Файл қосу


Қазақ журналистикасының пайда болуы5В050400 «Журналистик»  мамандығына арналған
           «Журналистикаға кіріспе » пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013
КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы: ____________  Хибадуллина Айжан Сапаровна,  Журналистика
және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы,  «___» _______
2013 жыл


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №  «___» ______. 2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №  «____» ______. 2013 жыл.

Төрайымы: ___________ Кеңесбаева Ш.С.

2.3 Гуманитарлық-заң факультетінің Ғылыми кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №   «_____» _____. 2013 жыл.

Ғылыми кеңестің төрағасы_________ Мамырбеков А.М.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №  «____» _____. 2013 жыл.

Оқу жұмысы жөніндегі проректор___________ Искакова Г.К.

4 2010 жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 4 БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1 Жалпы
ережелер....................................................................
..................4-5
2. Пәннің оқу-әдістемелік
нұсқаулықтары............................................ 5
3. Курс саясаты мен
форматы.....................................................................
.................................6
4. Сағаттарды сабақ түріне
шағу..............................................................6-9
5. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
................................................................9-10
6.Оқу үрдісінің календарлық
кестесі......................................................10-11
7.
Әдебиеттер..................................................................
...........................11
8. Курс жұмыстарының тақырыбы
..........................................................11-12
9.
Қосымшалар..................................................................
..........................13-14

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Хибадуллина Айжан Сапаровна аға оқытушы
Кафедра: Қазақ филологиясы
Кафедраның мекен-жайы : Глинки,20; 912- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон :44-29-30
Кафедрада болатын уақыты: күнделікті 9.00-17.00.
Сабақ өтетін орын: 801 аудитория
Кредит саны: 3

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр  |Кредит  |ДС (сағ)     |СПС (сағ) |Лаб. (сағ)  |
|А    |   4,00 | 95-100 | Үздік      | 22-7   |91-93,5    |
|А-    |   3,67 |  90-94 | Өте жақсы    |20-21   |86-90     |
|В+    |   3,33 |  85-89 |Жақсы      | 18-19  | 81-85    |
|В    |   3,00|  80-84 | Жақсы      |  16-17 |  76-80   |
|В-    |     |   75-79| Жақсы     |  14-15 |  71-75   |
|     |2,67   |     |         |      |       |
|С+    |     |   70-74| Қанағаттанарлық |   13  |  66-70   |
|     |2,33   |     |         |      |       |
|С    |   2,00 |   65-69|Қанағаттанарлық |   12  |  61-65   |
|С-    |   1,67 |  60-64 |Қанағаттанарлық |   11  |   56-60  |
|Д+    |  1,33 | 55-59  |  өту ұпайы  |  10   |  51-55   |
|Д    |   1,00 | 50-54  |   өту ұпайы  |   9   |   48-50  |
|Ғ    |   0,00 | 0-49  |   өту ұпайы |   8  |    47   |


5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу
|Тақырыптың атауы    |Сағаттарды сабақ түріне шағу       |
|            |Дәріс  |Тәжір  | ОСӨЖ  |СӨЖ      |
|1.           | 2   |3    |4    |5       |
|1.1.Журналистиканың  |1    | 1    |1    | 3      |
|қоғамдық құбылыс    |    |     |    |       |
|ретінде пайда болуы,  |    |     |    |       |
|қалыптасуы мен дамуы  |    |     |    |       |
| 2.1. Журналистиканың –|    |1    |    | 2      |
|қоғамдық-саяси және  |    |     |    |       |
|ақпаратттық қызметі  |    |     |    |       |
|3.1. Қазақ       |    |1    |    |2       |
|журналистикасының пайда|    |     |    |       |
|болу ерекшеліктері.  |    |     |    |       |
|1.2. Журналистік    | 1   | 1    |1    | 3      |
|қызметтің құқықтық   |    |     |    |       |
|негізі         |    |     |    |       |
| 2.2. Қазақ      |    | 1    |    | 2      |
|журналистикасының пайда|    |     |    |       |
|болуы         |    |     |    |       |
|3.2. БАҚ жүйесі туралы |    |1    |    |2       |
|түсінік.        |    |     |    |       |
| 1.3. Журналистиканың | 1   | 1    |    | 1      |
|функциялары      |    |     |    |       |
| 2.3.  БАҚ жүйесі  |    | 1    |1    | 4      |
|туралы түсінік     |    |     |    |       |
|3.3. Қазақ зиялылары  |    |     |    |2       |
|баспасөз жайында (20-шы|    |     |    |       |
|жылдардық материалдары |    |     |    |       |
|бойынша).       |    |     |    |       |
|1.4. Қоғамдық пікір  | 1   | 1    |1    | 3      |
|және БАҚ        |    |     |    |       |
| 2.4. Журналистикаға  |    | 1    |    | 2      |
|дейінгі құбылыстар   |    |     |    |       |
|3.4. Журналистикаға  |    |1    |    |2       |
|дейінгі құбылыстар.  |    |     |    |       |
|Көне грек, рим, мысыр, |    |     |    |       |
|қытай, үндістан    |    |     |    |       |
|тарихынан мысалдар.  |    |     |    |       |
| 1.5. Журналистика   | 1   | 1    |1    | 3      |
|принциптері      |    |     |    |       |
|2.5. Қазақ       |    | 1    |    | 2      |
|публицистикасының   |    |     |    |       |
|бастаулары       |    |     |    |       |
|3.5. Қазақ       |    |     |    |2       |
|публицистикасының   |    |     |    |       |
|бастаулары.      |    |     |    |       |
|1.6. Баспасөз және сөз | 1   |     |1    | 3      |
|бостандығы       |    |     |    |       |
|2.6. Қазақ ауыз    |    | 1    |    | 2      |
|әдебиетіндегі     |    |     |    |       |
|публицистика      |    |     |    |       |
|3.6. Қазақ ауыз    |    |1    |1    |4       |
|әдебиетіндегі     |    |     |    |       |
|пулицистикалық сарын  |    |     |    |       |
|1.7. Журналистік    |1    |1    |1    |3       |
|қызметтің нәтижелік  |    |     |    |       |
|проблемалары      |    |     |    |       |
|2.7. Шешендік өнер   |    |1    |    |2       |
|үлгілері        |    |     |    |       |
|3.7. Шешендік өнер   |    |     |    |2       |
|үлгілері.       |    |     |    |       |
|1.8. БАҚ жүйесі:    |1    |1    |1    |3       |
|қалыптасуы мен үйрету |    |     |    |       |
|2.8. Журналистикадағы |    |1    |1    |4       |
|Бұқаралық ақпарат ұғымы|    |     |    |       |
|3.8. Көне түркі жазба |    |1    |    |2       |
|ескерткіштері.     |    |     |    |       |
|Ортағасырлық ойшылдар |    |     |    |       |
|шығармалары.      |    |     |    |       |
|1.9. БАҚ жүйесі мен  |1    |1    |1    |3       |
|типологиясы      |    |     |    |       |
|2.9. «Ж-Т-А» жүйесінің |    |1    |    |2       |
|мәні          |    |     |    |       |
|3.9. Журналистикадағы |    |1    |    |2       |
|БАҚ ұғымы.       |    |     |    |       |
|1.10. Журналистиканың |1    |1    |1    |3       |
|ұйымдастырушылық    |    |     |    |       |
|қызметі        |    |     |    |       |
|2.10. Журналистік   |    |1    |    |2       |
|қызметтің үш кезеңі  |    |     |    |       |
|3.10. «Ж-Т-А» жүйесінің|    |     |1    |4       |
|мәні.         |    |     |    |       |
|1.11. Журналистика –  |1    |     |1    |3       |
|шығармашылық қызметтің |    |     |    |       |
|саласы         |    |     |    |       |
|2.11. Бұқаралық сана  |    |1    |1,5   |4       |
|және журналистика   |    |     |    |       |
|3.11. Журналистік   |    |     |    |2       |
|қызметтің үш кезеңі.  |    |     |    |       |
|1.12. Кітап баспалары |1    |     |1    |3       |
|2.12. Журналистиканың |    |1    |1    |4       |
|идеологиялық функциясы |    |     |    |       |
|3.12. Мемлекет және  |    |     |1    |4       |
|«ұлт» анықтамасы.   |    |     |    |       |
|1.13. Мерзімді баспасөз|1    |     |    |1       |
|2.13. Баспасөздің   |    |1    |    |3       |
|шыншылдығы мен     |    |     |    |       |
|обьективтілігі     |    |     |    |       |
|3.13. Ұлттық идеология |    |     |1    |4       |
|туралы түсінік.    |    |     |    |       |
|1.14. Ақпарат     |1    |     |1    |3       |
|агенттіктері      |    |     |    |       |
|2.14. Баспасөздің   |    |1    |    |4       |
|тиімділігі мен     |    |     |    |       |
|пәрменділігіне жету  |    |     |    |       |
|3.14. Бұқаралық сана  |    |     |    |2       |
|және журналистика.   |    |     |    |       |
|1.15.Қазақ зиялылары  |1    |     |1    |3       |
|баспасөз туралы    |    |     |    |       |
|2.15 БАҚ аудиториясы: |    |1    |    |2       |
|қажеттіліктері мен   |    |     |    |       |
|талап-тілектері    |    |     |    |       |
|3.15. Журналистиканың |    |     |1    |4       |
|идеологиялық функциясы.|    |     |    |       |
| Барлығы:       |15   |30    |45   |135      |

6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары
   Журналистиканың  негізгі  принциптері.  Баспасөз  шыншылдығы  мен
объективтілігі.
|ОСӨЖ                      |СӨЖ          |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |            |
|1.           |2. Қоғамдық пікір және |Журналистика әлеуметтік|
|            |журналистика.     |институттар жүйесінде |
|12. Журналистиканың  |3. Журналистиканың  |БАҚ жүйесінің     |
|идеологиялық функциясы.|ұйымдастырушылық және |қалыптасуы       |
|            |мәдени рекреативтік  |            |
|            |функциялары. Функцияның|            |
|            |жаңа түрлері.     |            |
|13. Ұлттық идеология  |4.Журналистиканың   |Журналистика әлеуметтік|
|туралы түсінік.    |негізгі принциптері.  |институттар жүйесінде |
|            |Баспасөз шыншылдығы мен|            |
|            |объективтілігі.    |            |
|14. Қазақ зиялылары  |5. Баспасөздің    |Журналистика және   |
|баспасөз туралы    |тиімділігі мен     |басқару жүйесі     |
|            |пәрменлділігіне жетудің|            |
|            |жолдары.        |            |
|15. БАҚ жүйесі:    |6. БАҚ аудиториясының |Журналистиканың тарихи |
|қалыптасуы мен үйрету |талап-тілектері мен  |түрлері        |
|            |қажеттіліктері     |            |
|            |7. Баспасөз      |Баспасөз бостандығына |
|            |бостандығына қазіргі  |қазіргі көзқарас    |
|            |көзқарас        |            |
|            |8. Қазақстан      |Журналистиканың    |
|            |газеттерінің бүгінгі  |функциялары      |
|            |жіктелісі       |            |
|            |9. Журналистика және  |Журналистиканың    |
|            |басқару жүйесі     |принциптері      |
|            |10. Қазақ       |Қазақстан журналдарының|
|            |теледидарындағы    |бүгінгі жіктелісі   |
|            |құрылымдық өзгерістер |            |
|            |11. Публицистік    |Қазақстан газеттерінің |
|            |шығармашылық      |бүгінгі жіктелісі   |

 7 «Журналистикаға кіріспе» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ

4-Кесте «Журналистикаға кіріспе» пәні бойынша оқу үрдісінің календарлық
кестесі

Апталар123456789101112131415Бақылау
түріД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ1Д
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ2Балдар5+55+55+55+55+
55+55+55+55+55+55+
55+
55+55+
55+
58.1.1. Негізгі әдебиеттер:
8.1.2. Амандосов Т.С. Совет журналистикасының теориясы мен практикасы. А.,1978
8.1.3. Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник – СПб.:1999
8.1.4. Елеукенов Ш.Р. Кітаптану негіздері. А., 1999
8.1.5. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. Уч.пособие.Кишинев:1990
8.1.6. Любосветов В. Основы журналистики.:1984
8.1.7.Основы творческой деятельности журналиста. Құрастырушы редактор С.Г. Корконосенко. СПб.:2000
8.1.8. Орлова Т.Д. Введение в журналистику.Минск:1989
8.1.9. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М.:МГУ.,1995
8.1.10.Ученова В.В. У истоков журналистики.М.:1989
8.1.11. Жақып Б. Қазақ публицистикасының қалыптасу, даму жолдары, Алматы 2004, 368б.
8.1.12. Нургожина Ш.И. Введение в журналистику: Учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті,2001.-94б.
8.1.13. А.Рамазан, Қ.Аллаберген. Әлем баспасөзінің тарихы, Алматы, 2007
 
8.2.1. Курс жұмыстары тақырыптарының үлгілі тізімі
8.1. Журналистикаға дейінгі құбылыстар. Журналистиканың пайда болуы
8.2. БАҚ жүйесінің қалыптасуы
8.3. Журналистика әлеуметтік институттар жүйесінде
8.4. Журналистика және басқару жүйесі
8.5. Журналистиканың тарихи түрлері
8.6. Журналистиканың функциялары
8.7. Журналистиканың принциптері
8.9. Қазақстан журналдарының бүгінгі жіктелісі
8.10. Салалық газеттер және журналдар
8.11. Қазақстанның ақпарат агенттіктері
8.12. Шетелдік ірі ақпарат агенттіктері
8.13. Тәуелсіз телеарналар
8.14. Қазақ радиосындағы құрылымдық өзгерістер
8.15. Тәуелсіз радиостанциялар
8.16. Кітап басу ісіндегі жаңалықтар
8.17. Жеке меншік кітап баспалары
8.18. Қазақстандағы облыстық газеттер
8.19. Қазақстандағы аудандық газеттер
8.20. Қазақстандағы көптиражды газеттер
8.21. ҚР «Баспасөз және БАҚ туралы Заңдары»
8.22. ҚР «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы Заңы»
8.23. ҚР «Мәдениет туралы Заңы» және журналистиканың мәдени функциясы
8.24. М.Дулатов ьаспасөз туралы
8.25. А.Байтұрсынов баспасөз хақында

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть