Файл қосу


Тәрбие жұмысын|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ                         |
|ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ                           |
|СМЖ 3 - деңгейдегі   |ПОӘК          |            |
|құжаты         |            |УМКД 042-1830-2013   |
|«Тәрбие жұмысының    |            |            |
|теориясы мен әдістемесі»|№ 2 – басылым      |            |
|пәнінің оқу-әдістемелік |            |            |
|кешені         |            |            |
|(оқытушылар үшін)    |            |            |

         Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            (Барлық мамандықтарға арналған)


           Оқытушыларға арналған пәндердің оқу

               жұмыс бағдарламасы                 Cемей -2013


1.ӘЗІРЛЕГЕН:


Құрастырушы: 28.08.2013


п.ғ.к., доцент м.а. Тұрғанбаева Бейбітгүл Шәкәрімқызы

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:


2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Педагогика
кафедрасының мәжілісінде қаралды.


Хаттама № 1 04.09.2013ж.


Кафедра меңгерушісі: ______________ /Джанбубекова М.З./

2.2. Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.


Хаттама № 1 «05» 09.2013ж.


Төрағасы:  ________________   /Ахметова Т.Ш./

3. БЕКІТІЛДІ:


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.


Хаттама №1  18.09.2013ж.


ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 18.09.2013ж. басылымның орнына)

                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы
5.Практикалық сабақтың тақырыптары
6.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
8.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
9.Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
  «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің» пәні  бойынша  оқу-
әдістемелік кешені университеттің барлық мамандықтардың 1-2 курстың оқу
топтарына арналған. Оқу-әдістемелік кешенде қоғам  өміріндегі  күрделі
құбылыстар мен  процестерді,  оларды  педагогикалық  теориялар  арқылы
түсіндірудің  бағдарламалары  мен  әдіс-тәсілдері,  әлеуметтік  маңызды
мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары сынды т.б. маңызды мәліметтері
қамтылған. Оқыту үрдісінде студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі
және қажеттілегімен, курс саясатымен студенттерді таныстырады. Пәннің оқу-
әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу
көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәнінен осы оқу бағдарламасы
пәннен типтік бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда
мына құжаттар негізінде негіз болады:
  - Барлық мамандығының жалпы білім беретін стандарты ҚР,  Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген 13.02.2012 жылғы білім заңы, СТУ 042-ГУ-4-2013 университетінің
«Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар»
стандарты.
   - ДП-042-1.01.-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және
мазмұны» құжаттық процедурасы.

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
   3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні қазіргі уақытта барлық
мамандықтарға міндетті өткізілетін пән. Себебі тәрбие арқылы  әртүрлі
жастағы адамдарды тәрбиелеу және білім беру процестерінің ерекшеліктері
жайында кәсіби білімдермен қаруландырады, әр түрлі жағдайдағы оқу-тәрбие
процестерін жобалауға және оны жүзеге асыруға, оның нәтижесін бағалауға
көмектеседі.
   Тәрбие –жеке тұлғаның адамдық бейнесін қалыптастырып, өмірге бейімдеу
үшін жүргізілетін игі әрекет.
   Тәрбие-адамды қоғамдық өмірге және өнімді еңбекке дайындау мақсаты
көздеп, жаңа үрпаққа қоғамдық тарихи тәжрибені беру процесі.

   3.2 Бұл курстын мақсаты студентерді тәрбие жұмысының теориясы мен
әдістемесі пәнімен, тарихы және басқа ғылымдармен байланысымен таныстыру.

   3.3 Пәнді оқытудын негізгі мақсаты:
  • студенттер санасында тәрбие теориясының негізін қалыптастыру,
  • болашақ мамандардың мінез-құлқын тәрбиелеу,
  • қоғамдағы тәрбиенің мәнін дұрыс түсінуге және тұлға бойында дұрыс
   қалыптастырудың жолдарын таба білуге қалыптастыру.

   3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:
  • тәрбие жұмысының негізгі ережелерін білу,
  • болашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның
   ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында  эмпирикалық
   әлеуметтік зерттеулер жүргізе білу.
  • Тестілеу, анкета жүргізу, социометрия және т.б. статистикалық талдау
   әдістерін қолдану арқылы тәрбие туралы түсінікті қалыптастыра білу.

   3.5 Курстың талаптары:
студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру

   3.6 Пререквизиттер:
      Пәнді оқып-үйрену үшін студенттің педагогика, психология, қазақ
рухани мұрасы пәндерінен білімі болуы керек.

     3.7 Постреквизиттер:
   Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні бойынша алған білім
студентке педагогика, психология пәндерін меңгеруге көмектеседі, дүниеге
көзқарасын қалыптастыруға септігін тигізеді.

    КЕСТЕ 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме
|Кур|Семестр      |Несие           |Лек  |Сем       |
|с |         |              |(сағ) |(сағ)      |
|1 |2         |3             |4   |5        |
|Лекциялық сабақтар                            |
|1 |Тәрбие жұмысының |Тәрбие мақсаты, міндеттері,|2   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |теориясы мен   |мәні және ерекшеліктері.  |   |Тәрбие теориясы |
|  |әдістемесінің пәні|Тәрбиенің қозғаушы күштері.|   |мен       |
|  |және міндеттері. |Тәрбие әдістері, оның мәні |   |әдістемесі.Оқу |
|  |         |мен қызметі.        |   |құралы.–Алматы.:|
|  |         |.             |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |              |   |Болдырев Н.И.  |
|  |         |              |   |Мектептегі   |
|  |         |              |   |тәрбие жұмысының|
|  |         |              |   |методикасы.   |
|  |         |              |   |-А.: Мектеп,  |
|  |         |              |   |1987 ж     |
|  |         |              |   |Сынып жетекшісі.|
|  |         |              |   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2003.  |
|  |         |              |   |Педагогика   |
|  |         |              |   |тағылымы.    |
|  |         |              |   |Табылдиев А.  |
|  |         |              |   |Сынып жетекшісі |
|  |         |              |   |Қожахметов К.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2001.  |
|2 |Мектеп тәрбие   |Мектептегі тәрбие жүйесі  |2   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |жүйесі ретінде.  |мектептің біртұтас     |   |Тәрбие теориясы |
|  |Мектептегі тәрбие |әлеуметтік-педагогикалық  |   |мен       |
|  |жұмысын      |құрылымы және балаларды  |   |әдістемесі.Оқу |
|  |ұйымдастырушылар |әлеуметтендіру мен     |   |құралы.–Алматы.:|
|  |тәрбие жүйесінің |дамытудың мақсатты факторы |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |субъектісі    |ретінде.Тәрбие жұмысын   |   |2.Сынып     |
|  |ретінде.     |басқарудағы сынып     |   |жетекшісі.   |
|  |         |жетекшісінің рөлі. Сынып  |   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |         |жетекшісі және оның негізгі|   |Алматы, 2003.  |
|  |         |қызметтері. Сынып     |   |3.Сынып     |
|  |         |жетекшісінің пегагогикалық |   |жетекшісі    |
|  |         |процестегі орыны.     |   |Қожахметов К.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2001  |
|3 |Сыныптың тәрбие  |Мектеп сыныбы тәрбие жұмысы|2   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |жұмысының жүйесі |жүйесінің бастапқы өзегі  |   |Тәрбие теориясы |
|  |тәрбиелеуші және |ретінде.          |   |мен       |
|  |дамытушы ортаны  |Сынып жетекшісінің     |   |әдістемесі.Оқу |
|  |қалыптастырушы  |тәрбиелеуші ортаны     |   |құралы.–Алматы.:|
|  |ретінде.     |ұйымдастыру және дамыту  |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |әрекеті.          |   |2.Сынып     |
|  |         |Балалар ұжымында жеке   |   |жетекшісі.   |
|  |         |оқушымен жұмыс істеу    |   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |         |маңыздылығы,        |   |Алматы, 2003.  |
|  |         |әдістемесі.Сынып ұжымында |   |3.Сынып     |
|  |         |оқушылардың өзін-өзі    |   |жетекшісі    |
|  |         |басқаруы: маңызы, құрылымы.|   |Қожахметов К.  |
|  |         |Балалардың ұйымдары мен  |   |Алматы, 2001.  |
|  |         |бірлестіктері сынып    |   |        |
|  |         |оқушыларын тәрбиелеуші және|   |        |
|  |         |дамытушы ортаны      |   |        |
|  |         |қалыптастырушы ретінде,  |   |        |
|  |         |олардың белгілері, қазіргі |   |        |
|  |         |кездегі қызметі.      |   |        |
|4 |Сыныпта және   |Сыныптан тыс тәрбие жұмысы,|2   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |мектептен тыс   |тәрбие жүйесінде оның орыны|   |Тәрбие теориясы |
|  |тәрбие жұмысы   |және рөлі.         |   |мен       |
|  |         |Сыныптан тыс тәрбие    |   |әдістемесі.Оқу |
|  |         |жұмысының міндеттері,   |   |құралы.–Алматы.:|
|  |         |мазмұны, формалары.    |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |              |   |2.Сынып     |
|  |         |              |   |жетекшісі.   |
|  |         |              |   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2003.  |
|  |         |              |   |3.Сынып     |
|  |         |              |   |жетекшісі    |
|  |         |              |   |Қожахметов К.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2001.  |
|5 |Мектеп және    |Сынып ұжымындағы тәрбие  |2   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |сыныптың тәрбие  |жұмысын диогностикалаудың |   |Тәрбие теориясы |
|  |жұмысының     |мақсатын түсіндіру.    |   |мен       |
|  |диогностикасы.  |Оқушылар ұжымының тәрбиесін|   |әдістемесі.Оқу |
|  |         |диогностикалау әдістемесін |   |құралы.–Алматы.:|
|  |         |жүргізу. Диагностика    |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |әдістері және оларға    |   |        |
|  |         |анықтама беріңіз. Сынып  |   |        |
|  |         |ұжымындағы тәрбие жұмысын |   |        |
|  |         |жетілдіруді диагностикалау.|   |        |
|  |         |Оқушылар ұжымының тәрбиесін|   |        |
|  |         |диагностикалау әдістемесі. |   |        |
|6 |Оқушылардың    |Тәрбие жұмысын жоспарлау  |2   |1.Оқушылардың  |
|  |сыныптан тыс   |және оған қойылатын негізгі|   |тұлғалық    |
|  |тәрбие жұмысының |талаптар.         |   |қасиеттерін   |
|  |мақсатын қою және |Тәрбие жұмысы жоспарының  |   |дамытудың    |
|  |жоспарлау.    |құрылымы және тәрбиелік іс-|   |педагогикалық  |
|  |         |шаралардың формалары.   |   |негіздері.   |
|  |         |              |   |Қалиев С,    |
|  |         |              |   |Майғаранова Ш. |
|  |         |              |   |Алматы, 2001.  |
|  |         |              |   |2.Тәлім-тәрбие |
|  |         |              |   |жұмыстарын   |
|  |         |              |   |ұйымдастыру.  |
|  |         |              |   |Меңжанова А.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2003.  |
|  |         |              |   |3.Тәрбие    |
|  |         |              |   |үрдісінің    |
|  |         |              |   |ерекшеліктері. |
|  |         |              |   |Дүйсембекова  |
|  |         |              |   |Ш.Д. Семей,   |
|  |         |              |   |2003.      |
|  |         |              |   |        |
|7 |Оқушылардың    |Тәрбие сағаты және оны   |2   |        |
|  |сыныптан тыс   |ұйымдастыру. «Тәрбие    |   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |тәрбие жұмысын  |сағаты», «Сынып сағаты»  |   |Тәрбие теориясы |
|  |ұйымдастыру.   |ұғымдарына сипаттама.   |   |мен       |
|  |         |Тәрбие сағатын жоспарлау  |   |әдістемесі.Оқу |
|  |         |және оны ұйымдастыруға   |   |құралы.–Алматы.:|
|  |         |дайындық. Тәрбие сағатын  |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |өткізу.          |   |2.Сынып     |
|  |         |              |   |жетекшісі.   |
|  |         |              |   |Әбенбаев С.Ш.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2003.  |
|  |         |              |   |3.Сынып     |
|  |         |              |   |жетекшісі    |
|  |         |              |   |Қожахметов К.  |
|  |         |              |   |Алматы, 2001.  |
|  |         |              |   |        |
|8 |Оқушылырдың тәрбие|Тәрбие жұмысын және оның  |2   |1.Әбенбаев С.Ш. |
|  |жұмыстарының   |нәтижесін талдау.     |   |Тәрбие теориясы |
|  |нәтижесінің    |Сыныпта тәрбиелік шараларды|   |мен       |
|  |талдауы және өз  |ұжым болып         |   |әдістемесі.Оқу |
|  |беттерінше талдау.|талдау.Педагогикалық    |   |құралы.–Алматы.:|
|  |         |талдаудың рөлі және оның  |   |Дарын, 2004 ж  |
|  |         |орны.           |   |2.Оқушылардың  |
|  |         |              |   |тұлғалық    |
|  |         |              |   |қасиеттерін   |
|  |         |              |   |дамытудың    |
|  |         |              |   |педагогикалық  |
|  |         |              |   |негіздері.   |
|  |         |              |   |Қалиев С,    |
|  |         |              |   |Майғаранова Ш. |
|  |         |              |   |Алматы, 2001.  |
|9 |Сынып жетекшісінің|Сынып жетекшісінің    |2   | 1.Мектеп пен  |
|  |ата- аналармен  |ата–аналармен жүргізілетін |   |отбасының    |
|  |жүргізілетін   |жұмысының түрлерімен   |   |бірлескен    |
|  |жұмысының түрлері.|таныстыру. Сынып      |   |жұмысының    |
|  |         |жетекшісінің ата–аналармен|   |бүгінгі күнгі  |
|  |         |жүргізілетін жұмысының   |   |ерекшеліктері. |
|  |         |түрлері. Ата – аналарды  |   |Атемова Қ.Т.  |
|  |         |тәрбие процесін жетілдіруге|   |Алматы, 1998.  |
|  |         |тарту.           |   |2.Педагогика:  |
|  |         |Отбасының негізгі     |   |оқулық.     |
|  |         |қызметтері және      |   |Ш.Құрманалина, |
|  |         |отбасынадағы тәрбиені   |   |Б.Мұқанова,   |
|  |         |ұйымдастырудың жолдары.  |   |Р.Ильясова.   |
|  |         |              |   |Астана:2007ж  |
|  |         |              |   |3. Педагогика  |
|  |         |              |   |тағылымы.    |
|  |         |              |   |Табылдиев А.  |

           5. Практикалық сабақтың тақырыптары

|№ |Семинар сұрақтары       |Прак-қ сағат  |Әдебиеттер      |
|  |                |саны      |           |
|1 |2               |3        |4          |
|1 |Тәрбие жұмысының теориясы мен |1        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |әдістемесінің пәні және    |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |міндеттері.          |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |Тәрбие мақсаты, міндеттері,  |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |мәні және ерекшеліктері.    |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |Тәрбиенің қозғаушы күштері.  |        |2.Болдырев Н.И.   |
|  |Тәрбие әдістері, оның мәні мен |        |Мектептегі тәрбие  |
|  |қызметі.            |        |жұмысының методикасы.|
|  |                |        |-А.: Мектеп, 1987 ж |
|2 |Мектеп тәрбие жүйесі ретінде. |1        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |Мектептегі тәрбие жұмысын   |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |ұйымдастырушылар тәрбие    |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |жүйесінің субъектісі ретінде. |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |Мектептегі тәрбие жүйесі    |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |мектептің біртұтас       |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |әлеуметтік-педагогикалық    |        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |құрылымы және балаларды    |        |2003.        |
|  |әлеуметтендіру мен дамытудың  |        |3.Сынып жетекшісі  |
|  |мақсатты факторы ретінде.   |        |Қожахметов К. Алматы,|
|  |Тәрбие жұмысын басқарудағы   |        |2001.        |
|  |сынып жетекшісінің рөлі. Сынып |        |           |
|  |жетекшісі және оның негізгі  |        |           |
|  |қызметтері. Сынып жетекшісінің |        |           |
|  |пегагогикалық процестегі орыны.|        |           |
|  |                |        |           |
|3 |Сыныптың тәрбие жұмысының   |        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |жүйесі тәрбиелеуші және    |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |дамытушы ортаны қалыптастырушы |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |ретінде.            |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |Мектеп сыныбы тәрбие жұмысы  |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |жүйесінің бастапқы өзегі    |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |ретінде.            |        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |Сынып жетекшісінің тәрбиелеуші |        |2003.        |
|  |ортаны ұйымдастыру және дамыту |        |3.Сынып жетекшісі  |
|  |әрекеті.            |        |Қожахметов К. Алматы,|
|  |Балалар ұжымында жеке оқушымен |        |2001.        |
|  |жұмыс істеу маңыздылығы,    |        |           |
|  |әдістемесі.          |        |           |
|  |Сынып ұжымында оқушылардың   |        |           |
|  |өзін-өзі басқаруы: маңызы,   |        |           |
|  |құрылымы.           |        |           |
|  |Балалардың ұйымдары мен    |        |           |
|  |бірлестіктері сынып оқушыларын|        |           |
|  |тәрбиелеуші және дамытушы   |        |           |
|  |ортаны қалыптастырушы ретінде, |        |           |
|  |олардың белгілері, қазіргі   |        |           |
|  |кездегі қызметі.        |        |           |
|4 |Сыныпта және мектептен тыс   |1        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |тәрбие жұмысы.         |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |Сыныптан тыс тәрбие жұмысы,  |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |тәрбие жүйесінде оның орыны  |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |және рөлі.           |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |Сыныптан тыс тәрбие жұмысының |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |міндеттері, мазмұны, формалары.|        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |                |        |2003.        |
|  |                |        |3.Сынып жетекшісі  |
|  |                |        |Қожахметов К. Алматы,|
|  |                |        |2001.        |
|5 |Мектеп және сыныптың тәрбие  |2        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |жұмысының диогностикасы.    |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |Сынып ұжымындағы тәрбие жұмысын|        |әдістемесі.Оқу    |
|  |жетілдіруді диогностикалау.  |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |Оқушылар ұжымының тәрбиесін  |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |диогностикалау әдістемесі.   |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |                |        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |                |        |2003.        |
|  |                |        |3.Сынып жетекшісі  |
|  |                |        |Қожахметов К. Алматы,|
|  |                |        |2001.        |
|6 |Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие|1        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |жұмысының мақсатын қою және  |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |жоспарлау.           |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |Тәрбие жұмысын жоспарлау және |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |оған қойылатын негізгі     |        |Дарын, 2004 ж    |
|  |талаптар.           |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |Тәрбие жұмысы жоспарының    |        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |құрылымы және тәрбиелік іс-  |        |2003.        |
|  |шаралардың формалары.     |        |           |
|7 |Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие|1        |1.Әбенбаев С.Ш.   |
|  |жұмысын ұйымдастыру.      |        |Тәрбие теориясы мен |
|  |Тәрбие сағаты және оны     |        |әдістемесі.Оқу    |
|  |ұйымдастыру.          |        |құралы.–Алматы.:   |
|  |«Тәрбие сағаты», «Сынып сағаты»|        |Дарын, 2004 ж    |
|  |ұғымдарына сипаттама.     |        |2.Сынып жетекшісі.  |
|  |Тәрбие сағатын жоспарлау және |        |Әбенбаев С.Ш. Алматы,|
|  |оны ұйымдастыруға дайындық.  |        |2003.        |
|  |Тәрбие сағатын өткізу.     |        |           |
|8 |Оқушылырдың тәрбие жұмыстарының|1        |1.Қалиев С,     |
|  |нәтижесінің талдауы және өз  |        |Майғаранова Ш.    |
|  |беттерінше талдау.       |        |Алматы, 2001.    |
|  |Тәрбие жұмысын және оның    |        |2.Тәлім-тәрбие    |
|  |нәтижесін талдау.       |        |жұмыстарын      |
|  |Сыныпта тәрбиелік шараларды  |        |ұйымдастыру.     |
|  |ұжым болып талдау.       |        |Меңжанова А. Алматы, |
|  |Педагогикалық талдаудың рөлі  |        |2003.        |
|  |және оның орны.        |        |3.А.Е. Берикханова. |
|  |                |        |Педагогикалық    |
|  |                |        |мамандыққа кіріспе. |
|  |                |        |А,2009        |
|9 |Сынып жетекшісінің ата-    |1        |1.Мектеп пен     |
|  |аналармен жүргізілетін     |        |отбасының бірлескен |
|  |жұмысының түрлері.       |        |жұмысының бүгінгі  |
|  |1. Сынып жетекшісінің     |        |күнгі ерекшеліктері. |
|  |ата–аналармен жүргізілетін   |        |Атемова Қ.Т. Алматы, |
|  |жұмысының түрлері.      |        |1998.        |
|  |2. Ата – аналарды тәрбие    |        |2.Педагогика: оқулық.|
|  |процесін жетілдіруге тарту.  |        |Ш.Құрманалина,    |
|  |3. Отбасының негізгі қызметтері|        |Б.Мұқанова,     |
|  |және отбасынадағы тәрбиені   |        |Р.Ильясова.     |
|  |ұйымдастырудың жолдары.    |        |Астана:2007ж     |
|  |                |        |3.Педагогика     |
|  |                |        |тағылымы. Табылдиев |
|  |                |        |А.          |
|  |Барлығы            |15       |           |

6. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
1. Тәрбие мақсаты, міндеттері, мәні және ерекшеліктері.
2. Сыныптағы тәрбие жүйесі.
3. Тәрбиенің қозғаушы күштері.
4. Тәрбие жұмысын басқарудағы сынып жетекшісінің рөлі.
5. Тәрбие әдістері, оның мәні мен қызметі.
6. Тәрбие жұмысын жоспарлау және оған қойылатын негізгі талаптар.
7. Оқушылар ұжымының тәрбиесін диогностикалау әдістемесі.
8. Тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы және тәрбиелік  іс-  шаралардың
  формалары.
9. Тәрбие процесінің мәні
10. Мектептегі тәрбие жұмысын жетілдіру.
11. Сынып жетекшісі және оның негізгі қызметтері.
12. Отбасының негізгі қызметтері және отбасынадағы тәрбиені ұйымдастырудың
  жолдары.
13. Тәрбие сағаты және оны ұйымдастыру.
14. Сынып жетекшісінің пегагогикалық процестегі орыны.
15. Оқушылар ұжымының тәрбиесін диогностикалау әдістемесі.
16. Оқушылардың тәрбиелік деңгейін анықтау.
17. Тәрбие сағатын жоспарлау және оны ұйымдастыруға дайындық.
18. Ата – аналарды тәрбие процесін жетілдіруге тарту.
19. Отбасындағы тәрбиенің негізі.
20. Сынып жетекшісінің ата- аналармен жүргізілетін жұмысының түрлері.
21. Отбасының негізгі қызметтері және отбасынадағы тәрбиені ұйымдастырудың
  жолдары.
22. «Атамекен» бағдарламасының мазмұны.
23. Тәрбие жұмысын жоспарлау.
24. Сынып ұжымы мен тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі.
25. Сынып жетекшісінің жұртшылықпен атқаратын тәрбие жұмысының әдістемесі.
26. Оқушылар ұжымын тәрбиелеуде қоғамдық мекемелермен ынтымақтастық орнату.


27. «Тәрбие сағаты», «Сынып сағаты» ұғымдарына сипаттама.
28. Тәрбие жұмысын басқарудағы сынып жетекшісінің рөлі.
29. Отбасы салт – дәстүрлерінің тәрбиедегі ықпалы.
30. Мектепте сынып жетекшісінің құқықтық тәрбиені ұйымдастыру формалары.
31. Мектепте сынып жетекшісінің эстетикалық тәрбиені ұйымдастыру формалары.
32. Тәрбие жұмысын жоспарлау және оған қойылатын негізгі талаптар.
33. Мектепте сынып жетекшісінің салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру
  жұмыстарын ұйымдастыру формалары.
34. Сынып оқушылары мен ұжымды зерттеу, ондағы тәрбие жұмысын жетілдірудің
  негізі.
35. Мектепте  сынып  жетекшісінің  экономикалық  тәрбиені  ұйымдастыру
  формалары.
36. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы және оны ұйымдастыру формасы.
37. Ата – аналар жиналысын жүргізу әдістемсі.
38. Ұйымдары мен бірлестіктерінің маңызы.
39.  Тәрбие  процесінде  балалардың  ұйымдары  мен  бірлестіктерінің
  маңыздылығы.
40. Тәрбие процесінде инновациялық әдістерді қолдану.
41. Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмыс жүргізу үлгісі.
42. Сынып оқушыларының өзін- өзі басқаруын ұйымдастыру.
43. Мектептегі тәрбиені модернизациялау.
44. Сынып жетекшісіне қойылатын талаптар.
45. Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмыс жүргізу үлгісі.

  1. Пәннің оқу-әдістемелік картасы


   Кесте 3
|Тақырып                |Көрнекті  |Өзіндік оқуға|Бақылау |
|                   |құралдар,  |сұрақтар   |форма-сы |
|                   |ТОҚ,    |       |     |
|                   |плакаттар, |       |     |
|                   |мультимедиал|       |     |
|                   |ық тақта  |       |     |
|Лекциялық   |Тәжірибелік  |Лаб.  |      |       |     |
|сабақ     |сабақ     |сабақ |      |       |     |
|Тәрбие    |Тәрбие     |    |      |Жазбаша   |Ауызша  |
|жұмысының   |жұмысының   |    |      |       |сұрау  |
|формалары.  |формалары.   |    |      |       |     |
|Сынып     |Сынып     |    |      |Баяндама   |Ауызша  |
|оқушыларының |оқушыларының  |    |      |       |сұрау  |
|өзін-өзі   |өзін-өзі    |    |      |       |     |
|басқаруын   |басқаруын   |    |      |       |     |
|ұйымдастыру. |ұйымдастыру.  |    |      |       |     |
|Сынып     |Сынып     |    |      |Ауызша    |Ауызша  |
|жетекшісінің |жетекшісінің  |    |      |       |сұрау  |
|маңыздылығы. |маңыздылығы.  |    |      |       |     |
|Оқушылардың  |Оқушылардың  |    |      |Жазбаша   |Ауызша  |
|жеке басына  |жеке басына  |    |      |       |сұрау  |
|және сынып  |және сынып   |    |      |       |     |
|ұжымына    |ұжымына    |    |      |       |     |
|мінездеме   |мінездеме жазу.|    |      |       |     |
|жазу.     |        |    |      |       |     |
|Тәрбие    |Тәрбие     |    |      |Жоспар құру. |Ауызша  |
|жоспарының  |жоспарының   |    |      |Жазбаша   |сұрау  |
|үлгісі.    |үлгісі.    |    |      |       |     |
|Оқушылардың  |Оқушылардың  |    |      | Талдау жаса.|Ауызша  |
|тәрбие    |тәрбие     |    |      |(Жазбаша)  |сұрау  |
|жұмыстарының |жұмыстарының  |    |      |       |     |
|нәтижесінің  |нәтижесінің  |    |      |       |     |
|талдауы және |талдауы және өз|    |      |       |     |
|өз бетінше  |бетінше талдау.|    |      |       |     |
|талдау.    |        |    |      |       |     |
|Тақырып    |Тақырып    |    |      |Сынақ тәрбие |Ауызша  |
|бойынша тәрбие|бойынша тәрбие |    |      |сағатын   |сұрау  |
|сағатының   |сағатының   |    |      |өткізу    |     |
|үлгісін жасау.|үлгісін жасау. |    |      |       |     |

  2. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


   Кесте 4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал |Экземпляр  |Студент саны|Қамтамасыз |
|аты               |саны     |      |ету пайызы |
|1                |2      |3      |4      |
|Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен|20      |      |      |
|әдістемесі.Оқу құралы.–Алматы.: |       |      |      |
|Дарын, 2004 ж          |       |      |      |
|Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие |30      |      |      |
|жұмысының методикасы. -А.:   |       |      |      |
|Мектеп, 1987 ж          |       |      |      |
|Сынып жетекшісі. Әбенбаев С.Ш.  |10      |      |      |
|Алматы, 2003.          |       |      |      |
|Педагогика тағылымы. Табылдиев А.|40      |      |      |
|Сынып жетекшісі Қожахметов К.  |15      |      |      |
|Алматы, 2001.          |       |      |      |
|А.Ж.Едігенова. Сынып жетекшісі- |45      |      |      |
|тәрбие жұмысын ұйымдастырушы:Оқу |       |      |      |
|құралы. Семей.2008ж       |       |      |      |
|Мектеп пен отбасының бірлескен  |25      |      |      |
|жұмысының бүгінгі күнгі     |       |      |      |
|ерекшеліктері. Атемова Қ.Т.   |       |      |      |
|Алматы, 1998.          |       |      |      |
|Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен|5      |      |      |
|әдістемесі.Оқу құралы.–Алматы.: |       |      |      |
|Дарын, 2004 ж          |       |      |      |
|Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие |15      |      |      |
|жұмысының методикасы. -А.:   |       |      |      |
|Мектеп, 1987 ж          |       |      |      |


9. Әдебиеттер
               Негізгі әдебиеттер
1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.Оқу құралы.–Алматы.: Дарын,
  2004 ж
2. Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. -А.: Мектеп, 1987
  ж
3. Сынып жетекшісі. Әбенбаев С.Ш. Алматы, 2003.
4. Педагогика тағылымы. Табылдиев А.
5. Сынып жетекшісі Қожахметов К. Алматы, 2001.
6. А.Ж.Едігенова. Сынып жетекшісі- тәрбие жұмысын ұйымдастырушы:Оқу құралы.
  Семей.2008ж
7. Мектеп пен отбасының бірлескен жұмысының бүгінгі күнгі ерекшеліктері.
  Атемова Қ.Т. Алматы, 1998.
8. Класс жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмысы. Алматы, 1993.
9. А.Е. Берикханова. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. А,2009
10. Балаларға эстетикалық тәрбие берудегі халық дәстүрі. Алматы, 1990.

               Қосымша әдебиеттер
1. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудың педагогикалық негіздері.
Қалиев С, Майғаранова Ш. Алматы, 2001.
2.Тәрбие өрнектері. Табылдиев Ә. Алматы, 1983.
  3. Коллективтің құдіретті күші. Сухомлинский В.А. Алматы, 1973.
  4. Тәлім-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Меңжанова А. Алматы, 2003.
  5. Тәрбие теориясы. Сейталиев Қ. Алматы, 1986.
  6. Ахметова.Г, Исаева.З, Әлқожаева.Н. Педагогика:А:2006ж
  7. Әбиев. Ж. Бабаев. С. Құдиярова А. Педагогика. Алматы-2004.
  8. Қоянбаев. Педагогика. Алматы 2002 ж.
  9. "Педагогикалық технологиялар" Сальникова, 2005 ж.
 10. Дүсембекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. Семей 2004.
 11. Амантурин.Ш Мұғалім және оқу-тәрбие жұмысы.-А., 1978ж
 12. Көпбаев.О. Жастар және провалық тәрбие.А.,1988ж
 13. Қоянбаев.Р.М. Тәрбие теориясы.А., 1991ж
 14. Тәрбие сағатының үлгі тақырыптары.// Қазақстан әйелдері,№1,2000,8бет
 15. Жарықбаев.Қ,Қалиев.С. Қазақ тәлім-тәрбиесі.Оқу құралы. А.,Санат,1995

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть