Файл қосу


Математика басылымҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
               ШӘКӘРІМ атындағы
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |                |
|            |        |ПОӘК 042-14.01.20.198/01-2011  |
|ПОӘК          |27.08.2010 ж. № |                |
|Оқытушыларға арналған  |4 басылымның  |                |
|пәндердің оқу жұмыс   |орнына     |                |
|бағдарламасы      |31.08.2011 ж. № |                |
|«Математика»      |5 басылым    |                |


           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Математика»

 5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін      ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2011


1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы __________ «___»_____________ 2010__г.
Раисова Нурсауле, «Жоғары математика» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Жоғары математика» кафедра отырысында

«____» _______________ 2011__ж., № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ А.П.Мұстафаев

2.2 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында

«____» _______________ 2011__ж., № ___хаттама.

Төраға   ______________    С.Б.Кайсанов

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«____» _______________ 2011__ж., № ___хаттама.

ОӘК төрағасы   ______________

4 27.08.2010 ж. № 4 басылымның орнына   31.08.2011 ж. № 5 басылым                  Мазмұны

   1. Қолданылу
    саласы..............................................................
    .........................4
   2. Нормативтік
    сілтемелер..........................................................
    ....................4
   3. Жалпы
    ережелер............................................................
    ..............................4
   4. Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының
    мазмұны.............................................................
    ...........................................5
   5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың
    тізімі..........8
   6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта…………………………………….7
   7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің
    картасы.......................9
   8.
    Әдебиеттер...........................................................
    ........................................9

   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

    «Математика»  5В072000  –  «Бейорганикалық  заттардың  химиялық
технологиясы» мамандығының студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу
курсының  мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен,  әдiстерiмен
таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау
болып табылады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Математика» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу жұмыс
бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген
пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртәбән белгілейді:
     - 5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
      мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, ҚР
      МЖБС 3.08.312-2006 жылғы, 23.12.2005 жылы, № 779 Қазақстан
      Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінң  Бұйрығымен
      енгізілген және бекітілген.
     - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенін
      әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет
      стандарты;
     - ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
      құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Әртүрлі шаруашылық істерін басқару әдістерін жетілдіру  көбінесе
экономикалық ғылым мен практикада түрлі математикалық зерттеулер әдістерін
кеңінен қолдануға әкеліп отыр. Қазіргі кезеңде күрт дамып келе жатқан
есептеу техникасын қарқынды түрде пайдалану математиканы табысты қолдану
мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.
   Математика экономикалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу
құралы болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі
түсініктер мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр.
Сондықтан, математикалық білімді қазіргі заманның инженер маманын сапалы
дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі деп қарауға болады.
   Оқу бағдарламасы инженерлік мамандықтар бойынша  жоғары  білімді
мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру  стандарты
талабына сәйкес құрастырылған.
   3.2. Аталмыш курстың мақсаты
- инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса
компьютерлік     техникамен шешуге көмегін тигізетін  математикалық
аппаратты меңгеру;
- студенттердің маман ретінде болашақ қызметітінде орын алатын әртүрлі
үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін
математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;
- инженерлік проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі
мен дағдысын қалыптастыру;
- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденске талаптандыруын дамыту;
- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезеғіндегі қойылатын  талаптарға
сәйкес  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізгенде  студенттердің  негізгі
практикалық шеберлігін шыңдау
   3.3. Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті
- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету.
   3.4. Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс.
   3.5. Курстың пререквизиттері: орта мектептің бағдарламасы деңгейінде
арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.
   3.6. Курстың постреквизитері: жалпы білім беретін инженерлік пәндер
мен бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер.
   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Курс           |Семестр         |Кредиттер        |
|1            |2            |3            |
|Дәріс сабақтар                               |
|Сызықтық алгебра     |1            |8.1.1.-(с.35-46,71-89,48-|
|Векторлық алгебра    |             |70)           |
|Жазықтықтағы аналитикалық|1            |             |
|геометрия        |             |             |
|Кеңістіктегі аналитикалық|             |             |
|геометрия        |             |             |
|Математикалық анализге  |1            |             |
|кіріспе. Функцияның шегі.|             |             |
|Тамаша шектер. Функцияның|             |             |
|үзіліссіздігі      |             |             |
|Туынды және       |1            |8.1.1.- (с.2-34,167-207) |
|диффер-енциал.      |             |             |
|Дифференциал-дау     |             |             |
|ережелері, таблица.   |             |             |
|Күрделі фнукцияның    |             |             |
|параметрлік және айқын  |             |             |
|емес функцияларының   |             |             |
|туындылары        |             |             |
|Туындының қолданылуы   |1            |             |
|Функцияны толық зерттеу. |             |             |
|Анықталмаған интеграл  |1            |8.1.1.- (с.2-34,167-207) |
|және интегралдаудың   |             |             |
|негізгі әдістері     |             |             |
|Рационал функцияларды  |1            |8.1.1.-(с.208-235,256-268|
|интегралдау       |             |)            |
|Иррационал және     |             |             |
|тригонометриялық     |             |             |
|функцияларды интегралдау |             |             |
|Анықталған интегралдың  |1            |8.1.1.- (с.285-294)   |
|қолданулары       |             |             |
|Көп айнымалы функцияның |1            |             |
|анықталу облысы, шегі,  |             |             |
|үзіліссіздігі. Дербес  |             |             |
|туындылары.       |             |             |
|Жоғарғы ретті дербес   |1            |             |
|туындылар. Күрделі, айқын|             |             |
|емес функцияның     |             |             |
|туындылары. Бағыт бойынша|             |             |
|туынды. Градиент. Екі  |             |             |
|айнымалы функцияның   |             |             |
|экстремумдары.      |             |             |
|Сан қатарлары және    |1            |8.1.1.-         |
|олардың жинақтылық    |             |(с.296-319,322-356)   |
|белгілері        |             |             |
|Функционалдық қатар.   |1            |             |
|Дәрежелік қатар.     |             |             |
|Дифференциалдық теңдеу  |1            |8.1.1.- (с.129-149)   |
|туралы түсінік. Бірінші |             |             |
|ретті теңдеу.      |             |             |
|Реті төмендетілетін   |             |             |
|диф-ференциалдық     |             |             |
|теңдеулер        |             |             |
|Ықтималдықтар теориясының|1            |8.1.1.- (с.150-169)   |
|элементтері. Негізгі   |             |             |
|теоремалар мен      |             |             |
|түсініктемелер      |             |             |
|Кездейсоқ шамалар.    |1            |             |
|Математикалық статистика |             |             |
|есептері         |             |             |
|Практикалық сабақтар                            |
|Сызықтық алгебра     |2            |8.2.2.- (с.12-27)    |
|Векторлық алгебра    |             |             |
|Жазықтықтағы аналитикалық|2            |8.2.2.-(60-95)      |
|геометрия        |             |             |
|Кеңістіктегі аналитикалық|             |             |
|геометрия        |             |             |
|Математикалық анализге  |2            |8.2.2.-(60-70)      |
|кіріспе. Функцияның шегі.|             |             |
|Тамаша шектер. Функцияның|             |             |
|үзіліссіздігі      |             |             |
|Туынды және       |2            |8.2.2.-(70-80)      |
|диффер-енциал.      |             |             |
|Дифференциал-дау     |             |             |
|ережелері, таблица.   |             |             |
|Күрделі фнукцияның    |             |             |
|параметрлік және айқын  |             |             |
|емес функцияларының   |             |             |
|туындылары        |             |             |
|Туындының қолданылуы   |2            |8.2.2.-(80-95)      |
|Функцияны толық зерттеу. |             |             |
|Анықталмаған интеграл  |2            |8.2.2.-(с.97-108)    |
|және интегралдаудың   |             |             |
|негізгі әдістері     |             |             |
|Рационал функцияларды  |2            |             |
|интегралдау       |             |8.2.2.-(с.110-120)    |
|Иррационал және     |             |             |
|тригонометриялық     |             |             |
|функцияларды интегралдау |             |             |
|Анықталған интегралдың  |2            |8.2.2.-(с.140-150)    |
|қолданулары       |             |             |
|Көп айнымалы функцияның |2            |             |
|анықталу облысы, шегі,  |             |             |
|үзіліссіздігі. Дербес  |             |             |
|туындылары.       |             |             |
|Жоғарғы ретті дербес   |1            |             |
|туындылар. Күрделі, айқын|             |             |
|емес функцияның     |             |             |
|туындылары. Бағыт бойынша|             |             |
|туынды. Градиент. Екі  |             |             |
|айнымалы функцияның   |             |             |
|экстремумдары.      |             |             |
|Сан қатарлары және    |1            |8.2.2.-(с.157-167)    |
|олардың жинақтылық    |             |             |
|белгілері        |             |             |
|Функционалдық қатар.   |2            |8.2.2.-(с. 167-168)   |
|Дәрежелік қатар.     |             |             |
|Дифференциалдық теңдеу  |2            |8.2.2.-(с. 169-170)   |
|туралы түсінік. Бірінші |             |             |
|ретті теңдеу.      |             |             |
|Реті төмендетілетін   |2            |8.2.2.-(с. 171-180)   |
|диф-ференциалдық     |             |             |
|теңдеулер        |             |             |
|Ықтималдықтар теориясының|2            |8.2.2.-(с. 182-204)   |
|элементтері. Негізгі   |             |             |
|теоремалар мен      |             |             |
|түсініктемелер      |             |             |
|Кездейсоқ шамалар    |2            |8.2.2.-(с.230-240)    |
|Математикалық статистика |             |8.2.2.-(с.241-257    |
|есептері         |             |             |   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Матрицалар. Матрица әдісі.
5.2. Гаусс әдісі..
5.3. Екінші ретті қисық сызықтар.
5.4. Екі айнымалы функция.
5.5. Лопиталь ереже арқылы шектерлі есептеу.
5.6. Анықталған интегралды қолдануы
5.7. 1 шң ретті дифференциалдықтеңдеулерді қолдануы.
5.8. 2 шң ретті дифференциалдықтеңдеулерді қолдануы.
5.9. Приближенные вычисления при помощи рядов.
5.10. Комбинаторикалық формулары
5.11. Биологиядағы ықтималдық.


   6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
   4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


   |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік  |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасыз  |
|құралдардың атауы        |саны     |саны     |ету пайызы  |
|1                |2      |3       |4      |
|Шнейдер В. Е., Слуцкий А. И.  |12      |1       |100     |
|Краткий курс высшей математики, |       |       |       |
|ч. 1, 2, М. «Высшая школа»,   |       |       |       |
|1978.              |       |       |       |
|Ефимов А. В., Демидович Б. П.  |25      |1       |100     |
|Сборник задач по математике, ч. |       |       |       |
|1, 2. М., «Наука», 1986     |       |       |       |
|Кузнецов Л. А. Сборник заданий |25      |1       |100     |
|по высшей математике, М. «Высшая|       |       |       |
|школа», 1984.          |       |       |       |
|Карасев А. И. Курс высшей    |30      |1       |100     |
|математики.ч.1, М. «Высшая   |       |       |       |
|математика».1982.с. 12-27    |       |       |       |
|Данко Л. Е., Попов Т. Я. Высшая |12      |1       |100     |
|математика в упражнениях и   |       |       |       |
|задачах. Часть 2., М., «Высшая |       |       |       |
|математика».          |       |       |       |
  8. ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Шнейдер В. Е., Слуцкий А. И. Краткий курс высшей математики, ч. 1, 2,
М. «Высшая школа», 1978.
8.1.2. ЕФИМОВ А. В., ДЕМИДОВИЧ Б. П. СБОРНИК ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ, Ч. 1, 2.
М.,
8.1.3 Қабдықайыұлы Қ Жоғары математика . Алматы , Қазақ университеті, 2004.
8.1.4. ХАСЕИНОВ К.А. МАТЕМАТИКА КАНОНДАРЫ. АЛМАТЫ., 2004.
8.1.5. . Айдос Е.Ж. Жоғары математика 1,2,3. Алматы 2008.

Қосымша әдебиеттер
   2. Данко Л. Е., Попов Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах.
    Часть 2., М., «Высшая математика».
8.2.2. БЕРИКХАНОВАГ. Е, НУРСУЛТАНОВА Г. К. КОМБИНАТОРИКА, ЫҚТИМАЛДЫҚ ЖӘНЕ
СТАТИСТИКА СЕМЕЙ, 2008
8.2.3. Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике, М. «Высшая
школа», 19834.
8.2.4. Махмеджанов Н.М. Жоғары математика есептерінің жинағы. Алматы 2008.

8.2.5. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т, и.д. Сборник задач по высшей
математике. Москва 2008.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть