Файл қосу


ЖОО оқытушысының тартымдылығы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМК құжат   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18-16.1.54/02-2014  |
|ПОӘК           |Басылым №1        |             |
|Оқытушыға арналған «Білім|18.09.2013 ж. орнына   |             |
|беру мекемелеріндегі   |Басылым №2  05.09.2014ж |             |
|психологиялық қызмет»  |             |             |              ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК
                  КЕШЕНІ

             «БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ


              ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ»


   «6M050300» – «Психология» мамандығының магистранттарына арналған


           оқытушыға арналған пән бағдарламасы

                  Семей
                  2014

  Кіріспе


  1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
  Құрастырушы  “Психология” кафедрасының профессоры, психология және
педагогика ғылымдарының кандидаты ________  Б.Қ.Жарықбаев
                               « 05  »
                09    2014 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Психология» кафедрасының отырысында.
  « 05  »      09    2014 ж. Хаттама №1


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С.Сатиева


  2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеті  оқу-
әдістемелік бюросының отырысында
  « 09 »      09    2014 ж. Хаттама №1


  Төрағасы ___________ С.Х.Тойкин


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
  « 11 »      09    2014 ж. Хаттама №1


  ОӘК ___________ Г.К.Искакова


  4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ
Мазмұны1 Қолданылу аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы нұсқаулар
4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)
5 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі
6 Пән бойынша оқу- әдістемелік карта
7 Әдебиет   1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ    «Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет» пәні бойынша оқу-
әдістемелік  кешен  университеттің  магистранттарына  арналған.  Ол
магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты  игерудегі
маңыздылығы және көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде
меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады.
   Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   Аталған «Жоғары оқу орнындағы психологиялық» пәні бойынша оқытушыларға
арналған жұмысшы бағдарлама төмендегі кұжаттарға сәйкес жасалынып және осы
пән  бойынша  оку  процессін  ұйымдастыруға  қажетті  ұсыныстарға
сәйкестендірілген:
     - Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік
      жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Магистратура.
      Негізгі ережелер.  ҚР  МЖОС  23.08.2012  №1080.  Қазақстан
      Республикасы білім және ғылым министірлігі 2011 жылғы  17
      маусымда №261бекітілген және енгізілген.
     - 6М050300 – «Психология» мамандығының типтік оқу жоспары;
     - УСТ 042-СГУ-5-2014 Университет  стандарты  «Пәндердің  оқу
      әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;
     - ҚП 042-1.07-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік
      кешендерің структурасы мен мазмұны».

   3 жалпы нұсқаулар
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

  Білім беру мекемелеріндегіпсихологиялық қызмет қазіргі заман талабына
сай  оқытудың  мәселелері,  қарым-қатынас  психологиясы,   бірлесу
магистранттарға кәсіби мамандыққа байланысты маңызды сапалар, білім мен
іскерлікті қалыптастытру. Педагогикалық-психологиялық дау-жанжалды шешуді
ұйымдастыру формаларын меңгерту.  Пәнді  оқу  барысында  магистранттар
төмендегілерді білу тиіс; Жоғары мектеп психологиясының пәніне байланысты
ұғымдар мазмұнын; Жоғары оқу орнында білім алу үрдісіндегі студент тұлғасы
және интеллектуалды функциялардың дамуы (ес, ойлау, зейін т.б.). Жоғары оқу
орнындағы белсенді оқыту әдістері мен тәрбие жұмыстарының психологиялық
негізі;  Педагогикалық  қарым-қатынас  психологиясы;  Жоғары  мектеп
оқытушыларының педагогикалық іс-әрекет психологиясының спецификасын; Жоғары
оқу орнының психологиялық қызметі, Педагогикалық мотивацияның психологиялық
қосындысы туралы теорияларға талдау.

   3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

  Білім беру мекемелерінің психологиялық қызметтері  қазіргі  заман
талабына сай оқытудың мәселелері, қарым-қатынас психологиясы,  бірлесу
магистранттарға кәсіби мамандыққа байланысты маңызды сапалар, білім мен
іскерлікті қалыптастырту. Педагогикалық-психологиялық дау-жанжалды шешуді
ұйымдастыру формаларын меңгерту және практикалық мәнін теориялық зерттеу.

   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

   Курстың мақсаты болашақ мамандардың жоғары мектеп психологиясының
ғылым саласын оқып-зерттеуге  бағытталған  кәсіптік  білім  негіздерін
қалыптастыруды әрі қарай жалғастыру.   3.4 Оқыту нәтижелері:

Білім:  Педагогикалық  мотивацияның  психологиялық  қосындысы  туралы
теорияларға талдау және кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.
Іскерлік: өз бетінше  жоғары  мектеп  педагогикасының  методологиялық
негіздерінің заңдылықтарын пайдалана біледі.
Дағды: білім беру мекемелерінің психологиялық қызметтері білімдер жүйесін
тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту дағдысы.
Құзыреттілігі: Кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиядан алған білімін
қолдану логикасын түсініп, толық дайындықтың болуы.

   3.5 Пән пререквизиттері:

  Жоғары оқу орнында білім беретін мамандықтардың  бағдарламасындағы
жаратылыстану мен гуманитарлық пәндер бойынша білімі   3.6 Пән постреквизиттері:

  Білім беру мекемелерінің психологиялық  қызметтері  курсын  оқыту
негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра отыра, әлеуметтік психология,
жеке бас психологиясы,  психология  тарихы,  жалпы  психология,  даму
психологиясы және басқа да циклдағы пәндерді меңгерту.   3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді

   Жұмысшы оқу жоспарының үзіндісі 1 кестеде көрсетілген.


                                   1 кесте
|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Лекциялық сабақтар                             |
|Модуль 1. Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет пәнінің әдістері мен  |
|методологисы                                |
|Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет пәнінің әдістері мен |1      |
|методологисы. Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет пәнінің|      |
|әдістері әдістері мен методологиясы. Жоғары оқу орнындағы   |      |
|психологиялық қызмет пәнінің жалпы мәселелері. ЖОО       |      |
|психологиялық зерттеудің әдістері мен методологиясы      |      |
|Білім берудегі психологиялық қызметінің жүйесі. Білім берудегі |1      |
|психологиялық қызметінің жүйесі.                |      |
|Білім берудегі психологиялық қызметінің мақсаты мен міндеттері.|1      |
|Білім берудегі психологиялық қызметінің мақсаты мен міндеттері.|      |
|Магистранттардың іс-әрекетіне психологиялық          |1      |
|талдау.Магистранттардың іс-әрекетіне психологиялық      |      |
|талдау.Магистранттардың психология              |      |
|лық танымдық процестер ерекшелігі. Магистранттар қалпының   |      |
|эмоционалды-ерік процестері мен қалыптары.           |      |
|Магистранттардың негізгі іс-әрекеттері. Магистранттардың    |1      |
|негізгі іс-әрекеттері. Магистранттардың өздік жұмыстары мен  |      |
|ғылыми жұмыстары. Іс-тәжірибе мен ізденушілік әрекеттері.   |      |
|Оқу үрдісінде балаларадың психологиялық саулығын қамтамасыз  |1      |
|ету. Балалар мен жасөспірімдердің психологиялық саулығын    |      |
|жетілдірудің теориялық мәселелері. ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің |      |
|психологиялық мінездемесінің құрылысы мен мазмұны.       |      |
|Эффективтілікті жетілдірудың психологиялық алғышарты      |      |
|ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің түрлері және олардың психологиялық |1      |
|ерекшелігі. ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің түрлері және олардың  |      |
|психологиялық ерекшелігі. ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің түрлерін |      |
|талдау. Дәріс, сарамандық сабақтар, индивидуалды кеңес және  |      |
|емтихан ерекшеліктері.                     |      |
|Модуль 2. ЖОО оқытушысы мен магистранттар қарым-қатынасы          |
|ЖОО –да психологиялық қызметтің құрылысы оқытушысы мен     |1      |
|Магистраттар қарым-қатынасы. ЖОО оқытушысы мен магистранттар  |      |
|қарым-қатынасы. ЖОО оқытушысы мен смагистранттар        |      |
|қарым-қатынасының функциялары мен коммуникативті қартынас   |      |
|түрлері. Қарым-қатынастың оптималды педагогикалық түрлері   |      |
|ЖОО оқытушысының тартымдылығы. ЖОО оқытушысының тартымдылығы. |1      |
|«Педагогикалық тартымдылық» туралы түсінік. Оқытушының     |      |
|тартымдылығын дамыту жолдары. Сөйлеу мәдениеті- педагогикалық |      |
|тартымдылықтың атрибуты негізі ретінде             |      |
|Болашақ маманды қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық  |1      |
|негіздері. Болашақ маманды қалыптастырудың           |      |
|психологиялық-педагогикалық негіздері. Магистранттың жеке   |      |
|тұлғалық дамуын қалыптастырудың шарттары мен мінездемесі    |      |
|Білім беруде психологиялық қызметтің мақсаты оқушылардың    |1      |
|психологиялық саулығын қамтамасыз ету. Білім беруде      |      |
|психологиялық қызметтің мақсаты оқушылардың психологиялық   |      |
|саулығын қамтамасыз ету.                    |      |
|Магистранттың ЖОО бітірген кезде мамандық даярлығы.      |1      |
|Магистранттың ЖОО бітірген кезде мамандық даярлығы. Мамандық |      |
|даярлығының психологиялық мінездемесі. Мамандық даярлығының  |      |
|шарттары мен қалыптастыру жолдары               |      |
|ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздері.   |1      |
|ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздері. ЖОО |      |
|ҒЕҰ-дың жалпы принциптері. ҒЕҰ-дың психофизиологиялық     |      |
|факторлары.                          |      |
|ЖОО –да психологиялық қызметті қамтамасыз ететін құжаттар.   |1      |
|Ақыл-ой еңбегін ұйымдастыру. ЖОО ҒЕҰ-да оқытушының жеке    |      |
|тұлғалық ерекшелігі.                      |      |
|ЖОО ұжымында қарым-қатынас проблемалары. ЖОО ұжымында     |1      |
|қарым-қатынас проблемалары.                  |      |
|Практикалық сабақтар                            |
|Модуль 1. Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет пәнінің әдістері мен  |
|методологисы                                |
|Методологиялық негіздерге шолу жасау              |1      |
|ҚР МЖМБС 309.277-2006 оқу жылдарына арналған мемлекеттік    |1      |
|стандартқа шолу жасау                     |      |
|ЖОО оқу-тәрбие жұмысының психологиялық мінездемесіне жоспар  |1      |
|құру                              |      |
|Магистранттар ұжымын зерттеу                 |1      |
|Жеке бастың психоаналитикалық диагностика           |1      |
|сын анықтау                          |      |
|Оқытушының сөйлеу мәдениетіне арналған мысалдар әзірлеу    |1      |
|Магистранттың жеке тұлғасын қалыптастыруда дүниетанымына    |1      |
|мінездеме әзірлеу                       |      |
|Модуль 2. ЖОО оқытушысы мен магистранттар қарым-қатынасы          |
|Магистранттардың ғылыми мақалаларына шолу жасау        |1      |
|Мамандық даярлық дәрежесін әдістеме арқылы анықтау       |1      |
|Арнайы және ғылыми әдебиеттерге шолу жасаудың әдіс-тәсілдерін |1      |
|меңгеру жолдарын көрсететін мысалдар даярлау          |      |
|Оқу-тәрбие үрдісінде психологиялық қызмет көрсетудің орны   |1      |
|туралы реферат әзірлеу                     |      |
|Магистранттық отбасының типологиясы мен ерекшелігіне байланысты|1      |
|материалдар әзірлеу                      |      |
|ЖОО басқарушылық іс-әрекеттер туралы мағлұматтар іріктеу    |1      |
|ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін   |1      |
|ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін   |1      |   5 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі   5.1. Методологиялық негіздерге шолу жасау (вариант бойынша: конспект,
слайдтар, реферат).
   5.2. ҚР МЖМБС 23.08.2012 №1080 оқу жылдарына арналған мемлекеттік
стандартқа шолу жасау (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.3. ЖОО оқу-тәрбие жұмысының психологиялық мінездемесі (вариант
бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.4.Магистранттың  іс-әрекетіне  психологиялық  талдау  (вариант
бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.5. Магистранттың негізгі іс-әрекеттерін қарастыру (вариант бойынша:
конспект, слайдтар, реферат).
   5.6. ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің психологиялық мінездемесі (вариант
бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.7. ЖОО оқытушысы іс-әрекетінің түрлері және олардың психологиялық
ерекшелігі (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.8. ЖОО оқытушысы мен магистранттар қарым-қатынасы (вариант бойынша:
конспект, слайдтар, реферат).
   5.9. ЖОО оқытушысының тартымдылығын  анықтау  (вариант  бойынша:
конспект, слайдтар, реферат).
   5.10. Магистранттарда ғылыми дүниетанымды  қалыптастыру  (вариант
бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.11.Магистранттардың ЖОО бітірген кезде мамандық даярлығын анықтау
(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).
   5.12. Магистранттық отбасының типологиясы (вариант бойынша: конспект,
слайдтар, реферат).

   6 Пән бойынша оқу- әдістемелік карта   Пән бойынша оқу-әдістемелік карта 3 кестеде көрсетілген.


3 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Тақырыптар                |Бейнелеуіш   |Жеке    |Бақылау  |
|                     |құралдар, ТСО, |қарастыруға |формасы  |
|                     |плакаттар,   |арналған  |     |
|                     |стендтер    |сұрақтар  |     |
|Дәріс    |Семинар     |Зертханалық|        |      |     |
|сабағының  |сабағының    |жұмыстың  |        |      |     |
|1      |2        |      |3       |4      |5     |
|Жоғары оқу |Методологиялық |      |Плакаттар,   |      |Плакаттар,|
|орнындағы  |негіздерге шолу |      |карточкалар,  |(Терминологи|карточкала|
|психологиялы|жасау      |      |суреттер    |ялық    |р,    |
|қ қызмет  |        |      |тізбегі    |сөздікпен  |суреттер |
|пәнінің   |        |      |        |жұмыс)   |тізбегі  |
|әдістері мен|        |      |        |      |     |
|методологисы|        |      |        |      |     |
|Білім    |ҚР МЖМБС    |      |ЖОО маманы   |(Терминологи|ЖОО маманы|
|берудегі  |309.277-2006 оқу|      |мәселесіне   |ялық    |мәселесіне|
|психологиялы|жылдарына    |      |арналған мысал |сөздікпен  |арналған |
|қ қызметінің|арналған мемле |      |дардан үзінді |жұмыс)   |мысал   |
|жүйесі.   |кеттік     |      |        |      |дардан  |
|      |стандартқа шолу |      |        |      |үзінді  |
|      |жасау      |      |        |      |     |
|Білім    |ЖОО оқу-тәрбие |      |ЖОО оқу-тәрбие |В.Сатир,  |ЖОО    |
|берудегі  |жұмысының    |      |жұмы      |еңбектерінен|оқу-тәрбие|
|психологиялы|психологиялық  |      |сының психо  |біреуін   |жұмы   |
|қ қызметінің|мінездемесіне  |      |логиялық    |өзіңіздің  |сының   |
|мақсаты мен |жоспар құру   |      |мінездемесіне |қалауыңыз  |психо   |
|міндеттері. |        |      |жоспар құрыл  |бойынша оқып|логиялық |
|      |        |      |ған мысалдар  |танысу қажет|мінездемес|
|      |        |      |        |      |іне жоспар|
|      |        |      |        |      |құрыл   |
|      |        |      |        |      |ған    |
|      |        |      |        |      |мысалдар |
|Магистрантта|Магистранттар  |      |Социограммадан |Психологиялы|Социограмм|
|рды     |ұжымын зерттеу |      |үзінді     |қ анықтама |адан   |
|іс-әрекетіне|        |      |        |беру.    |үзінді  |
|психоло   |        |      |        |      |     |
|гиялық   |        |      |        |      |     |
|талдау   |        |      |        |      |     |
|Магистрантты|Жеке бастың   |      |Әдістемелерден |А.Маслоу,  |Әдістемеле|
|негізгі   |психоаналитика |      |үзінді     |еңбектері  |рден   |
|іс-әрекеттер|лық диагностика |      |        |нен біреуін |үзінді  |
|і      |сын анықтау   |      |        |өзіңіздің  |     |
|      |        |      |        |қалауыңыз  |     |
|      |        |      |        |бойынша оқып|     |
|      |        |      |        |танысу қажет|     |
|Оқу     |Оқытушының   |      |Оқытушының   |Әлемдік   |Оқытушының|
|үрдісінде  |сөйлеу мәдение |      |сөйлеу     |дүниетаным |сөйлеу  |
|балаларадың |тіне арналған  |      |мәдениетіне  |негіздерін |мәдениетін|
|психо    |мысалдар әзірлеу|      |арналған    |түсіндірудег|е арналған|
|логиялық  |        |      |мысалдар әзір |і түрлі   |мысалдар |
|саулығын  |        |      |ленген тапсыр |концепциялар|әзір   |
|қамтамасыз |        |      |малар     |ды     |ленген  |
|ету.    |        |      |        |салыстыру. |тапсыр  |
|      |        |      |        |      |малар   |
| ЖОО    |Магистранттың  |      |Жеке тұлғаға  |В.Франкл  |Жеке   |
|оқытушысы  |жеке тұлғасын  |      |арналған    |еңбектерінен|тұлғаға  |
|іс-әрекетіні|қалып      |      |үзінділер   |өзіңіздің  |арналған |
|ң түрлері  |тастыруда дүние |      |        |қалауыңыз  |үзінділер |
|және олардың|танымына мінез |      |        |бойынша оқып|     |
|психологиялы|деме әзірлеу  |      |        |танысу қажет|     |
|қ ерекшелігі|        |      |        |      |     |
|ЖОО –да   |Магистранттардың|      |Ғылыми     |Монаграфияме|Ғылыми  |
|психология |ғылыми мақала  |      |әдебиеттер мен |н жұмыс:  |әдебиеттер|
|лық     |ларына шолу   |      |мақалалардан  |1.Жарықбаев |мен    |
|қызметтің  |жасау      |      |үзінде     |Қ.Б.    |мақалалард|
|құрылысы  |        |      |        |Этнопсихолог|ан үзінде |
|оқытушысы  |        |      |        |ия.     |     |
|мен     |        |      |        |–А:ҚазМҰУ. |     |
|магистрантта|        |      |        |2008.    |     |
|р      |        |      |        |Сөздікпен  |     |
|қарым-қатына|        |      |        |жұмыс:   |     |
|сы     |        |      |        |2.Этнопсихол|     |
|      |        |      |        |огический  |     |
|      |        |      |        |словарь/ Под|     |
|      |        |      |        |ред. Крысько|     |
|      |        |      |        |В.Г. – М.: |     |
|      |        |      |        |Моск.психол.|     |
|      |        |      |        |–соц.ин-т.20|     |
|      |        |      |        |09.     |     |
|ЖОО оқытушы |Мамандық даяр  |      |Әдістемелерден |ЖОО     |Әдістемеле|
|сының    |лық дәрежесін  |      |үзінді     |бітірушілерг|рден   |
|тартымдылығы|әдістеме арқылы |      |        |е қойылатын |үзінді  |
|      |анықтау     |      |        |талаптарға |     |
|      |        |      |        |талдау   |     |
|      |        |      |        |жасау.   |     |
|Болашақ   |Арнайы және   |      |Арнайы және  |Магистрантта|Арнайы  |
|маманды   |ғылыми әдебиет |      |ғылыми әде   |рды ң    |және   |
|қалыптастыру|терге шолу   |      |биеттер    |іс-әрекетіне|ғылыми әде|
|дың     |жасаудың    |      |        |психологиялы|биеттер  |
|психологиялы|әдіс-тәсілдерін |      |        |қ      |     |
|қ-педагогика|меңге      |      |        |ғылыми-теори|     |
|лық     |ру жолдарын   |      |        |ялық тұрғыда|     |
|негіздері  |көрсететін мысал|      |        |зерттеудің |     |
|      |дар даярлау   |      |        |қазіргі   |     |
|      |        |      |        |кездегі   |     |
|      |        |      |        |жай-күйіне |     |
|      |        |      |        |талдау   |     |
|      |        |      |        |жасау.   |     |
|Оқыту    |Оқу-тәрбие   |      |Әдістемелер,  |(Терминологи|Магистрант|
|үдерісін  |үрдісінде психо |      |тапсырмалар  |ялық    |тар ғылыми|
|басқару   |логиялық қызмет |      |        |сөздікпен  |мақалала |
|      |көрсетудің орны |      |        |жұмыс)   |рына шолу |
|      |туралы реферат |      |        |      |жасау   |
|      |әзірлеу     |      |        |      |     |
|Магистрант -| Магистрант отба|      |Отбасының   |(Терминологи|Мамандық |
|оқу     |сының типология |      |сиптаттамасы  |ялық    |даярлық  |
|іс-әрекетіні|сы мен ерекшелі |      |жазылған    |сөздікпен  |дәрежесін |
|ң субьектісі|гіне байланысты |      |әдебиеттерден |жұмыс)   |әдістеме |
|ретінде   |материалдар   |      |үзінді     |      |арқылы  |
|      |әзірлеу     |      |        |      |анықтау  |
|Психологиялы|ЖОО басқару   |      |Басқару стиль |В.Сатир,  |Магистрант|
|қ және   |шылық      |      |дері жазылған |еңбектерінен|тық    |
|педагогикалы|іс-әрекеттер  |      |үзінділер   |біреуін   |отбасының |
|қ      |туралы     |      |        |өзіңіздің  |типология |
|қарым-қатына|мағлұматтар   |      |        |қалауыңыз  |сы мен  |
|с      |іріктеу     |      |        |бойынша оқып|ерекшелі |
|      |        |      |        |танысу қажет|гіне байла|
|      |        |      |        |      |нысты   |
|      |        |      |        |      |материал |
|      |        |      |        |      |дар    |
|      |        |      |        |      |әзірлеу  |
|Педагогикалы|ЖОО ҒЕҰ-дың   |      |ЖОО ҒЕҰ-дың  |Психологиялы|Хабарлама |
|қ әсер ету |психологиялық-пе|      |психологиялық-п|қ анықтама |әзірлеу  |
|психологиясы|дагогикалық   |      |едагогикалық  |беру.    |     |
|      |ғылыми     |      |ғылыми негізде |      |     |
|      |негіздерін ата |      |рінен үзінді  |      |     |
|      |        |      |мысалдар    |      |     |
|Педагогикалы|ЖОО ҒЕҰ-дың   |      |ЖОО ҒЕҰ-дың  |(Терминологи| Хабарлама|
|қ      |психологиялық-пе|      |психологиялық-п|ялық    |әзірлеу  |
|іс-әрекеттің|дагогикалық   |      |едагогикалық  |сөздікпен  |     |
|негізгі   |ғылыми     |      |ғылыми негізде |жұмыс)   |     |
|психологиялы|негіздерін ата |      |рінен үзінді  |      |     |
|қ мәселелері|        |      |мысалдар    |      |     |
   7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы


   Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру  картасы  4  кестеде
көрсетілген.


 4 кесте - Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру
|Оқулықтардың атаулары ,     |Экземпляр |Магистранттар|Қамтамасыздандыру|
|Оқу- әдістемелік құралдар    |сандары  |саны     |пайызы      |
|1                |2     |3      |4        |
|И. В.дубровина и др.      |5     |1      |100       |
|Психологическая служба в    |      |       |         |
|современном образовании высшей |      |       |         |
|школы Питер 2009.       |      |       |         |
|В.Пахальян Развитие и      |5     |1      |100       |
|психологическое здоровье Питер |      |       |         |
|2006              |      |       |         |
|Сто великих психологов М., 2004.|5     |1      |100       |
|Берн Э. Игры, в которые играют |5     |1      |100       |
|люди. Л., 2008.         |      |       |         |
|Даму психологиясы        |10     |1      |100       |
   8 Әдебиет
   31 Негізгі әдебиет

   8.1.1 Дьяченко М.И и др. Психология высшей школы Минск 2006.
   8.1.2 Ольшанский Д.В. Новая педагогическая психология М., 2008.
   8.1.3 Сто великих психологов М., 2004.
   8.1.4 Вундт В. Введение в психологию. Питер, 2008.
   8.1.5 Демидова И.Ф. Педагогическая психология. Росов-на-Дону, 2006.
   8.1.6 Исаев Е.И. Пути совершенствования  психолого-педагогической
подготовки будущего учителя. Тула, 2009.
   8.1.7 Семенова Е.М. Советы психолога учителю. М., 2005.   8.2 Қосымша әдебиет

   8.2.1.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Л., 2008.
   8.2.2 Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.
М., 2007.
   8.2.3 Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. Киев., 2008.
   8.2.4 Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск, 2006.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть