Файл қосу


Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы5В012000 – Кәсіптік білім беру мамандығының
              студенттеріне арналған

     «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері» пәнінің
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                            Семей - 2013

                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің педагогика
кафедрасының д.м.а., педагогика ғылымдарының кандидаты Алма Едігенова
Жүнісбекқызы

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогика кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________2013ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Джанбөбекова М.З.


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013ж.

Төрайымы (төрағасы)_________________ Ахметова Т.Ш.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланды және бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013ж.
Төрайымы (төрағасы)________________ Искакова Г.К.


ЕКІНШІ БАСЫЛЫМЫ  (Хаттама №___ «___» _________2012ж. орнына)                  Мазмұны


1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Әдебиеттер


   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ
    «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері»   пәнінің
оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс
бағдарламасы 5В012000 – Кәсіптік білім беру  мамандығының студенттеріне
арналған.
   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    Осы  «Кәсіби  педагогикадағы  ғылыми  зерттеулердің  негіздері»
пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу
үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде
жүзеге асырады:
 1. ҚР «Білім туралы» Заңы. – Астана,2011.
 1. ҚР МЖМБС - 2009 ;
 2. Типтік оқу бағдарламасы – 2007.
 3. ДП 042-1.01.-2013 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері» курсы  5В012000
«Кәсіптік білім (профиль бойынша)» мамандарын даярлайтын оқу жоспарына
сәйкес жасалынды.
  Бұл курс типтік оқу жоспарындағы жалпы кәсіби және арнайы пәндер
цикліндегі, философия, әлеуметтану, психология, логика және педагогика
психология, математикалық статистика пәндеріне негізделеді.
  «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері» пәні бойынша ұсынылып
отырған курс «Педагогика», «Этнопедагогика», «Жалпы техникалық және арнайы
пәндерді оқыту әдіснемесі» және т.б. пәндермен байланысты.
   3.2 Курстың мақсаты: жоғарғы оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту
мұғалімдерін дайындаудағы орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында
дидактикалық зерттеу әдістері, жалпы ғылыми  таным  мен  шығармашылық
әдіснамасы жөніндегі мағлұматтар негізінде педагогикалық зерттеу бағыты мен
оны таңдау, зерттеу логикасын түзеу, педагогикалық эксперименттерді жүргізу
әдістері,  зерттеу  нәтижелерін  өңдеудің  математикалық  тәсілдерімен
таныстыру.
   3.3 Курстың міндеттері:
   «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері» курсы студенттерге
педагогикалық зерттеу негіздерін ұсынуға мүмкіндік  беретін  төмендегі
міндеттерді шешеді:
  - Ғылыми таным мен шығармашылық негіздерін;
  - Педагогикалық зерттеулердің бағытын таңдау;
  - Ғылыми ақпараттарды іздестіру, жинақтау және өңдеу;
  - Педагогикалық эксперимент мазмұнын, логикасын түзу;
  - Зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттері
   мазмұнын жасау, оларды жүргізу;
  - Зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындауды қарастырады.
   3.4 Курс нәтижесі:
   Курстың соңында студенттер:
  5В012000 – «Кәсіптік білім (профиль бойынша)» мамандықтарының мемлекеттік
жалпыға міндетті жоғары кәсіптік білім стандартына сәйкес болашақ маманға
төмендегідей талаптар қойылады: білімді игеруі тиіс:
  - Ғылыми проблеманың пайда болуын;
  - Жаңа білімнің қажеттілігін;
  - Проблеманың шешілу мәселелері жөніндегі бағыт-бағдарын;
  - Ғылым әдіснамасы жөніндегі түсінігі;
  - Теория мен практиканың практикалық бірлігі;
  - Зерттеу логикасын түзе білуі;
  - Зерттеудің жұмысшы жоспарларын түзе білуі.
Іскерлікті игеруі тиіс:
  - Педагогикалық эксперименттердің түзілімін;
  - Зерттеу аппаратын және зерттеу әдіснемесін анықтауды;
  - Социологиялық зерттеу негіздерін пайдалануды;
  - Материалдарды өңдеудің математикалық тәсілдерін игеруді;
  - Әдебиеттермен жұмыс істей білуді;
  - Зерттеу мазмұнының жазылу тәсілдерін меңгеруді.
    3.5  Курстың  пререквизиттері:  «Кәсіби  педагогикадағы  ғылыми
зерттеулердің негіздері» курсын меңгеру үшін келесі пәндерді қосымша оқу
қажет:
  - Педагогика;
  - Психология;
  - Мамандыққа кіріспе;
  - Философия;
  - Әлеуметтану.
   3.6 Курстың постреквизиті: пән туралы білім мамандық бойынша тиісті
  білім, іскерлік және дағдыны меңгеру үшін қажет.
   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
                                   Кесте 1


|Курс                           |Семестр      |
|1                            |2         |
|Дәріс сабақтар                      |          |
| Модуль 1. Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулер    |          |
|әдіснамасы                        |          |
|Кіріспе. «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері»|2         |
|пәні, міндеттері                     |          |
|Кәсіби педагогикада ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру   |3         |
|Кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері          |3         |
|Кәсіби педагогикалық жеке проблемаларын зерттеудегі   |2         |
|ғылыми әдістердің қолданылуы               |          |
|Модуль 2. Ғылыми зерттеу нәтижелерін қорытындылау    |2         |
|Зерттеу нәтижесінің өңделуі және мәлімет әдісі      |          |
|Ғылыми зерттеуді дайындаудың жолдары және зерттеу    |3         |
|нәтижесін жариялау                    |          |
|Барлығы                         |15 сағат      |
|Тәжірибелік сабақтары                  |          |
|Модуль 1. Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулер    |1         |
|әдіснамасы                        |          |
|Кіріспе. «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері»|          |
|пәні, міндеттері                     |          |
|Кәсіби педагогикада ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру   |4         |
|Кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері          |2         |
|Кәсіби педагогикалық жеке проблемаларын зерттеудегі   |2         |
|ғылыми әдістердің қолданылуы               |          |
|Модуль 2. Ғылыми зерттеу нәтижелерін қорытындылау    |3         |
|Зерттеу нәтижесінің өңделуі және мәлімет әдісі      |          |
|Ғылыми зерттеуді дайындаудың жолдары және зерттеу    |3         |
|нәтижесін жариялау                    |          |
|Барлығы:                         |15 сағат      |

   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

   Студенттердің оқытушы жетекшілігімен  орындайтын өздік жұмыстарының
тапсырмалары:
1. Ғылыми шығармашылық жұмыстарын жүргізу.
2.Тақырып бойынша теориялық және практикалық материалдармен жұмыс
Педагогикалық зерттеу бағдарламасын құру.
3. Зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу.
4. Ғылыми есеп.
     Студенттердің орындайтын өздік жұмыстарының тапсырмалары:
1. Пән бойынша библиография әзірлеу.
2. Глоссарий әзірлеу.
3. Тақырып бойынша теориялық және практикалық материалдармен жұмыс.
4. Зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу.
5. Зерттеу бойынша ғылыми есепке даярлық.
6. Жұмысты баспаға даярлау.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3

|Дәріс сабағының   |Тәжірбиелік сабақтар   |Көрнекі    |Өздігінен  |Бақы  |
|тақырыптары     |тақырыптары        |құралдар,   |дайындалу  |лау түрі|
|           |             |плакаттар,  |ға сұрақтар |    |
|           |             |лаборатория-лы|      |    |
|           |             |қ стендтер  |      |    |
|1          |2             |4       |5      |6    |
|Кіріспе. «Кәсіби   |Кіріспе. «Кәсіби     |Дәріс тезисі, |Оқу-материал|Жазбаша,|
|педагогикадағы ғылыми|педагогикадағы ғылыми   |кесте     |дарында   |ауызша |
|зерттеу негіздері»  |зерттеу негіздері» пәні, |       |берілген  |    |
|пәні, міндеттері   |міндеттері        |       |      |    |
|Кәсіби педагогикада |Кәсіби педагогикада ғылыми|Дәріс тезисі |Оқу-материал|Жазбаша,|
|ғылыми зерттеулерді |зерттеулерді ұйымдастыру |       |дарында   |ауызша |
|ұйымдастыру     |             |       |берілген  |    |
|Кәсіби педагогикадағы|Кәсіби педагогикадағы   |Дәріс тезисі, |Оқу-материал|Жазбаша,|
|зерттеу әдістері   |зерттеу әдістері     |таблица    |дарында   |ауызша |
|           |             |       |берілген  |    |
|Кәсіби педагогикалық |Кәсіби педагогикалық жеке |Дәріс тезисі |Оқу-материал|Жазбаша,|
|жеке проблемаларын  |проблемаларын зерттеудегі |       |дарында   |ауызша |
|зерттеудегі ғылыми  |ғылыми әдістердің     |       |берілген  |    |
|әдістердің қолданылуы|қолданылуы        |       |      |    |
|Зерттеу нәтижесінің |Зерттеу нәтижесінің    |Дәріс тезисі |Оқу-материал|Жазбаша,|
|өңделуі және мәлімет |өңделуі және мәлімет әдісі|       |дарында   |ауызша |
|әдісі        |             |       |берілген  |    |
|Ғылыми зерттеуді   |Ғылыми зерттеуді     |Дәріс тезисі |Оқу-материал|Жазбаша |
|дайындаудың жолдары |дайындаудың жолдары және |       |дарында   |    |
|және зерттеу     |зерттеу нәтижесін жариялау|       |берілген  |    |
|нәтижесін жариялау  |             |       |      |    |
7 ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер:
  1. Пошаев Д.Қ. Ғылыми-педагогикалық зерттеу негіздері. Шымкент, 2003,
  112б.
  2. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.
  -Алматы, Рауан, 1991, 431 б.
  3.Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. –
  Москва, 1982.-160 с.
  4. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогики.
  Таллин: Вальгус, 1980, 325 с.
  5.ҚоянбаевМ.,Қоянбаева Г.Р. Педагогика әдіснамасы және педагогикалық
  зерттеулетін әдістері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007,32б.
  6. Аканов Б., Карамзин Н.Основы научных исследований.- Алматы,1989-136с.
  7. Герасимов И.Г.Структура научного исследования. - Москва,1985.
  8. Методологические проблемы научных исследований. Сборник  научных
  трудов. – Новосибирск, 1984, 160с.
  9.  Гайда  В.К.,Захаров  В.П.  Психологические  тестирования.  -
  Ленинград,1982.
  10. Немов Р.С. Психология – Кн.1,2,3. - Москва,1999.
  11. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности  педагогических
  исследований. - Москва, 1982.
  12. Введение в  научное  исследование  по  педагогике/  Под  ред.
  В.И.Журавлева. - Москва, 1988.
  13. Кринецкий Н.И. Основы научных исследований. - Киев,1991,218с.
  14. Пашутин А.М. Восприятие и метод наблюдений. - Москва, 1991.
  15. Полонский В.М.Оценка качества научно-педагогических исследований. -
  Москва, 1987.
  16. Скалкова Я.И. Методология и методы педагогического исследования. - -
  Москва, 1986.
  17. Сластенин В.А., Исаев И.Ф, Шиянов Е.Н.  Методология и организация
  педагогических исследований // В кн. Общая педагогика в 2-х ч. Ч. 1, с.
  35-61.
  18. Шпалинский В.В. Основы психолого-педагогического исследования. -
  Москва, 1989.
  19. Пошаев Д.Қ, Пошаев М.Д. Педагогикалық зерттеулер және  ғылыми
  әдіснамасы.//ХХІ ғасыр бастауындағы мамандықтандырудың жалпы  кәсіби
  дайындығының проблемалары. - Алматы, РИК, 2000, Б49-52.


   Қосымша әдебиеттер:
  1. Методы психологической диагностики. – Москва, 1999, 87 с.
  2. Методологические проблемы научных исследований. Сборник  научных
  трудов. - Новосибирск,1984,160с.
  3.  Методы  педагогических  исследований  /Под.ред.А.Н.Пискунова,
  Г.В.Воробьева. - Москва, 1979,256 с.
Пәндер