Файл қосу


Бактерия морфологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты |ПОӘК          |            |
|            |            |ПОӘК          |
|            |            |042-18-9.1.30/01-2014  |
|ПОӘК          |11.09.2014ж.      |            |
|«Биотехнология     |№ 2 басылым       |            |
|объектілері» пәнінен  |18.09.2013 ж.      |            |
|оқытушыға арналған   |№ 1 басылымның орнына  |            |
|бағдарламасы      |            |            |

           «БИОТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕКТІЛЕРІ» пәнінен


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ             5В070100 «Биотехнология»

                мамандығы үшін

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
              ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы __________ 29.08.2014 ж., С. Аманжолов, «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» тамыз 2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова


  2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде


  «05» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________ С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» қыркүйек 2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г. Искакова


  4 «18» _09_2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА                  Мазмұны
  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәннің (модульдің) мазмұны                  |5  |
|5  |Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі      |7  |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |7  |
|7  |Әдебиеттер                            |8  |

  1 Қолданылу саласы

  «Биотехнология объектісі» пәні бойынша  оқу-әдістемелік  кешенінің
құрамына  кіретін  оқытушыға  арналған  пәннің  бағдарламасы  5В070100
«Биотехнология» мамандығының білім алушыларына арналған. Білім алушыларды
курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, машықтану
және білгірлігімен таныстырады.  Оқу-әдістемелік  кешені  пәнді  оқыту
барысында негізгі жетекші болып саналады.  2 Нормативтік сілтемелер


  «Биотехнология объектісі» пәнінен бағдарламасы осы пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру  тәртібін  төмендегі  құжаттардың  талаптары  мен
ұсыныстарына сәйкес орнатады:
  - Қазақстан Республикасының мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім
стандартына сай;
  - 5В070100 «Биотехнология» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес;
     - УСТ 042-МУ-4-2014  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына және  ресімделуіне  қойылатын  жалпы  талаптар»  университет
стандартына сай;
    - ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.

  3 Жалпы ережелер
  3.1 Пәннің  қысқаша  мазмұны.  «Биотехнология  объектісі»  пәнінде
биотехнологияның негізгі объектілерін қарастырады: торлар, бактериялар,
дрожжалар, балдырлар, өсімдіктің дақылдары, вирустар, саңырауқұлақтар.


  3.2 Берілетін курстың мақсаты білім алушыларды биотехнологияның негізгі
объектілерін, морфологиясын, өсуін, көбеюін және қоректенуімен таныстыру
болып табылады.


  3.3 Пәнді оқытудағы басты міндеттері – мамандық бойынша оқыған пәнді
тәжірибеде пайдалана білу.


  3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:
  - Білу керек: пәннің негізгі теориялық ережесін; отандық және шетелдік
   тәжірибеде технологияның және  өнім  сапасын  қамтамасыз  етудің
   әдістерін;
  - Игеруі керек: морфология, экология, көбейген және  географиялық
   өсімдіктерді   және   жануарлардың,   саңырауқұлақтар   және
   микроорганизмдердің  табиғатта  және  халық  шаруашылығындақызмет
   ерекшеліктерін;
 - Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;
 - Істей алу керек: биотехнологияның негізгі объектілерін қарастыру;
 - Ойлау керек:  биотехнологияның негізгі объектілерін, морфологиясын,
  өсуін, көбеюін және қоректенуін;
 - Болу керек: морфология, экология, көбейген және географиялық өсімдіктерді
  және жануарлардың, саңырауқұлақтар және микроорганизмдердің табиғатта
  және халық шаруашылығындақызмет ерекшеліктерін;
 - Алу керек: пәннің негізгі теориялық ережесін; отандық және шетелдік
  тәжірибеде технологияның және өнім сапасын қамтамасыз етудің әдістерін.


  3.5 Курстың пререквизиттері:
  3.5.1 жоқ
  3.6 Курстың постреквизиттері:
  3.6.1 Тағамдық биотехнология;
  3.6.2 Тағамдық өнімдерді өндірудегі өндірістің биотехнологиялық сызбасы;
  3.6.3 Тамақтану гигиенасы;
  3.6.4 Биотехнологиядағы негізгі ғылыми зерттеулер.


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірмесі:
                                   Кесте 1
|Курс                              |Семестр  |
|1                               |2     |
|Дәріс сабақтары                              |
|Модуль 1 Кіріспе                              |
|Пәнге кіріспе                         |1     |
|Биотехнологияның даму тарихы. Негізгі тарихи кезеңдері     |1     |
|Биотехнологияның негізгі объектілері. Жалпы мінездеме     |1     |
|Модуль 2 Бактериялар және вирустар                     |
|Биотехнология объектілерінің классификациясы. Тірі клетка   |2     |
|құрылымы.                           |      |
|Бактериялар. Бактерия классификациясы. Бактерия морфологиясы. |1     |
|Өсуі, көбеюі, қоректенуі.                   |      |
|Сүтқышқылды бактериялар. Бактерия морфологиясы. Өсуі, көбеюі, |1     |
|қоректенуі.                          |      |
|Сірке суқышқылды бактериялар. Бактерия морфологиясы. Өсуі,   |1     |
|көбеюі, қоректенуі.                      |      |
|Вирустар. Вирусы. ДНК вирустары. Аденовирустар. Гепавирустар. |1     |
|Герпевирустар.                         |      |
|Вирустар. Рнк –вирусы. Аренавирустар. Буньявирустар.      |1     |
|Калицивирустар. Коронавирустар. Ортомиксовирустар.       |      |
|Парамиксовирустар.                       |      |
|Модуль 3 Саңырауқұлақтар және дрожжалар                  |
|Саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтар классификациясы. Жалпы    |1     |
|мінездеме.                           |      |
|Архимицеттер                          |1     |
|Ольпидиумның көбеюі және қоректенуі. Морфологиясы       |      |
|Аскомицеттер. Морфология, аспергилустың көбеюі және қоректену. |1     |
|Базидиомицеттер. Морфология, холобазидия, гетеробазидия,    |1     |
|склеробазидияның көбеюі және қоректенуі.            |      |
|Дрожжалар. Классификациясы. Формасы, өлшемі және көбеюі.    |1     |
|Жабайыдрожжалар.                        |1     |
|Модуль 4 Балдырлар және қарапайымдылар                   |
|Балдырлар. Классификациясы. Жалпы мінездеме.          |1     |
|Жасыл балдырлар. Спирогира. Улотрикс. Құрылысы және өсуі    |1     |
|Қоңыр балдырлар. Фукус. Ламинария. Құрылысы және өсуі     |1     |
|Қызыл балдырлар. Агар-агар.                  |1     |
|Қарапайым балдырлар түсінігі. Жалпы мінездемесі. Құрылысы.   |1     |
|Бейімдеушілік (көбею, қоректен, қозғалуы, бөлінуі).      |      |
|Классификациясы.                        |      |
|Саркомастигофорлар типі. Саркодовтар Класы. Созылмалы класы.  |1     |
|Құрылысы. Бейімдеушілігі                   |      |
|Споровик класы. Құрылысы. Бейімдеушілігі.           |1     |
|Инфузории Типі.Құрылысы. Бейімдеушілігі .           |1     |
|Модуль 5 Өсімдік және жануар торының дақылдары.              |
|Өсімдік торының дақылдары. Өсімдік торының дақылдарын қолдану |2     |
|Каллустық матаның морфофизиологиялық мінездемесі        |1     |
|Суспензионды дақылдар. Гаплоидты клетканың дақылдары.     |1     |
|Жануар торының дақылдары. Фибропласттар. Моноклональды     |2     |
|антитела.                           |      |
|Жалпы:                             |30     |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|Модуль 1 Кіріспе                             |
|Пәнге кіріспе. Биотехнология дамуының негізгі кезеңдері.    |2     |
|Биотехнологияның негізгі объектілері.             |2     |
|Модуль 2 Бактериялар және вирустар                     |
|Жасуша құрылымы.                        |2     |
|Бактериялар. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.            |2     |
|Вирустар және фагтар. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.       |2     |
|Модуль 3 Саңырауқұлақтар және дрожжалар                  |
|Зең саңырауқұлақтары. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.       |2     |
|Дрожжи. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.              |1     |
|«Мироағзалар морфологиясы» тақырыбы бойынша бағдарламаланған  |1     |
|бақылау.                            |      |
|Микроағзалар физиологиясы                   |2     |
|Микроағзалардың қоректенуі және демалуы            |2     |
|«Микроағзалар физиологиясы» тақырыбы бойынша бағдарламаланған |1     |
|бақылау.                            |      |
|Модуль 4 Балдырлар және қарапайымдылар                   |
|Балдырлар                           |3     |
|Модуль 5 Өсімдіктер және жануарлар жасушаларының культурасы        |
|Жоғары сатылы өсімдіктер жасушаларының культурасы       |3     |
|Жануарлар жасушалары және ұлпаларының культурасы        |3     |
|2- межелік бақылау                       |2     |
|Жалпы:                             |30     |

5  Білім алушылардың өздіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
5.1 Пропионовты-қышқылды бактериялар. Бактерия морфологиясы. Өсуі, көбеюі,
қоректенуі.
5.2 Саңырауқұлақтың көбеюі, морфологиясы, қоректенуі.
5.3 Жетілмеген саңырауқұлақтар.
5.4 Адам ауруын қоздырушы дрожжалар.
5.5 Өнеркәсіпте қолданылатын дрожжалар.
5.6 Паповавирустар. Парвовирустар. Поксвирустар.
5.7  Пикорнавирустар.  Рабдовирустар.  Реовирустар.   Ретровирустар.
Тогавирустар. Флавивирустар.
5.8 Вирустың клеткаға өтуі.

  6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
                                   Кесте 3
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік     |Даналардың |Білім    |Қамтамасыз|
|құралдардың атаулары         |саны    |алушылар  |ету пайызы|
|                   |      |саны    |     |
|1                   |2     |3      |4     |
|Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис |2     |25     |8     |
|Е.П. Биотехнология.          |      |      |     |
|Музафаров Е.Н., Чепурнова М.А.    |1     |25     |4     |
|Введение в биотехнологию.       |      |      |     |
|Егорова, Т.А. Основы биотехнологии:  |3     |25     |12    |
|учебное пособие для высш. пед. учеб. |      |      |     |
|заведений               |      |      |     |

  7 Әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер:
  7.1.1 Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. М.:
«Агопромиздат», 1990. 436с.
  7.1.2  Беккер  М.Е.  Введение  в  биотехнологию.  М.:  «Пищевая
промышленность». 1976г. 272с.
  7.1.3 Музафаров Е.Н., Чепурнова М.А. Введение в биотехнологию. М.:
«Пищевая промышленность». 2008 г. 102с.
  7.1.4.Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для высш.
пед. учеб. заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е
изд., стер. –М.: Академия, 2005. – 208 с.
  7.1.5 Сельскохозяйственная биотехнология. Под редакцией В.С. Шевелухи,
-М.: Высшая школа, 1998. -416с.
  7.1.6 Панкратов А.Я., Григоров, Кащенко Р.Л. Руководство к лабораторным
 занятиям по микробиологии. М. «Пищевая промышленность» 1990.223с.
  7.2  Косымша әдебиеттер:
  7.2.1 Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии.
М.: «АКАДЕМА», 2003г. 568с.
  7.2.2 Промышленная микробиология. Под ред. проф. Егорова Н.С., М.:
«Высшая школа», 1987г.
  7.2.3 Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. Пер. а англ., М.:
«Мир», 1987г.
  7.2.4 Дебабов В.Г.,  Лившиц  В.А.  Современные  методы  создания
промышленных штаммов микроорганизмов. М., Высшая школа, 1999г.
Пәндер