Файл қосу


Басқару шешімдерін құрастыру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|               |       ПОӘК   |             |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |           |             |
|               |           |УМКД           |
|               |           |042-18-2.1.001/01-2014  |
|Оқытушылар үшін «Менеджмент» |           |             |
|пәнінің бағдарламасы     |           |             |
|               |           |             |


           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ          Барлық мамандықтар магистранттары үшін
              «Менеджмент» пәні бойынша


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ                 Семей- 2014
 Құрастырушы __________    «__28__ »_08__ 2014ж., э.ғ.к. Толымғожинова
 М.К. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы


 ТАЛҚЫЛАҒАН
 2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.


  «__28__ »__08____ 2014ж. №_1___Хаттама
 Кафедра меңгерушісі ___________    Г. Орынбекова


 2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының
 отырысында.


  «__09__ »____09____ 2014ж. № _1_ Хаттама


 ОӘБ төрағасы____________________ С. Тойкин
 БЕКІТІЛДІ
 Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
 және ұсынылған.


  «__11__ »__09_ 2014ж. № _1_ Хаттама
 ОӘК төрағасы  _________________Г.Искакова
           Мазмұны
  1. Қолданылу аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны (модульмен)
  5. Магистранттардың өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі
  6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы
  7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
  8. Әдебиеттер   ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ПОӘК 042- 8-2.1. 001/01- 2013


                «Менеджмент»

                         пәнінің оқу- әдістемелік
 кешені


      «_11__ »_09___ 2014 ж., №__1___хаттамасымен университеттің Оқу
 - әдістемелік Кеңестің шешімімен әрекетке енгізілді және бекітілді


Енгізілген күні_

1. Пайдалану саласы.

   Берілген құжат сәйкес пән бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі
процедураларын жүйелеп, реттейді және «Қаржы»  кафедрасында  қолдануға
ұсынылады.
   Ол магистранттарды курс  мазмұнымен,  оның  көкейкестілігі  және
қажеттілігімен, курс саясатымен таныстырып, Магистранттардың оқу процесінде
меңгеретін талаптары мен дағдыларын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу -
әдістемелік кешен пәнді оқып үйренуде негізгі құрал болып табылады.


  1. Нормативтік сілтемелер
   «Менеджмент» пәні  бойынша  осы  оқу-әдістемелік  кешені  келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :
ҚР МЖМБС 5.04.019 -2011, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 17 маусым 2011
жылғы, № 261 бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.

- СТУ 042- ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін  жасау  және
 рәсімдеудің жалпы талабы» университет стандарты
- ДП 042 - 1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және
құрылымы»құжатталған процедурасы
 3.Жалпы ереже:
   .
3.1 «Менеджмент»  нарықтық экономикаға көшу  басқару  жүйесін  жаңаша
қалыптастыруды  қажет етеді, өйткені кәсіпорнының тиімді қызмет етуі, көп
жағдайда басқару шараларына байланысты. Ол үшін жоғары білікті мамандарды
менеджерлерді даярлау қажет. Олар нақты жағдайды бағалап, аңғара біледі,
әрі дер кезінде басқару шешімдерін қабыладап, оның іс жүзінде жүзеге
асырылуын қамтамасыз етеді, әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық
етуді жүзеге асыра алады. Бүл пән тек теориялық  білім берумен гана
шектелмей, сондай-ақ магистранттарды өз іс-әрекеттерімен  жоспарлап, өз
қызметіндегі басты бағыттарды  дұрыс  таңдауға,  күрделі  экономикалық
маселелерді шешімін дұрыс, әрі тез, жан-жакты табуға үйретеді.
3.2 Мамандыққа қоладануына байланысты курстың міндеттері:
•  менеджменттің маңызын оқу
•  менеджметтің даму кезеңдерін қарастыру
•  менеджменттің мақсаттарын, қызетгерін және қағидаларын оқу
•  ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару құрылымдарын зерттеу
•  менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру
• басқару құрлмы және еңбек процесттерін оқу
- басқару шешімдер теориясын қарастыру
• басқару психологиясын меңгеру
3.3 Курстың мазмұны:
3.4Магистрант білу тиіс: менеджменттің мәні  және мазмұны туралы негізгі
түсініктерді, жүйелік қағидаларын,  қалыптастыру  процестерін,  негізгі
атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару  шешімдерін
әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін
3.5 Магистрант игеру керек: топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара
қарым- катынас жасау, дау-дамай мәселелерін шеше  білу.  ұйымдастыру,
жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге  асыру.  іскерлік
мәжілісті ұйымдастыру және өткізу, келіссөздерді жүргізуді тәжірибеде іске
асыруы тиіс
   Бүл қасиеттер Магистрантгерге болашақта, жұмыста және жеке өмірінде
қабылдайтын шешімдеріне сын көзбен, жан-жақты қарауға мүмкіндік береді,
көмектеседі. Олардың белсенді өмір көз қарасынын пайда болуына әсерін
тигізеді.
3.6 Пәннің басты деректемелері: жоқ
3.7 Пәннің деректемелері:


