Файл қосу


Конструкторлық қүжаттамаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ | |
|СМК құжатының 3-деңгейі   |ОӘК         |             |
|              |          |             |
|              |          |ОӘК 042-18-14.1.34/01-2014|
|ОӘК             |№ 2 баспа 8.01.2014ж|             |
|«Жобалаудағы автокад»    |          |             |
|пәнінің оқу-әдістемелік   |          |             |
|кешенінің оқытушы үшін   |          |             |
|пәннің жұмыс оқу      |          |             |
|бағдарламасы        |          |             |  5В072900 “Құрылыс”, 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
    конструкцияларын өндіру» мамандықтарының студенттеріне арналған


              “ЖОБАЛАУДАҒЫ АВТОКАД”


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
              ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                   2014
  Алғы сөз
  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
     Құрастырған:  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік
  университет,  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының меңгерушісі,т.ғ.к.
  Күдерінова Н.А.,және аға оқытушы Күдіринов С.М.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ.
  2.1. Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университет,
  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында.
   № 5 хаттама «_06_» __01___ 2014 жыл
   Кафедра меңгерушісі, доцент ____________  Н.А.Күдерінова


   2.2.  Ақпараттық-коммуникациялық  факультетінің  оқу-әдістемелік
   кеңесінің отырысында
     № 3 хаттама «_09_» __01__ 2014 жыл.
  Төрағасы _________________________  Р.С.Бекбаева
  3. БЕКІТІЛГЕН.
  Университеттің оқу-әдістемелік жиынында ұсынылып,құпталға
  № 1 хаттама «__» ____ 2014 жыл.
  ОӘК төрайымы,бірінші проректор_________________Г.К.Искакова
  4. ЕНГІЗІЛГЕН №1 от 1.09.2008г. баспаның орнына


  Мазмұны  |1 |Қолдану саласы                          |  |
|2 |Нормативтік сілтемелер                      |  |
|3 |Жалпы ереже                            |  |
|4 |Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы мазмұны           |  |
|5 |Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар           |  |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                |  |
|7 |Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы           |  |
|8 |Әдебиет                              |  |


  1. Қолдану саласы


  «Жобалаудағы автокад» пәні бойынша 5В072900  “Құрылыс”,  5В073000
«Құрылыс  материалдарын,  бұйымдарын  және  конструкцияларын  өндіру»
мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік кешен  студенттерге  инженерлік
техникалық сызу, конструкторлық құжаттармен жұмыс  істеуге,  сондай-ақ
конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі стандарттарымен таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып табылады.


  2. Нормативтік сілтемелер


  «Жобалаудағы автокад»  осы пәннің оқу-әдістемелік кешені  келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:
  - 5В072900 “Құрылыс”, 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
  конструкцияларын  өндіру»   мамандықтарына  арналған   Қазақстан
  республикасының білім және ғылым министрлігінің 2012 ж , 23-ші тамызда
  енгізілді және бекітілді , № 1080 шыққан  бұйрығымен  бекітіліп,
  қолданысқа еңгізілген ҚР МЖБС мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру
  стандартын.
  -   5В072900 “Құрылыс”, 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын
  және конструкцияларын өндіру» мамандықтарына арналған Элективті пәндер
  каталог
 - СТУ 042-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқулық-әдістемелік
  комплекстердің өңдеуіне және безендіруіне жалпы талаптар»
 - ҚП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура « Пәннің оқулық-әдістемелік
  комплекстерінің құрылымы және мазмұны»

  3. Жалпы ереже
  3.1. Пәндердің мазмұнының қысқаша сипаты.
   Жалпы мінездеме және курс мақсаты.
«Жобалаудағы автокад»  ойлап шығаруда, технологиялық процестерді жаңа
талапқа байланысты өзгертуде, жаңа графикалық дизайндер ойлап табуда маңызы
зор.
   3.2. Берілген курстың мақсаты болып студенттердің
 • пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттердің графикалық сызуларды
  оқығанда кеңістіктегі ойлау қабілетін арттырудағы саналық білімінің
  негізі.
  3.3. Пәндерді оқып білудің негізгі мақсаты
  -сызулардың көмегі арқылы графикалық моделдердің кеңістіктегі орнын
анықтау;
  -кейбір техникалық мәселелерді сызу арқылы графиктік түрде белгілеу,
  -сызба геометрия пәнін басқа техникалық пәндерге негіздеу және оны
техника,сондай-ақ ғылымда қолдана білу,
  -кейбір есептерді компютердің көмегі арқылы шығару,


  3.4. Пәнді оқып білудің нәтижесінде студентбілуі керек:
  • Білуі- күрделі қондырғылар  сызуларын  оқи  білу,конструкторлық
   құжаттармен  жұмыс  істей  білу,жаңа  техникалық,технологиялық
   жаңалықтарын білуі керек.
  • Оқып үйренуі. Сызба геометрия пәнін игеруде мектепте өткен пәндерді,
   геометрия және инженерлік графика пәндерін еске ала отыра,берілген
   тақырыптарды игере білу.
     Меңгеруі. Сызба геометрия пәнін қабылдай білу үшін дәрістер мен
оқулықтарды мейлінше жақсы қолдана білу қажет.
           Істей    білуі.     Сызу     құралдарымен,
циркульмен,сызғышпен,лекаломен сондай-ақ транспортирмен жұмыс істей білу.


        Түсінуі. Дәрістерді қадағалай отыра,әдебиеттерді қолдана
отыра пәнді ұғуға тырысу.

        Болуы. Сабақта ұқыпты болу. Форматтар мен сызу құралдарын
әрдайым өзімен бірге ұстау.


        Ие болуы. Оқытушының айтқандарын ұғып алу. Кітапханада
әдебиеттермен тиянақты жұмыс істеу.


  3.4. Курстың басты деректемелері:
  • геометрия
  • математика
  • информатика
  • сызу


  3.5. Курстың деректеме
  • курстық жұмыс
  • дипломдық жоба
  • инженерлік практикалық қайраткерлігі


  1кесте - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


  |Кур|Семестр          |Кредиттер         |ДР       |ББ  |
|с |             |             |(сағ)      |(сағ) |
|  |             |             |Дәріс|Тәжір|Зерт|әдебие|
|  |             |             |   |б.  |  |т   |
|1 |2             |3             |4  |5  |6  |7   |
|1 |Кіріспе.Автоматтандырылған|Қолданбалы программалар  |1  |2  |  |8.1.1,|
|  |жобалау жүйесінің жұмыс  |пакеттер         |   |   |  |8.1.2,|
|  |істеу қағидалары.     |             |   |   |  |8.1.3.|
|2 |Компьютерлік графиканың  |Әдістер және қүралдар  |1  |2  |  |8.1.1,|
|  |әдістері мен қүралдары.  |             |   |   |  |8.1.2,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.3.|
|  |             |             |   |   |  |8.1.4 |
|3 |Графикалық примитивтер  |Мәтінмен, блоктармен,   |1  |2  |  |8.1.2,|
|  |және оларды түзету.    |қабаттармен жұмыс істеу. |   |   |  |8.1.4,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.5.|
|4 |Үш өлшемді кеністіктерді |Сызбаларды AutoCAD    |1  |2  |  |8.1.1,|
|  |құру және денелер.    |жүйесінде сызудың     |   |   |  |8.1.2,|
|  |             |негіздері.        |   |   |  |8.1.3,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.6.|
|5 |Перспектива мен      |AutoCAD жүйесін қолдану  |1  |2  |  |8.1.2,|
|  |көлеңкелерді тұрғызу.   |             |   |   |  |8.1.4,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.8.|
|6 |AutoCAD жүйесінде     |Көленкелердің ортогоналдық|1  |2  |  |8.1.4,|
|  |көлеңкелердің ортогоналдық|және аксонометриялық   |   |   |  |8.1.3,|
|  |және аксонометриялық   |проекцияларын сызу.    |   |   |  |8.1.7.|
|  |проекцияларын сызу.    |             |   |   |  |   |
|7 |AutoCAD жүйесінде сандық |жер жұмыстары шекараларын |1  |2  |  |8.1.5,|
|  |белгілер проекциясы    |сызу.           |   |   |  |8.1.6,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.7.|
|8 |AutoCAD жүйесінде     |әр түрлі аксонометриялық |1  |2  |  |8.1.5,|
|  |аксонометриялық      |проекциялардың тәсілдері |   |   |  |8.1.7,|
|  |проекцияларды әр түрлі  |             |   |   |  |8.1.8,|
|  |тәсілдермен сызу («қысу», |             |   |   |  |8.2.2,|
|  |«айналдыру»).       |             |   |   |  |8.2.3.|
|9 |AutoCAD жүйесінде резбалық|Болттық қосылыс.     |1  |2  |  |8.1.5,|
|  |жалғауларды (болт,    |             |   |   |  |8.1.6,|
|  |шпилькамен жалғау,трубалық|             |   |   |  |8.2.1.|
|  |жалғау) тұрғызу.     |             |   |   |  |   |
|10 |Ажырамайтын қосылыстар  |Пісіру. Желімдеу.     |1  |2  |  |8.1.4,|
|  |             |Дәнекерлеу.        |   |   |  |8.1.6,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.8.|
|11 |Құрылыс сызбаларын    |қаспет,жоба,кескін және |1  |2  |  |8.1.5,|
|  |AutoCAD-та тұрғызу.    |ғимараттардың құрылымдық |   |   |  |8.1.6,|
|  |             |сызбалары         |   |   |  |8.1.7.|
|12 |Комплекс. Комплект.    |Тетік. Қүрама бірлік.   |1  |2  |  |8.1.6,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.7,|
|  |             |             |   |   |  |8.1.8,|
|  |             |             |   |   |  |8.2.1,|
|  |             |             |   |   |  |8.2.2.|
|13 |Конструкторлық      |Конструкторлық қүжаттама. |1  |2  |  |8.1.2,|
|  |қүжаттама және      |Жинақтылық түрлері.   |   |   |  |8.1.4,|
|  |жинақтылығының түрлері.  |             |   |   |  |8.1.5.|
|14 |Қүрама бірліктің қүрастыру|Жалпы түрдегі сызбаны оқу |1  |2  |  |8.1.6,|
|  |сызбасы.         |және тетіктендіру.    |   |   |  |8.1.7.|
|15 |Сызбаларды салу      |КОМПАС, АutoCad      |1  |2  |  |8.1.2,|
|  |             |программада тетіктің   |   |   |  |8.1.6,|
|  |             |сызбасын орындау.     |   |   |  |8.1.7.|
  5 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ


  |№ |СӨЖ             |Сағат |СОӨЖ            |Сағат |
|  |               |саны  |              |саны |
|1 |Сызбаларды салуға      |1,5  |Блоктармен, қабаттармен  |4,5  |
|  |арналган қолданбалы     |    |жұмыс істеу. КОМПАС,    |   |
|  |программалар пакеттерімен  |    |AutoCAD жүйесінде сызу   |   |
|  |танысу            |    |              |   |
|2 |Перспектива мен көлеңкелерді |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |тұрғызу.           |    |              |   |
|3 |Призма. Призма бетіндегі   |1,5  |Пирамида. Цилиндр. Конус. |4,5  |
|  |нүктені салу.        |    |              |   |
|4 |Геометриялық денелердің   |1,5  |Перспективаны тұрғызу.   |4,5  |
|  |проекциялары.        |    |              |   |
|5 |Геометриялық денелерді    |1,5  |Көлеңкелерді тұрғызу.   |4,5  |
|  |жазықтықпен қию.       |    |              |   |
|6 |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде  |1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|  |сызу             |    |              |   |
|7 |Тесігі немесе ойығы бар   |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |геометриялық денелердің   |    |              |   |
|  |проекцияларын салу.     |    |              |   |
|8 |Сандық белгілер проекциясы  |1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|9 |Аксонометриялық проекцияларды|1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |әр түрлі тәсілдермен сызу  |    |              |   |
|10 |Болттық қосылыс,       |1,5  |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде |4,5  |
|  |               |    |сызу            |   |
|11 |Шпилькамен жалғау,трубалық  |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру   |4,5  |
|  |жалғау            |    |              |   |
|12 |Ажырамайтын қосылыстар    |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру   |4,5  |
|13 |жоба, кескін сызбаларын салу|1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|14 |Ғимараттардың құрылымдық   |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |сызбаларын салу       |    |              |   |
|15 |Сызбаларды салу       |1,5  |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде |4,5  |
|  |               |    |сызу            |   |


           6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Кесте 3 –Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Тақырыбы                   |Көрнек  |Өздігінен оқуға |Бақыла|
|                       |ті құрал,|арналған сұрақтар|у түрі|
|                       |плакат  |         |   |
|                       |тар,   |         |   |
|                       |зертханал|         |   |
|                       |ық стенд |         |   |
|Дәріс сабағының   |Практикалық     |Зер|     |         |   |
|          |(семинарлық)    |тха|     |         |   |
|          |сабақтың      |на |     |         |   |
|1          |2          |3 |4    |5        |6   |
|Кіріспе.Автоматтанды|Қолданбалы     |  |Компьютор|КОМПАС, АutoCad |Ауызша|
|рылған жобалау   |программалар    |  |     |программада сызу |сұрау |
|жүйесінің жұмыс   |пакеттер      |  |     |         |   |
|істеу қағидалары.  |          |  |     |         |   |
|Сызбаларды салуға  |КОМПАС, АutoCad   |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|арналган қолданбалы |программалармен   |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|программалар    |танысу.       |  |     |программада сызу |   |
|пакеттері.     |          |  |     |         |   |
|Графикалық     |Мәтінмен,      |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|примитивтер және  |блоктармен,     |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|оларды түзету.   |қабаттармен жұмыс  |  |     |программада сызу |   |
|          |істеу.       |  |     |         |   |
|Үш өлшемді     |Сызбаларды AutoCAD |  |Компьютор|Тапсырманы    |сызба |
|кеністіктерді құру |жүйесінде сызудың  |  |, слайд |КОМПАС, АutoCad |   |
|және денелер.    |негіздері.     |  |     |программада сызу |   |
|Перспектива мен   |AutoCAD жүйесін   |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|көлеңкелерді    |қолдану       |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|тұрғызу.      |          |  |     |программада сызу |   |
|AutoCAD жүйесінде  |Көленкелердің    |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|көлеңкелердің    |ортогоналдық және  |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|ортогоналдық және  |аксонометриялық   |  |     |программада сызу |   |
|аксонометриялық   |проекцияларын сызу. |  |     |         |   |
|проекцияларын сызу. |          |  |     |         |   |
|AutoCAD жүйесінде  |жер жұмыстары    |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|сандық белгілер   |шекараларын сызу.  |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|проекциясын     |          |  |     |программада сызу |   |
|AutoCAD жүйесінде  |әр түрлі      |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|аксонометриялық   |аксонометриялық   |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|проекцияларды әр  |проекциялардың   |  |     |программада сызу |   |
|түрлі тәсілдермен  |тәсілдері      |  |     |         |   |
|сызу («қысу»,    |          |  |     |         |   |
|«айналдыру»).    |          |  |     |         |   |
|AutoCAD жүйесінде  |Болттық қосылыс.  |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|резбалық жалғауларды|          |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|(болт, шпилькамен  |          |  |     |программада сызу |   |
|жалғау,трубалық   |          |  |     |         |   |
|жалғау) тұрғызу.  |          |  |     |         |   |
|Ажырамайтын     |Пісіру. Желімдеу.  |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|қосылыстар     |Дәнекерлеу.     |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|          |          |  |     |программада сызу |   |
|Құрылыс сызбаларын |қаспет,жоба,кескін |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|(AutoCAD-та тұрғызу.|және ғимараттардың |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|          |құрылымдық сызбалары|  |     |программада сызу |   |
|Комплекс. Комплект. |Тетік. Қүрама    |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|          |бірлік.       |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|          |          |  |     |программада сызу |   |
|Конструкторлық   |Конструкторлық   |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|қүжаттама және   |қүжаттама.     |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|жинақтылығының   |Жинақтылық түрлері.|  |     |программада сызу |   |
|түрлері.      |          |  |     |         |   |
|Қүрама бірліктің  |Жалпы түрдегі    |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|қүрастыру сызбасы. |сызбаны оқу және  |  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|          |тетіктендіру.    |  |     |программада сызу |   |
|Компьютерлік    |КОМПАС, АutoCad   |  |Компьютор|Тапсырманы    |Ауызша|
|графиканың әдістері |программада сызбаны|  |     |КОМПАС, АutoCad |сұрау |
|мен қүралдары.   |орындау       |  |     |программада сызу |   |      7. ОҚУ-МЕТОДИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУ


  |№  |Авторы, наименование учебно-методической     | количество |Обеспеченно|
|  |литературы                    |      |сть, %   |
|1. |Ермеков Н.Т., Компьютерная графика Астана,    |1      |      |
|  |Фолиант 2007                   |      |      |
|2. |Пентюхин П.Я., Компьютерная графика М.:2008    |3      |      |
|3. |Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика. |10     |100    |
|  |М., 2010                     |      |      |
|4. |Ермеков Н.Т., Компьютерная графика. Астана 2010  |10     |      |
|5. |Мошнинова Г.Н. Инженерная графика         |1      |100    |
|  |Эл.ресурсУсть-Каменогорск:Лаборатория 2008    |      |      |

  8 ӘДЕБИЕТ

8.1. НЕГІЗГІ
8.1.1 Ермеков Н.Т., Компьютерная графика Астана, Фолиант 2007
8.1.2 Пентюхин П.Я., Компьютерная графика М.:2008
8.1.3 Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика. М., 2010
8.1.4 Ермеков Н.Т., Компьютерная графика. Астана 2010
8.1.5 Мошнинова Г.Н. Инженерная графика Эл.ресурсУсть-
Каменогорск:Лаборатория 2008
8.1.6 Миронов Б.Г., Миронова Р.С. и др. Инженерная и компьютерная графика.-
М.,2006
8.1.7 Большаков В.А. Инженерная и компьютерная графика: Практикум.-СПб:БХВ-
Петербург, 2004

8.2. ҚОСЫМША
8.2.1 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. – М., 1988
8.2.2 Справочное руководство по черчению/В.Н. Богданов и др. - М., 1989
8.2.3 Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному
черчению. – М., 1981
8.2.4 Гордон В.О. и др. Инженерная графика.-М.,1977
8.2.5 Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия. - М., 1981
8.2.6 Начертательная геометрия. / Под ред. Крылова Н.Н. - М., 1990

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть