Файл қосу


Ядролық энергетикалық қондырғылар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |            |
|            |            |            |
|            |            |ПОӘК 042-18-6.1.37/  |
|            |            |01-2013         |
|ПОӘК          |            |            |
|Оқытушыға арналған   |№1 басылым       |            |
|«Ядролық энергетикалық |«__» _______ 2013 ж.  |            |
|қондырғылардың     |            |            |
|құрастыруы мен автоматты|            |            |
|жобалау жүйесі» пәнінің |            |            |
|бағдарламасы      |            |            |        «5В072300» – «Техникалық физика» мамандығы үшін
  «Ядролық энергетикалық қондырғылардың құрастыруы мен автоматты жобалау
                  жүйесі»
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013
                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ________ «__»_______ 2013 ж.
  Жилгильдинов Ж.С., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
аға оқытушысы.


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика» кафедрасының отырысында.
   «__» ______ 2013 жылы, № 1 хаттама.
   Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро
отырысында
   «__» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайымы ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
    « __» _______ 2013 жылы, № 1 мәжілісхат.


   ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН.

                  МАЗМҰНЫ

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ   4
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  4
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4
3.1 Пәннің қыскаша мазмұны 4
3.2 Пәнді оқытудың максаты 4
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті 5
3.4 Білім беру нәтижесі   5
3.5 Курстың пререквизиттері 6
3.6 Курстың постреквизиттері   6
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 6
4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) 7
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ  8
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА  9
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ 11
8 ӘДЕБИЕТ  12
8.1 Негізгі әдебиет  12
8.2 Қосымша әдебиет  121 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ   «Ядролық энергетикалық қондырғылардың құрастыруы мен автоматты жобалау
жүйесі» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген
окытушыларға арналған пәннің  оқу  жүмыс  бағдарламасы  «5В072300»  -
«Техникалық физика» мамандығының студенттері үшін арналған.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   «Ядролық энергетикалық қондырғылардың құрастыруы мен автоматты жобалау
жүйесі» пәнінің оқытушыларға арналған осы пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша
оқу үрдісін үйымдастырудың тәртібін белгілейді:
   - «5В072300»- «Техникалық физика» мамандығының мемлекеттік жалпыға
міндетті білім стандарты, ҚР МЖБС 3.08.102-2006, 7 тамызда 2006 ж. № 671
Қазакстан Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Бұйрығымен
енгізілген және бекітілген.
   - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге
және рәсімдеуге қойылатың жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-08.10.10.12-2013  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенінің
құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәннің қыскаша мазмұны

   Реакторлардың  конструкциясы  және  олардың  маңызды  түйіндері
қарастырылады, әсіресе зор қарқынмен дамып жатқан, сонымен қатар құрылымдар
мен есептеулердің инженерлік негіздерінің әдістері белгіленген. Алдымен
берілген типтегі реакторлардың жалпы сипаттамасы, олардың артықшылықтары
мен  кемшіліктері  беріледі,  содан  сон  бұл  сипаттамаларды  ашатын
құрылымдардың нақты үлгілері келтіріледі.
   Бөлек бөлімде берілген реакторлардың маңызды түйіндеріне твэлдар және
ЖБЖ (ТВС), отын арналары, реттегіш органдар, сонымен  қатар  бақылау
құралдары жатқызылған.  Бөлек  бөлімде  құрылымдар  мен  есептеулердің
негіздерінің  инженерлік  әдістері  қарастырылған,  алдымен  негізгі
заңдылықтары, ал сосын есептеулердің нақты әдістері беріледі.   3.2 Пәнді оқытудың максаты

   Берілген курстың мақсаты болып реакторлардың құрылымдары мен олардың
маңызды  түйіндерінің,  сонымен  қатар  құрылымдар  мен  есептеулердің
негіздерінің инженерлік  әдістерімен  байланысты  студенттерді  жұмысқа
теориялық және практикалық дайындау табылады.   3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті

   Тәртіптің оқудың негізгі міндеттері -жоғарыда көрсетілген  жұмыс
түрлерімен байланысты есептеулерді өндіре алатын ядролық энергетикалық
қондырғыларды қауіпсіз жобалау мен құрумен байланысты  салаларда  кең
көлемдегі білімді иеленетін маманды дайындау.


   3.4 Білім беру нәтижесі

   Тәртіпті оқудың нәтижесінде студент
   білуі керек:
   - ядролық реакторлардың энергетикада қолданысын және түрлері туралы;
   - твэлдардың отынның әртүрлі түрлерімен құрылымы туралы;
   - ядролық реакторларды мүшелеп реттеудің құрылымы туралы;
   - реакторлардағы бақылау орталарына қойылатын негізгі талаптар туралы;
   - беріктікке есептеудің негіздері;
   - реакторлар жылу физикасының тапсырмалары;
   - жылулық және гидравликалық есептеулердің тапсырмалары;
   - реакторлардың сенімділіктерінің сандық көрсеткіштері;
   - құрылымның түрлік тапсырмалары;
   иемденуі керек:
   - жылугидравликалық парметрлерді бақылаудың әдістемелік есептеулерін
   -бақылау құрылғыларын жасаудың әдісін;
   - температураны өлшеу әдістемесі;
   - жылутасымалдағыштың шығынын өлшеу әдістемесі;
   - сұйықтың мөлшерін бақылау есебінің әдістемесі;
   - контур айналымының бүтіндігінің бақылау есебінің әдістемесі;
   меңгеруі керек:
   - белсенді зонадағы твэлдардың жұмыс шарты және оларға қойылатын
талаптарды
   - негізгі жылугидравликалық параметрлерді басқарудағы рөлін;
   - ядролық реактордағы жылуөткізгіштіктің тапсырмасының ерекшелігі
   білуі керек:
   - температураны стационарлық бөлудің есебін өткізуді
   - жылутасымалдағыштың орташа параметрлері бойынша жылугидравликалық
    тексеру есебін жүргізуді, фильтрге атқылау бойынша радиоактивті
    аэрозольдардың концентрациясын тексеруді
   - гидравликалық іздеу есебін жүргізуді
   - эксплуатацияның берілгендері бойынша сенімділік көрсеткіштерін
    есептеуді
   - жобалау сатысында реактордың құрылымдық есебін жүргізуді(реактордың
    сенімділігін болжау)
   түсінуі керек:
   - материалдарға реакторлық сәулелену әрекетін
   - бөлудің тізбекті реакциясын басқару тәсілін
   - жанама арналар бойынша жылутасымалдағышты бөлуге бұрылыс бұрышының
    әсерін
   хабардар болуы керек
   - конвекцияның жылу беруінің интенсивтілігін анықтайтын факторлар
    туралы
   - экранмен бірге шеңбер бойындағы ағынның гидродинамикалық құрылысы
    туралы
   ие болуы керек:
  - жобалау сатысындағы эксплуатация берілгендері бойынша сенімділік
   бағасына байланысты білім мен біліктілікті
  - жылутасымалдағыш контурының герметизациялануы және құрылғылардың істен
   шығуы туралы білім мен біліктілікті   3.5 Курстың пререквизиттері

   Курстың пререквизиттері келесілер:
   - физика;
   - математика.   3.6 Курстың постреквизиттері

   Курстың постреквизиттері келесілер:
   - дипломдық жобалау.   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

   Жұмыс оқу жоспарынан көшірмесі бірінші кестеде берілген.

                                  1 - кесте

|Курс                          |Семестр     |
|1                            |2        |
|Модуль 1. Ядролық энергетикалық қондырғылар               |
|Дәріс сабақтар                              |
|Кіріспе.                        |1        |
|Ядролық энергетикалық қондырғыларды жобалаудағы негізгі |1        |
|сұрақтар. ЯЭҚ құрал–жабдықтары-ның құрамы мен схемалары.|        |
|Жылутасымалдағыштар және ЯЭҚ ның жұмысшы денелері.   |1        |
|Жылулуық схемалардың ерекшеліктері           |2        |
|Минималды емес режимдегі ЯЭҚ жұмысы           |1        |
|ЯЭҚ-ның машиналық жабдықтары              |5        |
|БАРЛЫҒЫ                         |10       |
|Практикалық сабақтар                           |
|Кіріспе сабақ                      |1        |
|Бутурбиналық АЭС тер                  |2        |
|Газтурбиналық ЯЭҚ                    |2        |
|Қосарланған ЯЭҚ                     |2        |
|Турбиналық сатыдағы жұмысшы процесс.          |2        |
|БАРЛЫҒЫ                         |9        |
|Модуль 2. Жылутасмалдағыш құралдар жіне олардың есебі          |
|                            |        |
|ЯЭҚ-ның жылуалмастырғыш құралдары            |3        |
|Құбыр жолдары, арматура және қысым компенсаторлары   |1        |
|Арматура                        |1        |
|БАРЛЫҒЫ                         |5        |
|Практикалық сабақтар                  |        |
|Жылдамдықтар үшбұрышын қолдану арқылы булы турбинаны  |2        |
|есептеу                         |        |
|Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының    |2        |
|пайдалы әсер коэффициенттері              |        |
|ЯЭҚ-ның жылуалмастырғыш аппараттары           |2        |
|БАРЛЫҒЫ                         |6        |
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ| Кіріспе сабақ.2 сағат.1 апта                       |
| Стационарлы ядролық энергетикалық қон-дырғылардың (ЯЭҚ) схемаларын оқу. |
|2, 3 апталар                               |
| ЯЭҚ жылутасымалдағыштары және жұмыс-шы денелері. 1сағат. 3 апта     |
| Бу турбиналық АЭС. 2 сағат. 4 апта                    |
|Газ турбиналық АЭС. 2 сағат. 5 апта                    |
| Қосарланған ЯЭҚ. 2 сағат. 6 апта                     |
| Турбиналық сатыдағы жұмысшы процесс. 2 сағат. 7 апта           |
| Жылдамдықтар үшбұрышын қолдану арқылы булы турбина есептеуі. 4 сағат. 9, |
|10 апталар                                |
|Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының пайдалы әсер      |
|коэффициенттері. 2 сағат. 11 апта                     |
|Насостар 2 сағат. 13 апта                         |
|ЯЭҚ-ның жылуалмастырғыш құралдары. 4 сағат. 12, 14 апталар        |

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

                                   3 кесте
|Атауы                  |Көрнекілік|Өздік оқып |Бақылау  |
|                     |құралдар, |үйрену үшін |түрі   |
|                     |ТСО,   |сұрақтар  |     |
|                     |плакаттар,|      |     |
|                     |зертханалы|      |     |
|                     |қ стенд  |      |     |
|Дәріс сабақ |Сараман сабақ|Зертханалық |     |      |     |
|      |       |жұмыс    |     |      |     |
|1      |2      |3      |4     |5      |6     |
|Кіріспе.  |Кіріспе   |       |     |Электрлік  |СС    |
|      |сабақ.    |       |     |жүйе    |бойын-ша |
|      |       |       |     |элементі  |есеп беру.|
|      |       |       |     |түріндегі  |Конспект. |
|      |       |       |     |атомдық   |     |
|      |       |       |     |электростанц|     |
|      |       |       |     |ия (АЭС).  |     |
|Ядролық   |Стационарлы |       |     |Ядролық   |СС    |
|эн-ергетикал|ядролық   |       |     |эн-ергетикал|бойын-ша |
|ық     |энер-гетикалы|       |     |ық     |есеп.   |
|қондырғылард|қ      |       |     |қондырғылард|Конспект. |
|ы      |қон-дырғылард|       |     |ы      |     |
|жобалау-дағы|ың (ЯЭҚ)   |       |     |жобалау-дағы|     |
|негізгі   |схемала-рын |       |     |негізгі   |     |
|сұрақтар.  |оқу.     |       |     |сұрақтар.  |     |
|ЯЭҚ құрал  |       |       |     |ЯЭҚ құрал  |     |
|–жабдықтары-|       |       |     |–жабдықтары-|     |
|ның құрамы |       |       |     |ның құрамы |     |
|мен     |       |       |     |мен     |     |
|схемалары. |       |       |     |схемалары. |     |
|Жылутасы-мал|Бу турбиналық|       |     |Жылутасмал-д|СС    |
|дағыштар  |АЭС.     |       |     |ағыштар   |бойын-ша |
|және ЯЭҚ ның|       |       |     |жә-не ЯЭҚ  |есеп.   |
|жұмыс-шы  |       |       |     |ның жұмысшы |Реферат. |
|денелері.  |       |       |     |денелері.  |     |
|Жылулық   |Газ     |       |     |Жылулық   |СС    |
|схемелеардың|турбина-лық |       |     |схемелеардың|бойын-ша |
|ерекшклік-те|ЯЭҚ.     |       |     |ерекшклік-те|есеп.   |
|рі     |       |       |     |рі     |Конспект. |
|      |Қосарланған |       |     |Ядролық   |СС    |
|      |ЯЭҚ.     |       |     |эн-ергетикал|бойын-ша |
|      |       |       |     |ық     |есеп.   |
|      |       |       |     |қондырғылард|Конспект. |
|      |       |       |     |ы      |     |
|      |       |       |     |жобалау-дағы|     |
|      |       |       |     |негізгі   |     |
|      |       |       |     |сұрақтар.  |     |
|Неноминималд|       |       |     |Неноминималд|СС    |
|ы      |       |       |     |ы      |бойын-ша |
|режимдер-дег|       |       |     |режимдер-дег|есеп.   |
|і ЯЭҚ-ның  |       |       |     |і ЯЭҚ-ның  |Реферат. |
|жұмысы.   |       |       |     |жұмысы.   |     |

                           3-ші кестенің жалғасы.
|1      |2      |3      |4     |5      |6     |
|ЯЭҚ-ның   |Турбиналық  |       |     |ЯЭҚ-ның   |СС    |
|машиналық  |са-тыдағы  |       |     |машиналық  |бойын-ша |
|құрылғылары |жұмыс-шы   |       |     |құрылғылары.|есеп.   |
|      |процесс.   |       |     |      |Реферат. |
|      |Жылдамдықтар |       |     |      |СС    |
|      |үшбұрышын  |       |     |      |бойын-ша |
|      |қолдану   |       |     |      |есеп.   |
|      |арқы-лы булы |       |     |      |     |
|      |турби-на   |       |     |      |     |
|      |есептеуі.  |       |     |      |     |
|      |Турбина   |       |     |      |     |
|      |саты-сындағы |       |     |      |     |
|      |жо-ғалтулар. |       |     |      |     |
|      |Тур-бина   |       |     |      |     |
|      |сатысы-ның  |       |     |      |     |
|      |пайдалы ә-сер|       |     |      |     |
|      |коэффици-ентт|       |     |      |     |
|      |ері     |       |     |      |     |
|      |Насостар.  |       |     |      |     |
|ЯЭҚ-ның   |ЯЭҚ-ның   |       |     |      |СС    |
|жылуалмас-ты|жы-луалмастыр|       |     |      |бойын-ша |
|рғыш    |-ғыш     |       |     |      |есеп.   |
|құ-ралдары. |құрал-дары. |       |     |      |     |
|Құбыр    |Арматура.  |       |     |Құрылғының |СС    |
|жол-дары,  |       |       |     |беріктік  |бойын-ша |
|армату-ра  |       |       |     |есептеуі.  |есеп.   |
|және қы-сым |       |       |     |      |СӨЖ    |
|компен-сатор|       |       |     |      |     |
|лары.    |       |       |     |      |     |
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

                                  4 - кесте
|Оқулықтар,       |Экземплярлар |Студенттер саны|Жабдықталу    |
|оқу-әдістемелік    |саны     |        |проценті     |
|нұсқаулар атаулары   |       |        |         |
|1           |2       |3       |4         |
|Ядерные энергетические |5       |3       |167        |
|установки: Учеб.    |       |        |         |
|Пособие для вузов   |       |        |         |
|/Ганчев Б.Г.,     |       |        |         |
|Калишевский Л.Л.,   |       |        |         |
|Демешев Р.С. и др.; Под|       |        |         |
|общ. Ред. Акад. Н.А.  |       |        |         |
|Доллежаля. - М.:    |       |        |         |
|Энергоатомиздат, 1983. |       |        |         |
|– 504 б.        |       |        |         |
|Основы современной   |1       |3       |33        |
|энергетики. Курс лекций|       |        |         |
|для менеджеров     |       |        |         |
|энергетических     |       |        |         |
|компаний. В 2-х частях.|       |        |         |
|Под общей ред.     |       |        |         |
|чл.-корр. РАН     |       |        |         |
|Аметистова Е.В. – часть|       |        |         |
|1, Трухний А.Д.,    |       |        |         |
|Макаров А.А., клименко |       |        |         |
|В.В. Современная    |       |        |         |
|теплоэнергетика: - М.: |       |        |         |
|издательство МЭИ, 2002.|       |        |         |
|– 368 б.        |       |        |         |
|Теплоэнергетика и   |3       |3       |100        |
|теплотехника: Общие  |       |        |         |
|вопросы: Справочник.  |       |        |         |
|Под общ. ред. чл.-корр.|       |        |         |
|РАН Клименко А.В. и  |       |        |         |
|проф. Зорина В.М. – М.:|       |        |         |
|Издательство МЭИ, 1999.|       |        |         |
|– 522 б.        |       |        |         |
|Электронная      |Компьютерлік |3       |267        |
|энциклопедия по    |класс (желі 8 |        |         |
|энергетике.      |компютерде)  |        |         |

   8 ӘДЕБИЕТ   8.1 Негізгі әдебиет   8.1.1 Ядерные энергетические установки: Учеб. Пособие для вузов
/Ганчев Б.Г., Калишевский Л.Л., Демешев Р.С. и др.; Под общ. Ред. Акад.
Н.А. Доллежаля. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 504 б.
   8.1.2 Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций.
– М.: Энергоатомиздат, 1987. – 384 б.
   8.1.3 Зуб М.М. Паровые турбины. Курсовое проектирование. - Киев: Вища
школа, 1974. – 97 б.   8.2 Қосымша әдебиет   8.2.1 Основы современной энергетики. Курс лекций для менеджеров
энергетических компаний. В 2-х частях. Под общей ред. чл.-корр. РАН
Аметистова Е.В. – часть 1, Трухний А.Д., Макаров А.А., клименко В.В.
Современная теплоэнергетика: - М.: издательство МЭИ, 2002. – 368 б.
   8.2.2 Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы: Справочник. Под
общ. ред. чл.-корр. РАН Клименко А.В. и проф. Зорина В.М.  –  М.:
Издательство МЭИ, 1999. – 522 б.
   8.2.3 Электронная энциклопедия по теплоэнергетике.

   8.2.4 http://twt.mpei.ac.ru/orlov/watersteampro.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть