Файл қосу


Жалпы психологияПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ           Зейінді зерттеу психологиясы пәні


       6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының


               оқытушыға арналған       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013


      Алғысөз

   1. ЖАСАЛЫНДЫ

                  Алғысөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырған: педагогикалық психология кафедрасының доценті, псх.ғ.к.
30.08.2013 ж. ___________ Джумажанова Г.К.


2 ҚАРАЛДЫ
2.1. Педагогикалық психология кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.:
_____________Г.К. Джумажанова
 Хаттама №1 «03» 09 2013  ж.


2.2.  Педагогика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесінің  бюросында
талқыланды:
Хаттама №1 «05» 09 2013 ж.

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ____________ Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛДІ
3.1. Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №1 «18» 09 2013 ж.

ОӘК төрайымы,
оқу-әдістемелік жұмысының проректоры ______________Г.К. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛГЕН
                 Мазмұны:


  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
  5. Магистранттың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
  8. Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
   «Зейінді зерттеу психологиясы» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы магистранттарына арналған.
Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі
маңыздылығы және көкейкестілігімен, курстың саясатымен, оқыту үрдісінде
меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен
пәнді оқып-зерттеуде негізгі басшылық болып табылады.
   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Зейінді зерттеу психологиясы» пәнінен  оқу- әдістемелік кешен
төмендегі құжаттардағы барлық талаптармен ұсыныстарға сай пән бойынша оқу
процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған.
   6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік
жалпыға бірдей оқу стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006  Қазақстан Республикасы
білім және ғылым министірлігі 2006 жылғы 7 тамызындағы №671 бекітілген және
енгізілген.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек
экономикалық саласын ғана қамтып  қоймай, сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Бұл курс мамандарды
қазіргі кезеңнің талаптарына сәйкес теориялық және практикалық ізденістерді
ұштастыруға жетелейді. Психологиялық қызмет барысында атқаратын міндеттерін
ғылыми әдістемелік тұрғыдан негіздеп зерттеу жүргізуге дағдыландырады.
Зейінді психология ғылымында ерекше категория екенін дәлелдейтін теориялық
тұжырымдардың мазмұны арқылы игеріледі және магистранттар экспериментальды
әдістердің іске асу механизмдерімен танысады.

   3.2 Пәннің мақсаты
   Магистранттарда зейіннің табиғаты, механизмі, заңдылықтары туралы
тұтас түсінік қалыптастыру. Зейін туралы теориялық білімдерді зерттеп,
психологтың қызметінде зейін қасиеттерін экспериментальды әдістемелердің
көмегімен дамытудың негіздерін қарастыру.


   3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
     –  Зейін  туралы  психологиялық  және  психофизиологиялық
      зерттеулердің теориялық бағыттарымен танысу;
     – Курсты оқыту  барысында  зейін  қасиеттерінің  деңгейлерін
      анықтайтын және дамытатын әдістемелерді  іріктеп  жүйелейге
      бағдарлау;
     – Курс бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын
      дамыту.


   3.4 Оқу нәтижесі:
   Оқып-зерттеу нәтижесінде магистрант:
   Білуі керек: зейінді психология ғылымында ерекше категория екенін
дәлелдейтін  теориялық  тұжырымдардың  мазмұнын  және  экспериментальды
әдістердің іске асу механизмдерін
   Игеруі керек: зейін психологиясы ғылымы пәнінің кезеңдерін, зейін
қасиеттерінің деңгейлерін анықтайтын және дамытатын әдістемелерін
   Меңгеруі керек: жеке  тұлға  пәнді  (негізгі  ұғымдар,  негізгі
құрылымдар); қазіргі психологиядағы зейін теорияларын
   Істей алуы керек: курсты оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуын, пән
бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытуын
   Түсінуі керек: кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиядан алған
білімін қолдану туралы түсінігін, зейін туралы  теориялық  білімдерді
зерттеп, психологтың  қызметінде  зейін  қасиеттерін,  экспериментальды
әдістемелердің көмегімен дамытудың негіздерін қарастыруын
   Болуы керек: қазіргі психологияда зейінді зерттеу мәселесінің алатын
орнын, пәннің мазмұны, зерттеу әдістері, зейінді зерттеу мәселесі пәнін
арнайы ғылыми пән ретінде оқып үйренудің теориялық маңызы мен практикалық
пайдасы
   Қабылдауы керек: зейінді психология ғылымында ерекше категория екенін
дәлелдейтін теориялық тұжырымдардың мазмұн және экспериментальды әдістердің
іске асу механизмдерін, зейін қасиеттерінің деңгейлерін анықтайтын және
дамытатын әдістемелерін


   3.5 Курс пререквизиттері:
   1.6.1 Жалпы психология
   1.6.2 Тұлғаның психологиялық – педагогикалық диагностикасы


   3.6 Курстың постреквизиті:
   1.7.1 Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы
   1.7.2 Эксперименталды психологиясы
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан
                                   Кесте 1

|Ку|Семестр   |Кредит           |ЛК              |СПС   |
|рс|       |саны            |(сағ.)            |(сағ)  |
|  |                |           |Д      |
|1. |Қала кітапханалары бойынша   |Библиографиялық    |1-2 апта   |
|  |зейінді зерттеу мәселелері   |картотеа       |       |
|  |пәнінен библиографиялық тізім |           |       |
|  |құрастыру.           |           |       |
|2. |Зейін туралы философтардың   |Тақырып бойынша    |3 апта    |
|  |талдаулары           |философиялық ойларды |       |
|  |                |тауып, пікір жазу,  |       |
|  |                |ауызша хабарлама жасау|       |
|3. |А.Б.Ермолаева-Томинаның,    |Аталған ғалымдардың  |4-5 апта   |
|  |Н.С.Лейтестің, И.В.Страховтың, |зейін туралы     |       |
|  |Е.Д.Хомскаяның еңбектеріне  |психологиялық     |       |
|  |талдау жасау          |теорияларына     |       |
|  |                |салыстырмалы талдау  |       |
|  |                |жасап, конспектілеңіз.|       |
|4. |Д.Н.Узнадзенің зейін теориялары|Баяндама жазу     |6 апта    |
|5. |«Қарым – қатынас үрдісіндегі  |Реферат көлемі 10- 12|8 -9 апта  |
|  |зейін қасиеттері» тақырыбына  |бет қолжазба     |       |
|  |реферат жазу          |мәтінінде. Талаптар: |       |
|  |                |титульды бет, жоспар |       |
|  |                |(кіріспе, бөлімдері, |       |
|  |                |қорытынды, әдебиеттер |       |
|  |                |тізімі)        |       |
|6. | Эссе жазу – «Зейінді     |Эссе- шығарма     |10 апта   |
|  |зерттеудегі психологиялық   |–тақырыпқа байланысты |       |
|  |бағыттар»           |көлемі 5-7 бет    |       |
|  |                |қорытындысымен    |       |
|  |                |қолжазба мәтінінде.  |       |
|7. |Гештальт психологиядағы зейін |Схема – автордың   |11 апта   |
|  |мәселесініңсзерттелуі     |негізгі ойларын сызба |       |
|  |                |түрінде мазмұндау.  |       |
|8. | Курс бойынша 60 тест     |5 түрлі жауаптар   |12 апта   |
|  |тапсырмасын құрастыру     |негізінде       |       |
|9. |Зейінге байланысты бір жұмысьы |Рецензия жазу     |13 апта   |
|  |талдау             |           |       |
|10.|Курс бойынша бір ғылыми мақала |Негізгі талаптарды  |14-15 апта  |
|  |жазу              |сақтай отырып,    |       |
|  |                |3 беттік көлемде   |       |
   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ:
                                   Кесте 3
   |Тақырыптар         |Көрнекіліктер, |Өздік оқуға    |Бақылау   |
|              |ТСО, плакаттар,|арналған сұрақтар |формасы   |
|              |лабораториялық |          |      |
|              |стенд     |          |      |
|Дәрістер    |Практикалық |        |          |      |
|        |(семинар)  |        |          |      |
|        |сабақтар  |        |          |      |
|1       |2      |3       |4         |5      |
|Зейін туралы  |      |Ғылыми     |Зейін туралы    |Ауызша сұрау|
|психологиялық |      |әдебиеттерге  |философиялық    |      |
|теориялар   |      |шолу      |талдаулар     |      |
|Зейін туралы  |      |Тақырып бойынша|Н.Лейтес,     |Ауызша сұрау|
|психофизиология|      |мультимедиялық |И.Страхов,     |      |
|лық теориялар |      |тақта     |Е.Хомская,     |      |
|        |      |        |В.Зинченко,    |      |
|        |      |        |Б.Ломов, А.Ярбус  |      |
|        |      |        |еңбектеріндегі   |      |
|        |      |        |зейіннің      |      |
|        |      |        |физиологиялық   |      |
|        |      |        |теорияларына    |      |
|        |      |        |талдаулар.     |      |
|Зейін туралы  |      |Тақырып бойынша|П.Я.Гальпериннің  |Ауызша сұрау|
|ұғым      |      |мультимедиялық |зейін туралы    |      |
|        |      |тақта     |концепциясы.    |      |
|        |      |        |Д.Н.Узнадзенің   |      |
|        |      |        |нұсқа туралы    |      |
|        |      |        |концепциясының   |      |
|        |      |        |зейінмен байланысы.|      |
|Зейіннің    |      |сызбалар    |Сезімдік және   |Ауызша сұрау|
|негізгі түрлері|      |        |интеллектуалдық  |      |
|        |      |        |зейін.       |      |
|Зейін     |      |слайдтар    |Дерексіздік және  |Ауызша сұрау|
|қасиеттерінің |      |        |оның физиологиялық |      |
|сипаттары   |      |        |негіздері.     |      |
|Зейінді дамыту |      |сызбалар    |Л.С.Выготский   |Ауызша сұрау|
|        |      |        |бойынша зейінді  |      |
|        |      |        |дамытушы факторлар.|      |
|        |      |        |          |      |
   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ:
                                   Кесте 4

|№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|1  |Гальперин И.Я. Ждан А.Н.  |і    |7      |50     |
|   |Экспериментальное     |     |       |      |
|   |оформление внимания М.,  |     |       |      |
|   |1963            |     |       |      |
|2  |Петровский А.В., Ярошевский|4    |7      |62     |
|   |М.Г. История и теория   |     |       |      |
|   |психологии:В 2т.: Для   |     |       |      |
|   |студентов ВУЗов. - Р. н/Д.,|     |       |      |
|   |1996            |     |       |      |
|3  |Намазбаева Ж.И. Психология.|7    |7      |100     |
|   |Оқулық - Алматы, 2006   |     |       |      |
|4  |Сангилбаев О.С. Зейінді  |3    |7      |50     |
|   |зерттеу мәселелері. Оқу  |     |       |      |
|   |құралы. – Алматы. 2005   |     |       |      |
|5  |Немов Р.С. Психология:   |7    |7      |100     |
|   |Учебник для вузов в 3-х т.-|     |       |      |
|   |Т.1. -М., 2001       |     |       |      |
|6  |Гоноболин Ф.Р. Внимание и |2    |7      |42     |
|   |его воспитание. - М.:1972 |     |       |      |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер:
8.1.1 Гальперин И.Я. Ждан А.Н. Экспериментальное оформление внимания  М.,
1963
8.1.2 Гоноболин Ф.Р. Внимание и его воспитание. - М.:1972
8.1.3 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии:В 2т.:
Для студентов ВУЗов. - Р. н/Д., 1996
8.1.4 Намазбаева Ж.И. Психология. Оқулық - Алматы, 2006
8.1.5 Сангилбаев О.С. Зейінді зерттеу мәселелері. Оқу құралы. – Алматы.
2005
8.1.6. Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов в 3-х т.- Т.1. -М., 2001

8.2 Қосымша әдебиеттер:
8.2.1. Мұқанов М.М. Зейінді тәрбиелеу– А., 1980
8.2.2 Лурия А.Р. Внимание и память М.1975
8.2.3 Джакупов С.М. Психология познавательной деятельности. - Алматы., 1992
8.2.3 Намазбаева Ж.И. Развитие личности – А., 1996

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть