Файл қосу


Бөлшектелген құрастырмалы сызба|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|СМК 3-дәрежелі құжаты    |ПОӘҚ       |ПОӘҚ 042-33.1. 54 /02-2014|
|ПОӘҚ             |Баспа №1    |             |
|студентке арналаған пән   |11.09.2014    |             |
|«Машинақұрылыстық сызу»   |         |             |
|бойынша бағдарламасы     |         |             |
            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              «Машинақұрылыстық сызу»

         5В012000 – «Кәсіптік білім» мамандық үшін


           СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы ___________ «03»  09  2014 ж. М.Е. Татиева
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНды
2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедра мәжілісінде
Хаттама № 1, «03» қыркүйек 2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ М.С. Мырзаканов

2.2  Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
қарастырылы
Хаттама № 1 , «05» қыркүйек 2014 ж.,
Төраға ___________Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛГЕН
Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № ____, «11» қыркүйек 2014 ж.
Төраға ____________________ Г.К. Искакова
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны
|1 Жалпы                                |4 |
|ережелер...............................................................| |
|.................................                   | |
|2 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды         |6 |
|бөлу.................                         | |
|3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік                    |6 |
|нұсқаулықтар.............................................       | |
|4 Пәннің                                |7 |
|форматы................................................................| |
|................................                    | |
|5 Пәннің                                |7 |
|саясаты................................................................| |
|..................................                   | |
|6 Баға қою                               |7 |
|саясаты................................................................| |
|...............................                    | |
|7                                   |9 |
|Әдебиеттер.............................................................| |
|............................................              | |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Татиева М.Е., аға оқытушы
Кафедра «Бейнелеу өнері және дизайн»
Байланыс ақпарат - тел. 35-16-10, оқу ғимарат№ 2, аудитория № 413
Сабақ өткізіу орны – оқу ғимарат№ 2, аудитория № 307
Пән бойынша кредит саны – 3.

1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:
Машинақұрылыстық сызу және құрылыстық сызудың теориялық негізі,  ҚСЖБ
стандарты, бұйымның түрлері, құрастырмалы құжаттың түрлері.  Құрастырмалы
және   жұмыс   сызбаларын   орындау   және   оқу.   Қатпарлы
                  жазықтықтар. Құрастырмалы  және  жұмыс
сызбаларының эскиздері.  Ажыратылатын және ажыратылмайтын біріктірулер.
Бұранда және бұрандалы қосылыстар. Берілістер және тісті  берілістер.
Бөлшектелген құрастырмалы сызба. Кестелер. Құрлыстық сызбаның элементтері.

1.3 Пәнді оқудың мақсаты:
Машинақұрылыстық сызба мен құрлыстық сызбаларды орындаудағы және оқудағы
білім мен іскерлігін игеру.

1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:
Машинақұрлыстық сызбаларды орындаудағы әр түрлі әдіс-тәсілдерді үйрету.


1.5 Оқыту нәтижелері:
Білім алу нәтижесі:
Пәнді оқу нәтижесіндегі білімалушы міндетті:

  Білу:
-  пәні мен міндетін;
-  мамандық  бойынша  мемлекеттік  стандартқа  және  типтік  оқыту
бағдарламаларына сай машинақұрылыстық сызу пәнінің негізгі мазмұнын;
-  педагогикалық және білім жетістіктер спектрін;
-  нәрселерді кеңістікте көз алдына елестетуді.

  Игеру:
  - сызбаларды оқу және орындауды;
  - әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеуді;
  - графикалық, техникалық тапсырмаларды шешуді;
  - педагогикалық қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыруды.

   Меңгеру:
- машинақұрылыстық сызбадағы негізгі ұғымдарды;
- машинақұрылыстық сызбаны орындау реті мен заңдылықтарын;

  Қолдана білу:
- сызу аспаптарын дұрыс пайдалану;
- сызба ережелерін сақтай отыру;
- сызбаны кәсіби түрде пайдалану;
- сызбаны шығармашылық жобалар жасауда.

  Түсіну:
- сызба техниканың тілі екенін;
- сызбалардың өмірде қажеттілігін;
- оқытудың негізгі концепцияларын;
- машинақұрылыстық сызу сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік,
талаптарды;
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша әртүрлі өздік жұмыстарды ұйымдастыру
және өткізуге талаптар;
- сабақ конспектілерін,  оқу  және  календарлық  жоспарларды  жазуға
талаптарды.


  Істей алу:
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша сабақ ұйымдастырудың классикалық және
интерактивті формаларын;
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша графикалық жұмысты ұйымдастыруды;
- графикалық жұмыстарды мәдениетті түрде орындауды, түсіндіруді.

   Иемдену:
- білім беру саласында оқыту және оқу концепцияларын;
- мектепте сызуды оқытудың классикалық және жаңа әдістерін;
- оқу іс-әрекетінің сызу теориясын және оқу іс-әрекетінің  қалыптасу
жолдарын;
- сызу сабақтарын ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;
-сызу  пәнінен  сабаққа  қойылатын  жалпы,  әдістемелік,  тәрбиелік,
физиологиялық-гигиеналық талаптарды;
- сызуды оқытудың ұйымдастыру принциптерін

1.6 Курстың пререквизиттері:
- Сызу және сызба геометриясы.

1.7 Курстың постреквизиттері:
- педагогикалық практика;
- кәсіптік білімдегі компьютерлік технологиялар;
- дипломдық жоба;
- кәсіптік қызмет.
2 САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№ |Тақырыптың аталуы    |Сағаттар             |Әдебиеттер|
|р/с|             |                 |     |
|  |             |Дәріс |Лабор.|Прак |Білім |Білім |     |
|  |             |   |сағат |сағат|алуш-ң |алушынӨ|     |
|  |             |   |   |   |ОӨЖ  |Ж   |     |
|1 |2            |3   |4   |5  |6   |7   |8     |
|1 |Берілістің түрлері. Тісті|-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |берілістер. Тісті    |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |дөңгелектің сызбасы.   |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|2 |Цилиндрлі тісті     |-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |берілістің сызбасын   |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |орындау.         |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|3 |Техникалық өлшемдер.   |-   |-   |6  |3   |9   |7,1,3   |
|  |Өлшеу тәсілдері.     |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|4 |Ажыратылмайтын      |-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |біріктірулер. Пісірмелі |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |біріктіру. Пісірмелі   |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |біріктірудің сызбасын  |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|  |орындау.         |   |   |   |    |    |     |
|5 |Құрасыру сызбасы .    |-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |Құрасытру сызбаларын   |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |бөлшектеу.        |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|6 |Кестенің түрлері.    |-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |Кинематикалық кестелер. |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |Шартты белгілер.     |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |
|7 |Құрлыс сызбаларының   |-   |-   |4  |2   |6   |7,1,3   |
|  |элементтер. Фасад.    |   |   |   |    |    |7,1,4   |
|  |Жоспар. Қима.      |   |   |   |    |    |7,1,5   |
|  |             |   |   |   |    |    |7,2,4   |

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР
Негізгі, қосымша және анықтама әдебиеттерін үнемі оқып отыру, интернет
сайттармен жұмыс істеу, жұмыс және сызба құралдарының болуы, қысқаша
жазбалар жазу, курс бойынша тәжірибелік жұмыстарды уақытында орындау,
тапсырмаларды тапсыру уақытынан кешіктірмеу.

4 ПӘННІҢ ФОРМАТЫ
  Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы
қамтып, түсіндіреді. Сабақ  барысында  студенттің  теориялық  білімі,
белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.
Тәжірибелік  сабақта  студенттер  оқытушының  түсіндіруімен  графикалық
жұмыстарды орындайды. Тәжірибелік сабақта  алған  білімдерін  жинақтап
білімалушылар БОӨЖ және БӨЖ тапсырмаларын орындайды. БОӨЖ  және  БӨЖ
тапсырмаларын орындау үшін қосымша әдістемелік нұсқаулар оқу-әдістемелік
материалдарында толығымен жазылған.

5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ
Құрметті студент! Тәжірибелік сабақтарды міндетті түрде босатпауға, курс
бағдарламасына сай тәжірибелік тапсырмаларды орындауға, конспектілерді жазу
үшін арнайы дәптерді жүргізуге міндеттісің. Практикалық  тапсырмаларды
дәрісханада бастап БОӨЖ мен БӨЖ де аяқтау.
Берілген уақыт ішінде орындалған тапсырмалар бойынша №1, №2 аралық бақылау
жүргізіледі. Емтихан графикалық жұмыс түрінде жүргізіледі.

6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың реттелуі кестеде келтірілген

       «Компьютерлік графика» пәні бойынша баллдарды бөлу
                                   Кесте 2
|Апта    |Бақылау түрі           |Баллдардың |Қосымша    |
|      |                 |барлығы   |       |
|1     |2                 |3      |4       |
|      |1 аптадан 7-ші апта аралығында  |30     |       |
|      |тәжірибелік сабақтар үшін     |      |       |
|1     |Берілістің түрлері. Тісті     |0+0     |       |
|2     |берілістер. Тісті дөңгелектің   |20+0    |       |
|      |сызбасы.             |      |       |
|3     |Цилиндрлі тісті берілістің    |20+0    |4 аптада   |
|4     |сызбасын орындау.         |20+40    |тапсырылады  |
|5     |Техникалық өлшемдер. Өлшеу    |20+0    |6 аптада   |
|6     |тәсілдері.            |20+40    |тапсырылады  |
|7     |1-ші межелік бақылау       |0+0+90   |       |
|      |1-7 апта бойынша жалпы балл    |300     |       |
|8     |Ажыратылмайтын біріктірулер.   |15+0    |10 аптада   |
|9     |Пісірмелі біріктіру. Пісірмелі  |15+0    |тапсырылады  |
|      |біріктірудің сызбасын орындау.  |      |       |
|10     |Құрасыру сызбасы . Құрасытру   |15+40    |14 аптада   |
|11     |сызбаларын бөлшектеу.       |15+0    |тапсырылады  |
|12     |Кестенің түрлері. Кинематикалық  |15+0    |       |
|13     |кестелер.  Шартты белгілер.   |15+0    |       |
|14     |Құрылыс сызбаларының элементтер. |10+40    |       |
|      |Фасад. Жоспар. Қима.       |      |       |
|      |2-ші межелік бақылау       |      |       |
|15     |                 |0+0+90   |       |
|8-15 апта бойынша жалпы балл         |300     |       |
|Емтихан үшін жалпы балл            |400     |       |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл     |1000    |       |  7. ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Негізгі әдебиеттер
|7.1.1|Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001               |
|7.1.2|Есмұхан., Ж.М.  Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005        |
|7.1.3|Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982          |
|7.1.4|Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972          |
|7.1.5|Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х |
|   |кн.Кн.1.М.,2000                           |
|7.1.6|Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х |
|   |кн.Кн.2.М.,2000                           |
|7.1.7|Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990          |
|7.1.8|Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988        |
|7.1.9|Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976 |

  2. Қосымша әдебиеттер
|7.2.1|АксеновН.Н., КузнецовН.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. - М: |
|   |Высшая школа, 1983.                         |
|7.2.2|Балягин С.Н., Брилинг Н.С., Симонин С.И. Справочник по строительному|
|   |черчению.- М.: Стройиздат,1987.                   |
|7.2.3|Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1985.        |
|7.2.4|Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990          |
|7.2.5|Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий.- М.:Стройиздат, 1984. |
|7.2.6|Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.- М.: 1985.           |
|7.2.7|Короев Ю.П. Инженерно-строительное черчение и рисование. - М.:   |
|   |Высшая школа, 1983.                         |
|7.2.8|ГОСТ. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 1984.   |
|7.2.9|Система проектной документации для строительства (СПДС). 1985.   |

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть