Файл қосу

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы

Пән: География

9 сынып. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.
Сабақ № |

Сабақ тақырыбы |Сағат саны |
Мерзімі |
Іскерлік дағдыны қалыптас
тыру |
Оқыту әдісі |
Жаңа технология-
ны пайдалану |
Көрнекілігі |
қайталау |
Қосымша оқулық |
Үйге тапсырма | | |Кіріспе |1 | | | | | | | | | |1 |Қазақстанның
экономикалық және әлеуметтік географиясы пәні ,оның физикалық географиямен
және қоғамдық ғылымдармен байланысы. Қазақстан шаруашылығының дамуындағы
әлеуметтік –тарихи факторлар.Негізгі даму кезеңдері. |1 | |Пән және оқулық
туралы кіріспе Аумағы,таби
ғи ресурстық әлеует.құра
мы мен өзіндік ерекшеліктерін білу |Баяндау .
Сұрақ-жауап
Картамен жұмыс |Ақпараттық-комун -к |Д/Ж саяси картасы .
Экономикалық карта
Флипчарт | |Қазасқтанның рекордтар кітабы |Кесте толтыру | | |Халқы және
еңбек ресурстары |4 | | | | | | | | | |1 |Қазақстан халқы . Халық саны
,оның өзгеру себептері.Таяу және алыс шетелдердегі қазақ халқының саны.
Қазақ диаспорасы . |1 | |Халық саны мен динамикалық өсу қарқыны ,табиғи
қозғалысын сипаттау |Статистикалық мәліметтермен жұмыс.
Баяндау |Ақпараттық-комун -к |ҚР саяси картасы.
Экономикалық карта.
Флипчарт | |«Қазақстан-
ның демография-
лық жылнамасы» Стаистикалық жинақ |«2009 ж сайлау бойынша өз облысыңның
көрсеткіші» хабарлама | |2 |Халықтың орналасуы және тығыздығындағы
айырмашылықтардың себептері . Халықтың табиғи қозғалысы (туу,өлім,табиғи
өсім) |1 | |Жыныстық және жас құрамы еңбек ресурсының құрамдас бөлігі,еңбек
нарығын анықтау |Баяндау.
Әңгімелеу
|Ақпараттық-комун -к |ҚР саяси картасы
Экономикалық карта.
Флипчарт | |Балаларға арналған энциклопедия |«Өз облысыңдағы халықтың
құрылымы» хабарлама | |3 |Халықтың ұлттық (этникалық)діни құрамы. Халықтың
жастық және жыныстық құрамы. |1 | |Халықтың ұлттық және діни құрамын
білу,Жастық және жыныстық құрамын анықтау |Баяндау.
Сұрақ-жауап |Ақпараттық-комун -к |ҚР саяси картасы.
Экономикалық карта.
Флипчарт | |Қазақстан халқы.энцик-
лопедиялық сөздік |Өз облысымыз-
дағы халықтар діни сенімі туралы хабарлама | |4 |Елді мекендер,қала және
село халқы.Халықтың көші-қоны.Еңбек ресурстары.Халық және қоршаған
орта.Қалалардың экологиялық проблемалары . |1 | |Қала халқы:қала
–агломирация-мегаполис,
халықтың орналасуы,халық және қоршаған орта туралы
түсінік |Картамен жұмыс .Дәріс сұхбат құру |Ақпараттық-комун -к |ҚР саяси
картасы .
Экономикалық карта
Флипчарт | | |Урбандалу және өз облысыңның қалалары | | |Қазақстанның
шаруашылық географиясы |14 | | | | | | | | | | |Шаруашылыққа жалпы
сипаттама |1 | | | | | | | | | |1 |Қазақстан шаруашылығына жалпы сипаттама
. |1 | |Жоспарлы,нарық-тық және аралас экономика.
Қазақстан шаруашылығы:
кәсіпорындар-салалар.Экономи-каның құрылымдық ерекшелігін білу |Картамен
жұмыс .
Баяндау | Инновациялық,дидактикалық |Саяси карта. | |Қазақстан
өнеркәсібінің дамуы жөнінде анықтамалар мен мәліметтер |«Қазақстан
экономикасын-дағы жеке қалалардың және облыстардың рөлі» хабарлама | |
|Отын-энергетикалық кешен. |3 | | | | | | | | | |1 |Еліміздің
шаруалылығындағы маңызы,саланың құрамы.Қазақстанның отын
ресурстары.Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу. |1 | |Отын
энергетикалық кешеннің құрамы,құрылы
мы және маңызын білу |Баяндау.
Сұрақ- жауап |Ақпараттық-комун -к |Экономикалық карта | |Қазақстан
энергетикасының дамуы жөнінде мәліметтер |кесте | |2 |Мұнай және газ
өнеркәсібі . |1 | | Мұнай,
газ өнеркәсібі және қоршаған ортаға әсерін анықтау. |Баяндау.
Сұрақ- жауап | Инновациялық,дидактикалық
|Экономикалық карта | |Нұрғалиев К Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы»
Оқу құралы |«Қазақстан
ның мұнай жобасы» хабарлама | |3 |Көмір өнеркәсібі .Электр
энергетикасы,оның маңызы . |1 | |Көмір алаптарын анықтау. Карта –сызбанұсқа
құру біліктілігін арттыру. |Баяндау.
Сұрақ- жауап.
Өз беттерімен іздену |Ақпараттық-комун -к |Экономикалық карта | |Нұрғалиев
К Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы |«Қазақстанның атом электр
станциясы:
өткені,бүгіні,
болашағы» | | |Металлургия кешені |3 | | | | | | | | | |1 |Салалық
құрамы,орналасу ерекшеліктері ,шикізат базасы,ірі орталықтары. Республика
экономикасындағы металлургия өнеркәсібінің орны мен маңызы ,басқа
салааралық кешендермен байланысы . |1 | | Өндіріс процестерінің
реттілігін көрсету,негізгі
Металлургиялық,
тау-кен химиясы базаларын анықтау. |Баяндау.
Сұрақ- жауап |Ақпараттық-комун -к |Экономика-лық карта | |Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы |кесте | |2 |Қара және түсті
металлургия ,салалық құрамы.Республикалық бойынша қара металлургияның дамуы
,шикізат базасы,кәсіпорындардың орналасу ерешеліктері ,ірі орталықтары. |1
| |Шикізат көзіне бағытталуы.
Бағалы және сирек кездесетін металдар,метал-лургиялық базаларын анықтау .
|Баяндау.
Сұрақ- жауап |Инновациялық,дидактикалық |Экономикалық карта | |Қара
металлургия-ның дамуы мен өркендеуі туралы қосымша мәлімет |«Қазақстан
–қара металлургия-ның көш- басшысы» хабарлама | |3 |Қазақстан-түсті
металдарды өңдеудегі ірі аудан.Рудаларды өндіру мен оларды қайта өңдеудегі
негізгі аудандар. Металлургия және қоршаған орта .Шетелдік фирмалармен
бірлесіп жұмыс істеу. |1 | |Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу
маңыздылығын
айқындау. |Баяндау.
Сұрақ- жауап |Ақпараттық-комун -к |Экономикалық карта.
Ресурстық карта | | Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы |«Түсті металлургия және
денсаулық» | | |Машина жасау кешені |2 | | | | | | | | | |1 |Еліміздің
экономикасындағы машина жасаудың маңызы. Салалық құрамы,басқа салааралық
кешендермен байланысы . |1 | |Машина жасаудың экономикадағы ролі,қалыптасуы
мен дамуы туралы түсінік. | |Ақпараттық-комун -к |Экономикалық карта |
|Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы |кесте | |2 |Машина жасау
кәсіпорындардың орналасу факторлары. Негізгі аудандары мен орталықтары .
Тәуелсіз қазақстан жағдайында бірлескен кәсіпорындарды құру. |1 | | Машина
жасау кешенінің салаларын орналастыру принцптерін анықтау. |Баяндау
Сұрақ- жауап |Ақпараттық-комун -к |Флипчарт | |Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы |кесте | | |Химия өнеркәсібі
кешені |1 | | | | | | | | | |1 |Химия өнеркәсібі ,Құрылыс материалдары .
|1 | |Химия өнеркәсібінің маңызы,шаруашылықтағы рөлі және оларды
орналастырудың негізгі принцптерін қарастыру. |Баяндау
Сұрақ- жауап |Проблемалық оқыту |Экономиакалық карта |
|http//www.panorama.kz-(Қазақстанныңхимия,құрылыс және орман кешендерінің
дамуы жөнінде мәліметтер) |Үй аптекасында-
ғы Қазақстан дәрілері туралы өз пікілерін жазып келу | | |Агроөнеркәсіптік
кешен |3 | | | | | | | | | |1 |Агроөнеркәсіптік кешен.Қазақстанның
ауылшаруашылығы және өсімдік шаруашылығы. |1 | | АӨК мысалында салааралық
кешендер сұлбасын
құрастыру |Баяндау
Сұрақ- жауап |Ақпараттық-комун -к |Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы
|«Облыстағы жерді мелиорация-лау» хабарлама | |2 |Қазақстан мал
шаруашылықты аймақ . |1 | |Мал шаруашылығымен айналысатын басты аудандарды
анықтау. |Баяндау
Сұрақ- жауап | Деңгейлеп саралап оқыту |Қазақстанның экономикалық картасы |
| |АӨК-нің ІІІ кезеңі б/ша көшбасшы кәсіпорындар-ды атау | |3 |Тамақ және
жеңіл өнеркәсібі . |1 | | Тамақ және жеңіл өнеркәсіптіңдаму қажеттілігін
дәлелдеу. |Баяндау
Сұрақ- жауап |Инновациялық,дидактикалық |Қазақстанның экономикалық картасы
| |http//www.kazakh-zerno.kz |Сұрақтар мен тапсырмалар | | |Көлік кешені
және аумақтық-өнеркәсіптік байланыстар |1 | | | | | | | | | |1 |Теміржол
,су әуе,көлігі және құбыр желісі.Телекоммуникация.Көлік және қоршаған орта.
|1 | |Тақырыптық және статистикалық мәліметтермен жұмыс жасай білу. |Дәріс.
сұхбат құру |Деңгейлеп саралап оқыту |Қазақстанның экономикалық картасы |
|Нұрғалиев К
Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы
|Сұрақтар мен тапсырмалар | | |Қазақстанның экономикалық аудандары |11 | |
| | | | | | | | |Экономикалық аудандастыру |1 | | | | | | | | | |1
|Қазақстанды экономикалық аудандастыру. |1 | |Аумақтық өндіріс аймақтарын
ұйымдастыру және экономикалық аудандастыру, мамандану,
материалдық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану туралы түсінік .
|Баяндау
Сұрақ- жауап | АКТ |Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |С Смайлов. Қазақстан географиясы .
Оқушы анықтамасы.
Арман ПВ-2005 |Сұрақтар мен тапсырмалар | | |Орталық Қазақстан |2 | | | | |
| | | | |1 |Орталық Қазақстан экономкалық ауданы. |1 | | Орталық Қазақстан
ЭГЖ ерекшеліктеріне сипаттама
|Баяндау
Сұрақ- жауап |АКТ |Орталық Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |С Смайлов. Қазақстан географиясы .
Оқушы анықтамасы.
Арман ПВ-2005 |Сұрақтар мен тапсырмалар | |2 |Орталық Қазақстанның
шаруашылық географиясы.

|1 | |Ауданның құрамы,халқының шаруашылық ерекшелігі.
Егін мал шаруашылығына сипаттама беру. |Дәріс сұхбат құру |АКТ
|Қазақстанның экономикалық картасы
Флипчарт | |Интернет ресурстары |«ОҚ қалалары» хабарлама | | |Шығыс
Қазақстан |2 | | | | | | | | | |1 |Шығыс Қазақстан экономкалық ауданы. |1 |
|Шығыс Қазақстан
ЭГЖ -на сипаттама беру |Баяндау
Сұрақ- жауап |АКТ | Шығыс Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |Шығыс Қазақстанның экологиялық проблема-
лары | |2 |Шығыс Қазақстанның шаруашылық географиясы. |1 | | Экономикалық
байланыстары мен экологиясына баға беру. |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |АКТ |Шығыс Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары | | | |Батыс Қазақстан |2 | | | | | | | | |
|1 |Батыс Қазақстан экономкалық ауданы. |1 | |Батыс Қазақстан
ЭГЖ ерекеліктері. табиғат жағдайымен ресурстарына сипаттама беру.
|Баяндау
Сұрақ- жауап |АКТ | Батыс Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |БҚ эгж қолайлы тұстарын анықтау | |2
|Батыс Қазақстанның шаруашылық географиясы. |1 | |Өнеркәсібі,ауыл-
шаруашылығы мен экологиялық проблемасына,еңбек ресурстарына баға беру.
|Дәріс сұхбат құру |АКТ |Батыс Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |Өнеркәсіп өнімдерін шығарудағы маңызы | |
|Солтүстік Қазақстан |2 | | | | | | | | | |1 |Солтүстік Қазақстан
экономкалық ауданы. |1 | |Солтүстік Қазақстан.
ЭГЖ -на сипаттама беру. |Баяндау
Сұрақ- жауап |АКТ | Солтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |СҚ қандай табиғат зоналары бар екенін
анықтау | |2 |Солтүстік Қазақстанның шаруашылық географиясы. |1 | | Табиғат
жағдайына ,таб. ресурстарына,халқына ,еңбек ресурстарына шаруашылық
тұрғыдан баға беру. |Баяндау
Сұрақ- жауап |АКТ |Солтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |СҚ экологиялық жағдайы | | |Оңтүстік
Қазақстан |2 | | | | | | | | | | |Оңтүстік Қазақстан экономкалық ауданы.
|1 | |Оңтүстік Қазақстанның көрші Орта Азия елдерімен
ұқсастық,айырмашылықтарын анықтау . |Баяндау
Сұрақ- жауап | АКТ | Оңтүстік Қазақстанның экономикалық картасы.
Флипчарт | |Интернет ресурстары |Кесте | | |Оңтүстік Қазақстанның
шаруашылық географиясы. |1 | |Өнеркәсібі,ауыл
шаруашылығы мен экологиялық проблемасына баға беру. |Баяндау
Сұрақ- жауап |Деңгейлеп саралап оқыту |Оңтүстік Қазақстанның экономикалық
картасы | |Интернет ресурстары | | | |Қазіргі дүниедегі Қазақстан |3 | | |
| | | | | | |1 |Қазақстанның дүние жүзі картасындағы геосаяси
орны.Халықаралық экономикалық қатынастары. |1 | |Жаңа шетелдер географиясы
. ҚР халықаралық ұйымдар жүйесіне, геосаяси жағдайына баға беру |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Проблемалық оқыту | Д/ж саяси картасы.
Флипчарт | |Ермаков В А
«Казахстан в современном мире» |«ТМД-өткені,қазіргісі,болашағы» хабарлама |
|2 |Қазақстанның таяу және алыс шетелдермен сыртқы экономикалық
байланыстары. |1 | | Қазақстанның таяу және алыс шетелдермен біртұтас
экономикалық кеңістік құру қажеттілігі туралы түсінік. |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Ақпараттық-комун -к | Д/ж саяси картасы
флипчарт | | Н Назарбаев
«Қазақстан жолы» 2006ж
|«Еліміздің шетелдік мемлекеттермен сыртқы экономикалық байланысына Атырау
облысының қатысуы | |3 |Қазақстанның халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы.
|1 | |Ғылыми –техникалық байланыс,халық-
аралық қаржы қатынастары,шет
елдермен гуманитарлық байланыстар туралы ұғым | Дәріс сұхбат құру
|Ақпараттық-комун -к | Д/ж саяси картасы
флипчарт | |Интернет ресурстары |Кесте б/ша тапсырмалар | | |Табиғат пен
қоғамның өзара әсері |1 | | | | | | | | | |1 |Табиғат пен қоғамның өзара
әсері(курсты қорытындылау сабағы) |1 | |Табиғи орта,ландшафт және
адам,тұрақты дамуына сипаттама | Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Деңгейлеп саралап оқыту |флипчарт | |Интернет
ресурстары |Өзің тұратын аймақтағы мәдени ландшафтар | |

8 сынып. Қазақстанның физикалық географиясы.

Сабақ № |

Сабақ тақырыбы |Сағат саны |
Мерзімі |
Іскерлік дағдыны қалыптас
тыру |
Оқыту әдісі |
Жаңа технология-
ны пайдалану |
Көрнекілігі |
Сарамандық жұмыс |
Қосымша оқулық |
Үйге тапсырма | | |Кіріспе |1 | | | | | | | | | |1 |Қазақстан Дүние жүзі
мен Еуразия картасында. |1 | | Қазақстан туралы жалпы мағлұмат алу.Пәннің
зертеу объектілері
мен танысу |Баяндау
әңгімелесу
|Ақпараттық- комун-к |Д/ж саяси картасы .
Флипчарт |Интернет ресурстары |Ә Бейсенова «Қазақстан табиғатын зерттеу
және физ. география идеяларының дамуы » «Қазақ кеңес энцикл-сы» | Хабарлама
| | |Жер бетінің картографиялық бейнесі |2 | | | | | | | | | |1 |Жер шарын
жазықтықта бейнелеу тәсілдері ретіндегі картографиялық проекциялар туралы
ұғым.Топографиялық карта. |1 | |Жер шарын жазықтықта бейнелеу тәсілдерін
меңгеру |Баяндау
әңгімелесу
|Ақпараттық- комун-к |Флипчарт |Карта бойынша Қазақстанның, жергілікті
елді мекеннің географиялық орнын және шекарасын анықтау,оны картаға түсіру.
Белдеулік уақытты анықтау | |Картамен жұмысты аяқтау. | |2 |Қазақстан
аумағындағы уақыт айырмасы.Сағаттық белдеулер |1 | |Сағаттық белдеулер
бойынша уақытты анықтай білу. |
Анықтау,
сипаттау |Ақпараттық- комун-к |Қазақстанның физ картасы,ТМД ның сағаттық
белдеулер картасы | | |Уақытты анықтауға арналған тапсырмалар | |
|Қазақстан аумағының зерттелу тарихы |5 | | | | | | | | | |1 |Қазақ жері
туралы алғашқы мәліметтер. |1 | |Қазақстан аумағының географиялық тұрғыдан
зерттелудің себептерін анықтау |Дәріс сұхбат құру |Ақпараттық- комун-к |КР
физ картасы
Флипчарт |М Қашғари құрастырған картамен таныстыру . Кескін картаға П П
Семеновтың Тянь-Шаньға саяхаты мен Ш Уәлихановтың зерттеулерінің бағытын
түсіру |«Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»
Ә Бірмаған-
бетов |Ғалымдарға белгілі болған нысандарды картаға түсіру | |2 |Әл-
Фарабидің астрономиялық зерттеулері.

|1 | |Әл-Фарабидің астрономиялық зерттеулері туралы түсінік | |Ақпараттық-
комун-к |КР физ картасы
Флипчарт | |«Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»
Ә Бірмаған-
бетов |Хабарлама | |3 |М Қашғаридың жерді сипаттауы.Жібек жолының
маңызы.Орта ғасырлардыға атақты қалалар. |1 | |Ұлы жібек жолының
тарихы,географиялық эконом-қ маңызы,бойында-ғы қалаларды білу | Әңгімелеу
Демонстрациялау |Ақпараттық- комун-к |Қ.Р әр түрлі дәуірдегі картасы.
М.Қашғари картасы | |«Қазақстан табиғатын зерттеудың негізгі кезеңдері»
Ә Бірмаған-
бетов |«Ұлы Жібек жолы » хабарлама | |4 |17-19 ғасырлардағы географиялық
зерттеулер. |1 | |Зерттелу сипаты ерекшелігі, мақсатын ұғындыру |Баяндау
әңгімелесу
|Ақпараттық- комун-к |Әр түрлі дәуірдегі карталар | |Интернет ресурстары
|Кесте | |5 |Қ И Сәтбаев зерттеулерінің рөлі. Қазіргі кезеңде географиялық
зерттеулер. |1 | |Зерттелудің басты мақсаты,
Қ И Сәтбаев зерттеулерінің маңызын ұғыну |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Ақпараттық- комун-к |Қ Р физ картасы | |Интернет
ресурстары
Хрестоматия |Кесте | | |Қазақстанның физикалық –географиялық сипаттамасы .
|36 | | | | | | | | | | |Геологиялық құрылысы ,жер бедері және минералды
ресурстары |10 | | | | | | | | | |1 |Геологиялық құрылымы мен жер бедерінің
пайда болуы. |1 | |Геология-қ құрылымы мен жер бедерінің ерекшеліктерін
білу. |Дәріс |Ақпараттық- комун-к. |ҚР физ картасы
Флипчарт |Қазақстанның тектоникалық және физикалық карталары бойынша
нақтылы бір аумақтың тектоникалық құрылымы мен рельеф формалары және
пайдалы қазбалары арасындағы байланысты түсіндіру.Жергілікті жердің
рельефіне сипаттама беру . |Қазақстанның географиялық атласы
Интернет ресурсы. |Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап | |2 |Геологиялық жыл
санау |1 | |Ғаламшарлық уақыт геологиялық кезең туралы түсінік.Геохрон-қ
жержылнамалық кестенің мазмұнымен танысу. |Әңгімелеу
Демонстрациялау |АКТ |Геологиялық карта, Геохрон-қ жержылнама-
лық карта | |Интернет ресурстары |Кестемен жұмыс | |3 |Негізгі
тектоникалық құрылым және оның жер бедеріндегі көрінісі |1 | |Қазақстанның
жер бедерінің қалыптасу кезеңдерін білу. |Әңгімелеу
Демонстрациялау |Инновациялық,дидактикалық |Геологиялық карта |
|Қазақстанның географиялық атласы |Сұрақтар мен тапсырмалар | |4 |Қатпарлы
және платформалық аймақтар |1 | |Қатпарлы және платформалық аймақтарды
ажырата білу |Әңгімелеу
Демонстрациялау |Инновациялық,дидактикалық |Геологиялық карта |
|Қазақстанның географиялық атласы |Кескін картамен жұмыс | |5 |Рельефтің
басты белгілері олардың литосфера құрылымымен байланысы |1 | |Рельефтің
басты белгілері олардың литосфера құрылымымен байланысын анықтау. |Дәріс
|АКТ |Геологиялық карта | |Қазақстанның географиялық атласы |Сызба | |6
|Пайдалы қазбалардың басты кен орындары және олардың орналасу заңдылықтары
|1 | |Платформалар мен қатпарлы аймақтарда пайдалы қазбалардың орналасу
заңдылықтарын білу. |Баяндау.
Сұрақ- жауап |Деңгейлеп саралап оқыту |ҚР пайдалы қазба, геологиялық,тект-қ
картасы | |Оқушы анықтамалы-ғы .6-11 сынып |Кескін картамен жұмыс | |7
|Минералды ресурстардың алуан түрлілігі мен оларды тиімді пайдалану
проблемалары . |1 | |Минералды ресурстардың таралуы ерекшелігін көрсету. |
Анықтау,
сипаттау |Инновациялық,дидактикалық | Тау жыныстары мен минералдар коллекц-
сы | |Интернет ресурстары |Кесте . | |8-9 |Жер қыртысы мен жер бедерінің
табиғаттың жеке компоненттеріне адамның өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне
әсері . |2 | |Жер бедерінің адамның өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне
әсерін білу. | Сұрақ-жауап,ой бөлісу |Инновациялық,дидактикалық | |
|Қазақстанның географиялық атласы |Түсінік айту
Іздену жұмыстары | |10 |Пркактикалық жұмыс |1 | | Геологиялық құрылысы
,жер бедері және минералды ресурстарды анықтау | Анықтау сипаттау
|Деңгейлеп саралап оқыту |ҚР пайдалы қазба, геологиялық,тект-қ картасы .Тау
жыныстары мен минералдар коллекц-сы | |Интернет ресурстары |Сұрақтар мен
тапсырмалар | | |Климат және агроклиматтық ресурстар |8 | | | | | | | | |
|1 |Климат құрушы факторлар және Қазақстан климатының қалыптасуы.Шұғыл
континентальды климат. |1 | | Климат қалыптастырушы факторлар туралы
білімдерін жүйелеу. |Анықтау,
сипаттау |Инновациялық,дидактикалық |Климат картасы | |Интернет ресурстары
|Кескін картамен жұмыс | |2 |Күн радиациясы және оның климатқа әсері.Жер
қыртысының климатқа әсері. |1 | |Күн радияциясының түрлері, жиынтық күн
радияциясының таралу заңдылығын анықтау. |Проб.ситуация туғызу
|Инновациялық,дидактикалық |Қазақстан аумағындағы жиынтық күн радияциясының
картасы |Қазақстанның климат картасы бойынша қаңтар және шілде айларының
орташа температурасының таралуын ,жылдық жауын –шашын мөлшерін анықтау және
оны түсіндіру |Қазақстанның географиялық атласы |сызба | |3 |Ауа массалары
және олардың айналымы. |1 | |Ауа массаларының қозғалысы.
климат карталармен жұмыс жасай білу |әңгімелеу, демонстра-циялау
|Инновациялық,дидактикалық |ҚР физикалық климаттық картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |Кесте толтыру | |4 |Атмосфералық фронттар,циклондар
және антициклондар. |1 | |Атмосфералық фронттар,циклондар және
антициклондарды ажыраты білу. |Баяндау.
Сұрақ- жауап |Инновациялық,дидактикалық |ҚР физикалық
климаттық картасы | |Қазақстанның географиялық атласы |Мәтін соңындағы
сұрақтарға жауап | |5 |Синоптикалық карта ,жергілікті жердің климаты және
ауа- райын болжау. |1 | |Синоптикаплық картамен жұмыс жасай білу. |Анықтау,
сипаттау |АКТ |Синоптикаплық карта | |Қазақстанның географиялық атласы
|Картамен жұмыс | |6 |Ең жоғарғы және ең төменгі температура.Жауын –шашын
мөлшері. |1 | |Ең жоғарғы және ең төменгі температурасы-ның таралу
ерекшеліктерін талдау. |Анықтау,
сипаттау |АКТ |Синоптикаплық карта | |Қазақстанның географиялық атласы
|Шілде ,қаңтар айының изотермалар сызығының жату ерекшелігін анықтау . | |7
|Агроклиматтық ресурстар. |1 | |Агроклиматтық ресурстар туралы түсінік.
|Әңгімелесужеке дара |Деңгейлеп саралап оқыту |ҚР физ картасы | |Интернет
ресурстары | | |8 |Жергілікті жердің климаты және агроклиматтық қорлар |1 |
|Жергілікті жердің климаты ерекшеліктерін білу |Әңгімелесужеке дара
|Деңгейлеп саралап оқыту |Жергілікті жердің картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |«Жергілікті жердің климаты»
Хабарлама | | |Ішкі сулары және су ресурстары |7 | | | | | | | | | |1
|Қазақстанның ішкі суларының ерекшеліктері |1 | |Климат ерекшелігіне
байланысты ішкі судың әркелкі таралуын түсіндіру. |Анықтау,
сипаттау |АКТ |ҚР физ картасы
Флипчарт |Карта және статистикалық материалдар бойынша өзен суларының
жылдық ағысын және оларды шаруашылықта пайдалану мүмкіндіктерін анықтау.
|Интернет ресурстары |Түсінік айту
Іздену жұмыстары | |2 |Өзен торларының таралуының әртүрлілігі.Өзендердің
қоректенуі,режимі .Басты өзен жүйелері .Өзен суларын шаруашылықта пайдалану
|1 | | Бір өзенге сипаттама беру |Анықтау,
сипаттау |Деңгейлеп саралап оқыту |ҚР физ картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |Сұрақтарға жауап беру | |3 |Қазақстан көлдері
,олардың пайда болуы,көлдерді шаруашылықта пайдалану. |1 | |Республика
аумағында орналасу ерекшеліктерін анықтау. |Сұрақ –жауап,түсіндіру |АКТ
|ҚР физ картасы
Флипчарт | |Интернет ресурстары |Сұрақтар мен тапсырмалар | |4
|Арал,Балқаш,Каспий көлдерінің проблемалары. |1 | |Көлдер экологиясы мен
оны қорғау, келешек үшін маңызын білу. |Баяндау, картамен жұмыс |АКТ |ҚР
физ картасы
Флипчарт | |Интернет ресурстары |«Каспий экологиясы» хабарлама | |5 |Жер
асты сулары ,Мұздықтар,қар жамылғысы . |1 | |Жер асты суларының маңызын
білу, оны улау мен ластанудан сақтау туралы білімдерін кеңейту |Дәріс,
сұхбат құру |Инновациялық,дидактикалық |ҚР физ картасы | |Интернет
ресурстары |«жер асты суы- дүниежүзілік тұщы су қорының құнды бөлігі »
хабарлама | |6 |Судың табиғат пен шаруашылықтағы ерекше рөлі
.Мелиорация,су ресурстарын қорғау. |1 | |Судың табиғат пен шаруашылықтағы
ерекше рөлін білу |Әңгімелесу,жеке дара |АКТ |ҚР физ картасы |
|Қазақстанның географиялық атласы |Сұрақтар мен тапсырмалар | |7 |Өз
облыстарың мен жергілікті жердің ішкі сулары және су ресурстарын қорғау |1
| |Өз облыстарың мен жергілікті жердің ішкі сулары және су ресурстарын
қорғауға үйрету |Дәріс,
сұхбат құру |Инновациялық,дидактикалық |ҚР физ картасы | | |«Атырау облысың
ішкі сулары» хабаралама | | |Қазақстанның топырағы мен топырақ-жер
ресурстары |3 | | | | | | | | | |1 |Топырақтың түзілуі,олардың негізгі
түрлері,қасиеті,құнарлылығы жөнінен айырмашылығы,таралу
заңдылықтары.Қазақстанның топырақ картасы |1 | |Топырақтың пайда болу
себептерін ,таралу заңдылықтарын ажырата білу |Сұрақ-жауап,ой бөлісу |АКТ
|ҚР физ картасы,
Топырақ картасы | |Қазақстанның географиялық атласы |Кесте | |2
|Топырақтың бұзылу және ластануымен күрес.Жер ресурстары және Қазақстанның
азық-түлік мәселесі.жер мелиорациясының рөлі.жер мелиорациясының картасы |1

| |Топырақтың ластануы және бұзылуы туралы түсінік |Сұрақ-жауап,ой бөлісу
|Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы,
Топырақ картасы |Қазақстан аумағында топырақ түрлерінің таралуын картадан
оқып үйрену. Жергілікті жердің топырағының құрылымына құнарлылығына
эрозиясына т.б бақылау жүргізу. |Қазақстан Атласы.1 том |Сызбамен жұмыс |
|3 |Топырақтың табиғаттағы және адамның шаруашылық іс-әрекетіндегі маңызы .
Өз облысыңның және жергілікті жердің топырағының ерекшелігі . |1 | |Өз
облысыңның және жергілікті жердің топырағының ерекшелігін білу |Дәріс,
сұхбат құру |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы,
Топырақ картасы | |Қазақстанның географиялық атласы |өз беттерімен іздену |
| |Қазақстанның биологиялық ресурстары |2 | | | | | | | | | |1 |Қазақстан
аумағының өсімдік жамылғысы .Тіршілік үшін өсімдіктің маңызы .Өсімдіктерді
қорғау. |1 | |Қазақстан аумағындағы өсімдік жамылғысының түрлерін сипаттау.
|әңгімелеу, демонстра-циялау | Инновациялық дидактикалық |Кеппешөп
|Өсімдіктер картасын пайдаланып ,Қазақстан аумағында кездесетін өсімдіктер
қауымдастығын анықтау. |Қазақстанның географиялық атласы |Тақырып бойынша
хабарлама | |2 |Қазақстанның жануарлар дүниесі. «Қызыл кітаптың» маңызы .
Өз облыс пен жергілікті жердің биологиялық ресурстары .

|1 | |Қазақстанның жануарлар дүниесіне шолу Өз облыс пен жергілікті жердің
биологиялық ресурстарына шолу жасау. |әңгімелеу, демонстра-циялау |АКТ
|Суреттер
Флипчарт | |Қазақстанның географиялық атласы |Жергілікті жерде қызыл
кітапқа енген өсімдіктер мен жануарлар туралы хабарлама | | |Қазақстанның
табиғат ресурстары |6 | | | | | | | | | |1 |Табиғи аудандастыру |1 | | | |
| | | | | |2 |Аудандастыру картасы |1 | |картамен жұмыс жасау |әңгімелеу,
|Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы, | |Қазақстанның географиялық
атласы |Тақырыпты оқып келу | |3 |Табиғи зоналар табиғат кешендерінің
бейнесі.Олардың компоненттерінің өзара байланысы мен бір біріне
тәуелділілігі. |1 | |Табиғат компоненттерің өзара байланысын айқындау.
|әңгімелеу, демонстра-циялау |АКТ |Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп
.топырақ түрлерінің үлгісі |Табиғат зонасының компоненттері мен
ресурстарының бір біріне тәуелділігін анықтау. |Қазақстанның географиялық
атласы |Түсінік айту
Салыстырып қорытынды шығару | |4 |Қазақстанның орманды дала,дала,шөлейт
,шөл табиғат зоналары. |1 | |орманды дала,дала,
шөлейт ,шөл табиғат зоналары ерекшеліктерін білу |әңгімелеу, демонстра-
циялау |АКТ |Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп .топырақ түрлерінің
үлгісі | |Қазақстанның географиялық атласы |Түсінік айту
Салыстырып қорытынды шығару | |5 |Табиғат зоналарының климатқа ,жер беті
суларына ,топырақ-өсімдік жамылғысына және жануарлар дүниесіне сипаттама .
|1 | |Табиғат зоналарының климатқа ,жер беті суларына топырақ-өсімдік
жамылғысына және жануарлар дүниесіне әсерін білу |Сұрақ-жауап,ой бөлісу
|Деңгейлеп саралап оқыту |Таб.зона картасы, зона б/ша кеппешөп .топырақ
түрлерінің үлгісі | |Қазақстанның географиялық атласы |Түсінік айту
Салыстырып қорытынды шығару | |6 |Өз облысы мен жергілікті жердің табиғат
зоналары ,оның экологиялық проблемалары . |1 | |жергілікті жердің табиғат
зоналары оның экологиялық проблемаларын анықтау. |Дәріс,
сұхбат құру |Инновациялық дидактикалық |Таб.зона картасы, зона б/ша
кеппешөп топырақ түрлерінің үлгісі | |Қазақстанның географиялық атласы
|Шығармашы-лық тапсырма | | |Қазақстан аумағыны географиялық аудандастыру
|1 | | | | | | | | | |1 |Аумақты аудандастыру.Қазақстанның табиғи аудандары
. |1 | |Қазақстанның табиғи аудандарын ажарата білу |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |АКТ |ҚР физ картасы,
Флипчарт | |Қазақстанның географиялық атласы |Тақырыпты оқып келу Түсінік
айту, контур картаға белгілеу | | |Қазақстанның ірі табиғи аудандары |17 |
| | | | | | | | | |Қазақстанның жазықтары |9 | | | | | | | | | |1 |Ірі
табиғи аудандар: Шығыс еуропа,Батыс Сібір,Тұран,Қазақтың ұсақ шоқысы . |1 |
|Ірі табиғи аудандарға сипаттама беру. |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |Сипаттама беру | |2 |Физикалық-географиялық орны. |1
| |Физикалық-географиялық орнын,Қазақстан-ға енетін бөліктерін анықтау
|Картамен жұмыс |АКТ |ҚР физ картасы
Флипчарт |Кескін картаға Қазақстанның ірі табиғи аудандарын
ттүсіру.Қазақстанның табиғи аудандарының профилін сызу. |Интернет
ресурстары |Сипаттама беру | |3 |Геологиялық құрылымы және оның рельефтің
ерекшеліктері мен пайдалы қазбалардың тарлуына әсері . |1 | |Геологиялық
құрылымы мен пайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтарын білу. |әңгімелеу,
демонстра-циялау |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы
Геологиялық карта | |Қазақстанның географиялық атласы |Картамен жұмыс | |4
|Жер бедерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері . |1 | |Жер бедерінің
қалыптасуына әсер ететін күштер,ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау
|әңгімелеу, демонстра-циялау |АКТ |ҚР физ картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |Кесте | |5 |Табиғи ресурстары мен ,оларды пайдалану.
|1 | |Табиғи ресурстарымен оларды пайдалану тиімділігін білу |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы | |Интернет
ресурстары |Түсінік айту
| |6 |Климаттың ерекшеліктері мен агроклиматтық ресурстары . |1 | |
Климаттың ерекшеліктерін анықтау. |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы | |Интернет
ресурстары |Түсінік айту
| |7 |Өзендер мен көлдер. |1 | |Ішкі суы арасындағы себеп-салдарлы
байланысты аша білуге дағдылану. |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |АКТ |ҚР физ картасы | |Интернет ресурстары |Сипаттама беру
| |8 |Ендік зоналылық.Зоналылық табиғат кешендері. |1 | |Зоналылық табиғат
кешендеріне сипаттама. | |Инновациялық дидактикалық | | | |Түсінік айту
Сипаттама беру | |9 |Табиғатты қорғау және қайта жаңғырту. |1 | |Табиғатты
қорғау мәселелерін білу |Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу | АКТ |Суреттер
Флипчарт | |Интернет ресурстары |Хабарлама | | |Қазақстанның таулары |8 |
| | | | | | | | |1 |Қазақстанның таулары : Орал,Алтай,Жоңғар Алатауы,Сауыр
Тарбағатай, Солтүстік Тянь-Шань. |1 | |Картамен жұмыс |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы |Кескін картаға
Қазақстанның ірі табиғи аудандарын ттүсіру.Қазақстанның табиғи аудандарының
профилін сызу. |Қазақстанның географиялық атласы |Сипаттама беру | |2
|Физикалық-географиялық орны. |1 | |Физикалық-географиялық орнын,Қазақстан-
ға енетін бөліктерін анықтау. |Картамен жұмыс |АКТ |ҚР физ картасы
Флипчарт | |Қазақстанның географиялық атласы |Сипаттама беру | |
|Геологиялық құрылымы және оның рельефінің ерекшеліктері мен пайдалы
қазбаларының таралуына әсері. |1 | |Геологиялық құрылымы мен пайдалы
қазбалардың орналасу заңдылықтарын білу |әңгімелеу, демонстра-циялау
|Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы
Геологиялық карта | |Қазақстанның географиялық атласы |Картамен жұмыс | |3
|Жер бедерінің ерекшеліктері ,геологиялық құрылымы. |1 | |Жер бедерінің
қалыптасуына әсер ететін күштер,ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау .
|әңгімелеу, демонстра-циялау |АКТ |ҚР физ картасы | |Қазақстанның
географиялық атласы |Кесте | |4 |Табиғи ресурстары . |1 | |Табиғи
ресурстарымен оларды пайдалану тиімділігін айқындау. |Әңгімелеу
Картамен жұмыс |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы | |Хрестоматиялық
материалдар | | |5 |Климаты. |1 | | Климаттың ерекшеліктерін білу.
|Баяндау,
Талқылау, ой –бөлісу |Инновациялық дидактикалық |ҚР физ картасы |
|Қазақстанның географиялық атласы |Түсінік айту, контур картаға белгілеу |
|6 |Биіктік зоналылық. |1 | |Биіктік белдеудің геогр орны мен тау
жоталарының орографиялық схемасымен жұмыс жасай білу |әңгімелеу, демонстра-
циялау |Инновациялық дидактикалық |Орографиялық, биіктік белдеулік
сызбалары | | Қазақстанның географиялық атласы |Түсінік айту, контур
картаға белгілеу | |7 |Практикалық жұмыс. |1 | | Білімдерін жүйелеу.
|Салыстырусаралау,
қорытынды жасау |Деңгейлеп саралап оқыту |ҚР физ картасы
Тақырыптық карталар | |Қазақстанның физикалық картасы | | | |Табиғат
ресурстарын тиімді пайдалану және табиғатты қорғау |6 | | | | | | | | | |1
|Табиғат ресурстарын пайдалану және қайта жаңғырту . |1 | | Табиғат
ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын анықтау. |Сұрақ –жауап , пікі алысу
|АКТ |Тақырыптық карталар |Карта және статистикалық мәліметтер бойынша
табиғат ресурстарының бір түріне жоспар бойынша (маңызы ,құрамдас
бөлігі,аумақ бойынша таралуы,табиғатты қорғау жолдары мен тәсілдері ,тиімді
пайдалану) сипаттама беру |Қазақстанның физикалық картасы Тақырыптық
карталар |Табиғи қордың біріне сызба жасау | |2 |Табиғат ресурстарын
пайдалану және қайта жаңғыртудағы география ғылымының рөлі. |1 | |Табиғат
ресурстарын қайта жаңғыртудағы география ғылымының рөлін анықтау. |Дәріс,
талқылау, ой бөлісу | Инновациялық дидактикалық | | |Интернет ресурстары
|Хабарлама | |3 |Табиғатты қорғау мәселелерінің географиялық аспектілері
|1 | |Табиғатты қорғау мәселелерінің географиялық аспектілерін білу.
|Дәріс, талқылау, ой бөлісу |АКТ | | |Интернет ресурстары |Түсінік айту |
|4 |Адамның шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде табиғаттағы өзгерістерді
болжау жасау. |1 | |табиғаттағы өзгерістерге болжау жасау. |Дәріс,
талқылау, ой бөлісу |Инновациялық дидактикалық | | |Интернет ресурстары
|Болжам жасау | |5 |Табиғатты пайдалану негіздері және табиғат қорғау
,аймақтық экологиялық мәселелер. |1 | |аймақтық экологиялық мәселелерді
шешу жолдарын қарастыру. |Дәріс, талқылау, ой бөлісу |АКТ | | |Интернет
ресурстары |Хабарлама | |6 |Ерекше қорғалатын аумақтар .Қазақстан
аумағындағы табиғи мұралардың Дүниежүзілік объектілері.Қазақстан табиғат
қорғау заңдары. |1 | |Қазақстан табиғат қорғау заңдарын білу . |Сұрақ
–жауап , пікі алысу |АКТ | | |Интернет ресурстары |Хабарлама | |

Атырау облысы Исатай ауданы Жанбай селосы

Х Наубетов атындағы орта мектеп

Бекітемін:

Оқу ісінің меңгерушісі : Ж Аманбаева

« »...............2012 жыл

Жаратылыстану

5 сынып

Б.Ш.Әбдіманапов. А.В. ПрищепинаЛ.М.Фокина. А.У.Абулғазиев

( 68 сағат,аптаға-2 сағат)

Пән мұғалімі : Н Ерғалиева

2012-13 оқу жылы
Ұқсас жұмыстар
"жаратылыстану ғылымы және Қазақстан" факультатив курсының бағдарламасы. 11 сынып
Географиядан 9 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар
Қазақстанның климаты
Сабақты қорытындылау кезеңі
Қазақстанды экономикалық аудандастыру
Орталық Қазақстан - Қазақстан экономикасы дамуындағы үлесі
География ғылымының негізгі ерекшеліктері
Халықтың қоныстануының географиялық ерекшелігі
Көлік желісі
Батыс Қазақстанның шаруашылық географиясы
Пәндер