|оқушылардың сезім мүшелеріне әсер ететін оқыту принципі- |110. Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын |
|Көрнекілік |ұйымдастырушының міндетіне жатпайды-Сабақ кестесін жасау |
|92.«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда |111. Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі |
|қарастырылатын жағдайдың бірі-Оқушыларға өз бетінше |-Халыққа білім беру ісін жетілдіру |
|орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру |112. Меңгерген біліммен өмірлік тәжірибе негізінде тез, |
| |нақты, саналы орындалатын практикалық және теориялық |
| |іс-әрекетке даярлық-білік |
| |113. Метатануды өлшеудің екінші өлшемі-Тапсырмаға |
| |бағытталған |

| | |
|114. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын |131. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әр түрлі |
|талаптар-Педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік |сыныптан тыссыз әрекеттері және басқа іс-шараларын |
|115. Мұғалңм іс – әрекетінің нәтижелілігі-Тиімділігімен |көрсетеді-Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында. |
|анықталады |132. Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай |
|116. Мұғалім қызметінегі оң нәтижелердің барынша |тәжірибеден артықшылығы-Логикасы, әдісі, тәсілі жағынан |
|тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инноварцияның |ерекше тиімді нәтиже береді. |
|критерийі-Нәтижелілік |133. Мұғалімнің сабаққа дайындағының бірінші |
|117. Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына |кезеңі-Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау. |
|сәйкес маңызды басымдықтардың бірі -Оқушылардың сабақты |134. Мұғалімнің субьект пен жүргізуші, әдіскер, |
|қабылдау ерекшеліктерін түсіну |зерттеуші, оқушылардың іс- әрекетін ұйымдастырушы ретінде|
|118. Мұғалім қызметінің инновациялық |қарастырылуы -Кәсіби педагогикалық позициялар |
|бағыттылығы-Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің |135.«Мұғалім сабақта білім әлі мені терезе ашып қоймай, |
|нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесінен |өзіне де көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани |
|119. Мұғалім өз пәнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру |әлемін, рухани байлығына ашады»-В.А.Сухомлинский |
|құралына, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және |136.«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында|
|өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік|одақ тұрған еш нәрсе жоқ» деп жазған-Я.А.Коменский |
|деңгей-іс-әрекетпен мінез құлықты жүйелік модельдеуші |ННН |
|деңгей |137. Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз |
|120. Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен |сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның ішінде |
|тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль- |зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз-Ұсыныстар сын|
|Пайымдаушы – әдісқойлық стильі |тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады. |
|121. Мұғалім сабақты жоспарлауды -Әрбір жеке сабақтың |138. Н. Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер |
|тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастауды |ұсынған қандайда болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын|
|122.Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге |әңгіме түрі-Кумулятивтік |
|бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл- |139. Н. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме |
|Сабақты зерттеу |түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты |
|123. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қаағалауға |талқылаулар да басымдылыққа ие болатын әңгіменің |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік-Оқушының оқу |түрі-Зерттеушілік әңгіме |
|материалын меңгеру тереңдігін байқау |140. Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді |
|124. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қаағалауға |қалай орындау керектігі туралы білімді сабақ-Рәсімдік |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік-Өзінің сабақты |141. Нәтижеге қол жеткізуге мұғаліммен оқушының жұмсаған |
|түсіндіруімен қойған сұрақтарына оқушылардың жауабын |күшінің шығынымен қолданылған тәсілдерінің тиімділігін |
|реакцияларын қабылдау. |анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий- |
|125. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қаағалауға |оптималдық |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік -Балаларың |ООО |
|психофизикалық күйлерін байқау. |142. Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі -Жағашылдық |
|126. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қаағалауға |143. Ойын-тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік-Оқушының жеке дара |-Ақыл-ой |
|бейіміліктерімен қабілеттерін байқау. |144. Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар. |
|127. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қаағалауға |-Ұзақ мерзімді жоспар |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік-Оқушының материалды |145. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты |
|түсінуін, жұмыс қарынын байқау. |30% есте сақтауына көмектесетін тәсілі көрсетіңіз- |
|128. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға|Көрсетілім |
|негіз болатын педагогикалық іскерлік -Сабақ барысында |146. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты |
|өзінің мінез құлқымен сөйлеуін қадағалау. |75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз- |
|129.Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға |Тәжірибе жасау |
|болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу дерісін |147. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты |
|зерелеу-Сабақты зерттеу |есте сақтауы үшін ең тиімдісі -Өзгелерді оқыту |
|130. Мұғалімнің инновациялық іс әрекеті-Озық |148. Оқу сабақтарының стандартсыз формалары |
|педагогикалық тәжірибелерді оқу тәрбие үрдісіне енгізу. |-Сабақ-конференция, панарама сабақ, интеграцияланған |
| |сабақ. |

| | |
|149. Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі |170.Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі |
|жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатын ең үздік |дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде |
|оқүшыны аныктайтын сенімді өлшем-Өз білімін жетілдіру |дамитын сыни ойлау дағдысы-Қорытындылау |
|150. Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктерімен дамуы |171.Оқушылардыңанағұрлым толық |
|туралы хабарлау-Кері байланыс |жауапберуіне,өзидеяларындамытуына көмектесетін |
|151. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі |сұрақтәсілі-Сынақтан өткізу |
|факторлардың бірі-Балалардың қалай оқитынын мұгалімнің | |
|түсінуі |172.Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, |
|152. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі |дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай |
|факторлардың бірі-Нені оқу керектігін түсіну |қалыптастыруы-Оқыту ортасын құру |
|153. Оқу үшін бағалаудың мақсаты-Табысқа жетуге бағыт |173.Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды |
|беру |көзкарастармен мумкіндіктерді карастыруын білдіретін сыни|
|154. Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл-Танымды |ойлау ерекшелігі-Сыңаржақтылықтын болмауы |
|қойындар |174.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын |
|155. Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән |басқаға бағыттау,сұрақ қою мысалын көрсетіңіз-Көмектесе |
|белгі-Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен,мүқият |алатындар бар ма |
|бағаланады. |175. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын |
|156. Оқуды бағалаудың мақсаты -Баға қойып, нәтижені |сынактан өткізуде сұрақ кою мысалы-Осы ойыңызды |
|тіркеу |дәлелдейтін мысал барма |
|157. Оқуды даралаудың шешуші критерий-Білім алуда |176. Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме- |
|тәуелсіздікті қамтамасыз ету |"Менің қалауым" дифференциалды-диагностикалық сауалдамасы|
|158. Оқулыққа қойылатын талаптар -Оқу материалдарының |177. Оқушылардың мегатанымдық немесе өздігінен реттелетін|
|жоғары идеялық және ғылыми деңгейінде түсінікті болып |оқуының алғы шарты-Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі |
|баяндалуы |178.Оқушылардың нені білетіндігін және не істей |
|159. Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе|алатындығын, сонымен қатар олар кандай қиындықтармен |
|бірдей жастағы оқушылар тобының кол жеткізген деңгейімен |кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін |
|салыстырған соң қорытынды жасалады-Оқуды бағалау |бағалау кезеңі-Қадағалау |
|160.Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, |179.Оқушылардың өзін-өзіынталандыра отырып оқуғадеген |
|бақылау, осы ойлау нәтижелерін кейін оқү үдерісінде |ұмтылыспен кызығушылықтарының пайда болуы-Ішкі уәж |
|саналы пайдалану үдерісі-Метатану |180.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі |
|161. Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, |ерекшеліктері «сыңар жақтылықтың болмауына» сәйкес |
|оқушының қабілеті жетіп тұрса да-тапсырманы орындай алауы|келетін сипаттама-Көз карастардың барлығын қарастыру |
|Дж.Флейвелл-Өнімділік тапшылығы |181.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі |
|162.Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, айтқандарын |ерекшеліктерінің бірі-Өзге идеяларды қабылдауға ашық |
|дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге |болуы |
|тырысатын-Зерттеушілік |182.Оқушылардыңсынтұргысынанойлауыныңнегізгі |
|163.Оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайтын және |ерекшеліктерініңбірі"пайымга"тән |
|сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі-Кумулятивтік |Сипаттама-Дәлелдердіңдеңгейін,маңызынмойындау |
|164.Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін |183.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі |
|бекітіп, көзқарасын дәлелдеп шығуға көмектесетін оқыту |ерекшеліктерінің бірі "тәртіпке" тән сипаттама-Тиянақты, |
|әдісі-Дискуссиялық |нақты және жан-жақты болуы |
|166.Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс |184.Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке |
|жасау уақытын ұлғайтуы -Жауаптарын түзетуге, нақтылауға, |ынталандыратын мұғалімнің стилі-Демократиялық |
|дұрыстаүға мүмкіндік береді |185. Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау |
|167.Оқушыларіс-әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың |үдерісі-Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау |
|жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуатымен мүмкіндіктеріне |186.Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан |
|сәйкес болуы-Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес |өткізу сұрағы-Осы айтқандарыңызға мысал келтіре алсыз ба |
|ерекшеліктеріне сәйкестігі | |
|168.Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын | |
|нық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, | |
|тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп | |
|отыратын сұрақ қою тәсілі-түртік болу | |
|169.Оқушыларда «өзіндік мақсаты» қалыптастыру жағдайында | |
|дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесі-Ағын | |

| | |
|187.Оқушының жазалауға ұшырамауы, нашар баға алмау үшін |208. Оқытудың негізгі компоненттері-білім, іскерлік, |
|оқуы-Сыртқы уәж |дағды |
|188.Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау |209. Оқытудың тәжірбие үлгісі және |
|қажеттілігі-оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға |ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен |
|мүмкіндік алады |«модельдеу» аспектілері арасындағы-ықтимал әсерлерді |
|189.Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін-өзі |имитациялау |
|ынталандыруы-Ішкі уәж |210. Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін |
|190.Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дәлелдерді талап|оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты қамтитын |
|етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» көрсететін |оқыту принципі -беріктік |
|ерекшелігі-ұтымдылық |211. Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталған әңгіменің|
|191.Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ, ойын мен |түрі-әңгіме- дебат |
|тапсырмаларға ұмтылу арқылы арқылы арттыратын оқушыны |212. Орта мерзімді жоспардың қызметі-тізбектелген |
|анықтайтын өлшем-күрделілікке деген сүйіспеншілік |сабақтар жоспарын құру |
|192. Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті |213. Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын |
|білім мазмұнының құрылымы- ғылыми |қалыптастыру шараларын белгілеуге бағыттайтын негізгі |
|білімдер,дағды,дүниетанымдық,адамгершілік,эстетикалық |сұрақтың бірі-оқушылар нені білуге тиіс |
|идеялар. |214. Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын |
|193.Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері-таным |мазмұн-тізбектелген сабақтар топтамасы |
|теориясы |«Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке |
|194.Оқыту әдістері анықталмайды-оқушылардың |жатады-Түсініктілік |
|қызығушылығымен |ӨӨӨ |
|195. Оқыту заңдылықтарымен құбылыстарына қатысты |216.Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, |
|ілімдермен оқыту ілімі-дидактика |бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес |
|196. Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми |өлшем-ойлау қабілетінің жылдамдығы |
|дәйектермен, теориялармен, заңдармен таныстырса және |217.Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі -өзіндік талдау |
|ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принцике |өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу |
|жатады-ғылымилық |218.Өткен метериалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, |
|197. Оқыту принципінің мәні-дидактикалық процесті |толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым|
|ұйымдастырудагы және өткізудегі нормативті талаптар, |сұрақ -түрткі болу |
|жетекші идеялар |219.Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі -сабақтың |
|198. Оқыту процесінде оқушылармен меғгеруге тиіс |дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешіледі |
|іс-әрекеттер тәсілдерәмен ғылыми білім, білік және дағды |П П П |
|жүйесі – бұл білім беру мазмұны |220. Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы -сауаттылық |
|199. Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға |дағдыларын жетілдіреді |
|арналған өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік |221. Педагогика ғылымының саласы -педагогика тарихы |
|сипаттамасы-тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп |222. Педагогикалық жаңалықтарды жасау оларды |
|қабылдайды |педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, |
|200.Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап-принцип|пайдаланымен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру |
|201.Оқытудағы саналықпен белсенділік принципіне |үрдісі -инновациялық |
|сипатталады-оқыту процесінде оқушылардың белсенді |223. Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың |
|қатысуымен оқу материалын меңгеруімен |практикада игерілуімен пайдаланудың ордасы инновациялық |
|202.Оқытудағы тәжірбие үлгісі және |орта |
|ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен |224. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және |
|«бағалау және талдау» акспектілері арасы-әр-түрлі |пайдалануға негізделген мұғалім қызметі -инновациялық |
|жұмыстарды салыстыру |бағыттылығын көрсетеді |
|203.Оқытудағы тәжірбие үлгісі және ақпараттық- |225. Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу |
|коммуникациялық технологиялар көмегімен «көрсету» |мұғалімге не үшіг қажет -тәрбиемен оқытудың міндеттерін |
|аспектілері арасындағы сәйкесті-өлшеулерді қалай жүргізу |шешу үшін |
|керектігін көрсету |226. Педагогикалық процестің бағыттылық принципі -оқыту |
|204.Оқытудың ғылымилық принципі-оқушылардың дүние |мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы |
|танымдық коз-қарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер |227. Педагогтің өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, |
|жүйесімен қарулану |вербализациялау арқылы психологиялық талдау жасау |
|205.Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімнің жаңа |күйі-Педагогикалық рефлексия |
|бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің|228. Педагогтың тұлғалық центрациясын психология |
|түйінді сипаты-креативтілік |саласында зерттеген ғалым-А.Б.Оралов |
|206.Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру тұрлерін, әдістерін, |229. Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді |
|оқытудың мақсатымен заңдылықтарына сай анықтайтын |түрлі нұскада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына|
|қағидалар жүйесі-дидактикалық принциптер |сәйкес-Қолдану |
|207.Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, | |
|біліктерімен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың | |
|білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлерімен әдістері | |
|туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда | |
|көрсетіледі-оқу бағдарламасының құрамында | |

| | |
|230. Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын |249.Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін |
|көрсетіңіз-ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі |жүргізілетін талқылау кұрылымына сай бірінші |
|231. Проблемалық ситуация-Бар білімге сүйене отырып |қарастырылады - "бақыланатын" оқушылардың оқуы |
|тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау |250.Сабақты зертгеу үдерісінде білім сапасын арттыратын |
|қиыншылығының психологиялық жағдайы |белгілі бір тәсілді дамыту жолына нықтау үшін |
|232. Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды |зерделенеді-оқушылардың оқу үдерісі |
|меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар |251.Сабақты зертеуде зерттеу үшін жауапкершілік |
|туындайтын ойлаудың түрі-Конвергентті |алады-бүкіл зерттеу тобы |
|РРР |252.Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар-оқытудың|
|233. Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты |жаңа тәсілін модельдейді |
|оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш |253.Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының |
|кезеңі-Жетілдірү, удеріс, нәтиже |бірі-креативтілік |
|234. Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға |254.Сабақты психологиялық талдау – бұл-мүғалімнің |
|сай әрекет ететін көмектесетін үдеріс-іс-әрекеттегі |проективті-рефлексивті іс-әрекеті |
|толғаныс |255.Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне |
|ССС |негізделеді-бірізділік |
|235. Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ |256.Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің |
|мүшелерінің зерттеу сабағын жоспарлауға дейінгі |орналасқан жерін анықтап,оны түсіну бағалау |
|кезеңі-Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды |қабілеті-ақпараттық сауаттылық |
|анықтауы |257.Сандық технологияны пайдалана отырып, мәліметтердің |
|236. Сабақ беруде пайдаланылатын тәсілдерін жұмыс |орналасқан жерін анықтап, оны түсіну бағалау |
|амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлекциялық |қабілеті-педагогикалық сауаттылық |
|іс-әрекеті-сабақты психологиялық талдау |258.Сендірудің маңызды әдісі-өнеге-үлгі |
|237.Сабақ жоспарының соңғы кезеңі-сабақты қорытындылау |259.Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар оқушының |
|238.Сабаққа психологиялық талдау жасау ол-мұғалімнің |жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мумкіндік|
|проективті-рефлексивті іс-әрекеті |береді-өз жауабын түзетуге, нақтылауға |
|239.Сабақты жоспарлау және оны өткізуге технологияларын |260.Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу |
|дайындаудың бірінші бөлігі- сабақ мақсатын оның әрбір |ойға салу дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге |
|қадамын терең ойластыру |итермелейтін сұрақ тәсілі-түрткі болу |
|240.Сабақты жоспарлауда және оны өткізуге технологияларын|261.Сын тұрғысынан ойлау қарым-қатынас жасау дағыдыларын |
|дайындауда өзара байланысты қанша бөлік бар - 2 |дамытудың негізгі тәсілі-дәлелдеу |
|241.Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы|262.Сынақтан өткізу сұрағы-осы айтқандарыңызға дәлел |
|сұрақ-сабақтың мақсаты қандай |келтіре аласыз ба |
|242.Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін |263.Сынып сағатына жатады-форма |
|жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде |264.Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің |
|карастырылады-Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау |әңгіме-дебат түрі-бас қадамдардың көз қарасын қабылдауды |
|243.Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсіліндегі ең басты |қаламайды |
|үдеріс-Сабақты зерттеу |Т Т Т |
|244.Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын |265.Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының |
|жоспарлауда ерекше мән беріледі-«Бақылаудағы» оқушылардың|заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі- |
|сабақта өтілетін материалды игеру |ғылымилылық |
|245.Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық |266.Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға |
|ерекшеліктерінің бірі-мұғалім зерттеу барысында |бағытталған сұрақ-жоғары дәрежелі |
|жинақтаған білімімен педагогика қауыммен кеңінен бөлісе |267.Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу-мегатану |
|алады |268.Танымдық, эмоцияналдық және психомоторлық бағыттар |
|246.Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық |бойынша оқушыларды оқыту мақсаттарының тізімін жасауға |
|ерекшеліктерінің бірі-оқытумен сабаққа берілген |негізделген модель-Блум таксономиясы |
|кез-келген баға тұтас топ жұмысына қатысты |269.Тәрбие әдісіретінде жаттығудың мәнінеде-мінез-құлық |
|247.Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі-оқу сапасын |нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс |
|арттыру |әрекетті ұйымдастыру |
|248.Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін |270.Тәрбие әдістеріне жатады - әңгімелесу |
|оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін |271.Тәрбие әдістсрінің логикалық қатарынан қайсысына |
|түйінді сипаты-ғылыми дәлділік |шектеу қоюға болады-көрнекілік |
| | |

| | |
|272. Тәрбие процесі көп факторлы процесс-объективті, |ҰҰҰ |
|субъективті |293.Ұжымдық танымдық іс-әрекет формасына |
|273. Тәрбие процесі нәтижелігінің басты белгісі |кірмейді-оқушының сабақтағы жауабы |
|-Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай |294.Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі |
|мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу |алғашқы болып сақталатын компонент-эпизодты |
|274.Тәрбие процесі нәтижелігінің маңызды |ФФФ |
|сипаты-тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен |295.Факультатив-оқытудың қосымша формасы |
|мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі |ЭЭЭ |
|275.Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар-тұлғаның |296.Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады-оқу |
|ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір |пәндері |
|сүретін объективті жағдай |297.Эстетикалық тәрбиенің міндеттері-оқушылардың |
|276.Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы-өзіндік |әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін, |
|алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптармен оларды |бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу |
|орындау мүмкіндігі арасыныда |298.Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай |
|277.Тәрбие процесінің ерекшеліктері-тәрбиелік |саласы-эстетикалық |
|іс-әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы көп факторлылығы, |299.Этикалық әңгіме-оқушылардың бойындағы белгілік |
|уздіксіздігі |қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледі |
|278.Тәрбие процесінің қиындықтары-өзгерісті, динамикалық,| |
|қозғалмалы | |
|279.Тәрбие процсесі -сыртқы мақсат бағдарлы ықпалмен | |
|тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін | |
|тұлға қалыптастыру, дамыту процесі | |
|280. Тәрбие тәсілі-жалпы әдістің бөлігі, жеке дара | |
|әрекет, нақ тиіс | |
|281.Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, | |
|беріктігі және үздіксіздік принципі-әр-бір бөліктерімен | |
|элементтері түгел біртұтастық құрайтын педагогикалық жүйе| |
|282.Тәрбиенің идеялылығымен мақсаттылығы-тәрбиенің алдына| |
|қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды | |
|қалыптастыруы міндеті қойылады | |
|283. Тәрбиенің құрамды бөлігі-дене тәрбиесі | |
|284. Тәрбиенің мақсаты-жеке тұлғаны жан-жақты дамыту | |
|285.Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері-ақыл-ой, дене, | |
|адамгершілік, экономикалық, еңбек | |
|286.Тәрбиенің негізгі мақсаты- жеке адамды қалыптастыру | |
|және оның жан-жақты толық қанды дамуын қамтамасыз ету | |
|287.Тәрбиенің обьективті факторлары-тұрмыстың шарттары, | |
|қоғамдық қатынастар | |
|288.Тәрбиенің өмірмен,еңбекпен,қоғам құрылысының | |
|тәжірибесімен байланыс принципі қоғамның экономикалық, | |
|әлеуметтік және рухани қатынастарын, өмір шындығының | |
|моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбиесінде қолдану | |
|289.Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз | |
|идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау | |
|барысында бағдар беретін сұрақ-сынақтан өткізү | |
|290.Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын| |
|әңгіме түрі-әңгіме-дебат | |
|291.Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерістеріне мән | |
|беретін оқу тәсілі-танымдық тәсіл | |
|292.Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуына | |
|мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс | |
|- білім беру | |Ұқсас жұмыстар
Инновациялық технологияларды қолдану ерекшеліктері
Математика пәні мұғалімі
Өзекті бағыт
Оқу сабақтарының стандартсыз формалары педагогикалық тәжірибелерді оқу тәрбие үрдісіне енгізу
Эссе. мен және менің оқушыларым қалай өзгерді?
Бастауыш буындағы педагогикалық тренингтердің тиімділігі
Ақпараттық- коммуникативтік технологияларды пайдалану (баяндама)
Кезеңдеп оқыту технологиясы
Шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелері
Өзіндік білім көтеру - мұғалімінің және педагогикалық ұжымның кәсіби дамуының негізгі құралы
Пәндер