Файл қосу

Биохимия негіздері қолданбалы курс 11-сынып

Пән: Химия


«Биохимия химия негіздері»

Мақсаты:Оқушыларды болашақ кәсіпті таңдап алуға дайындау, олардың
кәсіби құзыреттілігін, шығармашылық қабілеттерін дамыту, білім алуға
ынталандыру биохимия жөніндегі теориялық, практикалық білімдерін өз
бетімен қолданылуға баулу.

Міндеттері: Оқушылардың ой-өрісін дамыту. Олардың назарын химияның
күнделікті тұрмыста қолданылуына, өмірде пайдаланатынын үйрету.
-оқушыларға ғылыми ойлаудың және дүниетаныммен әлемнің ғылыми бейнесін
қалыптастыру.
-оқушыларға аймақтағы ауыл шаруашылық проблемаларды шешуге үлестерін қосуға
мүмкіндік жасау.
-оқушыларға негізгі және қосымша білім бере отырып, оны жалғастыруға жағдай
жасау.

Жобаның обьектісі: оқу материалының мазмұны мен құрылымы.

Пәні: химия, биология, медицина , цитология , гистология

Оқыту формасы: лекция, конференция, семинар, практикалық, зертханалық
жұмыс.

Оқудан күтілетін нәтижелер:
-Биохимия негіздері тақырыбы бола отырып, оларды өмірде өз орнымен қолдана
білуі туралы нақты білім алу.
-Ғылымды практикамен ұштастыру.
-Алған білімді іс жүзінде пайдалану.

Осы курс бойынша алған білімдерін толық меңгеру, бағалау үшін келесі
өлшемдерді қолдану:
-дәріс
-бақылау анализ
-реферат жұмыстары
-практикалық жұмыстар
-зертханалық жұмыстар
-өзін-өзі бағалау.

Оқу үрдісін ұйымдастыру.

• Таңдаулы курс 34 сағатқа есептелген.

• Жаратылыстану-математикалық бағытта қолдана алады.

• Бұл курста оқушының құзырлығына ерекше көңіл бөлінеді.

• Курс практикалық бағдарлау бағытында жүргізіледі.

• Меңгерілетін материалдың көлемі және сағат саны 11 сынып оқушыларының жас
ерекшелігіне сәйкес келеді.

• Курстың қорытынды бақылау түрі ретінде оқушының өздік зерттеуі, ғылыми
зерттеу жұмысы, реферат, жоба және ғылыми практикалық конференцияға
қатысуы ұсынылады.

Оқу материалын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар.

Өмірде қолданылатын «Биохимия негіздері» тақырыбындағы таңдаулы
курстың бағдарламасын оқыту нәтижесінде оқушылар

Не білу керек:
- ғылымның қоғамдағы рөлі.
- ғылыми ойлау принциптері.
- ғылыми зерттеу-әдістерімен жаратылыстану ғылымын тану.
- ғылыми зерттеу- жұмыстарының негізгі түрлері, олардың мазмұны мен жазылу
ережелерінің компоненттері.

Не істеу керек:
- тақырыпты жоспарлап және экспериментті жүргізе білуге.
- ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.
- ғылыми-зерттеу жұмыстарын рәсімдеу.
- ғылыми танымал әдебиеттермен жұмыс жасау.
- істеген жұмыстарды қорғай білу.

Күтілетін нәтиже:

- ғылымды практикамен ұштастыру.
- қойылған проблеманы шеше білу.
- алған білімді іс-жүзінде маңыздылығын түсіну.
- өзіндік ойлау қабілетті дамыту.
- оқушының интелектуалдық және ақпараттық қабілетін дамыту.
-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу.

Тақырып жоспары. «Биохимия негіздері»
(34 сағат)

|№ |Тақырып |сағат |оқыту формасы |Мерзімі |
| | |саны |мен әдістері | |
|І |Кіріспе. | | | |
|1 |Биохимия туралы түсінік. |1 |кіші дәріс | |
|ІІ |Организмдердің химиялық құрамы. |3 | | |
|2 |Макро- микро-, және |1 |конференция | |
| |ультрамикроэлементтер туралы | | | |
| |ұғым. Тірі табиғатта | | | |
| |элементтердің таралу | | | |
| |заңдылықтары. | | | |
|3 |Жасушаның құрамы мен құрылымы |1 |Дәріс | |
|4 |Биологиялық мембраналардың құрамы|1 |Кіші дәріс | |
| |мен құрылысы. | | | |
| | | | | |
|ІІІ |Ақуыздар. |6 | | |
| |Тірі материя құру мен тіршілік |1 |Дәріс | |
|5 |ету процестеріндегі ақуыздардың | | | |
| |маңызы | | | |
|6 |Ақуыздың элементарлық құрамы |1 |Дәріс | |
|7 |Ақуыздардың амин қышқылды құрамы.|1 |лекция | |
|8 |. Ақуыздардың қасиеттері |1 |лекция | |
|9 |Қарапайым (протеиндер) және |1 |лекция | |
| |күрделі (протеидтер) ақуыздар | | | |
|10 |Сарамандық жұмыс № 1 Ақуыздардың |1 |лекция | |
| |қасиеттерің зерттеу. | | | |
|ІV |Ферменттер. Коферменттер, |10 | | |
| |витаминдер және басқа биоактивті | | | |
| |қосылыстар | | | |
|11 | Ферменттер туралы жалпы түсінік |1 |кіші дәріс, | |
|12 |Ферменттердің жіктелуі |1 |Дәріс | |
|13 |Ферменттік катализ |1 |Дәріс | |
|14 | Кофактор |1 |Семинар | |
| | | | | |
|15 |Коферменттер (коэнзимдер) – |1 |Дәріс | |
| |ферменттердің органикалық | | | |
| |кофактор-лары. | | | |
|16 |Дәруменлдер.. |1 |Семинар | |
|17 |Суда еритін дәрумендер |1 |Дәріс | |
|18 |Майда еритін дәрумендер |1 |Дәріс | |
|19 |Дәрумен тәрізді заттар | | | |
|20 |Сынақ сабағы |1 |Тест алу | |
|V |Нуклеин қышқылдары. |3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
|21-2|Нуклеин қышқылдарының ашылу және |1 | семинар | |
|2 |зерттелу тарихы. | | | |
|23 |. Нуклеозид-, нуклеозидди- мен |1 | | |
| |нуклеозидтрифосфаттар биосинтезі.| | | |
| | | | | |
| | | | | |
|VІ |КӨМІРСУЛАР, ЛИПИДТЕР, ГОРМОНДАР .|5 | | |
|24 |Көмірсулардың жаллы сипаттамасы |1 |лекция | |
| |жәнс олардың классификациясы. | | | |
|25 |Адам ұлпаларының майлары. |1 |лекция | |
| |Липопротеидтердің құрылысы | | | |
|26 |Сарамандық жұмыс № 2 Көмірсулар | | | |
| |мен липидтердің қасиеттерің | | | |
| |зерттеу | | | |
|27 |Гормондар. Гормондар ілімі даму | | | |
| |тарихы. | | | |
|28 |. Гормондар классификациясы мен | | | |
| |номенклатурасы. | | | |
|VІІ |Организмдегі энергия мен зат |8 | | |
| |алмасуы туралы жалпы түсінік.. | | | |
|29 |Зат пен энергия алмасуы - тірінің|1 | | |
| |бөлінбес қасиетті | | | |
|30 |Анаболизм және катаболизм |1 | | |
|31 |Ақуыздар мен нуклеин |1 | | |
| |қышқылдарының алмасуы клетка | | | |
| |метабо-лизмінің орталығы | | | |
| |екендігі. | | | |
|32 |Көмірсулардың алмасуы |1 | | |
|33 |Липидтердің алмасуы |1 | | |
|34 |Қорытынды сабақ .Конференция | |конференция, | |
| | | |презентация | |

10

Мұғалімдерге арналған әдебиеттер:

1. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И. Биологиялық химия. Қарағанды, 2007.
2. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М., Высшая школа, 1980.
3. Ленинджер А. Биохимия. М., «Мир», 1980.
4. Мецлер Д. Биохимия. Т. 1-3. М., «Мир», 1981.
5. Кретович В.Л. Биохимия растений. М., Высшая школа, 1986.
6. Кенесарина Н.А. Өсімдіктер физиологиясы жене биохимия негіздері. Алматы,
«Мектеп», 1988.
7. Сеитов З.С Биологиялық химия. Алматы, «Қайнар», 1992.
8. Сеитов З.С. Биохимия. Алматы, «Агроунивсрситет», 2000.
9. Северин Е.С. и др. Биохимия. М., «Медицина», 2000.
10. Сағатов К.С. Биологиялық химия. Алматы, Респ. Баспа каб., 1998.
11.Жатқанбаев Ж.Ж. Өсімдіктер физиологиясы жоне биохимиясы
негіздері. Алматы, 2004.
11.Щербаков В.Г. Биохимия. 2-е перераб. и дополн. изд.: Гиорд, 2003.
13.Красильникова Л.А., Авксентьева О.А., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А.
Биохимия растений. Ростов на Дону: «Феникс», 2004, 224 с.
14.Биохимия. (Под ред. Северина Е.С.) Учебник. 3-е изд. исправ., 2005.
15.Сағатов К.С. Биологиялык химия практикумы. Алматы, «Ана тілі», 1992.
16. Есмагулов К.Е., Төлегенова Б.Т. Көмірсулар. (оқу-әдістемелік құрал).
Алматы, 2001.
17.Строев Е.Н., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии. М., Высшая
школа, 1986.
18.Чиркин А.А. Практикум ио биохимии. Минск, Новое знание, 2002.
19. Пустовалова Т.П. Практические работы по биохимии. М.: Феникс, 2004.
Ұқсас жұмыстар
Биоэкология қолданбалы курс
Паскаль - программалау тілі
Интернетпен қатынас құру
Генетика және селекция негіздері. қолданбалы курс
Тіршілік химиясы
Сауран қаласы
Экология процесіндегі математика
Әдістемелік тақырыбы
Физика пәнінен жаратылыстану бағыты бойынша тереңдетіп оқытуға қосымша сабақ (факультатив) жоспары
Word көмегімен Web парақтарын құру
Пәндер