Файл қосу


Көркем сөз«Филология: қазақ тілі»  мамандығына арналған

        Магистранттарға арналған оқу әдістемелік кешен

           Әдебиеттанудың өзекті мәселелері

            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  СЕМЕЙ
                  2013КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті
кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. Құмамбаева Қ.С.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________2012_жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология  факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013_жыл.

Төрайымы________________.

2.3 Филология  факультетінің Ғылыми кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013_жыл.


МАЗМҰНЫ


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7 Пән бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Құрмамбаева Қ.С., филология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.
Кафедра:Қазақ әдебиеті
Кафедраның мекен-жайы : Шугаева ,20; 221- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон :53-06-70
Кафедрада болатын уақыты: дүй.:8.00-15.00; сей.:9.00-16.00; сәр.:10.00-
17:00; бей.:9.00-16.00; жұм.8.00-15.00.
Сабақ өтетін орын: 213 аудитория
Кредит саны: 2

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр |Кредит  |ДС (сағ)    |СПС (сағ) |Лаб. (сағ)  |
|А    |   4,00| 95-100 | Үздік     | 22-7  |91-93,5    |
|А-    |   3,67|  90-94 | Өте жақсы   |20-21   |86-90     |
|В+    |   3,33|  85-89 |Жақсы      | 18-19  | 81-85    |
|В    |     |  80-84 | Жақсы     |  16-17 |  76-80   |
|     |3,00   |     |        |     |       |
|В-    |     |   75-79| Жақсы     |  14-15 |  71-75   |
|     |2,67   |     |        |     |       |
|С+    |     |   70-74| Қанағаттанарлық|   13  |  66-70   |
|     |2,33   |     |        |     |       |
|С    |   2,00|   65-69|Қанағаттанарлық |   12 |  61-65   |
|С-    |   1,67|  60-64 |Қанағаттанарлық |   11 |   56-60  |
|Д+    |  1,33 | 55-59  |  өту ұпайы  |  10   |  51-55   |
|Д    |   1,00| 50-54  |   өту ұпайы |   9  |   48-50  |
|Ғ    |   0,00| 0-49  |   өту ұпайы |   8  |    47   |

|Апта                          |1        |
|                            |СПС|ОСӨЖ |СӨЖ  |
|1                            |2 |3  |4   |
|1. Эстетикалық, әдеби ой-пікірлердің туу, даму тарихы  |1 |2  |2   |
|мен кезеңдері                      |  |   |    |
|Әдебиет теориясы мен эстетиканың ерте кезеңі.      |  |   |    |
|Әдебиет теориясы жайлы алғашқы ұғымдар.Көне үнді, шумер |  |   |    |
|елдерінің мәдени ескерткіштері.             |  |   |    |
|Пифогоршылардың эстетикасы. Әдебиет теориясы мен    |  |   |    |
|эстетиканың ерте кезеңі. Гераклит және қарамақарсылық  |  |   |    |
|тардың бірлігі.Демокрит мәңгілік қозғалыс туралы.    |  |   |    |
|Сократ сұлулық пен сана туралы. Әдебиет теориясы және  |  |   |    |
|эстетиканың ерте кезеңі. Платонның эстетикасы.     |  |   |    |
|Аристотель және табиғатқа еліктеу ілімі.Гораций Флакк  |  |   |    |
|эстетикасының ерекшелігі.Орта ғасыр және қайта өрлеу  |  |   |    |
|дәуірінің эстетикасы. Аврелий Августин және абсолюттік |  |   |    |
|сұлулық. Фома Аквинский және әсемдіктің объективті   |  |   |    |
|сипаты.Ұлттық эстетиканың көне дәуірдегі және орта   |  |   |    |
|ғасырдағы белгілері. Орта ғасыр және қайта өрлеу    |  |   |    |
|дәуірінің эстетикасы. Әл-Фараби және өнер түрлері.Ояну |  |   |    |
|дәуірінің эстетикалық мұраты. Ояну дәуіріндегі поэтика |  |   |    |
|ұғымы. Әдебиет теориясының қалыптасу кезеңі.Классицизм |  |   |    |
|эстетикасы. Дидро мен Лессингтің идеялары. И.Гердердің |  |   |    |
|эстетикасындағы бағалау өлшемдері.Әдебиет теориясының  |  |   |    |
|қалыптасу кезеңі                    |  |   |    |
|«Дауыл мен қысым» эстетикасы.И.Кант эстетикалық талғам |  |   |    |
|туралы. Романтиктер және ағартушылық идея.       |  |   |    |
|Әдебиет теориясының қалыптасу кезеңі.Г.В.Гегельдің   |  |   |    |
|диалектикасы. Г.В.Гегель және абсолюттік идея.     |  |   |    |
|Г.В.Гегель және өнердің даму кезеңдері.Әдебиет     |  |   |    |
|теориясының қалыптасу кезеңі. А.Шопенгауэрдің өмір   |  |   |    |
|философиясы. С.Къеркегор және эстетикалық экзистенция. |  |   |    |
|Ф.Ницше және «құдіретке еріктілік»эстетикасы.      |  |   |    |
|2. Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының     |1 |2  |2   |
|методологиясы                      |  |   |    |
|Халықшылдық эстетикасы.Материалистік эстетика      |  |   |    |
|ұстанымдары. Орыс ойшыл-демократтарының эстетикалық  |  |   |    |
|көзқарасы. В.Плеханов пенА.Луначарский өнер,әдебиеттің |  |   |    |
|мәні туралы.Ғылыми-методологиялық            |  |   |    |
|мектептерӘдебиеттанудағы мифологиялық мектеп.      |  |   |    |
|Тарихи –мәдени мектеп.Компративизм           |  |   |    |
|мектебі.Ғылыми-методологиялық мектептер. Әдебиеттанудағы|  |   |    |
|психологиялық мектеп.Интуитивизм мектебі.        |  |   |    |
|Әдебиеттану және фрейдизм.               |  |   |    |
|3. Қазіргі әдебиеттану теориясындағы ғылыми ағымдар.  |1 |2  |2   |
|Қазіргі әдебиет теориясы. Формализмнің теориялық    |  |   |    |
|ұстанымы. Структурализм эстетикасы. Тұрпайы социологизм |  |   |    |
|ағымы.                         |  |   |    |
|4. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы эстетика мен теория  |1 |2  |2   |
|мәселелері.                       |  |   |    |
|Қазақ әдебиеттануындағы эстетика мен теория мәселелері.|  |   |    |
|Фольклор және әсемдік.                 |  |   |    |
|Әдебиет теориясы туралы оқу құралдары.         |  |   |    |
|Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин,Абайдың эстетикалық көзқарасы.|  |   |    |
|5. Көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері. |1 |2  |2   |
|                            |  |   |    |
|Әдебиет және эстетикалық категориялар.         |  |   |    |
|Әсемдік және ажарлылық. Асқақтық сезім сипаты.     |  |   |    |
|Қаһармандық туралы ұғым. Әдебиет және эстетикалық   |  |   |    |
|категориялар. Трагедиялық сезім мазмұны.        |  |   |    |
|Келеңсіздіктің табиғи,әлеуметтік шарттары. Күлкі және  |  |   |    |
|сұрқайлық.Көркем әдебиеттің ерекшелігі. Ғылым мен    |  |   |    |
|әдебиет. Өнер және әдебиет. Сөздің бейнелік қызметі.  |  |   |    |
|6. Әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор |1 |2  |2   |
|мәселелері.                       |  |   |    |
|Кейіпкер және көркем образ.Таңба және көркем      |  |   |    |
|образ.Қаһарман типтері.Архетип және образ.Шығарма және |  |   |    |
|орта.Шығарманы зерделеу.Шығарманы қабылдау.Автор және  |  |   |    |
|шығарма.                        |  |   |    |
|7. Аралық бақылау жұмысы                |1 |2  |2   |
|8. Көркем әдебиеттегі «образдылық» пен «көркем образ»  |1 |2  |2   |
|мәселелері.                       |  |   |    |
|Образ түрлері. Көрнекілік бейнелердің ғылым және көркем |  |   |    |
|публицистикадағы орны. Дәлдік және эмоция. Деректік   |  |   |    |
|бейнелер. Көркем бейнеге тән типтендіру әдісі, өмір   |  |   |    |
|құбылыстарын қайта сомдау. Көркем образ және таңба.   |  |   |    |
|Қиялдау. Шарттылық пен шынайылық. Әдебиеттегі көркем  |  |   |    |
|бейнелердің заттық сипаттан адалығы немесе бейзаттығы. |  |   |    |
|Сөздің бейнелік қызметі. Сөздік бейнелердің көзге    |  |   |    |
|көрінбеуі. Елес. Сезім. Қиял.              |  |   |    |
|9. Әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы.     |1 |2  |2   |
|Әлем және шығарма. Сюжет пен тартыс. Мәтін       |  |   |    |
|құрамыКомпозиция түрлері. Көркем сөз бен мәтін.     |  |   |    |
|Лингвистикалық поэтика мен стилистика. Мәтін және   |  |   |    |
|диалогтық қатынас. Сюжет элементтері.          |  |   |    |
|10. Әдебиеттің көркем шығарманың көркемдеу құралдары мен|1 |2  |2   |
|тілі                          |  |   |    |
|Ауызекі, әдеби және поэтикалық тіл мәселесі. Автор сөзі |  |   |    |
|мен персонаж сөзі. Көркем сөздің құрамы. Көркем сөздің |  |   |    |
|ерекшелігі. Көркем сөз. Әдебиет және сөзді есту арқылы |  |   |    |
|қабылдау. Номинация, синонимдеу және антонимдеу образдық|  |   |    |
|салыстырудың, салыстырмаудың тиімді тәсілі. Омоним және |  |   |    |
|оның түрлері. Сөздің морфологиялық вариациясы.     |  |   |    |
|Поэтикалық тілдің ерекше лексикалық ресурсы. Сөздің көп |  |   |    |
|мағыналығы. Эпитет пен теңеу. Метафора( тұрақты,    |  |   |    |
|күшейткіш т.б.), паралелизм, метонимия, синекдоха,   |  |   |    |
|гипербола, литота, кейіптеу, символ. Поэтикалық     |  |   |    |
|фигуралар. Әдеби тілдің синтаксисі. Қайталау,      |  |   |    |
|амплификация(таралу, кеңею), плеоназм( мөлшерден артық),|  |   |    |
|ретардация. Силлепсис, эллипсис. Градация, антиклимакс |  |   |    |
|анастрофа, анаколуф. Түсіну – герменевтиканың орталық  |  |   |    |
|ұғымы. Интерпретация – түсінудің екінші компоненті.   |  |   |    |
|Өмірге мағынаның қуаты сіңірілген. Мағына мен мән.   |  |   |    |
|11. Өлең сөздің теориясы.                |1 |2  |2   |
|Өлеңтанудың негізгі бөлімшелері. Өлең сөздің ерекшелік |  |   |    |
|мәселесі. Өлеңдегі ырғақ, бунақ, ұйқас мәселесі. Көркем |  |   |    |
|прозаның ритмы. Өлең проза ұғымы.            |  |   |    |
|12. Шығармашылық әлемі және әдеби жанрлар мен олардың |1 |2  |2   |
|түрлері.                        |  |   |    |
|Әдеби тек пен жанр. Жанрлық канондар мен жанрлық    |  |   |    |
|дәстүрлер. Әдеби тек түрлері. Ұлттық әдебиеттегі тек пен|  |   |    |
|түр мәселелері.                     |  |   |    |
|13. Әдеби үдеріс (процесс), әдеби әдіс, бағыттар мен  |1 |2  |2   |
|көркемдік тәжірибелер.                 |  |   |    |
|Әдеби процесс. Бұл ұғымның әлемдік ауқымды. Көркемдік  |  |   |    |
|даму заңдылықтары.Көркемдік бағыт. Көркемдік      |  |   |    |
|әдіс.Стиль.Көркемдік тәжірибе. а)Алғашқы өнер      |  |   |    |
|туындыларындағы шынайылықтың өзгеше бітімі.Гуманистік  |  |   |    |
|реализм. Көне дәуір өнеріндегі мифологияның басым    |  |   |    |
|қызметі.Антикалық реализм. Орта ғасыр. Қоғам мен салт – |  |   |    |
|санадағы шектелушілік.Қасіретті адам.Бойкүйездік.Орта  |  |   |    |
|ғасыр-                         |  |   |    |
|лық символизм. Ояну дәуірінде әлеуметтік және рухани  |  |   |    |
|өмірдегі батыл серпілістердің ізгі-           |  |   |    |
|лік мұраттарын қалыптастырудағы мәні.Дара тұлға. Мінез |  |   |    |
|бен әрекет.Тарихи көзқарас. Қайта өрлеу дәуірінің    |  |   |    |
|реализмі. Барокко, ояну дәуірінің дағдарысын жинақтау. |  |   |    |
|XII ғ. абсолюттік монархия тәртіптері. Классицизм    |  |   |    |
|қағидалары: әсіресе асқақтық, үш бірлік         |  |   |    |
|ұстанымдары.Шынайы өмірден алшақтау.ә) XVIII ғасырда  |  |   |    |
|іргесі қалана бастаған ағартушылық реализм. Романтизм - |  |   |    |
|әрі әдеби бағыт, әрі көркемдік әдіс. Сыншыл реализм өмір|  |   |    |
|шындығын қамтуға мімкіндіктері.             |  |   |    |
|Социалистік реализм аталатын тұтас әдеби дәуірге    |  |   |    |
|мейлінше жан-жақты, шынайы көзқарас. Натурализмнің   |  |   |    |
|философиялық негізі – позитивизм. Модернизм ұғымындағы |  |   |    |
|әдебиетке жататын экспрессионизм, сиволизм, футуризм,  |  |   |    |
|сюреализм, абстрационизм, т.б. тенденциялары.      |  |   |    |
|Модернистік дүниетаным:Импрессионизм. в) Интуитивизм мен|  |   |    |
|фрейдизм және романтизм мен символизм эстетикасынан   |  |   |    |
|өріс алған сюрреализм . Экзистенциализм.        |  |   |    |
|14. Әдеби дәстүр мен жаңашылдық. Халықаралық әдеби   |1 |2  |2   |
|байланыс.                        |  |   |    |
|Дәстүр мен жаңашылдық. Дәстүр мен жаңашылдықтың ажырамас|  |   |    |
|бірлігі. Дәстүр жалғастығы – аралық буын. Жаңашылдық – |  |   |    |
|талант пен шеберліктің жемісі.  Ауыз әдебиеті мен жазба|  |   |    |
|әдебиеттің ортақ міндеті.Дара жанрлар.Жанрлық      |  |   |    |
|құрылым,баяндау жүйелеріндегі өзгерістер. Миф, аңыз,  |  |   |    |
|ертегі жанрлардағы дәстүрдің жазба әдебиеттегі шағын  |  |   |    |
|эпикалық жанрлардан жалғастық табу мәселесі.Автор    |  |   |    |
|мәселесіне байланысты ауыз әдебиеті мен ақындар     |  |   |    |
|поэзиясы,кәсіби әдебиеттің айырмашылығы. Фольклорды   |  |   |    |
|тудырған орта мен қазіргі жағдай.Бүгінгі романдағы   |  |   |    |
|полифонизм элементінің фольклор жанрларындағы баяндау  |  |   |    |
|ағзасымен тамырластығы.                 |  |   |    |
|Әдеби дамудың кезеңдері. Әдебиеттің ұлттық, аймақтық  |  |   |    |
|және әлемдік ерекшелігі. Әдеби процесс теориясының   |  |   |    |
|негізгі ұғымдары мен терминдері. Классикалық стиль.   |  |   |    |
|Классикалық стильдің табиғаты. Классикалық стильдің   |  |   |    |
|элементтері мен факторлары. Даралық стиль.Даралық    |  |   |    |
|стильдің табиғаты. Даралық стильдің элементтері мен   |  |   |    |
|факторлары. Ұлттық ситиль.Ұлттық стильдің табиғаты,   |  |   |    |
|элементтері мен факторлары.               |  |   |    |
|15. Аралық бақылау жұмысы                |1 |2  |2   |
|Барлық сағат саны:                   |15 |30  |30   |


