Файл қосу


ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ«ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ»            пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     5В071100 «Геодезия және картография» мамандығына арналған
             ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛЫ
                   Семей
                   2012
   1. ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған –Аубакирова С.М.,  Семей қаласының Шәкәрім  атындағы
  мемлекеттік университеті, «Геодезия және картография» кафедрасының аға
  оқытушысы
                         «_01__» __09___2013 ж. №
                      _1_


  2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Геодезия
   және картография» кафедрасының отырысында


   Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Каф. меңгерушісі ____________  Күдеринова Н.А.
  3. МАҚҰЛДАНҒАН
    «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-
  әдістемелік бюросы отырысында


  Хаттама «_11_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Төрайым ____________  Бекбаева Р.С.
  4. БЕКІТІЛГЕН
     Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп,
  баспаға ұсынылды


  Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_
    ОӘК төрайымы________________Искакова Г.К.
  Мазмұны


  |1   |Глоссарий                          |   |
|2   |Дәрістер                           |   |
|3   |Тәжірибелік және зертханалық сабақтар            |   |
|4   |Студенттің өздік жұмысы                   |   |  1. ГЛОССАРИЙ
   Ыктималдық теориясы -


  2. ДӘРІСТЕР


Лекция №1
   Кіріспе. Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарын  ұйымдастыру  негізі.
Геодезиялық қызметтің құрылымы, міндеті мен функциялары.
   Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар  дәлдігі  және  көлемі  бойынша
геометриялық параметрлерге және жобаға құрылыс объектілерін орналастыруына
сәйкес қамтуы және құрылыстық нормалар (СНиП ІІІ-2-75) мен ережелерге
сәйкес орындалу керек. Геодезиялық жұмыстардың құрамына :
  - Құрылыс үшін геодезиялық бөлу негіздерін құру;
  - Құрылыс процесіндегі геодезиялық бөлу жұмыстарының өндірісі;
  - Құрылыстық-монтаждық жұмыстарының орындалуын геодезиялық бақылау
   дәлдігі;
  - Салынып жатқан құрылыстар мен ғимараттардың орын ауыстырулары мен
   деформацияларында геодезиялық бақылау.
    Құрылыс үшін геодезиялық бөлу негіздерін құру және салынып жатқан
құрылыстар мен ғимараттардың орын ауыстырулары мен деформацияларын
геодезиялық бақылау тапсырыс берушінің функциясы болып келеді. Құрылыс
процесіндегі геодезиялық бөлу жұмыстарының өндірісі және құрылыстық-
монтаждық жұмыстарының орындалуын геодезиялық бақылау дәлдігі мердігердің
міндетіне кіреді. Құрылыстық-монтаждық жұмыстарының орындалуын геодезиялық
бақылау дәлдігіне байланысты.
   Құрылыс-монтаждықдық ұйымның құрылыстағы процессте (бас мердiгермен,
субмердiгер) құрылыстық және инженерлік коммуникациондық процестеріндегі
олардың монтаждарының (қою, қалау) уақытша бекіту және монтаждың аяқталуы
бойынша әрдайым  бекітілген  ғимараттың,  құрылыстың  және  инженерлік
коммуникациялардың биіктік бөлімдері бойынша және пландағы нақты жағдайдың
атқарушы геодезиялық түсiруi, ғимараттың конструкциялық  биіктігі  мен
пландағы нақты жағдайларын геодезиялық (аспаптық) тексеру құрылыс монтаждық
жұмыстарының орындалуының геодезиялық бақылау дәлдігі орындалуы керек.


   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру негізі. Геодезиялық
қызметтің құрылымы, міндеті мен функциялары.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Әрбір ғимарат, құрылыс немесе өндірістегі құрылғы жекелеген күрделі
техникалық жүйені құрайды. Бұл жүйенің  пайдалану  барысында  сапасы,
конструкцияны, бөліктерін және желілерін әзірлеу кезінде, салунуы мен
монтаждауда, толық жөндеуден өткізуде, реконструкциялауда бақылануы тиіс.
Тек осындай толық бақылау нәтижесінде объектіні салу  мен  пайдалану
толыққанды басқарылады.
   Геодезиялық бақылау осы техникалық бақылау жүйесінің бір бөлігі болып
табылады.
   Ғимараттар мен құрылыста болып жататын оқыс жағдайлардың негізгі
себептерін былайша жіктеуге болады:
   1) сапасыз жобалау (схемаларды сызуда кеткен қателік, материалды
таңдауда кеткен қателік, инженерлік-геологиялық  және  гидрогеологиялық
ізденістің мәліметтерінің мардымсыз болуы, табиғи-климаттық, күштік және
басқа да әрекеттерді есепке алмау, және т.б.);
   2) құрылыста кеткен қателік (құрылыс-монтаждық жұмыстардың сапасының
төмендігі, құрылғы, желі сияқты элементтердің өзара байланысының ажырауы,
беріктігі төмен болатты ауыстыру, бетонның сапасының төмендігі, арматура
санының азайуы, бетондау технологиясының бұзылуы);
   3) пайдалу кезінде конструкцияның бұзылуы (күштік әсерден жарықтардың,
ажыраудың пайда болуы, тұрақтылықтың бұзылуы, жалғасқан желілердің жылжып
кетуі, механикалық әсерлерден иілуі, мыжылуы, қисаюы, қажалуы, физикалық
әсерлерден жоғары және төмен температураларда жарықтардың пайда болуы,
металдың коррозияға ұшырауы және бетонның бұзылуы).
   Оқыс жағдайлардың қазіргі кезде көбейіп кетуіне тек қана техникалық
себептер әсер етпейді,  сондай-ақ,  әлеуметтік-экономикалық  жағдайлар:
жауапсыздық, үнемдеу, өртеу мен жарылыстар нәтижесінде зиян  келтіру,
құрылыс салудың барлық кезеңінде жүргізілуі қажет болған  геодезиялық
бақылаудың төмендеуі жатады.
   Әрбір өндірістік немесе азаматтық кешен мына талаптарды орындаулары
керек:
   - еңбек өнімділігін арттыра отырып, өнімнің өздік құнын төмендету
арқылы еңбек тиімділігін арттыру, орнатылған құрылғының күшін толыққанды
пайдалану;
   - құрылыстың, құрылғының, басқару жүйесін қаіпсіз және оқыс жағдайсыз
сенімділігін арттыру;
   - жаңа технологияларды, жөндеуді игеріп, еңгізу, еңбек өнімділігін
ұйымдастыру әдісінің тиімді және қауіпсіз түрін таңдау.
   Жобалаудың, жасап шығарудың, монтаждаудың және құрылысты пайдалануға
беруді қабылдап алудың талаптары мемлекеттік және салаллық стандарттарда -
МемСТ, ТУ, ОСТ, СНиП, СП, РДС, ПТЭ, және басқа да нормативті құжаттарда,
халықаралық (ИСО) және европалық (EN) негізде жасалады.
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №2 лекция
   Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау. Геодезиялық жұмыстар  кезіндегі
техникалық қауіпсіздік ережесі.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ғимараттар мен құрылыстың, құрылғының техникалық жағдайын геодезиялық
бақылауға техникалық бақылау жүйесінің принциптері  мен  түсініктеріне
негізделіп жасалады.
   Маңызды факторлардың біріне жобалау жүйесін бақылаудың кешенді түрі
жатады, сондай-ақ, жүйелік, стандартты, тиімді, динамикалық, адаптация
принциптерін де қолдануға болады.
   Кешенді түрде қарастыру барлық  өндірістер  мен  кәсіпорындардың
көзқарасын толық қамтуға тырысатын, техникалық жағдайын геодезиялық бақылау
жүргізетін, яғни жобалаушылардың, құрылысшылардың, ғимараттар мен құрылысты
пайдалануға берушілердің, және сыртқы, ішкі факторларды есепке алуды іске
асырады.
   Жүйелік түрде қарастыру геодезиялық бақылау жүйесі бірдей жүйемен
орындалуы керек.
   Тиімділік принципі қойылған тапсырмаға сәйкес аз ғана шығын шығарып,
жоғары деңгейде тиімділігін арттыру көзделеді.
   Стандарттау принципі  геодезиялық  бақылау  жүйесі  белгілі  бір
стандарттарға сүйене отырып жасалуы керек.
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №3 лекция
   Құрылыстағы мүмкіндіктер және геодезиялық жұмыстардың дәлдік есебі.
Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Геодезиялық бақылауды жүйелік тұғыдан қарастырсақ, ол функция  [pic],
кіріс [pic], шығыс [pic], құрылым [pic]және қоршаған ортамен байланыс
[pic] орнатып, былайша сипатталады:
                 [pic]     
    (1)
   Құрылым элементтердің жинағын, қасиетін  және  өзара  байланысын
сипаттайды.  Геодезиялық  бақылау  элементтеріне  олардың  геометриялық
көрсеткіштері, әдістері, өлшеу құралдары, орындаушы және құжаттар жатады.
   Техникалық эксплуатацияны сапалы түрде жүргізу үшін әрбір өндірісте
келесі құжаттар болуы қажет:
   - жер учаскесінің актісі мен куәлігі;
   - геологиялық, гидрогеологиялық және басқа да мәліметтер мен ол жерден
алынған топыраққа жүргізілген анализдердің қорытындысы, жер асты суларына
жүргізілген анализдер қорытындысы;
   - шурф қималары көрсетілген фундаментті орнату актісі;
   - жабық жұмыстарды жүргізу актісі;
   - ғимараттың, құрылыстың және  құрылығы  астына  орналастырылған
фундаменттің шөгуін бақылауға арналған акті немесе бақылау журналы;
   - технологиялық құбыр желілерінің және құрылғылардың өздеріне жекелей
жүргізілген сынақтар мен үлгі алу актісі;
   - мемлекеттік және жұмысшы қабылдап алу комиссиясының актісі;
   - барлық еңгізілген өзгерістері бар жобалық құжатты бекіту
   - ғимараттың, құрылыстың және технологиялық желілер мен құрылғылардың
техникалық паспорты;
   - құрылыстың орындаушы сызбалары, барлық жерасты  шаруашылығының
сызбалары.
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №4 лекция
   Геодезиялық бақылау түсінігінің сызбасы және жүйе элементтерінің
сипаты.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Геодезиялық бақылау жүйесінің құрылымы мыналардан тұрады:
   Бақылау түрі – белглі бір көрсеткіштеріне байланысты классификациялық
бақылау тобы. Геодезиялық бақылау түріне: құрылыста ірігабаритті өнім жасау
сапасын бақылау; ғимарат пен құрылысты жарықтандыру техникасының құралын
бақылау.
   Бақылау сипаттамасына – сенімділік, толықтылық, кезеңділік, көлем,
дәлдік, құны жатады.
   Бақылау объектісіне – геодезиялық бақылауға жататын өндірістегі барлық
ғимараттар, құрылыстар, ірігабаритті құрылғылар жатады.
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №5 лекция
   Геодезиялық қамтамасыз ету құралдары Геодезиялық өлшемдер, аспаптар
мен құрылғылар. Лазерлік геодезиялық аспаптар.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   GPS және ГЛОНАСС сияқты  радионавигациялық  жүйелерді  пайдалану
геодезиялық  өндіріске  толыққанды  енді.  Классикалық  геодезиялық
технологияларға қарағанда олардың бірнеше артықшылығы бар:
   - ондаған метрден бірлік миллиметрге дейінгі  дәлдікте  аумақты
территорияны үлкен диапазонда түсіреді;
   - еңбек өнімділігінің жоғарылығы (классикалықтан қарағанда 5–10 есе
артық);
   - экономикалық тиімділігі, арнайы белгілер орнатып, ол жерді көрінуге
ыңғайлаудың қажеті туындамайды;
   - ауа-райына тәуелсіздігі;
   - автоматтандыру деңгейінің жоғарылығы;
   - қозғалып бара жатып бақылау жүргізу және т.б..
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №6 лекция
   Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   1. Спутниктік бақылау әдісі
   2. Абсолютті әдіс (нүктелік позициялау)
   3. Дифференциалдық әдіс
|№  |Диференциалдық әдіс варианты         |Ұзақтылығы |Орт.кв.қат.,|
|п/п |                       |      |м      |
|1  |С/A бойынша кодты псевдоқашықтықпен      |Сол сәтте  |1 – 5    |
|2  |С/A бойынша кодты псевдоқашықтықпен, статика |3 – 5 минут |0.5 – 3   |
|  |режимінде                   |      |      |
|3  |20 км қашықтықтағы екі жиілікті қабылдағыш  |Сол сәтте  |0.2     |
|  |жеткізетін фазамен              |      |      |
|4  |Ұзақ зоналық әдіс WADGPS           |Сол сәтте  |1 – 2    |


   4. Салыстырмалы әдіс
|Қабылдағыштың  |Фирмасы  |Каналдарының |Түсіру   |Пландағы   |
|аты       |      |саны     |тәсілі   |дәлдік    |
|        |      |       |      |a, мм |b   |
|        |      |       |      |   |(10-6) |
|4000SSE     |Trimble  |9 L1 и 9L2  |Статика  |5   |1   |
|        |Navigation |       |Кинематика |10  |2   |
|5700      |Trimble  |12 L1 и 12 L2 |Статика  |5   |0.5  |
|        |Navigation |       |Кинематика |10  |1   |
|4000SSi     |Trimble  |12 L1 и 12 L2 |Статика  |5   |1   |
|        |Navigation |       |Кинематика |10  |2   |
|4600LS     |Trimble  |8 L1     |Статика  |5   |1-2  |
|        |Navigation |       |Кинематика |10  |1   |
|Legacy     |Javad   |20 L1 и 20 L2 |Статика  |3   |1   |
|        |(Topcon)  |       |Кинематика |10  |1.5  |
|Locus      |Ashtech  |8       |Статика  |5   |1 2.5 |
|        |      |       |Кинематика |12  |    |
|ProMark II   |Thales   |10 L1     |Статика  |10  |2   |
|SR510, (System |Leica,   |12 L1     |Статика  |5-10 |2   |
|500)      |Швейцария |       |Кинематика |20  |2   |


   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №7 лекция
   Геодезиялық бөлу негізі. Ғимараттың бөлу торы.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №8 лекция
   Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп
бөлу жұмыстары.
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №9 лекция
   Қабаттық бөлу жұмыстары
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №10 лекция
   Кеңістік геодезиялық торлардың дәлдігін есептеу
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №11 лекция
   Монтаждық горизонтқа өстерді шығару тәсілдері
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №12 лекция
   Фундаменттің құрылысын бақылау
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №13 лекция
   Панельдерді, блоктарды және жабындарды монтаждауды бақылау
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.


   №14 лекция
   Каркас ғимараттарды монтаждауды бақылау
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.
   №15 лекция
   Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды бақылау
   Лекция дәрісінің мазмұны:
   Ұсынылатын әдебиет:
1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия. Основные
методы и принципы инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1981.
2. Андреева Ф.В. Борисенков Б.Г., Бузятов В.Г., Сытник В.С. Геодезическое
обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства. -  М.,
Недра, 1988.
3. Сытник В.С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в
строительстве. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР. – М.:
Недра, 1966.
5. Справочное  руководство  по  инженерно-геодезическим  работам.  Под
редакцией. В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. – М.: Недра, 1980.

  2 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ


№1 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Геодезиялық бақылау-өлшеуіш құрылғыны орналастыру схемасын
дайындау. Реперлер мен маркалардың типтері.

№2 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Құрылыстың шөгуін, объектіні таңдауды және  геометрлік
көрсеткіштер түріне геометриялық бақылауды жобалауға арналған бастапқы
мәліметтерді жинау және анализ жүргізу

№3 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Құрылыстағы геометриялық көрсеткіштер дәлдігін статистикалық
анализ арқылы аныықтау

№4 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Статистикалық біртектілікті тексеру және процес дәлдігін
бағалау.


№5 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Технологиялық процестің біртектілігін статикалық тексеру
есебі.


№6 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.
   ТАҚЫРЫБЫ: Ғимараттың вертикальдығын геодезиялық бақылау аспаттары.
  3 Студенттің өздік жұмысы (тақырыптары)
|№ |СӨЖ              |Саны |ОСӨЖ             |Саны |
|1 |Құрылыстағы геодезиялық    |1   |Кран асты жолдарының     |1  |
|  |жұмыстарды ұйымдастыру негізі.|   |тегістігін паралактикалық  |   |
|  |Геодезиялық қызметтің     |   |тәсілмен дәлдігін есептеу.  |   |
|  |құрылымы, міндеті мен     |   |               |   |
|  |функциялары. Геодезиялық   |   |               |   |
|  |жұмыстарды жобалау.      |   |               |   |
|2 |Құрылыстағы мүмкіндіктер және |1   |Бүйірлік нивелирлеу тәсілімен|1  |
|  |геодезиялық жұмыстардың дәлдік|   |дәлдікті есептеу.      |   |
|  |есебі. Нормативті құжаттарға |   |               |   |
|  |қойылатын талаптар.      |   |               |   |
|3 |Геодезиялық қамтамасыз ету  |1   |Сапаны геодезиялық бақылаумен|1  |
|  |құралдары Геодезиялық     |   |қамтамасыз ету әдістері..  |   |
|  |өлшемдер, аспаптар мен    |   |               |   |
|  |құрылғылар. Лазерлік     |   |               |   |
|  |геодезиялық аспаптар.     |   |               |   |
|4 |Ғимараттар мен құрылыстардың |1   |Құрылыс конструкцияларын   |1  |
|  |бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі |   |жобалық бекіту мен өлшеу   |   |
|  |бөлшектеп бөлу жұмыстары.   |   |дәлдігін алдын ала есептеу. |   |
|5 |Қабаттық бөлу жұмыстары    |1   |Құрылыс конструкцияларын   |1  |
|  |               |   |жобалық бекіту мен өлшеу   |   |
|  |               |   |дәлдігін алдын ала есептеу. |   |
|6 |Монтаждық горизонтқа өстерді |1   |Бастапқы мәлімет қателігін  |1  |
|  |шығару тәсілдері       |   |есепке ала отырып құрылыс  |   |
|  |               |   |конструкциясын орналастыру  |   |
|  |               |   |дәлдігін анықтау.      |   |
|7 |Фундаменттің құрылысын    |1   |Сыртқы жағдай әсерінің    |1  |
|  |бақылау. Панельдерді,     |   |(рефракция) қателігін есепке |   |
|  |блоктарды және жабындарды   |   |ала отырып құрылыс      |   |
|  |монтаждауды бақылау.     |   |конструкциясын орналастыру  |   |
|  |               |   |дәлдігін анықтау.      |   |
|8 |Каркас ғимараттарды      |1   |Көздеу қателігін есепке ала |1  |
|  |монтаждауды бақылау. Кірпіш |   |отырып құрылыс конструкциясын|   |
|  |қалануын және технологиялық  |   |орналастыру дәлдігін анықтау.|   |
|  |құрал-жабдықты монтаждауды  |   |               |   |
|  |бақылау.           |   |               |   |
|9 |Жерасты коммуникациясының   |1   |Сызықтық тәсілмен құрылыс  |1  |
|  |жобасын жер бетіне шығару.  |   |конструкциясын орналастыру  |   |
|  |Траншеяны орналастыру мен   |   |дәлдігін анықтау.      |   |
|  |коммуникацияны бекітуді    |   |               |   |
|  |бақылау.           |   |               |   |
|10 |Құрысыты геодезиялық     |1   |Жер бетіне шығаруда вертикаль|1  |
|  |қамтамасыз етудің кешенді   |   |жоблалау әдістерінің дәлдігін|   |
|  |жүйесінің негізгі жағдайы.  |   |есептеу.           |   |
|11 |Лазерлік аспаптарды қолдана  |1   |Қабаттық бөлу жұмыстары.   |1  |
|  |отырып бөлу нүктелерін    |   |Монтаждық горизонтқа өстерді |   |
|  |монтаждық горизонтқа жобалау |   |шығару тәсілдері.      |   |
|  |әдісі.            |   |               |   |
|12 |Құрылыс коммуникациясын салу |1   |Геодезиялық бөлу негізі.   |1  |
|  |кезіндегі геодезиялық     |   |Ғимараттың бөлу торы.    |   |
|  |қамтамасыз ету технологиясы. |   |Ғимараттар мен құрылыстардың |   |
|  |               |   |бөлу өстері.         |   |
|13 |Инженерлік коммуникацяның   |1   |Геодезиялық өлшемдер,    |1  |
|  |орындаушы түсірісі. Орныдаушы |   |аспаптар мен құрылғылар.   |   |
|  |сызбаның құрамы.       |   |Лазерлік геодезиялық     |   |
|  |               |   |аспаптар.          |   |
|14 |Орныдаушы құжат құрамы.    |1   |Траншеялар мен коммуникацияны|1  |
|  |Орындаушы бас жоба.      |   |орналастыруды бақылау.    |   |
|15 |Деформация түрлері. Әртүрлі  |1   |               |1  |
|  |грунттарда құрылыс тың    |   |               |   |
|  |шөгуінің ерекшеліг. Жобалық  |   |               |   |
|  |жұмыстардың сапасын бағалау. |   |               |   |
|  |Геодезиялық өнімнің сапасын  |   |               |   |
|  |бағалау.           |   |               |   |

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть