Файл қосу


Тамақ өндірісі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ                   |
|МИНИСТРЛІГІ                                  |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                        |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                            |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК         |               |
|              |           |               |
|              |           |ПОӘК 042-18.5.1.05/01-2013  |
|ПОӘК            |           |               |
|«Тамақ өндірісі      |№ 1 басылым      |               |
|кәсіпорындарының      |           |               |
|технологиялық жабдықтары 2»|«18» 09. 2013 ж    |               |
|пәнінің оқытушыға арналған |           |               |
|бағдарламасы        |           |               |
    5В072400 - «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығына


                 арналған            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    «ТАМАҚ ӨНДІРІСІ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ 2»
            ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
                БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз

  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырушы:


   ____________ Ғ. Абдилова, т.ғ.к., «Тамақ өндірісінің машиналары мен
аппаратттары» кафедрасының доценті
                            «____» _______2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ
өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды


  «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М. Акимов.


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
отырысында қаралды


   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   Төрайымы ___________ С. Толеубекова.


   3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға рұқсат етілді
   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны  |1  |Қолдану аймағы                            |  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                        |  |
|3  |Жалпы ережелер                            |  |
|4  |Пән бағдарламасының (модульдің) мазмұны               |  |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі      |  |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                  |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы         |  |
|8  |Әдебиеттер                              |  |
  1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ  «Тамақ өндірісі кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары 2» пәнінің
оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін  5В072400  -  «Технологиялық
машиналар және жабдықтар»  мамандығының студенттеріне арналған оқытушыға
арналған бағдарламасы.


  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Тамақ өндірісі кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары 2» пәнінің
оқытушыға арналған оқу-жұмыс бағдарламасы  келесі  нормативтік-құқықтық
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылды және осы пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   2012 жылдың 23 тамызындағы № 1080 Қазақстан Республикасы білім және
ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және  бекітілген  5В072400  -
«Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша білім берудің
Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша құрастырылған.
   - Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу- әдістемелік
кешенін жетілдіру мен рәсімдеудің жалпы ережелері»;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және
құрылымы» құжаттандырылған процедурасы.


   3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
    «Тамақ өндірісі кәсіпорындарының  технологиялық  жабдықтары»  –
техникалық  ғылым.  «Тамақ  өндірісі  кәсіпорындарының  технологиялық
жабдықтары» пәнінің зерттеу нысаны - тамақ өндірісінің машиналары мен
аппараттарындағы технологиялық процестердің  өту  барысында  туындайтын
өнімдердің физико-механикалық қасиеттері және осы қасиеттердің көмегімен
процестерді есептеудің оңтайлы әдістерін меңгеру болып табылады. «Тамақ
өндірісі кәсіпорындарының технологиялық  жабдықтары»  курсы  азық-түлік
технологиясы саласының мамандарына арналған теориялық инженерлік негізі
болып табылады.
  Қазіргі замандағы тамақ өндірісі мамандардың технологиялық процестердің
кинетикасы мен динамикасы аймағындағы терең білімін қажет етеді.
  Инженер – өндірістік процестерді технология талаптарына сәйкестендіріп
басқарып қана қоймай, сонымен қатар ғылымның соңғы жетістіктеріне сай
жоғарғы техникалық деңгейде оңтайлы өтуін қамтамасыз етуі керек. Бұл
мақсаттарды орындау үшін маманның әртүрлі инженерлік есептерді шешуге
қабілеті болуы міндет.
  3.2 Пәннің мақсаты:
  Студентердің «Тамақ өндірісі кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары»
 жөніндегі білімдерін қалыптастыру, осы алған білімдерін болашақ маман
алдағы еңбек тәжірибесінде қолдана алады.
   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеті:
  Пәнді меңгерудің негізгі мақсаты студенттерді азық-түлік өнімдерінің
жабдықтарын оқыту арқылы келесі қажеттіліктерді орындау:
     • қоспалар қосу, технологиялық өңдеу режимдері мен тәсілдерін
      өзгерту арқылы өнімнің құрамы мен сапасын басқаруды меңгеру
     • процестер реодинамикасының негізгі заңдарын меңгеру
     • процестер мен аппараттарды есептеу әдістерін меңгеру
      • машиналар мен аппараттардың конструкциясын меңгеру.
  Сонымен  қоса,  пәннің  негізгі  мақсаты  студенттерді  жоғарыда
айтылғандарды (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу жолдары) меңгерту
ғана емес, оларды қолдана білуге үйрету.
  3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
      • Тамақ өндірісі  кәсіпорындарыныңтехнологиялық  жабдықтары
       курсының негізгі (базалық) заңдарын білуі керек;
      • Тамақ өнімдерінің жабдықтарының негіздерін білуі керек;
      • Теориялық және практикалық мақсаттарға осы алған білімдерін
       қолдануға дағдылану;
      • Тамақ  өнімдерінің  құрылымдық  механикалық  қасиеттерін
       зерттеуге үйрену;
      • Тамақ  өнімдерінің  құрылымдық  механикалық  қасиеттерін
       анықтауда алған білімдерін қолдануға үйрену;
      • Азық-түлік өнімдерінің жабдықтарын зерттеуде қолданылатын
       тәсілдердің мағынасын түсіну;
      •  Басқа  пәндерді  меңгеру  барысында  «Тамақ  өндірісі
       кәсіпорындарыныңтехнологиялық  жабдықтары»  пәнінен  алған
       білімдерін қолдана білу;
      • Курстың типтік жобалық талаптарын орындауға дағдылану.
  3.5 Курстың пререквизиттері:
   3.5.1 гидравлика негіздері;
   3.5.2 механика негіздері;
   3.5.3 жылутехникасының негіздері.
  3.6 Курстың постреквизиттері:
  3.6.1 тамақ өндірісінің технологиясы;
  3.6.2 тамақ өндірісінің аппараттары және процесстері.  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


                                   Кесте 1

|Курс                                 |Семестр  |
|1                                  |2     |
|Дәріс сабақтар                                 |
|1-модуль. Сүттi тасымалдайтын және сақтайтын жабдықтар             |
|1. Сүттi тасымалдайтын және сақтайтын жабдықтар.           |1     |
|2. Сүт сақтауға арналған қондырғылар                 |1     |
|3. Арнайы қолданылатын резервуарлар. Резервуарлардың технологиялық  |1     |
|есептерi.                              |     |
|4. Құбырлар. Құбырлы жүйелердiң техникалық есептерi         |1     |
|5. Сораптар                             |1     |
|6. Сүт өндiрiсiндегi құбырлы жылу алмастырғыштар қондырғылар     |1     |
|2-модуль. Сүтті жылулық өңдеу және гомогенизациялау жабдығы           |
|1. Т1-ОУК құбырлы пастеризаторы. Негiзгi есептеулерi         |1     |
|2. Сүт өндiрiсiндегi пластиналы жылу алмастырғыштар         |1     |
|3. Гомогенизаторлар                         |1     |
|4. Эмульсорлар                            |1     |
|5. Біртекті емес сұйық жүйелерді сүзуге арналған жабдықтар.     |1     |
|Вакуум-сүзгілер.                           |     |
|6. Центрифугалар                           |1     |
|7. Сепараторлар                           |1     |
|3-модуль. Ірімшік және сыр және т.б. ақуызды сүт өнімдерін өндіру жабдықтары  |
|1. Iрiмшiк өндiрiсiндегi жабдықтар. Iрiмшiк ұйытқысын алатын және  |1     |
|өңдейтiн жабдықтар                          |     |
|2. Iрiмшiктi суытуға арналған жабдықтар               |1     |
|3. Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi   |1     |
|есептеулерi. Iрiмшiк суытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi.   |     |
|4. Сыр жасайтын жабдықтар. Сырды жасау апараттарының құрылысы. Сыр  |1     |
|жасайтын ваннаның негiзгi технологиялық есебi.            |     |
|5. Балмұздақ шығару өндiрiсiндегi жабдықтар. Үздiксiз жұмыс iстейтiн |1     |
|фризерлер                              |     |
|6. Май өндiрiсiндегi жабдықтар. Үздiктi жұмыс iстейтiн май      |     |
|жасағыштардың есебi                         |     |
|7. Үздiксiз жұмыс iстейтiн май дайындағыш              |     |
|4-модуль. Ыдысқа сүттi құю жабдықтары.                     |
|1. Шыны ыдысқа сүттi құятын желi.                  |1     |
|2. Сүттi бiр рет қолданылатын ыдысқа құюға арналған автоматтар. Сүттi|1     |
|құюға арналған автоматтардың технологиялық есептеулерi.       |     |
|3. Шөлмектерге қоймалжың-сұйық өнiмдердi құйып жабатын автоматтар.  |1     |
|4. Шөлмектерге қаймақ құйып жабатын автоматтың            |1     |
|технологиялық есептелуi. Сүт өндірісінде қолданылатын буландыру   |     |
|қондырғылары.                            |     |
|5. Тамақ өнімдерін құйып жабатын және буып-түйетін машиналар мен   |1     |
|автоматтар.                             |     |
|5-модуль. Қуыру пісіру жабдықтары                        |
|1. Жылулық аппараттар құрылғыларының жалпы принциптары. Тамақ пісіру|1     |
|қазандарының құрылғысы және жіктелуі.                |     |
|2. Қуыру пісіру жабдықтары. Қуыру-пісіру процестері мен жабдықтары  |1     |
|былай жіктелінед.                          |     |
|3. Пісіру пештері. Тұйық пештер. Тонельді пештер. Ұлттық нан     |1     |
|түрлерін пісіретін пештер.                      |     |
|4. Майды балқытуға арналған аппараттар. Барботерлі және араластырғышы|1     |
|бар ашық қазандықтар                         |     |
|5. Майды балқытуға арналған жабдықтардың технологиялық есебі     |1     |
|Майдың балқу процесі кинетикасының жылдамдығы            |     |
|Майдың балқу ұзақтығын есептеу                    |     |
|Зертханалық сабақтар                              |
|1 тақырып. Сүтті жеткізу және сақтау жабдықтары           |1     |
|2 тақырып. Сүтті тасымалдауға арналған сорғылар мен құбырлар     |1     |
|3 тақырып. Сүт өнірісінің гомогенизаторлары             |1     |
|4 тақырып. Сүт өндірісінің сеператорлары               |1     |
|5 тақырып. Құбырлы пастеризаторлар                  |1     |
|6 тақырып. Таспалы пастеризаторлар                  |1     |
|7 тақырып. Цилиндрлі майдайындағыштар                |1     |
|8 тақырып. Үздіксіз әрекетті майдайындағыштар            |1     |
|9 тақырып. Балмұздақ дайындағыш физерлер               |1     |
|10 тақырып. Сыр дауындау жабдықтары                 |1     |
|11 тақырып. Iрiмшiк ұйытқысын алатын және өңдейтiн жабдықтар     |1     |
|12 тақырып. Iрiмшiктi суытуға арналған жабдықтар           |1     |


  5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


  5.1. Сүт өнімдерін қойылтатын жабдықтар. Вакуум-сүзгілер.
  5.2. Құрғақ өнімдер алатын жабдықтар. Сүт өндірісіндегі кептіргіштер.
  5.3. Технологиялық желіде шикізаттың, өнімнің санын есептеуге және
олардың сапасын тексеруге арналған жабдықтар.


   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


   |Тақырыбы                   |Көрнекі   |Өз бетімен |Бақылау |
|                       |құралдар,  |оқып    |нысаны  |
|                       |ТСО,     |үйренуге  |     |
|                       |плакаттар,  |арналған  |     |
|                       |зертханалық |сұрақтар  |     |
|                       |орындар   |      |     |
|Дәріс сабақтар   |Практикал|Зертханалық  |       |      |     |
|          |ық    |сабақтар    |       |      |     |
|          |(семинар)|        |       |      |     |
|          |сабақтар |        |       |      |     |
|1          |2    |3       |4      |5      |6    |
|1. Сүттi      |     |        |плакаттар,  |Технологиялы|Ауызша  |
|тасымалдайтын және |     |        |зертханалық |қ      |сұрау  |
|сақтайтын жабдықтар.|     |        |орындар   |жабдықтардың|     |
|          |     |        |       |жіктелуі.  |     |
|          |     |        |       |Технологиялы|     |
|          |     |        |       |қ      |     |
|          |     |        |       |машиналардың|     |
|          |     |        |       |өнімділігі |     |
|          |     |        |       |мен қуаты. |     |
|2. Сүт сақтауға   |     |Сүтті жеткізу |плакаттар,  |Сүт     |Ауызша  |
|арналған қондырғылар|     |және сақтау  |зертханалық |тасымалдайты|сұрау  |
|          |     |жабдықтары   |орындар   |н      |     |
|          |     |        |       |қондырғылар.|     |
|          |     |        |       |Құбырлар мен|     |
|          |     |        |       |сораптар.  |     |
|3.Арнайы      |     |Сүтті     |плакаттар,  |Сұрыптау  |Ауызша  |
|қолданылатын    |     |тасымалдауға  |зертханалық |және іріктеу|сұрау  |
|резервуарлар.    |     |арналған    |орындар   |жабдықтары. |     |
|          |     |сорғылар мен  |       |      |     |
|          |     |құбырлар    |       |      |     |
|4.Құбырлы жүйелер. |     |Сүт өнірісінің |плакаттар,  |Өнімдерді  |Ауызша  |
|          |     |гомогенизаторла|зертханалық |ұсақтауға  |сұрау  |
|          |     |ры       |орындар   |арналған  |     |
|          |     |        |       |машиналар. |     |
|5. Сораптар     |     |Сүт өндірісінің|плакаттар,  |Еттартқыштар|Ауызша  |
|          |     |сеператорлары |зертханалық |.      |сұрау  |
|          |     |        |орындар   |      |     |
|6. Сүт өндiрiсiндегi|     |Құбырлы    |плакаттар,  |Куттерлер  |Ауызша  |
|құбырлы жылу    |     |пастеризаторлар|зертханалық |      |сұрау  |
|алмастырғыштар   |     |        |орындар   |      |     |
|қондырғылар     |     |        |       |      |     |
|7.Т1-ОУК құбырлы  |     |Таспалы    |       |Диірмендер |Ауызша  |
|пастеризаторы.   |     |пастеризаторлар|       |      |сұрау  |
|Негiзгi есептеулерi |     |        |       |      |     |
|8. Сүт өндiрiсiндегi|     |Цилиндрлі   |плакаттар,  |Көкөніс және|Ауызша  |
|пластиналы жылу   |     |майдайындағышта|зертханалық |жеміс    |сұрау  |
|алмастырғыштар   |     |р       |орындар   |кесінділейті|     |
|          |     |        |       |н машиналар |     |
|9.Гомогенизаторлар |     |Үздіксіз    |плакаттар,  |Өнімдерді  |Ауызша  |
|          |     |әрекетті    |зертханалық |илеу және  |сұрау  |
|          |     |майдайындағышта|орындар   |араластыру |     |
|          |     |р       |       |машиналары. |     |
|10. Эмульсорлар   |     |        |       |Қамыр    |Ауызша  |
|          |     |        |       |араластыру |сұрау  |
|          |     |        |       |машиналары. |     |
|11.Біртекті емес  |     |Балмұздақ   |       |Бұлғау   |Ауызша  |
|сұйық жүйелерді   |     |дайындағыш   |       |машиналары. |сұрау  |
|сүзуге арналған   |     |физерлер    |       |      |     |
|жабдықтар.     |     |        |       |      |     |
|12. Центрифугалар  |     |        |плакаттар,  |Көкөністерді|Ауызша  |
|          |     |        |зертханалық |жууға    |сұрау  |
|          |     |        |орындар   |арналған  |     |
|          |     |        |       |машиналар  |     |
|13. Сепараторлар  |     |Сыр дауындау  |плакаттар,  |Ыдыстар   |Ауызша  |
|          |     |жабдықтары   |зертханалық |жууға    |сұрау  |
|          |     |        |орындар   |арналған  |     |
|          |     |        |       |машиналар  |     |
|14.Iрiмшiк     |     |Iрiмшiк    |       |Әртекті   |Ауызша  |
|өндiрiсiндегi    |     |ұйытқысын   |       |орталарды  |сұрау  |
|жабдықтар. Iрiмшiк |     |алатын және  |       |ажыратуға  |     |
|ұйытқысын алатын  |     |өңдейтiн    |       |арналған  |     |
|және өңдейтiн    |     |жабдықтар   |       |машиналар  |     |
|жабдықтар      |     |        |       |      |     |
|15.Iрiмшiктi суытуға|     |Iрiмшiктi   |плакаттар,  |Центрифугала|Ауызша  |
|арналған жабдықтар |     |суытуға    |зертханалық |р.     |сұрау  |
|          |     |арналған    |орындар   |      |     |
|          |     |жабдықтар   |       |      |     |
   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


   |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік   |Даналардың  |Студенттердің  |Қамтамасыз  |
|құралдардың атауы         |саны     |саны      |етілу пайызы |
|1                 |2      |3        |4       |
|Сурков В.Д. и др. «Технологическое|60      |30       |200 %     |
|оборудование предприятий молочной |       |        |       |
|промышленности» – М.: Легкая и  |       |        |       |
|пищевая промышленность. 1983. –  |       |        |       |
|428 с.              |       |        |       |
|Сурков В.Д. и др. «Технологическое|50      |30       |180%     |
|оборудование предприятий молочной |       |        |       |
|промышленности» – М.: Пищевая   |       |        |       |
|промышленность, 1970. – 548 с.  |       |        |       |
|Кук Г.А «Процессы и аппараты   |15      |30       |50%      |
|молочной промышленности» – М.:  |       |        |       |
|Пищевая промышленность, 1973. –  |       |        |       |
|754 с.              |       |        |       |


  8. ӘДЕБИЕТТЕР


  1.  Сурков  В.Д.  и  др.  «Технологическое  оборудование  молочной
   промышленности». М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 428 с.
  2. Сурков В.Д. и др. «Технологическое оборудование предприятий молочной
   промышленности» – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 548 с.
  3. Липатов Н.Н., Новиков О.П. «Саморазгружающиеся сепараторы». М.:
   Машиностроение, 1975, - 248 с.
  4. Беляев М.И. «Оборудование предприятий общественного питания. Т.3
   Тепловое оборудование». М.: Экономика, 1990.
  5. Стабников В.Н., Лысянский В.Н., Попов В.Л.  « Процессы и аппараты
   пищевых производств ». М. «Агропромиздат», 1985.
  6. Кавецкий Г.Д. , Королев А.В.  «Процессы  и  аппараты  пищевых
   производств», М.: «Агропромиздат», 1991.
  7. Павлов К.В. и др. «Примеры и задачи по процессам и аппаратам
   химической технологии », М.: Химия., 1981.
  8. Чубик И.А., Маслов А. М. «Справочник по теплофизическим свойствам
   пищевых продуктов и полуфабрикатов». М.: Пищевая промышленность. 1970.


  9. Кук Г.А. «Процессы и аппараты молочной промышленности», М.: Пищевая
   промышленность. 1976.
 10. Федоров Н. Е «Процессы и аппараты мясной промышленности», М.: Пищевая
   промышленность. 1976.
Пәндер