Файл қосу


Жеке тұлға психологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМК құжат   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-05.1.46/01-2014 |
|ПОӘК           |№ __ басылым       |             |
|Оқытушыға арналған    |«__» ________ 2014 ж.  |             |
|«Психология»       |             |             |              ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК
                  КЕШЕНІ
                «ПСИХОЛОГИЯ»
             Магистранттарға араналған

           ОҚУШЫҒА арналған пән бағдарламасы


                  Семей
                  2014
Кіріспе


  1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
  Құрастырған ________ «28» тамыз 2014 ж.
  “Психология” кафедрасының профессоры,психология ғылымдарының кандидаты
Ш.С.Сатиева


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Психология» кафедрасының отырысында.
  Хаттама №1 «05» қыркүйек 2014 ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________ профессор,психология ғылымдарының
кандидаты Ш.С.Сатиева


  2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында


  Хаттама №1 «09» 09. 2014 ж.
  Төрайымы ___________ С.Х.Тойкин


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
  Хаттама №1 «11» 09. 2014 ж.


ОӘК төрайымы,оқу әдістеме жөніндегі проректор ___________ Г.К.Искакова


  4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ

Мазмұны1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ  4
1.1 Мұғалім және пән бойынша жалпы мәлімет  4
1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы мен мазмұны  4
1.3 Пәнді оқудың мақсаты  4
1.4 Пәнді оқудағы негізгі мақсат  4
1.5 Оқу нәтижесі 4
1.6 Курс пререквизиттері  5
1.7 Курс постреквизиттері 5
2 Сабақтар түріне байланысты пән сағаттарының бөлінуі және пән мазмұны 5
3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар  6
4 курс форматы  8
5 курс саясаты  8
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   9
7 Әдебиет   10
7.1 Негізгі әдебиет  10
7.2 Қосымша әдебиет  10

   1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ10 Мұғалім және пән бойынша жалпы мәлімет

   “ Психология” кафедрасының профессоры Ш.С.Сатиева
   Байланыс телефоны – тел.: 35-93-89, № 1 оқу корпусы, кабинет № 1212.
   Сабақ өткізу аудиториясы –№____аудитория.
   Берілген пән бойынша кредит саны – 2.   1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы мен мазмұны

   Білім беру жүйесінде мамандарды кәсіби даярлауда ерекше орынды жоғары
оқу орнында оқыту аймағы алады. Білім беру мазмұны - экономикалық және
әлеуметтік дамудыің маңызды факторы ретінде тұлғаның өз бетінше дамуына
жағдай туғызуға багытталуы қажет. Сонымен, білім беру жүйесініц барлық
сатылары мен кезеңдеріндегі мақсаты - тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай
жасау.
   Магистрдің академиялық дәрежесін алу үшін жоғарғы мектептің немесе
колледждің оқытушысы ретіндегі іс-әрекетке ыңғайлану қажет болып табылады.
Сондықтан кәсібилік тұрғысында жогарғы оқу орнындағы оқыту үрдісімен
байланысты пәндер бойынша білімдерді алу маңызды және өте қажетті болып
табылады. Магистранттар үшін осындай негізгі пәндердің бірі “Психология”
болып табылады. Қазіргі уақытта жоғарғы білім беру жүйесіндегі мамандар
үшін оқыту және ғылыми-зерттеу іс-әрекет психологиясыныц білімі, тұтас
оқыту мен тәрбиенің психологиясы өзекті болып отыр.

   1.3 Пәнді оқудың мақсаты

     «Психология» курсын оқытудың мақсаты – магистранттарға кәсіби іс-
әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру.   1.4 Пәнді оқудағы негізгі мақсат

   Магистранттарға жоғары мектеп психологиясы негіздері арқылы алған
білімдерін  педагогикалық  іс-әрекеттерінде  қолдана  алудың  кәсіби
мүмкіншіліктерін кеңейту.

   1.5 Оқу нәтижесі

   Пәнді оқу нәтижесінде студент:
   білуі керек:
   - жеке тұлғаның жоғары мектеп психологиясын (негізгі ұғымдар, негізгі
   құрылымдар);
   ие болуы керек:
   - жоғары мектеп психологиясын оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
   игеруі керек:
   - жоғары мектеп психологиясының қазіргі теорияларын меңгеруі;
   істей білуі керек:
   - «Психология» пәнінде алынған білімді мамандығында қолдануды;
   Түсінуі керек:
   - психологиялық-педагогикалық әсер ету спецификасы мен мазмұнын;
   білуі керек:
   - педагогикалық шеберліктің теориялық жэне практикалық негіздерін;
   практикалық тұрғыда машықтану керек:
   - әр түрлі өздік жұмыстарды орындау;


   1.6 Курс пререквизиттері

   «Психология» курсы бакалавриатта философия, әлеуметтану, мәдениеттану
жэне саясаттану, экономика, юриспруденция пәндері бойынша алған білімдеріне
негізделеді.   1.7 Курс постреквизиттері

   «Психология» курсы және мамандардың кәсіби даярлық мүмкіншіліктерін
кеңейтетін барлық гуманитарлық пәндер: педагогика, экономика және құқық
негіздері, арнайы пәндерді оқыту  эдістемесі,  оқытудың  инновациялық
технологиялары.
   2 Сабақтар түріне байланысты пән сағаттарының бөлінуі және пән мазмұны

   Сабақтар түріне байланысты пән сағаттарының бөлінуі және пән мазмұны 1
кесте көрсетілген.


1 кесте – Сабақтар түріне байланысты пән сағаттарының бөлінуі және пән
мазмұны
|№ |Тақырып атауы        |Сағат саны          |әдебиет     |
|  |               |ЛК  |СПЗ |ЛБ |ОӨЖО  |ОӨЖ |         |
|1 |2              |3  |4  |5 |6   |7  |8        |
|Модуль 1. Жеке тұлға психологиясы                        |
|1 |Кіріспе. Білім беру - жоғары |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |мектеп психологиясының    |   |   |  |    |   |         |
|  |негізгі объектісі ретінде  |   |   |  |    |   |         |
|2 |Жоғары оқу орнындағы     |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |психологиялық білім беру   |   |   |  |    |   |         |
|3 |Оқыту үдерісінің       |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |психологиялық құрылымы    |   |   |  |    |   |         |
|4 | Танымдық іс-әрекет     |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |психологиясы         |   |   |  |    |   |         |
|Модуль 2. Жеке тұлға психологиясы теориялары, сипаттамалары           |
|5 |Психологиялық әдістер,    |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |тиімділікті арттыру жолдары |   |   |  |    |   |         |
|  |және қазіргі жағдайдағы оқыту|   |   |  |    |   |         |
|  |сапасы            |   |   |  |    |   |         |
|6 |Тұлға психологиясы және   |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |студенттік ұжым       |   |   |  |    |   |         |
|7 |Жоғары мектептегі тәрбие   |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |мәселесі           |   |   |  |    |   |         |
|8 |Тәрбие және кәсіби өзіндік  |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |сананың қалыптасуы      |   |   |  |    |   |         |
|9 |Жоғары мектептегі      |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |психодиагностика       |   |   |  |    |   |         |
|10 |Жоғары мектептегі      |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |оқытушылардың педагогикалық |   |   |  |    |   |         |
|  |іс-әрекетінің психологиялық |   |   |  |    |   |         |
|  |сипаттамалары        |   |   |  |    |   |         |
|11 |Оқыту үдерісін басқару    |1  |1  |  |    |8  |         |
|12 |Студент - оқу іс-әрекетінің |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |субьектісі ретінде      |   |   |  |    |   |         |
|13 |Психологиялық және      |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |педагогикалық қарым-қатынас |   |   |  |    |   |         |
|14 |Педагогикалық әсер ету    |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |психологиясы         |   |   |  |    |   |         |
|15 |Педагогикалық іс-әрекеттің  |1  |1  |  |    |8  |         |
|  |негізгі психологиялық    |   |   |  |    |   |         |
|  |мәселелері          |   |   |  |    |   |         |
|  |Барлығы:           |15  |15  |  |    |120 |         |   3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар   Бұл курс университет магистранттарына арналған. Білім беру реформасын
жүзеге асыру бағытында көзделген басты шаралардын бірі  оқытушылардың
психология ғылымы саласындығы дайындығын үнемі жақсарта түсу мәселесі.
Қазақстан жағдайында төл тілімізде бұл салада атқарылған шаралар аз емес.
Білім беру бағдарламалары тиісті деңгейлер мен олардың сатыларының білім
беру мазмұны айқындалған
    Жоғары мектеп психологиясы курсының әр түрлі әдістемелік аспектілерін
зерттеу ісі елімізде жаңадан қолға алынып келеді. Жоғары мектептердің
өзіндік ерекшеліктеріне орай жазылған осындай еңбектер аз. Магистранттарға
ұсынылып отырған осынау құрал оқу бағдарламасының жекелеген такырыптарға
қатысты келелі мәселелерін тәжірибе жүзінде, нақты экспериментті зерттеулер
арқылы түсіндіруді мақсат еткен.
   Пәннің сапалық және көлемдік параметрлері өте ауқымды болғандықтан оны
толық оқып-зерттеу  үшін  аудиториялық  сабақпен  шектелуге  болмайды,
сондықтан, сіздерге көптеген тақырыптарды өзбетімен оқып-зерттеуге тура
келеді.
   Аудиториялық сабақтарға  дәрістер  практикалық  сабақтар  кіреді.
Семинарлық сабақтар сіздерге ғылыми әдебиеттермен  жұмыс  істеу  және
аудитория алдында сөйлеу сияқты практикалық  дағдылады  қалыптастыруға
көмектеседі. Практикалық сабақтарға өз уақытында  және жоспарға сәйкес
толық көлемде дайындалу талап етіледі. Тақырып бойынша дайындалу тек арнайы
оқулықтарды пайдаланумен шектелмеуі тиіс. Конспект жұмыстарды  семинар
сабағына арнайы басталған жұмыс дәптерінде жазба түрде ұсынылуы қажет.
   Сонымен қатар, жұмыс бағдарламасында өзбетімен жұмыстың келесі түрлері
ұсынылады: МӨЖО (магистранттың оқытушы басшылығымен жүргізетін өзбетімен
жұмысы ),  және  МӨЖ  (кейбір  тақырыптарды  тереңірек  оқып-зерттеуі
мақсатындағы магистранттың өзбетімен жұмысы).  Берілген  жұмыс  түріне
байланысты тапсырмалар мен олардың орындалу мерзімдері 4,5 кестелерде
көрсетілген.
   Жұмыстар магистранттардың өзіндік ойлауы мен шығармашылығы да кеңінен
қарастырылған. Жалпы психология пәніне  байланысты  барлық  тақырыптар
қамтылып, сол тақырыптарға орай қосымша әдебиеттер тізімі қарастырылу
ұсынылады.
    Бұл бағдарламаны құрастырғанда осы мәселелерді мүмкіндігіше пәнге
қатысты толық қамтуды көздедік.
   Жұмысты істеу кезінде Internet  компьютерлік желісі үлкен көмек
көрсетеді.Мұнда кітап болмаған ақпаратты табуға болады.
   монография – қарастырып отырған тақырыпқа байланысты көз қарастары
бірдей бір немесе бірнеше авторлардың еңбегі.Монографияда бір ғана мәселе
жан-жақты қарастырылады.Монография стилі көбіне арнайы болады,мәтінді алғаш
рет оқып отырған адамға түсіну қиынға түседі.
    Кітапша (брошюра)- көлемі  бойынша  кішігірім  ғылыми  ақпарат
көзі.Кітапшаның артықшылығы оның  жалпыға  түсінікті,қарапайым  тұрғыда
жазылуында.
   Кітап, оқу құралы – негізінен ғылыми ақпарат көзі ретінде қолдануға
арналмаған.Олар курс бағдарламасына сәйкес нормативті оқу мәліметтеріне ие.

   Көбіне пайдалы мәліметті ғылыми-практикалық конференциялардың баяндама
тезистерінде кездестіруге болады.Тезистер арнайы жинақта басып шығарылады.
   Әдебиеттермен жұмыс бірнеше формаға ие:
   Конспектілеу. Конспект – негізгі мәлімет  көзін  қысқаша  түрде
фиксациялау.Коспект жазған кезде конспектілеудің бір әдісін  қолданған
жөн.алдын ала қызықтыратын сұрақтар тізімін құрып,сол бойынша  жазуға
болады.Конспектінің мұндай түрі жоспарлы деп аталады.Конспектінің мәтіндік
түрі тек қана дәйексөзден тұрады.тақырыптық конспект бірнеше  ақпарат
көзімен бірге жұмыс істеуге бағытталады.
   Жоспар құру. Қарастырып отырған тақырыптың ішкі логикасын жақсы түсіну
үшін кеңейтілген жоспар құрған жөн.Соңынан жоспардың көмегімен ойында
автордың идеясын қалпына келтіруге болады.
   Көшірме.конспекттің алғашқы қысқартылған түрі.
   Тезистер. Кітаптың мазмұнының негізгі  қысқаша  ақпараты.Тезистер
қарапайым және күрделі болады.
   Жұмыстың тағы бір түрі реферат болып келеді.Студенттік рефератта
берілген тақырып бойынша негізгі ой бірнеше ақпарат көзінің көмегімен
жазылуы керек.
   Есептік-графикалық есептер  (ЕГЕ)  титулдық  беттен,  мазмұнынан,
тапсырмадан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
   Аралық  бақылауға  дайындық  оқылған  тақырыпты  қарастыруға
негізделеді.Аралық бақылау  келесі  формалардың  бірінде  өтеді:жазбаша
сұрау,тестілеу,бақылау.

   4 курс форматы   Аудиториялық сабақтарға келесі түрлер  жатады:  лекциялар  (ЛК),
практикалық (СПЗ) және СМӨЖ.
   Кейбір тақырыптар сабақта,ал кейбір тақырыптар өз бетінше оқылады. Әр
тақырыпты оқу кезінде (5÷7) негізгі анықтамаларды түсініп алу қажет.
   Орындалатын рефераттар көлемі 5бетке дейін болуы керек.   5 курс саясаты   Сабаққа қатысу міндетті. Егер оқушы белглі бір себептермен сабақты
босататын болса,  онда  ол  қарастырылмаған  тақырып  бойынша  барлық
жауапкершілікті өз мойнына алады. Тәртіпті бұзғандығы үшін аудиториядан
шығарылады немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады.
   Бақылау тапсырмалары міндетті және бекітілген уақытта тапсырылуы
қажет. Белгіленген уақыттан кеш тапсырылған жұмыстардың бағасы автоматтық
түрде төмендетіледі.
   Аралық аттестация нәтижесі сабаққа қатысумен, бақылау жұмыстарын
орындауымен, сабақта жауап беруімен, студеттің өздік жұмыстарымен бірге
есептелінеді.
   Әр түрлі көшірулер немесе плагиат (өзге оқушының дайын тапсырмаларын
көшіріп, қолдану) аудиториядан шығарылу немесе «қанағаттанарлықсыз» деген
бағамен жазаланады.
   Ұялы телефондарды сабақ уақытында өшіру.6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   Кредит санына қармастан әрбір пәнге бір академиялық периодқа 600 балл
бөлінеді(1-8 апта - 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін; 9-15 апта
– 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).
   Бақылаулар түріне қарай және апталар бойынша баллдар үлестірілуі 2
кестеде көрсетілген.


2 кесте. – «Психология» пәні бойынша баллдар үлестірілуі
|Апта  |Бақылау түрі            |барлығы  |Ескерту      |
|    |1-8 апталар аралығында сабаққа   |30     |          |
|    |қатысу және оған дайындық      |      |          |
|3    |СМӨЖ 2               |30     |          |
|3    |ПС 2.                |20     |          |
|4    |СМӨЖ 3               |30     |          |
|4    |ПС 3.                |20     |          |
|5    |СМӨЖ 4               |30     |          |
|5    |ПС 4                |20     |          |
|6    |СМӨЖ 5               |30     |          |
|6    |ПС 5                |20     |          |
|7    |1 Аралық бақылау.          |70     |          |
|    |1 ден 8-нші аптаға дейін оқудың   |300    |Жеке тапсырманың  |
|    |қорытынды баллдары         |      |орындалуы     |
|    |9-15 апталар аралығында лекциондық |30     |          |
|    |сабақтарға қатысу және оғандайындық |      |          |
|8    |СМӨЖ 6               |20     |          |
|8    |ПС 6                |10     |          |
|9    |СМӨЖ 7               |20     |          |
|9    |ПС 7                |10     |          |
|10   |СМӨЖ 8               |20     |          |
|10   |ПС 8                |10     |          |
|11   |СМӨЖ 9               |20     |          |
|11   |ПС 9                |10     |          |
|12   |СМӨЖ 10               |20     |          |
|12   |ПС 10                |10     |          |
|13   |СМӨЖ 11               |20     |          |
|13   |ПС 11                |10     |          |
|14   |СМӨЖ 12               |20     |          |
|14   |ПС 12                |20     |          |
|15   |Аралық бақылау 2 (қорытынды).    |50     |          |
|    |9 және 15 апталар бойынша қорытынды |300    |Жеке тапсырманы  |
|    |баллдар               |      |орындау      |
7 Әдебиет
   7.1 Негізгі әдебиет

   7.1.1 Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. СПб., 2006.
   7.1.2 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Издательский
центр «Академия», 2004. - 288с.
   7.1.3 Джакупов СМ. Психологическая структура процесса  обучения.
Алматы, Казак университеты, 2004 -311с.
   7.1.4 Джакупов С.М. Управление познавательной деятельностью студентов
в процессе обучения. Алматы, 2007 -117 с.
   7.1.5 Дьяченко М.И., Кандыбович JI.A. Психология высшей школы. -
Минск, 2006.   7.2 Қосымша әдебиет

   7.2.1  Исаев  И.Ф.   Профессионально-педагогическая   культура
преподавателя. - М. «Издательский центр»Академия», 2004. - 208 с.
   7.2.2 Оганесян Н.Т. Педагогическая психология,- М.:КНОРУС, 2006,- 328
с.
   7.2.3 Справочные материалы по педагогической психологии /авт.-сост.
Б.Р. Мандель. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.-384 с.
   7.2.4 Хон. P.JI. Педагогическая психология. - М: Академический Проект:
Культура, 2005. - 376 с.
   7.2.5 Жақыпов С.М. Жалпы психологияга кіріспе. - Алматы.:  Қазақ
   университеті, 2007. - 230 б.
   7.2.6 Жақыпов С.М. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекет психологиясы.
Алматы.: Алла Прима ЖШС, 2008. - 216 б.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть