Файл қосу

Күнтізбелік жоспарлау. 6 бағдарлы сынып

Пән: Математика

Күнтізбелік жоспар
Математика 6 сынып.
Барлығы 204 сағат, аптасына -6 сағат.
Оқулық: математика 6. Алдамұратова Т, Алматы қаласы. Атамұра 2011ж

| |1-3 |5-сыныпта өткенді қайталау |3 сағат |
| |
|І-тарау. Қатынастар және пропорция 27 сағат |
| |4-5 |Қатынастар. |2 |
| |6-7 |Берілген қатынаста бөлу |2 |
| |8-10 |Пропорция. Пропорцияның негізгі |3 |
| | |қасиеті | |
| |11-12 |Тура пропорционал шамалар |2 |
| |13-14 |Масштаб |2 |
| |15-16 |Кері пропорционал шамалар |2 |
| |17 |Бақылау жұмысы №1 |1 |
| |18 |Қайталау есептерін шығару |1 |
| |19-21 |Шеңбердің ұзындығы.Дөңгелектің |3 |
| | |ауданы. Шар. | |
| |22-23 |Берілген қабырғалары бойынша |2 |
| | |үшбұрыш салу | |
| |24 |І тарауды қайталау есептерін |1 |
| | |шығару | |
| |25-26 |Жиын және оның элементтері. Ішкі|2 |
| | |жиын | |
| |27-28 |Жиындардың өзара қиылысуы, |2 |
| | |бірігуі | |
| |29 |Өзіндік жұмыс№1. Шеңбер |1 |
| | |ұзындығы. Дөңг. ауданы | |
| |30 |Поценттерге берілген есептер |1 |
|ІІ-тарау. Оң және теріс сандар. 15сағат |
| |31-32 |Оң сандар және теріс сандар |2 |
| |33-34 |Координаталық түзу. |2 |
| | |Координаталық түзу бойында | |
| | |рационал сандарды кескіндеу | |
| |35-36 |Қарама-қарсы сандар. Бүтін |2 |
| | |сандар. Рационал сандар туралы | |
| | |түсінік | |
| |37-38 |Рационал санның модулі. |2 |
| |39-40 |Рационал сандарды салыстыру |2 |
| |41 |Өз бетімен жұмыс№2 |1 |
| |42-43 |ІІ тарауды қайталауға арналған |2 |
| | |жаттығулар | |
| |44 |Бақылау жұмысы №2 |1 |
| |45 |Пысықтау есептерін шығару |1 |
|ІІІ-тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану. 35 сағат |
| |46-48 |Таңбалары теріс сандарды қосу |3 |
| |49-51 |Таңбалары әр түрлі сандарды қосу|3 |
| |52-54 |Рационал сандарды қосу, азайтуға|3 |
| | |арналған жаттығулар | |
| |55 |Өз бетімен жұмыс№3 |1 |
| |56-57 |Азайту. Координаталық түзу |2 |
| | |бойындағы кесіндінің ұзындығы | |
| |58 |Рационал сандарды қосу мен |1 |
| | |азайтуға есептер шығару | |
| |59 |Бақылау жұмысы №4 |1 |
| |60 | Пысықтау есептерін шығару |1 |
| |61-64 |Рационал сандарды көбейту |4 |
| |65-68 |Рационал сандарды бөлу |4 |
| |69-70 |Рационал сандарға амалдар |2 |
| | |қолдануға арналған жаттығулар | |
| |71 |Өз бетімен жұмыс№4 |1 |
| |72-73 |Рационал сандардың периодты |2 |
| | |ондық бөлшек түрінде жазылуы | |
| |74 |Шектеусыз периодты ондық |1 |
| | |бөлшекті жай бөлшекке айналдыру | |
| | |тәсілі | |
| |75-76 |Жай бөлшектің ондық жуықталуы |2 |
| |77 |Берілген сандар қатарының |1 |
| | |медианасы | |
| |78 |ІІІ тарауды қайталау жаттығулары|1 |
| |79 |Бақылау жұмыс №5 |1 |
| |80 |Пысықтау |1 |
|IV-тарау Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 18 сағат |
| |81-84 |Алгебралық өрнек. Алгебралық |4 |
| | |қосынды | |
| | |Алгебралық өрнектердің мәні | |
| |85-88 |Қосу мен көбейтудің ауыст, |4 |
| | |терімд. қасиеттерін пайдаланып, | |
| | |алгебралық өрнектерді ықшамдау | |
| |89 |Өз бетімен жұмыс№5 |1 |
| |90-93 |Жақшаларды ашу. |4 |
| | |Ортақ көбейткішті жақша сыртына| |
| | |шығару | |
| |94-95 |Ұқсас қосылғыштарды біріктіру |2 |
| |96 |IV тарауды қайталауға есептер |1 |
| | |шығару | |
| |97 |Бақылау жұмысы №6 |1 |
| |98 |Қайталау |1 |
|Vтарау. Сызықтық теңдеулер және сызықтық теңсіздіктер. 27 сағат|
| |99-101 |Бір айнымалысы бар сызықтық |3 |
| | |теңдеу | |
| |102 |Сызықтық теңдеу құруға және оның|1 |
| | |түбірін табуға арналған өзіндік| |
| | |жұмыстар | |
| |103-105 |Санды теңсіздіктер |3 |
| |106-108 |Санды теңсіздіктердің қасиеттері|3 |
| |109-111 |Санды теңсіздіктерді қосу, |3 |
| | |азайту | |
| |112-114 |Санды теңсіздіктерді көбейту, |3 |
| | |бөлу | |
| |115 |Өз бетімен жұмыс№6 |1 |
| |116-118 |Сан аралықтары |3 |
| |119-122 |Бір айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңсіздікті шешу | |
| |123 |V тарауды қайталау есептері |1 |
| |124 |Бақылау жұмысы №7 |1 |
| |125 |Қайталау |1 |
|VI тарау. Жазықтықтағы координаталар. 21 сағат |
| |126-127 |Қиылысатын түзулер |2 |
| |128-129 |Перпендикуляр түзулер. Нүктеден |2 |
| | |түзуге дейінгі қашықтық | |
| |130-131 |Параллель түзулер |2 |
| |132 |Өз бетімен жұмыс№7 |1 |
| |133-134 |Координаталық жазықтық. |2 |
| | |Координаталары бойынша нүктені | |
| | |салу | |
| |135-137 |Графиктер |3 |
| |138-139 |Осьтік симметрия |2 |
| |140-141 |Центрлік симметрия |2 |
| |142 |VI тарауды қайталау есептері |1 |
| |143 |Бақылау жұмысы №8 |1 |
| |144 |Қайталау есептерін шығару |1 |
| |145-146 |Бағанды диаграмма |2 |
|VIIтарау. Функция 21сағат |
| |147-148 |Функция туралы ұғым және оның |2 |
| | |формуламен берілуі | |
| |149-150 |Функцияның кестемен берілуі |2 |
| |151 |Функция және декарт.айным. |1 |
| | |шамалар туралы | |
| |152-154 |Функцияның графикпен берілуі |3 |
| |155-157 |Сызықтық функция және оның |3 |
| | |графигі | |
| |158-160 |Сызықтық функцияның дербес |3 |
| | |жағдайлардағы графигі | |
| |161-163 |Сызықтық функциялар |3 |
| | |графиктерінің өзара орналасуы | |
| |164-165 |VII тарауды қайталау жаттығулары|2 |
| |166 |Бақылау жұмысы №8 |1 |
| |167 |Пысықтау есептерін шығару |1 |
|VI I I –тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері мен теңсіздіктер |
|жүйелері. 27сағат |
| |168-171 |Екі айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңдеу | |
| |172-175 |Екі айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңдеудің графигі | |
| |176-179 |Екі айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы| |
| | |бар сызықтық теңдеулер жүйесін | |
| | |графиктік тәсілмен шешу | |
| |180-183 |Екі айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңдеулер жүйесін алмастыру | |
| | |тәсілімен шешу | |
| |184 |Өз бетімен жұмыс№8 |1 |
| |185-187 |Екі айнымалысы бар сызықтық |3 |
| | |теңдеулер жүйесін қосу | |
| | |тәсілімен шешу | |
| |188-191 |Бір айнымалысы бар сызықтық |4 |
| | |теңсіздіктер жүйесін шешу | |
| |192 |VIII тарауды қайталау есептерін |1 |
| | |шығару | |
| |193 |Бақылау жұмысы №10 |1 |
| |194-195 |Модуль таңбасымен берілген |2 |
| | |теңдеулерге есептер шығару. | |
|Жылдық қайталау. 9 сағат |
| |196 |Қатынастар, пропорция |1 |
| |197 |Рационал сандарға амалдар |1 |
| | |қолдану | |
| |198 |Алгебралық өрнектер және оларды |1 |
| | |түрлендіру | |
| |199 |Сызықтық теңдеу. теңсіздік |1 |
| |200 |Жазықтықтағы координаталар |1 |
| |201 |Бақылау жұмысы №11. 6-сынып |1 |
| | |бойынша | |
| |202-204 |Қайталау есептерін шығару |3 |
Ұқсас жұмыстар
Бағдарлы оқытудың оқушының жеке тұлғасын дамытудағы маңызы
Математика пәнінен бағдарлама
Эксперименттік сыныптардың оқушыларымен психодиагностикалық жұмыстарды өткізу
Мектеп координаталары
Орта мерзімді сабақтар топтамасын жоспарлау
Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия
Бейінді оқытуды тиімді ұйымдастыру
Жас маманмен жұмыс жоспары
"бірмүше және көпмүше" тарауына арналынған орташа мерзімді жоспарлау. 7-сынып
Ежелгі дәуір әдебиеті
Пәндер