Файл қосу

10-11 сыныптарға арналған тақырыптық-күнтізбелік жоспар

Пән: Физика
ФИЗИКА
жаратылыстану-математика бағыты
10 сынып
№ п/п
Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары
Сағатсаны
Барлы-ғы, сағ
мерзімі

теория
практ.

МЕХАНИКА
14
8
22

Кинематика 8 +1 уақыт қорынан
5
3
8

1
Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.
1

1

2
Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.
1

1

3
Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.
1

1

4
0-дік бақылау жұмысы
1

1

5
Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.
2

2

6
Шеңбер бойымен қозғалысының сипаттамасы.
2

2

7
Лабораториялық жұмыс №1
Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі. .

1
1

Динамика
7
4
11

1
Ньютон заңы.
1

1

2
Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.
1

1

3
Импульстің сақталу заңы.
1

1

4
Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.
1

1

5
Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.
1

1

6
Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.
1

1

7
Статика элементі.
1

1

8
Лабораториялықжұмыс №2

1
1

9
Лабораториялықжұмыс №3

1
1

10
Лабораториялықжұмыс №4

1
1

11
Практикалық жұмыс №1 Эксперименттік есептер шығару

1
1


Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
2
1
3

1
Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық.
1

1

2
Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.
1

1

3
Практикалық жұмысНүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу

1
1

Молекулалық физика
17
11
28

МКТ негіздері 5+1 уақыт қорынан
3
2
5

1
Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.
1

1

2
Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.
1

1

3
Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.
1

1

4
Бақылау жұмысы №1/1тоқсандық/

1
1

ІІ тоқсан
5
Лабораториялық жұмыс №5
Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.

1
1

6
Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.
1

1


Газ заңдары
4
3
7

1
Идеал газ күйінің теңдеуі
2

2

2
Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..
2

2

3
Дальтон заңдары.
1

1

4
Газдарды техникада қолдану.
1

1

5
Есептер шығару

1
1


Термодинамика негiздерi
7
2
9

1
Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.
1

1

2
Термодинамикадағы жұмысТермодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.
1

1

3
Лабораториялық жұмыс №6
Изопроцестерді зерделеу

1
1

4
Практикалықжұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1
1

5
Адиабаттық процесс
1

1

6
Циклді процес. Карно циклі..
1

1

7
Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.
1

1

8
Термодинамиканың екiншi заңы.
1

1

9
Практикалықжұмыс:
Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу

1
1


Сұйық және қатты денелер
4
3
7

1
Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.
1

1

2
Бақылау жұмысы <<Молекулалық физика>> /ІІ тоқсандық/

1
1

ІІІ тоқсан
3
Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.
1

1

4
Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.
1

1

5
Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.
1

1

6
Лабораториялық жұмыс№ 7Беттік керілу коэффициентін әр түрлі тәсілдермен анықтау

1
1

7
Кристалл және аморф денелер

1
1

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
28
16
44

Электростатика
10
4
14

1
Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.
1

1

2
Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы. .
1

1

3
Практикалықжұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1
1

4
Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.
2

2

5
Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.


1

6
Гаусс теоремасы.
1

1

7
Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.
1

1

8
Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.
1

1

9
Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.
1

1

10
Электрсыйымдылық. Конденсаторларжәнеолардыңтүрлері.Жазықконденсатордыңэлектрсыйымдылығы.
1

1

11
Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.
2

2

12
Бақылаужұмысы "Электростатика"

1
1


Тұрақты электр тогы заңдары 16+ 1уақыт қорынан
9
7
16

1
Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.
1

1

2
Лабораториялықжұмыс№8

1
1

3
Лабораториялықжұмыс №9

1
1

4
Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.
2

2

5
Лабораториялықжұмыс № 10

1
1

6
Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.

2

2

7
Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.
1

1

8
Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.
1

1

9
ІІІ тоқсандық бақылау жұмысы
1

1

10
Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.
1

1

4 тоқсан
11
Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.
1

1

12
Шала өткiзгiштердегi электр тогы.
1

1

13
Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.
1

1

14
Практикалықжұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар

1
1

15
Бақылау жұмысы: <<Тұрақты электр тогы заңдары>>.

1
1


Магнит өрiсi
5
3
8

1
Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.
Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.
1

1

2
Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .
1

1

3
Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.
2

2

4
Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.
1

1

5
Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.
2

2

6
Лабораториялық жұмыс№ 11: Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.

1
1


Электромагниттiк индукция
4
2
6

1
Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.
1

1

2
Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.
1

1

3
Максвелл гипотезалары.
Құйынды электр өрісі.
1

1

4
Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.
1

1

5
Лабораториялықжұмыстар: Электромагниттiкиндукциянызерделеу.

1
1

6
Бақылаужұмысы"Электродинамика"

1
1

7
Физикалық практикум

4
4

8
Жылдық бақылау жұмысы

1
1

Барлығы:102ФИЗИКА
жаратылыстану-математика бағыты
11 сынып

№ п/п
Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары
Сағатсаны
Барлы-ғы, сағ
Мерзімі

теория
практ.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
12
8
20

Тербелмелi қозғалыс 13+ 1уақыт қоры
7
6
13

1
Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық.
1

1

2
Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі.
1

1

3
Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1
1

4
0-дік бақылау жұмысы

1
1

5
Автотербелістер. Транзистордағы генератор.
1

1

6
Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде.
1

1

7
Практикалық жұмыс: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу.

1
1

8
Электр желiсiндегi кернеу резонансы.
1

1

9
Желідегі айнымалы токтың қуаты.
2

2

10
Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электрэнергиясынжеткiзу және пайдалану.
1

1

11
Лабораториялық жұмыс: Трансформатор орамдарының санын анықтау.

1
1

12
Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.

1
1

13
Бақылаужұмысы: "Тербелмелi қозғалыс "

1
1


Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері
5
2
7

14
Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.
1

1

15
Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.
1

1

16
Радиотелефон және теледидар байланыс принципі.
1

1

17
Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет.
1

1

18
Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.
1

1

19
Практикалықжұмыс: Эксперименттік есептер шығару.

1
1

20
Практикалықжұмыс: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу

1
1

ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР
5
7
12

21
Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі.
1

1

22
Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары.
1

1

23
Лабораториялықжұмыс
шынының сыну көрсеткiшiн анықтау

1
1

24
Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары. Линзада кескін алу.
1

1

25
Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар.
1

1

26
І тоқсандық бақылау жұмысы

1
1

ІІ тоқсан

27
Лабораториялық жұмыс Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығынөлшеу.

1
1

28
Лабораториялық жұмыс Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау.

1
1

29
Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар.
1

1

30
Практикалықжұмыс: Эксперименталдықжәнемазмұндықесептердішығару.

1
1

31
Практикалықжұмыс:
Компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).

1
1

32
Бақылаужұмысы <<Жарық толқындары және оптикалық құралдар>>.

1
1

САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ
4
0
4

33
Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi. Салыстырмалылық теориясының постулаттары..
1

1

34
Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.
1

1

35
Практикалық жұмыс: Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.
1

1

36
Практикалықжұмыс: Майкельсон және Морли тәжірибелерін компьютерлік модельдеу.
1

1

КВАНТТЫҚ ФИЗИКА
19
11
30

Жарық кванттары
5
2
7

37
Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы.
1

1

38
Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон.
1

1

39
Жарықтың қысымы.
1

1

40
Практикалық жұмыс: Эксперименттікесептершығару.

1
1

41
Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография.
1

1

42
Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі.
1

1

43
Практикалықжұмыс Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).

1
1


Атом физикасы
6
2
8

44
Сызықтық спектрлер
1

1

45
Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары.
1

1

46
ІІ тоқсандық бақылау жұмысы

1
1

ІІІ тоқсан

47
Франк-Герц тәжiрибесi. Бор моделi және сәйкестiк қағидасы.
2

2

48
Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы.
1

1

49
Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым.
1

1

50
Лабораториялық жұмыс: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.

1
1

51
Атом ядросының физикасы
6
3
9

52
Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.
2

2

53
Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы.
1

1

54
Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.
2

2

55
Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар. Критическая масса.
1

1

56
Лабораториялықжұмыс:
Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу

1
1

57
Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.
1

1

58
Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.
1

1


Элементар бөлшектер
2
4
6

59
Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.
1

1

60
Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңдары.
2

2

61
Практикалық жұмыс:Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу

1
1

62
Практикалық жұмыс:Ядролық реация моделі.

1
1

63
Бақылаужұмысы " Кванттық физика>>

1
1

ӘЛЕМ
8
4
12

64
Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi.
1

1

65
Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар.
2

2

66
Күн - Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары.
1

1

67
Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi.
1

1

68
Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар.
1

1

69
Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі.
1

1

70
Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана. .
2

2

71
Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.
1

1

72
Бақылаужұмысы: " Әлем " ІІІ тоқсандық

1
1

4 тоқсан

73
Практикалықжұмыс: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.

1
1

Қорытынды
2
0
2

74
Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономиядаашылған соңғы жаңалықтар.
1

1

75
Физика және ғылыми-техникалық прогресс.
1

1

76
Физикалық практикум

2
2

77
Физикалық практикум

2
2

78
Физикалық практикум

2
2

79
Физикалық практикум

2
2

80
Физикалық практикум

2
2

81
Қорытынды қайталау

2
2

82
Қорытынды қайталау

2
2

83
Қорытынды қайталау

2
2

84
Қорытынды қайталау

2
2

85
Қорытынды қайталау

2
2

86
Жылдық бақылау жұмысы

1
1

Барлығы102


Ұқсас жұмыстар
Сандардың бөлінгіштік белгілері 5 сынып
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 5-сынып, информатика
Бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың маңызы
Поштаны үстеу терезесі
Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру
Математика пәнінен бағдарлама
"web-дизайн" қолданбалы курс бағдарламасы
Жазықтық теңдеулері
"Өзіндік білім көтеру" жоспары
Тіл мәдениеті. арнайы курс. 7 сынып
Пәндер