Кесте 1 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

|Курс  |Семестр|Несие |Дәріс |Прак. |МӨЖ      |Барлығы |Бақылау |
|    |    |    |    |    |        |    |Формасы |
|1   |1   |1   |15   |    |15       |30   |емтихан |
|1   |1   |2   |15   |15   |15       |45   |емтихан |


4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Кесте -2 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

|Тақырып аттары және оның мазмұны                |Сағат  |
|                                |саны   |
|Дәріс сабақтары                              |
|Модуль 1 Менеджменттің теориялық-әдістемелік негіздері          |
|1.Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны, даму эволюциясы   |2    |
|Менеджмент туралы түсінік. Менеджер және оның міндеттері    |     |
|Менеджменттің даму кезеңдері.                  |     |
|2. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері            |2    |
|Жүйелердің негізгі ұғымы. Жүйенің түрлері, элементтері мен  |     |
|тармақтары. Менеджменттің сыртқы ортасы.            |     |
|Модуль 2 Менеджменттің қызметтері және олардың ерекшеліктері       |
|3.Менеджменттің жоспарлау қызметі                |1    |
|Жоспарлау түсігінігі және мәні. Стратегиялық жоспарлау мазмұны, |     |
|Тактикалық жоспарлау. Тауарды жылжыту, нарықты анықтау, пайданы |     |
|жоспарлау.                           |     |
|4. Қарым-қатынасты ұйымдастыру жіне өкілеттіліктер       |1    |
|Басқару еңбегінің мазмұны, сипаты және ерешеліктері. Басшы іс - |     |
|әрекетінің психологиясы. Басшы жұмысын жоспарлау.        |     |
|5.Менеджменттің ұйымдастыру құрылымы              |1    |
|Ұйымдастыру негіздері. Ұйымдастырушылық құрылымға қойылатын   |     |
|талаптар. Өндірісті басқару құрылымының түрлері.        |     |
|6. Менеджменттің ынталандыру қызметі              |1    |
|Мотивация түсінігі. Мотивацияның басқару міндеттері.      |     |
|Мотивацияның мәселелері.                    |     |
|7. Менеджменттің бақылау қызметі                |1    |
|Бақылаудың мәні және негізгі принцптері. Бақылау түрлері және |     |
|бақылау әдістері. Бақылаудың жүйелік концепциясы. Мәліметті –  |     |
|басқарушы жүйелері жағдайындағы бақылау.            |     |
|Модуль 3 Топтарды басқару және олардың өзара байланысы          |
| 8. Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету             |1    |
|Мәлімет туралы түсінік оның ролі мен мәні. Мәліметтердің   |     |
|қасиеттері және оларды жіктеу. Мәліметтер жүйесі, оның    |     |
|қалыптасуы мен дамуы. Басқарудың техникалық құралдарды    |     |
|жіктеу.                             |     |
|9. Менеджменттегі коммуникация                 |1    |
|Басқарудағы коммуникацияның ролі және оның түрлері. Коммуникация|     |
|процесі. Ұйымдық қарым- қатынас кедергісі және оны жою әдістері.|     |
|Вербалсыз қатынас құралдары                   |     |
|10. Басқару шешімдерін құрастыру                |1    |
|Басқару шешімінің мәні, қасиеті, ролі. Шешімдерді жіктеу.    |     |
|Шешімдерді шығару және қабылдау теориясы.            |     |
|11.Менеджметтегі келіспеушілік                 |1    |
|Келіспеушілік табиғаты мен себептері. Келіспеушілікті жіктеу.  |     |
|Келіспеушілік жағдайды реттеу.                 |     |
|12. Менеджменттегі билік, ықпал ету және лидерлік        |2    |
|Басшылық стилінің түсінігі және оны қалыптастыру факторлары.  |     |
|Стиль түрлері және олардың сипаттамалары. Либералдық,      |     |
|авторитарлық және демократиялық стилдер.            |     |
|Практикалық сабақтары                      |     |
|Модуль 1 Менеджменттің теориялық-әдістемелік негіздері          |
|1.Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны, даму эволюциясы   |2    |
|Менеджмент туралы түсінік. Менеджер және оның міндеттері    |     |
|Менеджменттің даму кезеңдері.                  |     |
|2. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері            |2    |
|Жүйелердің негізгі ұғымы. Жүйенің түрлері, элементтері мен  |     |
|тармақтары. Менеджменттің сыртқы ортасы.            |     |
|Модуль 2 Менеджменттің қызметтері және олардың ерекшеліктері       |
|3.Менеджменттің жоспарлау қызметі                |1    |
|Жоспарлау түсігінігі және мәні. Стратегиялық жоспарлау мазмұны, |     |
|Тактикалық жоспарлау. Тауарды жылжыту, нарықты анықтау, пайданы |     |
|жоспарлау.                           |     |
|4. Қарым-қатынасты ұйымдастыру жіне өкілеттіліктер       |1    |
|Басқару еңбегінің мазмұны, сипаты және ерешеліктері. Басшы іс - |     |
|әрекетінің психологиясы. Басшы жұмысын жоспарлау.        |     |
|5.Менеджменттің ұйымдастыру құрылымы              |1    |
|Ұйымдастыру негіздері. Ұйымдастырушылық құрылымға қойылатын   |     |
|талаптар. Өндірісті басқару құрылымының түрлері.        |     |
|6. Менеджменттің ынталандыру қызметі              |1    |
|Мотивация түсінігі. Мотивацияның басқару міндеттері.      |     |
|Мотивацияның мәселелері.                    |     |
|7. Менеджменттің бақылау қызметі                |1    |
|Бақылаудың мәні және негізгі принцптері. Бақылау түрлері және |     |
|бақылау әдістері. Бақылаудың жүйелік концепциясы. Мәліметті –  |     |
|басқарушы жүйелері жағдайындағы бақылау.            |     |
|Модуль 3 Топтарды басқару және олардың өзара байланысы          |
| 8. Басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету             |1    |
|Мәлімет туралы түсінік оның ролі мен мәні. Мәліметтердің   |     |
|қасиеттері және оларды жіктеу. Мәліметтер жүйесі, оның    |     |
|қалыптасуы мен дамуы. Басқарудың техникалық құралдарды    |     |
|жіктеу.                             |     |
|9. Менеджменттегі коммуникация                 |1    |
|Басқарудағы коммуникацияның ролі және оның түрлері. Коммуникация|     |
|процесі. Ұйымдық қарым- қатынас кедергісі және оны жою әдістері.|     |
|Вербалсыз қатынас құралдары                   |     |
|10. Басқару шешімдерін құрастыру                |1    |
|Басқару шешімінің мәні, қасиеті, ролі. Шешімдерді жіктеу.    |     |
|Шешімдерді шығару және қабылдау теориясы.            |     |
|11.Менеджметтегі келіспеушілік                 |1    |
|Келіспеушілік табиғаты мен себептері. Келіспеушілікті жіктеу.  |     |
|Келіспеушілік жағдайды реттеу.                 |     |
|12. Менеджменттегі билік, ықпал ету және лидерлік        |2    |
|Басшылық стилінің түсінігі және оны қалыптастыру факторлары.  |     |
|Стиль түрлері және олардың сипаттамалары. Либералдық,      |     |
|авторитарлық және демократиялық стилдер.            |     |


5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары

   1. Шетел менеджментінің ерекшеліктері (Жапондық, АҚШ менеджменті және
    тағы басқа елдер бойынша) (3апта)


   2. Кәсіпорынның сыртқы ортасын талдау - кейс (4апта)


        Кәсіпорынның сыртқы ортасын құрайтын факторлар
   Тапсырма 3 (5апта)
    «Ақтай» кәсіпорнының басқару құрылымы берілген


[pic]
   Берілген кәсіпорнының басқару құрылымы қандай басқарушылық  құрылым
типіне  жататының  анықтаныз және  оның негізгі  ерекшеліктері  және
кемшіліктерін сипаттаныз.   Тапсырма 4. (6апта)
    Менеджердіњ басты мақсаты - ±жымныњ шыѓармашылық қабілетін
 максимальды пайдалану. Б±л ‰шін менеджерде келесі іс-әрекет диапазоны
 бар:

   1. Ж±мысшылардыњ араласуына кµмектесетін ж±мыстарды ±сыну.
   1. Партнерлармен бірге кењестер µткізу, олармен фирма ж±мысы бойынша
    кењесу.
   2. Фирманыњ қызмет етуіне кедергі тигізбейтін ±жымдаѓы ресми емес
    топтарды сақтау.
   3. Ж±мысшыныњ әлеуметтік белсенділігіне жаѓдай жасау.
   4. Қызметкерлерге неѓ±рлым мғнді шыѓармашылық ж±мыстар ±сыну.
   5. Оларѓа жеткен нғтижелеріне сәйкес кері байланысты қамтамасыз ету.
   6. Әрбір ж±мысшыныњ барлық жаѓымды жетістіктерін баѓалау жғне мадақтау.
   7. Қызметкерлерді фирма мақсаттарын т±жырымдауѓа және шешімді шыѓаруѓа
    қатыстыру.
   8. Қызметкерлерге µзініњ қ±қықтарымен µкілдіктерін бµлу.
   9. Ынталы қоластындаѓыларды қызмет сатысы бойынша жылжуын қамтамасыз
    ету.
  10. Қызметкерлерді қайта дайындауды ±йымдастыру.
  11. Қызметкерлерге жауапкершілікті ж±мыс беру.
  12. Қол астындаѓылардыњ ж±мыстаѓы шыѓармашылық бастауын ‰немі дамыту.
    Келесі с±рақтарѓа жауап беріњіз:

  1. Ж±мыскерлердіњ шыѓармашылық қабілетін толық пайдалану ‰шін қандай
   әрекетті сіз ењ негізгі деп ойлайсыз, неге?
  1. Сіздіњ ойыњызша менеджер ж±мысшылардыњ ењбек белсенділігін жоѓарылату
   және µнімділігін µсіру ‰шін таѓы қандай шараларды қолдануы м‰мкін?


  Тапсырма 5 (8 апта)
  ¦жымдаѓы келіспеушілік менеджерге кµптеген ж‰йке, ал фирмаѓа шыѓындар
әкелуі м‰мкін. Сондықтанда, басшыѓа оларды уақытында тауып және сәйкесінше
қортынды жасау қажет. Келіспеушілікті болдырмау ‰шін ж±мыс стилін µзгерту
керек.
  Мысалы, тапсырмаларды кµзбе-кµз емес, жалпы кењесте бµлу, тәжірибеге
пікірлермен ашық ауысуды, жиі бірігіп қортынды жасауды ењгізу.
  Кейде басшы µзі сезбей келіспеушілік тудыруы м‰мкін. Есіњізде болсын -
басшы ретінде мыналарѓа жол бермеу керек:
  1. µзіњіздіњ қол астыњыздаѓылардан қандай болсын іскерлік  мәліметтерді
    жасыру;
  2. қол астындаѓыларыњыздыњ белгілі біреуіне арнайы ықыласпен қарау;
3. µзіњіздіњ қол астындаѓыларыњызды жоѓары т±рѓан  басшыѓа  қорықпай
  «талауѓа" беру;
  4. µз әріптестеріњіздіњ мамандандырлыѓына сенбеу.
 Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

  1. ¦жымда шиеленіскен жаѓдайлар тумау ‰шін менеджер не істеу керек?
  1. Егер шиеленіскен жаѓдай нақты болса, оны қалай басқару керек?
  2. Шиеленісті шешуде менеджер ретінде сіздіњ әрекетіњіз қандай? 6. Фирмада кадр саясатын жасау және жүргізу – Эссе (10 апта)

   7. Корпорация мәдениеті -  ұйымдастырушылық  құрылым  мен  кадр
саясатындағы  құндылықтарды көрсету ретінде – Баяндама (12апта)
   8. Іскерлік этика және кәсіби этика ерекшеліктері – Эссе (14апта)


6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
Кесте 3- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
| Тақырыптары             |Әдістемелік   |Өз    |Бақылау  |
|                   |материалдар,   |бетімен |формасы  |
|                   |плакаттар    |оқу   |     |
|                   |         |сұрақтары|     |
|Дәріс сабақтары  |Практикалық(семинар|         |     |     |
|         |)         |         |     |     |
|         |сабақтары     |         |     |     |
|1         |2         |3        |4    |5     |
|1.Менеджмент   |1.Менеджмент туралы|Тақта. бор,   |1.5,1.6 |Сұрақ-жауа|
|туралы түсінік,  |түсінік, оның   |конспект,оқулықта|     |п     |
|оның мазмұны   |мазмұны      |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|2.Менеджменттегі |2.Менеджменттегі  |Тақта. бор,   |2.5,2.6 |Сұхбаттасу|
|жүйелі ыкпал   |жүйелі ыкпал    |конспект,оқулықта|     |     |
|         |          |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|3.Менеджмент   |3.Менеджмент    |Тақта. бор,   |3.4,3.5 |Сұрақ-жауа|
|туралы      |туралы       |конспект,оқулықта|     |п     |
|ғылымды      |ғылымды      |р        |     |     |
|қалыптастыру және |қалыптастыру және |ситуациялық   |     |     |
|дамыту      |дамыту       |тапсырмалар   |     |     |
|4.Басқару     |4.Басқару     |Тақта. бор,   |4.6,4,7 |Сұрақ-жауа|
|процесінің    |процесінің     |конспект,оқулықта|     |п     |
|мақсаты.     |мақсаты.      |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|5.Менеджменттің  |5.Менеджменттің  |Тақта. бор,   |5.5,5.6 |Сұхбаттасу|
|жоспарлау қызметі |жоспарлау қызметі |конспект,оқулықта|     |     |
|         |          |р ситуациялық  |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|6.Менеджменттің  |6.Менеджменттің  |Тақта. бор,   |6.4   |Сұрақ-жауа|
|ұйымдастыру    |ұйымдастыру    |конспект,оқулықта|     |п     |
|құрылымы     |құрылымы      |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|7. Менеджменттің |7. Менеджменттің  |Тақта. бор,   |7.3   |Сұхбаттасу|
|ынталандыру    |ынталандыру қызметі|конспект,оқулықта|     |     |
|қызметі      |          |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|8. Менеджменттің |8. Менеджменттің  |Тақта. бор,   |8.4,8.5 |Сұхбаттасу|
|бақылау қызметі  |бақылау қызметі  |конспект,оқулықта|     |     |
|         |          |р        |     |     |
|         |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|9 Басшылық,    |9 Басшылық,    |Тақта. бор,   |9.5,9.6,9|Сұрақ-жауа|
|адамдарды     |адамдарды   және|конспект,оқулықта|.7    |п     |
|және топтарды  |топтарды басқару. |р        |     |     |
|басқару.     |          |ситуациялық   |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|10.Басқару    |10.Басқару     |Тақта. бор,   |10.4,10.5|Сұрақ-жауа|
|шешімдерін    |шешімдерін     |конспект,оқулықта|     |п     |
|құрастыру     |құрастыру     |р ситуациялық  |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|11.Менеджменттегі |11.Менеджменттегі |Тақта. бор,   |11.3,11.5|Сұрақ-жауа|
|коммуникация   |коммуникация    |конспект,оқулықта|     |п     |
|         |          |р ситуациялық  |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|12.Менеджметтегі |12.Менеджметтегі  |Тақта. бор,   |12.4,12.5|Сұхбаттасу|
|келіспеушілік   |келіспеушілік   |конспект,оқулықта|     |     |
|         |          |р ситуациялық  |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|13.Басшылық стилі |Басшылық стилі   |Тақта. бор,   |13.3,13.4|Сұрақ-жауа|
|         |          |конспект,оқулықта|     |п     |
|         |          |р ситуациялық  |     |     |
|         |          |тапсырмалар   |     |     |
|14.Баскару    |Баскару еңбегінің |14. Мемлекеттік |14.4,14.5|Сұрақ-жауа|
|еңбегінің     |мәдениеті мен   |қаржылар теориясы|     |п     |
|мәдениеті мен  |этикасы      |         |     |     |
|этикасы      |          |         |     |     |
|15.Менеджменттің |Менеджменттің   |15. Нарық    |15.3,15.5|Сұрақ-жауа|
|мәләметтік  және |мәләметтік  және |экономикасындағы |     |п     |
|техникалық базасы |техникалық базасы |қаржылардың   |     |     |
|         |          |ахуалды     |     |     |
|         |          |проблемасы    |     |     |


7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Кесте 4- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтар,       |Жалпы саны  |Магистранттер |Қамтамасыз   |
|оқу-әдістемелік     |       |саны      |етілу пайызы,% |
|әдебиеттердің аттары  |       |        |        |
|1. Ахметов Қ.Ғ.     |12      |60       |20       |
|Менеджменттің негіздері |       |        |        |
|(Оқу құралы), Ақтөбе  |       |        |        |
|Орал . 2005       |       |        |        |
|2. Рахимбаев      |8       |60       |13       |
|А.О,Сабатаева Б.О,   |       |        |        |
|Менеджмент, Алматы. 2006|       |        |        |
|3. А.К. Бельгебаев, А.Б |9       |60       |15       |
|Рахимбаев, Менеджмент, |       |        |        |
|Алматы. 2006      |       |        |        |
|4. Бердалиев К.     |7       |60       |11       |
|Менджмент, Алматы. 2005 |       |        |        |
|5. Рахметов Б.А.    |5       |60       |8       |
|Персоналды басқару,   |       |        |        |
|Алматы. 2005      |       |        |        |
|6. . Виханский О.С,   |14      |60       |23       |
|Наумов А.И. Менеджмент. |       |        |        |
|Учебник для экон. спец. |       |        |        |
|вузов М.: Высш. школа, |       |        |        |
|1999г          |       |        |        |
|7. Кабушкин Н.И. Основы |11      |60       |18       |
|менеджмента. Учебник,  |       |        |        |
|Минск: ВГЭУ, 1996г.   |       |        |        |
|8. Мэскон М., Альберт  |18      |60       |30       |
|М.. Хедоури Ф. Основы  |       |        |        |
|менеджмента. М.: «Дело»,|       |        |        |
|1993г.         |       |        |        |

                 Әдебиеттер


   Негізгі
   1 Рахимбаев А. Б.и др. Менеджмент : оқу құралы.. – Алматы : Заң
әдебиеті, 2006. – 150 б.
   2 Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері. – Астана :
Фолиат, 2007. – 319 б
   3 Жакенова Б.и др. Менеджмент негіздері. – Астана : Фолиат, 2007. –
258 б
   4 Экономика : 10 томдық. Таймас баспа ұйi. – (Экономика. Әлемдiк
классика). Мемлекеттiк сектор, халықаралық бәсеке және менеджмент теориясы.
– Алматы, 2006. – Т. 9. – 471 б.
   5 Бердалиев К. Менеджмент: лекциялар курсы / К. Бердалиев. – Алматы :
Экономика, 2006. – 238 б.


   Қосымша
   6 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi : (тест тапсыр.жин.) : оқу құралы /
Б. Жәкенова, Э. Тәмпiшева, Ж. Слатова. – Астана : Фолиант, 2008. – 92 б.
   7 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi:оқулы• [кәсiптiк бастауыш және
орта бiлiм беру үйымдарына ұсынылған] / Б. Жәкенова,        Э.
Тәмпiшева, Л. Мақсатова. – Астана : Фолиант, 2007. – 258 б.
   8 Мамыров Н. К. Менеджмент және нарық, 2006. – 134 б.
   9 Ахметов К. Е. Менеджмент негiздерi : оқулы. – Актобе-Орал : А-
Полиграфия,2006. – 519 б.
   10 Рахымбаев А. Б. Менеджмент : оқу құралы /А. Б. Рахымбаев, Б.
ОСабатаева, А. Ә. Белгiбаев. – Алматы : Заң әдебиетi, 2006. – 150 б.
-----------------------
                Экономикалық

Бәсекелес

                 Техникалық,
                 технологиялық

                 Компания

Әлеуметтiк

                                  Нарықтық

                  Саяси

                                 Халықаралық

                Мүдірлер Кеңесі

                 Президент

                Кадрлар бөлімі

             Қаржылық-жоспарлы бөлімі

               Өндірістік бөлімі

               Техникалық бөлімі
Пәндер