Файл қосу


Химиялық байланыс| ҚАЗАҚСТАН РЕСУПБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ        |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ       |
|СМЖ-ның 3 бөлім денгейі     |ПОӘК       |ПОӘК 042- 18.10.  |
|                 |         |98/01-2013     |
|ПОӘК «Химия» пәні бойынша оқу  |«18»  09    |          |
|жұмыс бағдарламасы       |2013       |          |
|                 |№1 басылым    |          |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                  «Химия»
   5В073000 - «Стандарттау,метрология және сертификаттау» мамандығына

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей

 1 ӘЗІРЛЕНГЕН


    ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ «  28  » __08___2013ж
     Р.С.Абекова педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.
                « Химия» кафедрасы


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:


2.1. «Химия» кафедрасы отырысында

« 28»  _08___ 2013ж.    № 1  хаттама
      Кафедра меңгерушісі_________________ Б.Х.Мусабаева
 2.2. Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
 отырысында


     «12»   09.2013ж   №1   хаттама      Төрайымы, доцент _______________    С.С.Төлеубекова 3 БЕКІТІЛДІ :


   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
 мақұлданған және ұсынылған
  «18 »  09. 013 ж., № 1_______ хаттама
    ОӘК төрайымы, проректор _______________ Г.К.Искакова
 4 Алғашқы рет енгізілген                  Мазмұны
1 Қолданылу саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8 Әдебиеттер


   1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

   « Химия» химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері,
периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары,
ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер,
комплекс қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады.  Олардың
қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория
тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі. Химиялық
байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті байланыс
ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі материалдарды
саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.
    «Бейорганикалық химия»  бөлімінде  химиялық элементтердің  атом
құрылысы, табиғатта таралуы,  алынуы,  қасиеттері,  биологиялық  ролі,
қолданылуы және қосылыстары қарастырылады.
    «Органикалық химия» бөлімінде органикалық қосылыстардың құрылысы,
изомериясы,  номенклатурасы,  қаныққан   көмірсутектер,   қанықпаған
көмірсутектер, диендер, органикалық полимер материалдар қаратырылады№
   Химияның бұл бөләмдері студенттерге барлық жаратылыстану пәндерін
игеруге көмегін тигізеді.


   2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


    «Химия» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс  бағдарламасы  келесі
құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді.
-5В073200  «Стандарттау,метрология  және  сертификаттау»  мамандығының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.35 – 2006, №
779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен 3.08.358-2006 енгізілген
және бекітілген.

-   СТУ 042- РГКП- СГУ-8-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін
әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.
- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
   3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    3.1. « Химия» пәнінің қысқаша сипаттамасы:


   « Химия» химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері,
периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары,
ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер,
комплекс қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады.  Олардың
қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория
тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі. Химиялық
байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті байланыс
ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі материалдарды
саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.
   «Бейорганикалық химия»  бөлімінде  химиялық  элементтердің  атом
құрылысы,  табиғатта  таралуы,  алынуы,  қасиеттері,  қолданылуы  және
қосылыстары,олардың биологиялық ролі қарастырылады. Химияның бұл бөлімдері
студенттерге барлық жаратылыстану пәндерін игеруге көмегін тигізеді.
    3.2. Курс мақсаты


    Бұл фундаментальды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды
  практикада (ауыл шаруашылығы облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау
  саласында, стандарттауда,өндірісте,т.б.) пайдалана білу.
   3.3. Пәндерді оқытудағы негізгі міндеттер
  -   студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;
   - қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;
   - химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын
    түсіндіру;
   - бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.


   3.4. Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды:


   - химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-
    молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;
   - негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;
   - зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;
   - зертханалық тәжірибелерді істей алуы;
   - концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;
   - зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі,
    графиктер мен
   - диаграмалар сала білуі;
  -   талдау әдістерін жүргізе білуі тиіс.


   3.5. Курстың пререквизиттері:


     Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда « Химия», «Биология»,
   «Физика», «Математика» курстарын терең игеруге тиіс
     3.6. Курстың постреквизиттері:
    - қазіргі жаратылыстану концепциясы;
    - органикалық химия және полимерлер;
    - химиялық анализ;
    - химиялық және биологиялық қауіпзіздік негізі;
    - жартылай өткізгіштер химиясы;
    - тұтқырлық заттар химиясы;
 - органикалық полимер материалдар;
   1-кесте. Оқу жоспарынан көшірме:


  |Курс|Семестр                   |Кредит   |Дәріс    |
|  |                       |саны    |сағ.    |
|1  |2                      |3     |4      |
|1-микромодуль – Химияның негізгі түсініктері, заңдары            |
|  |Дәріс  сабақтар              |            |
|1  |Химияның негізгі заңдары(энергия және масса |1     |      |
|  |сақталу заңдары; эквиваленттер және Авогадро |      |8.1.1.-8.1.6|
|  |заңдары; құрам тұрақтылық,еселік қатынастар |      |      |
|  |заңдары)                   |      |      |
|2  |Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атомдар |1     |8.1.1.-8.1.5|
|  |құрылысы .Химиялық байланыс.         |      |      |
|  |               Зертханалық  |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Бейорганикалық қосылыстардың негізгі     |1     |8.1.6    |
|  |кластары.                  |      |      |
|2. |Металдың эквивалентінің молярлық массасын  |1     |8.1.6    |
|  |анықтау.                   |      |      |
|          2-микромодуль – Химиялық процестердің заңдылықтары    |
|  |                       |      |      |
|  |Дәріс  сабақтар              |      |      |
|1  |Химиялық процестердің энергетикасы.     |1     |8.1.2.-8.1.5|
|2  |Химиялық кинетика және тепе-теңдік .     |1     |      |
|  |                       |      |8.1.3.-8.1.5|
|  |             Зертханалық    |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Нейтралдану реакциясының энтальпиясын    |1     |8.1.6    |
|  |анықтау.                   |      |      |
| 2.|Химиялық кинетика.химиялық тепе-теңдік.   |1     |8.1.6    |
|       3-микромодуль – Ерітінділер.Ерітінділерде жүретін химиялық  |
|реакциялар                                 |
|  |                       |      |      |
|  |Дәріс  сабақтар              |      |      |
|1. |Ерітінділер.Электролит ерітінділері.ЭДТ.   |1     |8.1.1.-8.1.6|
| 2.|Тұздар гидролизі.              |1     |8.1.1.-8.1.5|
| 3.|Тотығу-тотықсыздану реакциялары.       |1     |8.1.2.-8.1.4|
|  |                       |      |.      |
|  |                 Зертханалық |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Ерітінділер.Әртүрлі концентрациялы      |1     |8.1.6    |
|  |ерітінділер дайындау.            |      |      |
| 2.|Судың диссоциациясы.Сутектік көрсетсеткіш  |1     |8.1.6    |
|  |Туздар гидролизі.              |      |      |
| 3.|Тотығу-тотықсыздану реакциялары.       |1     |8.1.6    |
|              4-микромодуль – Электрохимиялық процестер.    |
|  |                       |      |      |
|  |Дәріс  сабақтар              |      |      |
|1. |Электрохимиялық процестер.Металдардың    |1     |8.1.5.   |
|  |электродтық потенциалдар қатары.       |      |      |
|  |Гальваникалық элементтер.          |      |      |
| 2.|Электролиз. Электролиз заңдары.       |1     |8.1.2.   |
|  |                       |      |8.1.5.   |
| 3 |Коррозия,оның негізгі түрлері.Коррозиядан  |1     |8.1.2.   |
|  |қорғау әдістері.               |      |8.1.5.   |
|  |                       |      |      |
|  |Зертханалық сабақтар            |      |      |
|1. |Гальваникалық элементтер.          |1     |8.1.6    |
| 2.|Электролиз.                 |1     |8.1.6    |
| 3.|Коррозия.Оның негізгі түрлері.        |1     |      |
|               5-микромодуль – Элементтер химиясы.      |
|  |                   Дәріс  |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Металдардың жалпықасиеттері. d-элементтер-дің|1     |8.1.4-8.1.5 |
|  |қосылыстары,ерекшеліктері.          |      |      |
| 2.|Комплексті қосылыстар.            |1     |8.1.2-8.2.1 |
| 3.|Бейметалдар химиясы. 4-топтың p-элементтері. |1     |8.1.1-8.1.4;|
|  |жартылай өткізгіштер химиясы.        |      |      |
|  |                       |      |      |
|  |Зертханалық сабақтар            |      |      |
|1. |Металлдардың жалпы қасиеттері.        |1     |8.1.6    |
| 2.|Комплексті қосылыстар.            |1     |8.1.6    |
| 3.|Бейметалдардың химиялық қасиеттері..     |1     |8.1.6    |
|             6-микромодуль – Органикалық химия.         |
|  |                  Дәріс   |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Органикалық химия.Қаныққан көмірсутектер.  |1     |      |
| 2.|Қанықпаған көмірсутектер. Диендер.      |1     |      |
|  |Органикалық полимер материалдар.       |      |      |
|  |               Зертханалық  |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Қаныққан көмірсутектер.           |1     |8.1.9-8.1.12|
| 2.|Қанықпаған көмірсутектер.          |1     |8.1.9-8.1.12|
    5.СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.2. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Химиялық реакциялардың
жіктелуі.
5.3. Химиялық байланыс түрлері,байланыстың бағыты,қасиеттері.
5.4. Катализ.Катализдің түрлері,маңызы.
5.5. Ерітінділер концентрациясының өрнектелуі. Ион алмасу реакциялары.
5.7. Тотығу дәрежесі. Ауыспалы тотығу дәрежесін көрсететін атомдар
5.8. Ерітінділерде жүретін химиялық реакциялар
5.9. Электролиздің өндірістік маңызы
5.10.Металдарды коррозиядан қорғау
5.11. d-элементтердің ПЖ орнына сәйкес қосылыстарының қасиетіне сипаттама.
5.12. Комплексті қосылыстардың диссоциациясы,диссоцциация константасы.
5.13. р-элементтердің ПЖ орнына сәйкес қосылыстарының қасиетіне сипаттама
5.14. Органикалық қосылыстардың және органикалық реакциялардың жіктелуі
5.15. Ароматты көмірсутектер 6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
       3 кесте – пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыбы                |Көрнекті  |Өздік   |Бақылау |
|                    |құралдар,  |меңгерілеті|нысанасы |
|                    |ТОҚ,    |н сұрақтар |     |
|                    |зертханалық |      |     |
|                    |тақталар  |      |     |
|                    |(стенд)   |      |     |
|Дәрістер     |Зертханалық |СӨЖО   |      |      |     |
|         |сабақтар  |     |      |      |     |
|1        |2      |3    |4      |5     |6    |
|Химияның негізгі |Бейорганикал|№1    |8.3.1.,   |Эквивалент |Есептер |
|заңдары(№1    |ық қосы-  |такырып |химиялық  |заңын,Авога|шығару  |
|такырып)     |лыстың   |     |ыдыстар,реак|дро заңын, |     |
|         |кластары.  |     |тивтер   |стехиометри|     |
|         |      |     |      |ялық заңдар|     |
|         |      |     |      |ды меңгеру |     |
|Д.И.Менделеевтің |Металл экви-|№2    |8.3.1.,   |Атом    |Ауызша  |
|периодтық заңы  |валентінің |такырып |Эквивалент- |құрылысын, |сұрау  |
|және атомдар   |молярлы   |     |Анықтауға  |хим.байла- |     |
|құрылысы (№2   |массасын  |     |арналған  |нысты   |     |
|такырып)     |аңықтау   |     |құрал.   |меңгеру  |     |
|Химиялық     |Нейтралдау |№3    |8.3.1.,   |Энтальпия, |Ауызша  |
|процестердің   |реакциясы- |такырып |Химиялық  |энт ропия, |сұрау  |
|энергетикасы(№3 |энтальпия- |     |ыдыстар,  |термохимия |     |
|такырып)     |сын анық-  |     |реактивтер, |және оның |     |
|         |тау.    |     |колориметр. |заңдарын  |     |
|         |      |     |      |меңгеру.  |     |
|Химиялық кинетика|Хим.реакция |№4    |      |Химиялық  |Ауызша  |
|және химиялық  |жылдамдығы |такырып |Химиялық  |кинетика  |сұрау,  |
|тепе-теңдік (№4 |на әсер ете-|     |ыдыстар,  |негізін  |есептер |
|такырып)     |тін фактор- |     |реактивтер, |меңгеру  |шығару  |
|         |лар,    |     |термометр, |      |     |
|         |      |     |секундомер. |      |     |
|Ерітінділер.Бейэл|Химиялық  |№5    |      |Ерітінділер|Ауызша  |
|ектролиттердің  |тепе-теңдік.|такырып |Химиялық  |концентра-ц|сұрау,  |
|қасиеттері.Электр|      |     |ыдыстар,  |иясының  |есептер |
|олиттер.ЭДТ. (№5 |      |     |реактивтер, |өрнектелуін|шығару  |
|такырып)     |      |     |ЭӨ-ті анық- |,бейэлектро|     |
|         |      |     |тауға    |-литтер мен|     |
|         |      |     |арналған  |электролит-|     |
|         |      |     |құрал.   |тердің   |     |
|         |      |     |      |қа-сиеттері|     |
|         |      |     |      |н меңгеру |     |
|Тұздар гидролизі.|Тұздар   |№6    |Химиялық  |Тұздар   |Тұздар  |
|(№6 тақырып)   |гидролизі. |тақырып |ыдыстар,  |гидро   |гидролизі|
|         |      |     |реактивтер |лизін,гидро|теңдеуін |
|         |      |     |      |-     |жазу   |
|         |      |     |      |лиз    |     |
|         |      |     |      |дәрежесі, |     |
|         |      |     |      |ерітінді  |     |
|         |      |     |      |орта    |     |
|         |      |     |      |сын    |     |
|         |      |     |      |меңгеру.  |     |
|Тотығу-тотықсыз- |Т.Т.Р-на  |№7    |Химиялық  |Т.Т.Р.теңде|Т.Т.Р.  |
|дану реакциялары.|ортаның   |тақырып |ыдыстар,  |у     |теңдеуін |
|(№7 тақырып)   |әсері.   |     |реактивтер. |ін құру,то-|қуру,  |
|         |      |     |      |тықтырғыш |есептер |
|         |      |     |      |пен тотық- |шығару. |
|         |      |     |      |сыздандыр- |     |
|         |      |     |      |ғышты анық |     |
|         |      |     |      |тауды меңге|     |
|         |      |     |      |ру.    |     |
|Электрохимиялық |Гальвани  |№8    |Химиялық  |Электрохи- |Электро- |
|процестер (№8  |Элементінің |тақырып |ыдыстар,  |миялық тіз-|хим.тіз- |
|тақырып)     |э.қ.к. анық-|     |реактивтер, |бекті   |ек құру, |
|         |тау.    |     |Гальвани  |құруды   |э.қ.к.  |
|         |      |     |элементі.  |оның э.қ.к.|анықтау. |
|         |      |     |      |анықтауды |     |
|         |      |     |      |меңгеру.  |     |
|Электролиз (№9  |Электролиз |№9    |      |Электролиз |Ауызша  |
|тақырып)     |процесінің |тақырып |Химиялық  |схемасын  |сұрау,  |
|         |жүруін көру,|     |ыдыстар,  |құруды,тең |есептер |
|         |схемасын  |     |реактивтер |–деуін   |шығару  |
|         |құру.    |     |      |жазуды   |     |
|         |      |     |      |игеру.   |     |
|Коррозия,оның  |коррозия  |№10   |Химиялық  |Металдарды |Ауызша  |
|түрлері.(№10   |жылдамды-  |тақырып |ыдыстар,  |Коррозиядан|сұрау,  |
|тақырып)     |ғына әсер  |     |реактивтер. |Қорғау әді-|есептер |
|         |ететін фак- |     |      |сін игеру. |шығару  |
|         |торды көру |     |      |      |     |
|Комплексті қосы- |Комплексті |№ 11   |Химиялық  |Комплесті |Ауызша  |
|лыстар (№ 11такы-|қосылыстар- |тақырып |ыдыстар,  |қосылыстар-|сұрау  |
|рып)       |дың құрылы- |     |реактивтер. |ды алуды, |     |
|         |сы,номенкла |     |      |қасиеттерін|     |
|         |турасы,алыну|     |      |анықтауды |     |
|         |ы.     |     |      |игеру   |     |
|Металдардың   |металдардың |№12   |Химиялық  |металдардың|Ауызша  |
|химиялық     |және    |тақырып |ыдыстар,  |қосы-   |сұрау  |
|қасиеттері(№12тақ|олардың қо- |     |реактивтер. |лыстарын  |     |
|-ырып)      |сылыстары- |     |      |алуды,қа-си|     |
|         |ның қасиет- |     |      |еттерін  |     |
|         |тері.    |     |      |зерттеуді |     |
|         |      |     |      |игеру.   |     |
|Бейметалдардың  |Бейметалдар |№13   |Химиялық  |бейметалдар|Ауызша  |
|қасиеттері.(№13 |және    |тақырып |ыдыстар,  |дың қосы- |сұрау  |
|тақырып )    |қосы-лыстары|     |реактивтер. |лыстарын  |     |
|         |.      |     |      |алуды,қа-си|     |
|         |      |     |      |еттерін  |     |
|         |      |     |      |зерттеуді |     |
|         |      |     |      |игеру.   |     |
|Органикалық   |Органикалыққ|№14   |Химиялық  |органикалық|Ауызша  |
|химия.Қаныққан  |осылыстар-ды|тақырып |ыдыстар,  |      |сұрау,  |
|көмірсутектер.  |ң құра-   |     |реактивтер. |қосылыстар-|есептер |
|(№14 тақырып)  |мын анық-  |     |      |дың    |шығару  |
|         |тау.Қанық-қа|     |      |құра-мын  |     |
|         |н      |     |      |анық-тауды |     |
|         |көмір-сутект|     |      |игеру.   |     |
|         |ер.     |     |      |      |     |
|Қанықпаған    |Қанықпаған |(№15   |Химиялық  |Қанықпаған |Ауызша  |
|кө-мірсутектер,по|көмірсутек-т|тақырып) |ыдыстар,  |көмірсутек-|сұрау,  |
|ли-мер      |ердің    |     |реактивтер. |тердің   |есептер |
|материалдар(15  |құры-лысы,қа|     |      |қаси-еттрін|шығару  |
|тақырып)     |сиет-тері,по|     |      |,поли-мерле|     |
|         |лимер    |     |      |рді алу  |     |
|         |материалдар |     |      |ды игеру. |     |      7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

    4 кесте - оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

|Оқулықтардың,   |Дана (сана)    |Студенттердің саны|Қамтамасыз етілу |
|оқу-әдістемелік  |         |         |пайызы %     |
|құралдардың атауы |         |         |         |
|1         |2         |3         |4         |
|8.1.1.      |10        |30        |33        |
|8.1.2       |50        |30        |100        |
|8.1.3.      |10        |30        |33        |
|8.1.4.      |100        |30        |100        |
|8.1.5.      |4 каф.фонд.    |30        |13        |
|8.1.6.      |10        |30        |33        |
|8.1.7.      |100        |30        |100        |
|8.1.8.      |10        |30        |33        |
|8.1.9.      |10        |30        |33        |
|8.1.10      |10        |30        |33        |
|8.1.11      |100        |30        |100        |
|8.1.12      |10        |30        |33        |
|8.1.13      |10        |30        |33        |

8. Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер:
7.1.1.Бірімжанов Б.А., Нурақметов Н.Н. Жалпы химия. Алматы.: «Рауан»,
        1990.,
7.1.2.Ділманов.Б.М..Ділманова З.Б.Жалпы химияның теориялық негіздері.
     Алматы,2009,-194б.
7.1.3. Ділманов .Б.М..Тапалова А,С,Жалпы және бейорганикалық химия
     практикумы.Астана,2009,-319б
7.1.4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк. 1982- 530с
                               7.1.5.
Бишімбаева Г.Қ Жалпы химия. Студенттердің өздік жұмыстарына
     арналған оқу- әдістемелік құрал.Алматы,2007,-136б.
7.1.6.Угай Я.А. Неорганическая химия. М.: «Высшая школа», 1989, -462 б.
7.1.7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Студенттің өздігінен орындауына
    арналған әдістемелік құрал. Семей, 2007, -39 б.
7.1.8. Яшкарова М.Г.,Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
    Бейорганикалық хмиядан зертханалық жұмыстар.
7.1.9.Омаров Т.Т.,Танашева М.Р. Бейорганикалық химия(таңдамалы
    тараулар),Алматы 2008,
7.1.10. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. ,Абекова Р.С. Жалпы химия
    курсы бойынша есептер мен жаттығулар. Оқу құралы. Семей,
     2012, -138 б.

8.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1.Аханбаев К.А. Химия негіздері. Алматы. «Мектеп» 1987 – 391 б.
7.2.2 Общая и неорганическая химия : Учеб.пособие для вузов/В.И.Елфимов,
А.И.Бережной и др. –М.: Высш.школа,2006.- 286с (для вузов).
7.2.3 Хаускрофт. Современный курс общей химии . Учеб. для вузов Т.1,2 –М.:
Мир,2002. -540с и 527с.8.3. Плакаттар
7.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі
7.3.2. Металдардың кернеу қатары.
7.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.
7.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.
7.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.
7.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть