Файл қосу


Тұрақты ток тізбектерін талдауПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


       5В071100 - «Геoдезия және картография» мамандығы үшін

          «ЖАЛПЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНИКА»


        ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013
   1. ӘЗІРЛЕНДІ
   Әзірлеген ____________  «____» _______2013 ж.  Турысбекова Б.Ш.,
   Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университетінің  «Автоматика  және
   электротехника» кафедрасының аға оқытушысы


   2. КЕЛІСІЛДІ
   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Автоматика және
   электротехника» кафедрасы мәжілісінде қаралды
   Хаттама № 1 «29» 08. 2013 жыл


   Кафедра меңгерушісі ___________ А.Д. Золотов


   2.2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялары факультетінің оқу-
   әдістемелік бюросының мәжілісінде мақұлданды
     Хаттама № 1 «18» 09. 2013 жыл
     Факультеттің оқу әдістемелік бюросының төрайымы ______Р.С.
Бекбаева


   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
   басылымға рұқсат ұсынылды
     Хаттама № 1 «11» 09. 2013 жыл
     ОӘК торағасы, бірінші проректор _______________ Г.К. Искакова
    4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны


   |1|Қолдану                                |4 |
| |аймағы.................................................................|  |
| |.................................                   |  |
|2|Нормативтік                              |4 |
| |сілтеме................................................................|  |
| |..........................                       |  |
|3|Жалпы                                 |4 |
| |мағлұматтар............................................................|  |
| |...............................                    |  |
|4|Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны                |6 |
| |(модулі)................................                |  |
|5|Студенттердің өздік жұмысы үшін тапсырмалар              |9 |
| |тізімі....................................               |  |
|6|Пән бойынша оқу-әдістемелік                      |10 |
| |картасы............................................................  |  |
|7|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру              |12 |
| |картасы...........................                   |  |
|8|Әдебиет................................................................|12 |
| |...............................................            |  |


   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Жалпы электротехника және электроника» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
5В071100 - «Геодезия және картография» мамандығына студенттеріне арналған.
Студенттерді курстың мазмұнымен,  өзектілігі  мен  қажеттілігін,  курс
саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдылануын
таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып
табылады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ   «Жалпы электротехника және электроника негіздері»  пәнінің  оқу-
әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес
осы пәннің оқу процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
құрастырылған:
      - Элективтік пәндер каталогына сәйкес;
   - Пәннің оқу бағдарламасына сәйкес;
     - СТУ 042- ГУ- 4 - 2013  Университет стандарты «Пәннің оқу-
әдістемелік кешенін дайындауға қойылатын жалпы талаптар»;
      -ДП 042- 1.01- 2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінінің
структурасы мен мазмұны» документтелу процедурасы.   3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: «Жалпы электротехника және электроника
нгеіздері» курсы жалпы техникалық пәндер арасында негізгі орынды алады.
Курсты оқуды зерттеуді электромагниттік құбылыстар мен олардың электр
энергиясын  беру  мен  басқаруды  кұру  үшін  және  электотехника,
электротехнология,  информацияны  беру  мен  орналастыру  электроника,
автоматика, телетехника, акпаратық-өлшегіш және есептеуіш техникалардың
аспаптарын қолдануын қамтиды.
   3.2 Курстын мақсаты: студенттерге электромагнит өрісін және осы
өрістің нәтижесінде автоматтандыру және басқару жүйелерінде қолданылатын
электрондық және электрік кондырғылар мен  аспаптарда  пайда  болатын
кұбылыстарды  теориялық  тұрғыдан  түсіндіру.  Оларда  жүріп  жататын
электромагниттік процестерді модельдеуге, талдауға және есептеуге үйрету
нәтижесінде болашақ мамандардың электротехника саласы  бойынша  ғылыми
көзқарастарынын қалыптасып, жетілуіне  мүмкіншілік  тудыру,  практикада
кездесетін электротехникалык проблемаларды ғылыми тұрғыдан түсініп, дүрыс
шешімдерін таба білуге дағдыландыру.
    3.3 Курстың міндеті - студенттер  «Жалпы  электротехника  және
электроника» курсын окып үйрену нәтижесінде электр тізбектеріне катысты
негізгі ұғымдар мен түсініктемелерді, негізгі зандар мен принциптерді,
касиеттер мен сипаттамаларды білулері, тұрақты ток тізбектерінің, бір
фазалы және үш фазалы синусоидалы ток тізбектерін, синусоидалы емес ток
тізбектерінің жағдайларын сипаттайтын теңдеулерді  кұрастыруды,  оларды
есептеу мен талдау тәсілдерін білулері тиіс.
   3.4. «Жалпы электротехника және электроника негіздері» пәнін оқу
нәтижесінде студенттер мынаны білуге тиісті:
  • болашақ маманның кешенді дайындығын камтамасыз ету керек:
  • кәсіби даярлық;
  • шығармашылык кабілетін дамыту;
  • алатын мамандығының проблемаларын жоғары ғылыми деңгейде шешіп, оны
   жеткізе білу;
  • білімін өз бетімен көтеріп, оны өз жұмысына қолдана білу.


  Пәнді оқу кезінде студент істей білу қажет:


  • материяның бір түрі болатын электромагниттік өрістің техниканың әр
    түрлі кұрлысында пайда болуын оқу;
  • болашақ  мамандықтың  инженерлік  проблемаларын  шешу   және
   түсіну  үшін мыналарды білу кажет: элекктромагнитік процестерді
   модельдеу, жаңа әдістерді меңгеру, электр және магниттік өрістерді,
   анализ және синтез әдістерімен электр тізбектерді есептеу;
  • жұмыс кезінде оқулык және анықтамалық әдебиеттерді колданып, басқа
   керекті ақпарат көздерін табу;
  • Электротехника есептерін шешіп, электр кұралдармен тәжрибе жасауды
   практикада дағдылану.


     3.5. Курстык пререквизиттері:
  • Физика;
  • Математика;


   3.6. Курстың постреквизиттері:
  • Геодезиялық инструменталдау;
  • Жаңа геодезиялық приборлар


   3.7 Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі
                                  Кесте- 1

|Курс                               |Семес|Кредит|
|                                 |тр  |ер  |
|1                                |2  |3   |
|Дәрістер                                   |
|1-модуль. Тұрақты ток тізбегі                         |
|1. Кіріспе. Электротехника ғылымы. Электротехника пәнінде    |1  |8.1.1.|
|қарастырылатын мәселелер. Электр энергиясының түрлі салаларда  |   |4 - 12|
|қолданылуы. Ғылыми-техникалық прогресстің дамуына        |   |бет  |
|электротехниканың қосатын үлесі. Болашақ мамандарды       |   |   |
|электротехникалық даярлықтан өткізудің мәні мен мақсаттары.   |   |   |
|2. Электрлік шамалар туралы негізгі түсініктемелер. Зарядталған |1  |8.1.1.|
|карапайым бөлшектер ұғымы. Электр өрісі және оның касиеттері.  |   |48 - |
|Электр өрісінің кернеулігі, электр кернеуі және потенциал туралы |   |61 бет|
|ұғымдар. Электр қозғаушы күші (Э.Қ.К). Электр тоғы туралы ұғым. |   |   |
|Куат. Тұтынушылар куаты, шығын қуаты және қорек көзі куаты туралы|   |   |
|ұғымдар. Куат тепе-тендігінің теңдеуі. Пайдалы әсер коэффициенті |   |   |
|(П. Ә. К).                            |   |   |
|3. Тұрақты ток тізбектері. Электр тізбегінің кұрылымы. Электр  |1  |8.1.1.|
|тізбегінің элементтері мен параметрлері. Элекгр тізбектерінің  |   |201-23|
|тармақтары, түйіндері және контурлары туралы ұғымдар. Тізбек   |   |3 бет |
|элементтерінің шартты түрдегі графикалық бейнеленуі. Электр   |   |   |
|схемасы. Электр энергиясын тұтынушыларды бір-бірімен жалғау   |   |   |
|тәсілдері: тізбектей, параллель және аралас жалғаулар.      |   |   |
|Тұтынушылардың үшбұрыш түрінде және жұлдызша жалғанулары.    |   |   |
|4. Электр тізбектерін есептеу тәсілдері. Ом заңы. Кирхгофтың 1-ші|1  |8.1.1.|
|жөне 2-ші заңдары. Есептеуде Кирхгофтың зандарын тікелей қолдану |   |233-26|
|тәсілі. Контурлық тоқ тәсілі. Түйіндер потенциалы тәсілі.    |   |9 бет |
|Суперпозиция принципі. Тізбектерді эквивалентгі түрлендіру    |   |   |
|тәсілі. Эквивалентті генератор тәсілі. Төртұштылар (четырех   |   |   |
|полюсники) туралы ұғым. Тізбек тармақтарының жұмыс режимдерін  |   |   |
|талдау үшін төртүштылар тәсілін қолдану.             |   |   |
| Практикалық сабақтар                             |
|1.Тұрақты ток тізбектерін талдау. Тізбектей және паралель    |1  |8.1.3 |
|жалғанған кедергілерді эквивалент кедергімен алмастыру.     |   |105  |
|                                 |   |бет  |
|2. Кирхгоф ережелерін тұрақты ток тізбегін есептеуде қолдану.  |1  |8.1.3 |
|Контурлық ток әдісі. Қабаттастыру әдісі.             |   |115  |
|                                 |   |бет  |
|3. Ұшбұрышша жалғауды жұлдызшаға және керісінше алмастыру.    |1  |8.1.3 |
|                                 |   |119  |
|                                 |   |бет  |
|4.Тұрақты токтың сызықты емес тізбегі..             |1  |8.1.3 |
|                                 |   |122  |
|                                 |   |бет  |
|    Зертханалық жұмыстар                          |
|1. Тұрақты токтың сызықтық тармақталған және тармақталмаған   |1  |8.1.3 |
|электр тізбектері                        |   |185  |
|                                 |   |бет  |
|2. Сызықты емес элементері бар тұрақты токтың тізбектерін зерттеу|1  |8.1.3 |
|                                 |   |193  |
|                                 |   |бет  |
|3. Синусоидалы токтың сызықты тармақталмаған электр тізбектері. |1  |8.1.3 |
|Кернеу резонансы.                        |   |200  |
|                                 |   |бет  |
|4. Синусоидалы токтың сызықты тармақталған электр тізбектері. Ток|1  |8.1.3 |
|резонансы.                            |   |212  |
|                                 |   |бет  |
|2-модуль. Айнымалы ток тізбегі.                        |
|5. Айнымалы (синусоидал) ток тізбектері. Айнымалы тоқ туралы   |1  |8.1.1.|
|ұғым. Айнымалы тоқтарды тудыратын қондырғылар. Синусоидалы    |   |269-27|
|зандылықпен өзгеретін шамаларды (кернеу, тоқ, э.қ.к.) түрлі   |   |7 бет |
|электротехникалық қондырғыларда қолданудың тиімділігі.      |   |   |
|6. Бір фазалы тізбек және үш фазалы тізбек. Синосоидал тоқ    |1  |8.1.1.|
|тендеуі. Синусоидал заңдылығымен өзгеретін шамаларды сипаттайтын |   |277-29|
|параметрлер (амплитуда, период, жиілік, бастапқы фаза т.с.с).  |   |8 бет |
|Толқындық диаграмма. Синусоидал тоқтардың, кернеулердің, э.қ.к. |   |   |
|әрекеттік және орташа мәндері. Синусоидал шамаларды комплекстік |   |   |
|сан түрінде жазып көрсету және оларды айналмалы вектар арқылы  |   |   |
|бейнелеу. Векторлық диаграмма. Үш фазалы тізбектерді қолдану   |   |   |
|аймағы. Карапайым үш фазалы генератор. Генератор орамдарындағы  |   |   |
|Э.Қ.К. лездік мәндері. Э.Қ.К.-ін комплекстік түрде көрсету. Үш  |   |   |
|фазалы жүйенің негізгі элементтері. Симметриялы үш фазалы жүйе. |   |   |
|Үш фазалы жүйелерді үшбұрыштап жене жұлдызша қосу тәсілдері.   |   |   |
|Фазалық және сызықгық кернеулер мен тоқтар туралы ұғымдар.    |   |   |
|7. Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процесстер. Электр   |1  |8.1.2.|
|тізбектеріндегі орын алатын өтпелі процестердің пайда болу    |   |3- 41 |
|себептері және олардың тізбек жұмыстарына тигізетін әсері.    |   |бет  |
|Коммутация заңдары. Тізбектердің электрлік күйінің        |   |   |
|дифференциалдық теңдеуі. Кернеу мен тоқтың еркін және тұрақталған|   |   |
|мәндері. Уақыт тұрақтысы және оның мәні. Өтпелі процесс     |   |   |
|ұзақтығына тізбек параметрлерінің тигізетін ыкпалы. Өтпелі    |   |   |
|процесстерді практикалық тұрғыда қолданылуы. Дифференциалдаушы  |   |   |
|және интегралдаушы   тізбектер туралы түсініктемелер.     |   |   |
|8. Электромагниттік құбылыстар және магнит тізбектері. Магнит  |1  |8.1.2.|
|өрісінің туындауы. Магнит индукциясы, магнит ағыны және магнит  |   |127-16|
|өрісінің кернеулігі туралы ұғымдар. Индуктивті катушка. Толық  |   |5 бет |
|магнит ағыны (потокосцепление). Электромагниттік индукция    |   |   |
|кұбылысы және заңы. Ленц принципі. Өздік индукция және өзара   |   |   |
|индукция құбылыстары. Толық тоқ заңы.              |   |   |
|                     Практикалық сабақтар         |
|5. Синусоидалы ЭҚК, кернеулер мен токтарды кескіндеу амалдары  |1  |8.1.3 |
|                                 |   |125  |
|                                 |   |бет  |
|6. Синусоидалы тоғы бар бір фазалы тізбектерді талдау      |1  |8.1.3 |
|                                 |   |126  |
|                                 |   |бет  |
|7. Синусоидалы тоғы бар үш фазалы тізбектерді талдау       |1  |8.1.3 |
|                                 |   |135  |
|                                 |   |бет  |
|8. Қарапайым электр тізбектеріндегі өтпелі процесстерді талдау  |1  |8.1.3 |
|                                 |   |139  |
|                                 |   |бет  |
|                        Зертханалық    |   |   |
|сабақтар                             |   |   |
|5. Қабылдағыштарды жұлдызша түрде жалғаудағы синусоидалы токтың |1  |8.1.3 |
|ұшфазалы тізбектері                       |   |224  |
|                                 |   |бет  |
|6. Қабылдағыштарды үшбұрыш түрде жалғаудағы синусоидалы токтың  |1  |8.1.3 |
|ұшфазалы тізбектері                       |   |235  |
|                                 |   |бет  |
|7. Бірфазалы индукционды есептегішті зерттеу           |1  |8.1.3 |
|                                 |   |243  |
|                                 |   |бет  |
|8. Бірфазлы трансформаторды зерттеу               |1  |8.1.3 |
|                                 |   |250  |
|                                 |   |бет  |
|           3-модуль. Электроника негіздері.      |   |   |
|9. Электроника негіздері. Қазіргі электрониканың ғылым мен    |1  |8.1.1.|
|техникадағы алатын орыны. Электроника туралы негізгі түсініктер. |   |137-14|
|Электроника даму тарихы. Электрониканың өндірісті дамытуда алатын|   |0 бет |
|ролі.                              |   |   |
|10. Қатты денелердегі ток. Электрон және оның негізгі қасиеттері.|1  |8.1.1.|
|Атомдағы электрондар. Кристалдардағы энергетикалық зоналар.   |   |193-20|
|Металдағы электрондар статистикасы. Диэлектриктер мен жартылай  |   |1 бет |
|өткізгіштердегі электрондар статистикасы. Металдар  мен     |   |   |
|жартылай  өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Катты денелер   |   |   |
|шекарасындағы потенциалдық тосқауыл. Электрондардың шығу жұмысы. |   |   |
|Контактлық потенциалдар айырымы. Металл мен жартылай өткізгіш  |   |   |
|контактысы. Электронды-кемтіктік ауысу.             |   |   |
|11. Электрондық эмиссия. Металдардың термоэлектрондык эмиссиясы. |1  |   |
|Термоэлектрондық эмиссия теңдеуіндегі тұрақтыларды экспериментте |   |8.1.1.|
|анықтау. Сыртқы үдеткіш электр өрісінің металдардың       |   |140-14|
|термоэлектрондык эмиссиясына ықпалы.               |   |5 бет |
|12. Моноатомдық қабаты болғандағы оның  термоэлектрондық    |1  |8.1.1.|
|эмиссиясы. Оксидті катод. Электрондардың электростатикалык   |   |165-19|
|эмиссиясы. Фотоэлектрондық эмиссия құбылысы. Металдардың және  |   |2 бет |
|жартылай өткізгіштердің екінші ретті электрондык эмиссиясы.   |   |   |
|Термоиондык эмиссия.                       |   |   |
|13. Вакуумдағы электр тогы. Электрондардың вакуумдары біртекті  |1  |8.1.1.|
|электр және магнит өрісінде қозғалысы. Осьтік симметриялы электр |   |145-16|
|және магнит өрісінде электрондардың қозғалуы. Электрондық оптика|   |5 бет |
|жөнінде ұғым. Көлемдік заряды бар жағдайдағы вакуумдағы ток.   |   |   |
|14. Жартылай өткізгішті аспаптар. Жартылай өткізгішті      |1  |8.1.3.|
|резисторлар. Терморезисторлар. Фоторезистор-лар. Жартылай    |   |172-18|
|өткізгішті диод. Варисторлар. Түзеткіш диодтар. Жартылай     |   |8 бет |
|өткізгішті стабили-трондар.Транзисторлардың жұмыс режимдері.   |   |   |
|15. Электрондық  және  иондық аспаптар. Электрондық шамдар.  |1  |8.1.3.|
|Катод. Шамды диот. Диоттың негізгі параметрлері. Триод, күшейту |   |189-20|
|коэффициенті, триод өтімділігі. Тетрод, сәулелік тетрод..    |   |3 бет |
|Электрондық-сәулелік аспаптар. Аксиллографиялық түтікше.     |   |   |
|Кинескоптар. Фотоэлектрлік аспаптар. Иондық аспаптар.      |   |   |
|                  Практикалық сабақтар     |   |   |
| 9,10 Қатты денелердегі ток.                   |2  |8.1.4.|
|                                 |   |120- |
|                                 |   |бет  |
|11,12 Вакуумдегі ток.                      |2  |   |
|13,14 Жартылай өткізгіштер.                   |2  |   |
|15 Электрондық және иондық аспатар.               |1  |   |
|                   Зертханалық сабақтар    |   |   |
|9. Фазды роторы бар асинхронды қозғалтқышты іске жіберуді зерттеу|1  |8.1.6.|
|                                 |   |88  |
|                                 |   |бет. |
|10. Қысқа тұйықталған роторы бар ұшфазалы асинхронды       |1  |8.1.6.|
|электрқозғалқыштың жұмысын зерттеу.               |   |99  |
|                                 |   |бет. |
|11. Параллель қоздырылған тұрақты токтың генераторын зерттеу.  |1  |8.1.6.|
|                                 |   |106  |
|                                 |   |бет. |
|12. Параллель қоздырылған тұрақты токтың электрқозғалтқышын   |1  |8.1.6.|
|зерттеу                             |   |114  |
|                                 |   |бет. |
|13. Тармақталған электр тізбектеріндегі потенциалдардың таралуын |1  |8.1.6.|
|зерттеу                             |   |123  |
|                                 |   |бет. |
|14. Электрмашиналы күшейткіштердегі қималы өрісті зерттеу    |1  |8.1.6.|
|                                 |   |127  |
|                                 |   |бет. |
|15. Төртұштықтықтарды зерттеу                  |1  |8.1.6.|
|                                 |   |134  |
|                                 |   |бет. |
|Барлығы                             |45  |   |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР


5.1 ЭҚК көзі және ток көзі. Ом және Кирхгоф заңдары.
5.2 Жұлдызша сұлба бойынша жалғанған кедергілерді ұшбұрыш сұлбасына балама
түрлендіру.
5.3 Энергия активті екіұштықты пассивті екіұштыққа беру.
5.4 Пайдалы әсер коэффициенті.
5.5 Синусоидалы шамаларды сипаттау тәсілдері.
5.6 Активті кедергі, идеал индуктивті элемент және сыйымдылық элементтердің
бірізді, паралелл жалғанған тізбектер.
5.7 Синусоидалы ток тізбектерін есептеудің кешендік тәсілі. Комплекстік
кедергі.
5.8 Токтар резонансы. Вектролық диаграмма.
5.9 Индуктивті байланысқан элементтері бар тізбектер.
5.10 Өзара индуктивті байланысқан элементтері бар күрделі электр тізбегін
есептеу.
5.11 Үш фазалы коректендіргіштер және  үш  фазалы  тізбектер  туралы
түсініктемелер.
   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


                         Кесте 3 – Пән бойынша оқу-
әдістемелік картасы
|Тақырыбы                 |Көркемдік   |Өздік оқуға |Бақылау|
|                     |құралдар, ОТҚ,|арналған   |түрі  |
|                     |плакаттар,  |сұрақтар   |    |
|                     |лабораториялық|       |    |
|                     |стенд     |       |    |
|Дәріс сабағы   |Лабораториялық сабақ  |       |       |    |
|1         |3           |4       |5      |6   |
|1. Кіріспе.    |Тұрақты токтың сызықтық|лаборатор-иялы|Тұрақты ток |ауызша |
|         |тармақталған және   |қ стенд    |электр    |сұрау |
|         |тармақталмаған электр |       |тізбегі.   |    |
|         |тізбектері       |       |Электр    |    |
|         |            |       |қозғаушы күш |    |
|         |            |       |және     |    |
|         |            |       |электрлік  |    |
|         |            |       |кедергі   |    |
|2. Электірлік   |Сызықты емес элементері|лаборатор-иялы|Кедергілерді |Есеп  |
|шамалар туралы  |бар тұрақты токтың   |қ стенд    |аралас қосу |шығару |
|негізгі      |тізбектерін зерттеу  |       |тізбегі.   |    |
|түсініктемелер.  |            |       |       |    |
|3. Тұрақты ток  |Синусоидалы токтың   |лаборатор-иялы|Тізбектерді |ауызша |
|тізбектері.    |сызықты тармақталмаған |қ стенд    |түрлендіру  |сұрау |
|         |электр тізбектері.   |       |тәсілдері  |    |
|         |Кернеу резонансы.   |       |       |    |
|4. Электр     |Синусоидалы токтың   |лаборатор-иялы|Контурлық  |    |
|тізбектерін    |сызықты тармақталған  |қ стенд    |ток,     |Есеп  |
|есептеу тәсілдері.|электр тізбектері. Ток |       |генератор  |шығару |
|         |резонансы.       |       |әдістері.  |    |
|5. Айнымалы    |Қабылдағыштарды    |лаборатор-иялы|       |    |
|(синусоидал) ток |жұлдызша түрде     |қ стенд    |Айнымалы ток.|Есеп  |
|тізбектері.    |жалғаудағы синусоидалы |       |Параметрлері.|шығару |
|         |токтың ұшфазалы    |       |Резонанстық |    |
|         |тізбектері       |       |кернеу.   |    |
|6. Бір фазалы   |Қабылдағыштарды үшбұрыш|лаборатор-иялы|Симмитриялы |    |
|тізбек және үш  |түрде жалғаудағы    |қ стенд    |және     |Есеп  |
|фазалы тізбек.  |синусоидалы токтың   |       |симмитрялы  |шығару |
|         |ұшфазалы тізбектері  |       |емес     |    |
|         |            |       |жүктемелер. |    |
|7. Сызықты электр |Бірфазалы индукционды |лаборатор-иялы|Сызықты емес |Тесттік|
|тізбектеріндегі  |есептегішті зерттеу  |қ стенд    |электр    |бақылау|
|өтпелі процесстер.|            |       |тізбегі.   |Есеп  |
|         |            |       |       |шығару |
|8.        |Бірфаалы        |лаборатор-иялы|Тұрақты   |ауызша |
|Электромагниттік |трансформаторды зерттеу|қ стенд    |магниттеуші |сұрау |
|құбылыстар және  |            |       |күші бар   |    |
|магнит тізбектері.|            |       |магнит    |    |
|         |            |       |тізбектері  |    |
|9. Электроника  |Фазды роторы бар    |лаборатор-иялы|Электроника |    |
|негіздері.    |асинхронды қозғалтқышты|қ стенд    |негіздері.  |Есеп  |
|         |іске жіберуді зерттеу |       |       |шығару |
|10. Қатты     |Қысқа тұйықталған   |лаборатор-иялы|Қатты    |ауызша |
|денелердегі ток. |роторы бар ұшфазалы  |қ стенд    |денелердегі |сұрау |
|         |асинхронды       |       |ток.     |    |
|         |электрқозғалқыштың   |       |       |    |
|         |жұмысын зерттеу.    |       |       |    |
|11. Электрондық  |Параллель қоздырылған |лаборатор-иялы|       |Тесттік|
|эмиссия.     |тұрақты токтың     |қ стенд    |Электрондық |бақылау|
|         |генераторын зерттеу  |       |эмиссия..  |    |
|12. Моноатомдық  |Параллель қоздырылған |лаборатор-иялы|Термоэлектрон|ауызша |
|қабаты болғандағы |тұрақты токтың     |қ стенд    |дық эмиссия. |сұрау |
|оның       |электрқозғалтқышын   |       |       |    |
|термоэлектрондық |зерттеу        |       |       |    |
|эмиссиясы.    |            |       |       |    |
|13. Вакуумдағы  |Тармақталған электр  |лаборатор-иялы|Вакуумдағы  |ауызша |
|электр тогы.   |тізбектеріндегі    |қ стенд    |электр тогы |сұрау |
|         |потенциялдардың    |       |       |    |
|         |таралауын зерттеу.   |       |       |    |
|14. Жартылай   |Электрмашиналы     |лаборатор-иялы|Жартылай   |есеп  |
|өткізгішті    |күшейткіштердегі қималы|қ стенд    |өткізгішті  |шығару |
|аспаптар.     |өрісті зерттеу     |       |аспаптар.  |    |
|15. Электрондық  |Төртұштықтық тарды   |лаборатор-иялы|Электрондық |ауызша |
|және  иондық   |зерттеу        |қ стенд    |және  иондық|сұрау |
|аспаптар.     |            |       |аспаптар.  |    |   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ


   Кесте 7 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары|Экзем-п|Студентт|Қамтамас|
|                         |ляр  |ер саны |ыз-данды|
|                         |саны  |    |ру   |
|                         |    |    |пайызы |
|Электротехниканың теориялық негіздері. Ахметов  |10   |10   |100   |
|А,К.,Қабақова Т.А. -Астана, «Астана полиграфия»  |    |    |    |
|ЖАҚ, 2004.-515 б.                 |    |    |    |
|Электротехника. Мұхити И.М.-Алматы, Эверо,    |10   |10   |    |
|2005.-520 б.                   |    |    |    |
|Инженерлік-технологиялық мамандықтарына арналған |20   |10   |100   |
|электротехника курсы.Какимов М.М., Қасенов    |    |    |    |
|Ә.Л.,Орынбеков Д.Р. и др. Шәкәрім атындағы Семей |    |    |    |
|мемлекеттік университеті, 2012.-341б.       |    |    |    |
|Русинова Н.А., Какимов М.М., Паримбеков З.А.   |50   |10   |100   |
|Лабораторный практикум по электротехника для   |    |    |    |
|студентов инженерно-технологических спецалтностей.|    |    |    |
|Учебное пособие. Алматы, 2009 – 142 с.      |    |    |    |
|Сборник задач по электротехнике и основам     |25   |10   |100   |
|электротехники /Под/ ред. B.C. Пантюшина.-    |    |    |    |
|М.,-Высшая школа, 1979              |    |    |    |
|Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для    |25   |10   |100   |
|неэлектротехнических специальностей / А.С.    |    |    |    |
|Касаткин; М.В. Немцов.- 9-е изд., стереотип.- М.: |    |    |    |
|"Академия", 2005.- 544 с.;            |    |    |    |


  8 ӘДЕБИЕТ


  8.1. Негізгі
  8.1.1 Электротехника. Мұхити И.М.-Алматы, Эверо, 2005.-520 б.
  8.1.2 Электротехниканың теориялық негіздері. Ахметов А,К.,Қабақова Т.А.
-Астана, «Астана полиграфия» ЖАҚ, 2004.-515 б.
  8.1.3 Инженерлік-технологиялық мамандықтарына арналған электротехника
курсы.Какимов М.М., Қасенов Ә.Л.,Орынбеков Д.Р. и др. Шәкәрім атындағы
Семей мемлекеттік университеті, 2012.-341б.
  8.1.4 Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для неэлектротехнических
специальностей / А.С. Касаткин; М.В. Немцов.- 9-е изд., стереотип.- М.:
"Академия", 2005.- 544 с.;
  8.1.5 Электротехника пәнінен зертханалық практикум: [оқу- әдістемелік
құрал] / Пәрімбеков З.А., Какимов М.М., Рахимбердина А.Т., Русинова Н.А.-
Семей: Шәкәрім ат. СМУ, 2010.- 139 б.;
  8.1.6 Кешуев С.А., Мухитов И.М. Электротехника.- Алматы, 1991;


  8.2 Қосымша
  8.2.1 Иванов А.А. Справочник по электротехнике.- Киев, Высшая школа,
1984;
  8.2.3 Алиев Г.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника.- М., Высшая
школа, 1991.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть