Файл қосу

Математикадан тест тапсырмалары

Пән: Математика

7 сынып математика
І нұсқа
1. Дәрежеге шығарыңдар:[pic]
A)[pic] B)[pic] С)[pic]
D) [pic]

2. Есептеңдер: 52 · 5 3 : 5 =
А) 53 В) 55 С) 1 Д) 54

3. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 17см, ал табаны 16см. Периметрін
табыңыз. А.60см В. 65см С.50см Д.49 см

4. [pic] өрнегін ықшамдар.
А. [pic] В. [pic] С. [pic] D. [pic]

5. [pic] функциясының графигіне тиісті емес нүктені анықтаңдар.
А.(1;3) В.(0;0) С.(0;3) D.(2;12)

6. 9х6у4 бірмүшесін өрнектің квадраты түрінде өрнектеңдер.
A) (3х3у2)2 C) (81х3у2)2 D) (9х3у)2
B) 81х12 у8

7. Өрнекті ықшамдаңдар: 6m-2+2m+3=
А) 8m+1 В) 4m-1
C ) 6+5m Д) 8m +5

8. Тең қабырғалы үшбұрыштың бұрыштары неше тең?
А)750 В) 500 С)650 D)600

9. Тік бұрыштың градустық өлшемі.
А)900 В) 1800 С)1650 D)600

10. көпмүше түріне келтір: (m+4)2
А)m+8m+16 В) m2 +8m+16
С)8m+16 D)m2-8m+16

7 сынып математика
ІІ нұсқа
1.Дәрежеге шығарыңдар: [pic]
A) [pic] B) [pic] С) [pic] D) [pic]

2.Есептеңдер: (2а3 в2)2 · ( -3ав2 )3 =
А)108а в В)-108а9в10 С) -6 ав9 Д) 6а9в10

3. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 7см, ал табаны 5см. Периметрін
табыңыз.
А.19см В. 5см С.7см Д.9 см

4.Дәреже түрінде жазыңдар: [pic] [pic]
А)1 В)[pic] С)[pic] D) [pic]

5. У= Х3 функциясының графигіне қайсы нүкте тиісті ?
А) К(-2,10) В)К (-1;-1)
С) М( 3;9 ) Д) М(4; -6)

6. 64а6b4 бірмүшесін өрнектің квадраты түрінде өрнектеңдер.
A) (32a3b2)2 В) (8a3b2)2
D) (8a3b)2 С) (8ab2)2

7. Өрнекті ықшамдаңдар: [pic] өрнегін ықшамдаңдар.
А. 108 [pic] В. [pic]
С. 400[pic] D. 150[pic]

8.Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы:
А)1750 В) 1500 С)1650 D)1800

9. Жазыңқы бұрыштың градустық өлшемі:
А)900 В) 500 С)150 D)1800

10. көпмүше түріне келтір: (a-3)2
А)a2-6a+9 В) a-6a+9
С)a2-6a D)6a+9

7 сынып математика
ІІІ нұсқа
1. Дәрежеге шығарыңдар: [pic] [pic]
А)[pic] В)[pic] С)[pic] Д) [pic]

2. Есептеңдер: 42 ·4
А) 43 В) 45 С) 1 Д) 44

3. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 10см, ал табаны 5см. Периметрін
табыңыз.
А.25см В. 15см С.7см Д.9 см

4. [pic] өрнегін ықшамдаңдар
А) [pic] В)4 С) [pic] D) а

5. у= х2 функциясының графигі мына нүктелердің қайсысы арқылы
өтеді?
A) (0;3) B) (-1;1) C) (1;2) D) (2;0)

6 25а8b6 бірмүшесін өрнектің квадраты түрінде өрнектеңдер.
A) (25a4b3)2 В) (5a4b3)2
D) (5a6b4 )2 с) (225a16 b12)

7. Өрнекті ықшамдаңдар:
2х3 · 3х5 =
А) 2х8 В) 3х 5 С)5х Д 6х8

8. 450 – қа тең бұрышпен сыбайлас бұрышты тап.
А)1350 В) 1500 С)1650 D)1700

9. Доғал бұрыштың градустық өлшемі:
А)900 қа тең В) 1800- қа тең С)900тан кіші D)900тан үдкен

10. көпмүше түріне келтір: (x+c)2
А)x2 +x+c2 В) x+xc+c
С)x2+c2 D)x2-xc-c2

Жауаптары:
1 нұсқа
1. в
2. д
3. с
4. д
5. с
6. а
7. а
8. д
9. а
10. в

Жауаптары:
2 нұсқа
1. а
2. в
3. а
4. а
5. в
6. д
7. а
8. д
9. д
10. а

Жауаптары:
3 нұсқа
1. а
2. а
3. а
4. а
5. в
6. в
7. д
8. а
9. д
10. а

5 сынып математика
1 нұсқа
1. 3,6,11,13 – жай санды тап
А) 3,11,13 в) 3,6,13
с) 6,11,13 д) барлығы

2. 56,59,63,69,71 – құрама санды тап
А) 56,63,69 Б) 56,59,71
В) 56,63,69,71 д) 71, 59

3. 24- жай көбейткішке жікте
А) 2*2*2*3 в) 4*6
с) 2*2*6 д) 3*8

4. 120 жай көбейткішке жікте
А) 2*2*6*5 в) 2*2*2*3*5
с) 4*2*15 д) 5*3*11

5. 5 пен 10- ның ЕҮОБ тап
А) 1 в)10 с)5 д)50

6. 15,40,90 – ЕКОЕ тап
А) 360 Б) 90 В) 600 Д)3600

7. Х-ң қандай натурал мәндерінде [pic] бөлшегі дұрыс бөлшек болады?
А)4,5,6... в) 1,2,3
С) 1,2,3,4 д) 0,1,2,3

8. Қосындыны санға бөлуді орындаңдар: (169+65):13;
А)18; в)20; с)25. Д) 80
9. Бөлшекті қысқартыңдар:[pic]
А)[pic] в) [pic] с) [pic] д)[pic]

10. Бөлшекті аралас санға айналдырыңдар: [pic]
А) [pic] в) [pic] с)[pic] д) [pic]

5 сынып математика
2 нұсқа
1. 23,25,37,47 – жай санды тап
А) 23,25 в) 25,37,47
с) 23,37,47 д) 47

2. 56,59,63,69,71 – құрама санды тап
А) 56,63,69 в) 56,59,71
с) 56,63,69,71 д) 56,63

3. 55- жай көбейткішке жікте
А) 1*55 в) 55 с) 5*11 д) 1

4. 98- жай көбейткішке жікте
А) 2*7*7 в) 2*49
с) 14*7 д) 1*98

5. 9 бен 15-тің ЕҮОБ тап.
А)3 в)9 с)15 д)45

6. 56 мен 8 ЕКОЕ тап
А) 56 в) 8 с) 1 Д) 7

7. Х-ң қандай натурал мәндерінде [pic] бөлшегі дұрыс бөлшек болады?
А)4,5,6... в) 1,2,3
С) 1,2,3,4 д) 0,1,2,3

8. Қосындыны санға бөлуді орындаңдар: (66+12):6;
А)13; в)22; с)14. Д) 56
9. Бөлшекті қысқартыңдар:[pic]
А) [pic] в) [pic] с) [pic] д)[pic]

10. Бөлшекті аралас санға айналдырыңдар: [pic]
А) [pic] в) [pic] с)[pic] д) [pic]

5 сынып математика
3 нұсқа
1.3,5,15,25– жай санды тап
а) 3,5     ә) 25,15,      б) 5,15,25
  в) 1,15

2.

9 сынып математика
1 нұсқа

1. Берілген нүктелердің қайсысы х2+у2=144 шеңберіне тиісті?
А. (6;10) В.(0;12)
С. (9;8) D. (-12;12)

2. [pic] теңдеулер жүйесін шеш

3. [pic] арифметикалық прогрессия. Егер а1=10, d=-0.1 болса, онда а4-ті
табыңдар.

4. 10;8;... – арифметикалық прогрессия. S10-ді есептеңдер.

5. Тізбектердің қайсысы геометриялық прогрессия болады.
А. 1000;100;10;1;0,1;...
В. 2;4;8;16;32; ...
С. 3;0;-3;-6;-9;...
D. 4,9;16;25...

6. [pic] - геометриялық прогрессия. Егер [pic]және [pic]болса, онда [pic]-
ны есепте.

7. Вектор дегеніміз не?

8. А(2;3) және В(-1;4) нүктелері берілген. [pic] векторының координатасын
тап.

9. [pic](2;5) векторы берілген
4[pic] векторының координатасын тап.

10.Қандай векторлар тең векторлар деп аталады?

9 сынып математика
2 нұсқа

1.Берілген нүктелердің қайсысы
х2- у = - 2 теңдеуіне тиісті тиісті?
А. (1;3) В.(0;0)
С. (-2;2) D. (-1;-3)

2. [pic] теңдеулер жүйесін шеш

3. [pic] арифметикалық прогрессия.
Егер а1=17,6 және d=-0,4 болса, онда а25-і мүшесін тап.

4. 103;101;... – арифметикалық прогрессия. S8-ді есептеңдер.

5. Тізбектердің қайсысы арифметикалық прогрессия болады.
А. 1;2;3;4;...
В. 2;4;8;16;32;...
С. 3;0;-3;-6;-9;...
D. 4,9;16;25

6. [pic] - геометриялық прогрессия. Егер [pic]және [pic]болса, онда [pic]-
ны есепте.

7. Қандай векторды нөлдік вектор дейді?

8. А(3,-4) және В(1;1) нүктелері берілген. [pic] векторының координатасын
тап

9. [pic](3;2) векторы берілген
2[pic] векторының координатасын тап.

10. Қандай векторды бірлік вектор дейді?

9 сынып математика
3 нұсқа

1.Берілген нүктелердің қайсысы
х(1-у)=15 теңдеуіне тиісті?
А. (15;0) В.(0;16)
С. (15;1) D. (16;0)

2. [pic] теңдеулер жүйесін шеш

3. [pic] арифметикалық прогрессия.
Егер а1=-50 және d=1,2 болса, онда а45-і мүшесін тап.

4. 10;5;... – арифметикалық прогрессия. S8-ді есептеңдер.

5. 3;7;...-арифметикалық прогрессия. а10-ды есепте.

6. [pic] - геометриялық прогрессия. Егер [pic]және [pic]болса, онда [pic]-
ны есепте.

7. Қандай векторлар тең деп аталады?

8. А(1;2) және В(1;1) нүктелері берілген. [pic] векторының координатасын
тап

9. [pic](1,1) векторы берілген
5[pic] векторының координатасын тап.

10. Екі вектордың арасындағы бұрыш дегеніміз?
Ұқсас жұмыстар
Мектепішілік олимпиада тапсырмалары
Логикалық есептер
Жылдық есеп. 4 сынып
5-кл емтихан тапсырмалары
Интегралды есептеуге есептер шығару жайлы
Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу
Математика 3 кл. кайталау. ашык сабак
Пысықтау
Ұбтға дайындық математика
Сөз құрау
Пәндер