Файл қосу

"Қазақстан тарихы пәнінен 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар"

Пән: Тарих


«Мәдениет» жалпы орта мектеп тарих пәні мұғалімі
Шиналиева Розаның 5 сынып-
тарға арналған Қазақстан тарихынан
күнтізбелік жоспары

Бекітемін:_______________

Келісемін:_________________
Мектеп директоры:
Директордың
оқу ісі жөніндегі
« » тамыз 2013жыл
орынбасары:

Қазақстан тарихы пәнінен 5 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспар

- Пәні: Қазақстан тарихы
- Сыныбы: 5
- Жылдық сағат саны: 68
- Апталық сағат саны: 2
- Бағдарлама:
- Оқулық авторы: Ж.О.Артықбаев,
Ә.Ә.Сабданбекова,
Е.А.Әбіл
- Баспа: «АТАМҰРА», Алматы. 2010 жыл.

Пәнді оқытуға пайдаланатын әдебиеттер тізімі:

| | | | | |
|Рет |Оқулық атауы: |Авторлары: |Шыққан жылы: |Баспасы: |
|саны: | | | | |
| | | | | |
|1 |Қазақстан тарихынан әңгімелер. |Ж.Артықбаев, Ә.Сабданбекова, |2010 |Атамұра |
| |(Негізгі оқулық) |Е.Әбіл | | |
| | | | | |
|2 |Қазақстан тарихынан әңгімелер. |Ж.Артықбаев, |2010 |Атамұра |
| |Хрестоматия |Ә.Прманов | | |
| | | | | |
|3 |Қазақстан тарихынан әңгімелер. |Б.Әбдіғұлова, |2010 |Алматы |
| | |А.Қапаева, | |кітап |
| | |Ғ.Кенжебаев | | |
| | | | | |
|4 |Қазақстан тарихынан әңгімелер. |Б.Әбдіғұлова |2010 |Алматы |
| |Әдістемелік құрал | | |Кітап |

ТҮСІНІК ХАТ

Қазақстан тарих- мектептегі оқу пәні ретінде негізгі орта білім
беретін мектептегі барлық гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың
өзегін құрайды. Тарих ұлттық өзіндік сана-сезімді қалыптастырады
Қазақстан тарихы оқу пәнінің негізі — адамзаттың жүріп өткен табиғи
және әлеуметтік даму жолы (адам — табиғат — қоғам). Ол оқушыларды адамзат
тарихының ең ежелгі дәуірінен қазіргі кезге дейінгі кезеңдерімен
таныстырады. Бірақ мектептік пән бүкіл тарих ғылымын тұтас та, толық қамти
алмайды. Оқушылардың жас ерекшеліктері мен дайындық дәрежесі ескеріле
отырып, білім беру, тәрбиелеу, дамытушылық жағынан ең маңызды деректер,
оқиғалар, құбылыстар, тарихи үрдістер, тарихи-ғылыми ұғымдар іріктеліп
алынады. Бұл тарихи объектілер адамзаттың кез келген қоғамының қоғамдық-
саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды салаларын
қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын толық түсінуге
мүмкіндік береді.
Мектепте Қазақстан тарихын оқытуға біртұтас көзқарас қалыптастыру,
бұл тарихты оқып – үйренуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қарауды
ұштастыруға негізделуі қажет. Формациялық тұрғыдан қарау тарихи даму
кезеңдерінің сабақтастығы мен ішкі байланыстарын бейнелейді, әлеуметтік-
экономикалық процестердің логикасын түсінуге мүмкіндік береді. Өркениеттік
тұрғыдан қарау, әр түрлі халықтар мәдениетінің өзара байланысы мен өзара
ықпалын көрсетеді, салыстырмалы-типологиялық әдісті кеңінен қолдануға
мүмкіндік береді.
«Қазақстан тарихы» оқу пәнінің мақсаты - оқушыларының
дүниетанымының негізі болатын тарихи сананы, тарихи білімді құрметтеу
мен сыйлау сезімін қалыптастыру.
Оқу пәні бойынша төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру көзделеді:
• оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру; оларға адамзат
жинаған әлеуметтік, рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгерту;
• оқушылардың басты назарын қоғам тарихына; адамдардың өмір тіршілігі
мен қызметіне, салт-дәстүр тарихына аудару, тарихи оқиғаларды,
құбылыстарды талдай отырып, олардың біртұтас тарихи қозғалысқа
жататынын түсінуге көмектесу;
• гуманизм мен адам құқықтарын құрметтеудің озық дәстүрлерін
меңгерген құнды бағдарланған жеке тұлғаны тәрбиелеу;
• оқушыларда тарихты оқып- үйренудегі көпөлшемділігі және тарихи
процестің дамуының баламалы екендігі туралы түсінік қалыптастыру;
• оқушылардың тарихи білімді шығармашылықпен қолдану, тарихи
деректермен жұмыс істеу, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды
салыстырамалы талдау негізінде ой елегінен өткізе білу дағдыларын
қалыптастыру;
• Отаны мен халқы алдындағы жаупкершілігін сезінетін жас ұрпақтың
азаматтық ұстанымын қалыптастыру.

Пән бойынша оқу жүктемесі
Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартының типтік оқу жоспарына сәйкес «Қазақстан тарихы» оқу пәні
бойынша оқу жүктемесі:
5 сыныпта аптасына - 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды.

| |
|Рет |
|саны: |
|1 |
|12 |
|42 |
|49 |

63 |Қазақстан – егеменді мемлекет |1 | | |Еліміздің тәуел-сіздік жолындағы
күресінің тарихи жеңісі. Егемендік пен тәуелсіздік ұстанымдары. Баянды
мемлекет
-тілік |Тәуелсіздік жолындағы ұлы мұраттары-мызды ұғындыру. |Түсіндіру
Деректі фильм қарау |ҚР саяси картасы.
Суреттер топтамасы |ҚР мемле-кеттік еге-мендігі тура -лы декла-рация
1990ж
25 қазан |ҚР мемле-кеттік еге-мендігі тура -лы декла-рацияны оқу |&55 | |
|64 |Ата заң-Тәуелсіз Қазақстанның негізгі Заңы |1 | | |Қазақстан
Республикасы-ның 1993 жылғы және 1995 жылғы Конституциялары
Өзгеру себептері
Құқықтық, демо-кратиялық, зайырлы, әлеумет
-тік қоғам
|Ата заңды білуге үйрету. Құқықтық мемлекет құру жолындағы жұмыстарды
таныстыру |ҚР конститу-циясына шолу, түсіндіру, сұрақ-жауап |Ата заңнан
үзінділер.
Суреттер.
Перфо-карталар. |ҚР Конституция-сы 1995ж. |ҚР консти-туциясынан үзінділер
оқу |&56 | | |65 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері |1 | |
|Мемлекеттік рәміздердің қабылдануы. Рәміздердің авторлары. |Мемлекеттік
рәміздерді насихаттау арқылы патриоттық сезімді қалыптас-тыру |Рәміздер
туралы видео-роликтер қарау |Мемлекет-тік рәміздер суреттері |ҚР Мемле-
кеттік рәміз-дері туралы Заңы |Ту, гимн, гербпен жұмыс |&57 | | |66
|Қазақстанның ұлттық валютасы |1 | | |Ұлттық валютаға көшу. Ұлттық
экономика. Ұлттық қаржы институттары мен ел әлеуеті. Кәсіпкерлік |Ұлттық
экономика-ның дамуы мен қалыптасуы туралы түсіндіру |Ұлттық валюта-мен
жұмыс |Валюта купюра-лары |ҚР волюта-лары |Ұлттық валютаны сипаттау |&58 |
| |67 |Астана |1 | | |Астананың тари-хы. Астанадағы саяси, экономика-лық,
әлеуметтік өмірдің бастау-лары. |Астананың тарихи маңызы мен елдік
жолындағы рөлі |Деректі фильм қарау, ой бөлісу |Арнайы слайд |«Астана»
|Шығарма-шылық жұмыс жазу |&59 | | |68 |Қазақстан болашақ жолында |1 | |
|Болашаққа жоспарлар. Өнеркәсіпті Қазақстан құру. Қазақстан мұраттары.
|Қазықстан-ның мәңгілік мұраттары мен болашаққа қадамдары |«Қазақ-стан-
2030» стратегия-лық бағдар-ламасы-мен жұмыс |«Қазақстан-2030» стратегия-лық
бағдарлама-сынан үзінділер |«Қазақстан-2030» стратегия-лық бағдарлама-сы
|«Қазақстан-2030» бағдарлама-сына шолу |&60 |&55-60 | |
Күнтізбелік жоспар пән
бірлестігінде қаралып
талқыланды.
Тарих пәні бірлестігі жетекшісі:
________________Ұқсас жұмыстар
Күнтізбелік жоспар 8 сынып дүние тарихы
Күнтізбелік жоспар 6 сынып ежелгі Қазақстан тарихы
Математика пәнінен бағдарлама
Қазақ халқының мәдениеті
Күнтізбелік жоспар 8 сынып дүние жүзі тарихы
Күнтізбелік жоспар 6 сынып ежелгі дүние тарихы
Іс-тәжірибеден өтушіге мінездеме
Күнтізбелік жоспар 5 сынып Қазақстан тарихынан әңгімелер
Орта және қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сандардың бөлінгіштік белгілері 5 сынып
Пәндер