6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары

|ОСӨЖ                       |СӨЖ           |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс     |            |
|1           |2            |3            |
|1. Әдебиет теориясы мен|«Махабхарата», «Ригведа»,|Эстетикалық, әдеби   |
|эстетиканың тарихи   |«Рамаяна»,        |ой-пікірлердің туу, даму|
|кезеңдері.       |«Гильгамеш» жырлары.   |тарихы мен кезеңдері  |
|            |М.Қашғаридің «Диуани   |            |
|            |лұғат ат-түрк      |            |
|            |Ж.Баласағұнның «Құтадғу |            |
|            |біліг», А.Яссауидің   |            |
|            |«Диуани хикматы»     |            |
|2. Әдебиеттану     |А.Герцен, В.Белинскиий, |Әдеби шығармашылық және |
|ғылымындағы      |Н.Чернышевский,     |әдебиет теориясының   |
|методологиялық     |Н.Добролюбов, Д.Писарев. |методологиясы      |
|мектептер.       |А.В.Луначарский     |            |
|            |еңбектері.Теодор Бенфей, |            |
|            |А.Н.Веселовский,     |            |
|            |Клод Пишуа мен Андре   |            |
|            |Мишель, Руссо      |            |
|            |(«Салыстырмалы      |            |
|            |әдебиеттану» ,1951),   |            |
|            |А.Дима («Салыстырмалы  |            |
|            |әдебиеттанудың      |            |
|            |принциптері», 1972»),  |            |
|            |Д.Дюришин («Әдебиетті  |            |
|            |салыстырмалы зерттеудің |            |
|            |теориясы», 1979), т.б.  |            |
|            |зерттеу еңбектер. Анри  |            |
|            |Бергсон,         |            |
|            |Бенедетто Кроче,     |            |
|            |Зигмунд Фрейд      |            |
|            |(1856-1939).       |            |
|            |«Психоанализге кіріспе», |            |
|            |«Тотем мен табу», «Мен» |            |
|            |және «Ол» еңбектері.   |            |
|3. Әдеби ағымдар.   |В.Шкловский, Б.Эйхенбаум,|Қазіргі әдебиеттану   |
|            |Ю.Тынянов, Р.Якобсон,  |теориясындағы ғылыми  |
|            |В.Томашевский,В.Фриче,  |ағымдар.        |
|            |В.Шулятников,      |            |
|            |В.Переверзев еңбектері. |            |
|            |Э.Кассирер (1874-1945). |            |
|            |«Символикалық формалардың|            |
|            |философиясы».      |            |
|4. Қазақ әдебиеттану  |  «Түркістан уәлаятының|Қазақ әдебиеттану    |
|ғылымы мен әдеби сын. |газеті» (1870-1882),   |ғылымындағы эстетика мен|
|            |«Дала уәлаятының газеті» |теория мәселелері.   |
|            |(1888-1902), «Қазақ»   |            |
|            |(1913-1918), «Алаш»   |            |
|            |(1916-1917), «Сарыарқа» |            |
|            |(1917-1918) газеттерінде,|            |
|            |«Айқап» журналында    |            |
|            |жарияланған әдеби    |            |
|            |нұсқалар.  Ахмет    |            |
|            |Байтұсыновтың «Әдебиет  |            |
|            |тынытқышы» (1926)    |            |
|            |Е.Смайыловтың,      |            |
|            |Қ.Жұмалиевтың «Әдебиет  |            |
|            |теориясы» еңбектері.   |            |
|5. Әдбит және өнер   |В.Жирмунский мен     |Көркем әдебиеттің    |
|түрлерінің шығу тегі  |Б.Томашевскийдің     |табиғаты, ерекшелігі  |
|және дамуы.      |пікірлері.        |және мәндері.      |
|6. Кейіпкер және көркем|А.Веселовский, В.Пропп, |Әдебиет теориясындағы  |
|образ.         |Е.Мелетинский пікірлері. |әдеби шығарма, орта және|
|            |             |автор мәселелері.    |
|7. Теориялық поэтика  |М.Бахтин және Ю.Лотман  |Әдеби туынды және оның |
|ғылымы         |пікірлері.        |мазмұны мен құрылымы.  |
|8. Әдеби көркемдеу   |А.Байтұрсынұлы,     |Әдебиеттің көркем    |
|құралдары және әдеби  |Е.Ысмайылов, З.Қабдолов, |шығарманың көркемдеу  |
|көркем тіл.      |Р.Нұрғали зерттеулері.  |құралдары мен тілі   |
|9. Өлеңдегі ырғақ,   |З.Ахметов, Р.Сыздықова, |Өлең сөздің теориясы.  |
|тармақ, шумақ және өлең|Қ.Жүсіпов, Т.Қоңыров т.б.|            |
|айшығы.        |ғалымдардың зерттеулері. |            |
|10. Әдеби тек пен түр |М.Әуезов, Ж.       |Шығармашылық әлемі және |
|            |Аймаутов,Т.Ахтанов, т.б. |әдеби жанрлар мен    |
|            |туындылары.       |олардың түрлері.    |
|11. Әдеби процесс.   |Г. Маркес, А. Карпентьер,|Әдеби үдеріс (процесс), |
|Көркемдіктің даму   |М. Астуриас,М.Льоса, т.б.|әдеби әдіс, бағыттар мен|
|заңдылықтары.     |Э.Золяның«Тәжірибиелік  |көркемдік тәжірибелер. |
|            |роман» теориясы.     |            |
|            |Дж. Джойс, Ф.Кафка,   |            |
|            |А.Камю, Ж-П. Сартр, А.  |            |
|            |Сент – Экзюпери     |            |
|            |сияқты дара талант    |            |
|            |иелерінің көркемдік   |            |
|            |ізденістеріндегі ой   |            |
|            |ағымы.          |            |

7 ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

4-Кесте Әдебиет теориясы пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

Апталар123456789101112131415Бақылау
түріД
Д
С
О
С
Д
Д
С
ОСД
Д
С
ОСД
Д
С
ОСД
Д
С
ОСД
Д
С
О
СД
Д
С
ОСД
Д
С
О
С
АБД
Д
С
О
СД
Д
С
О
СД
Д
С
О
СД
Д
С
О
СД
Д
С
О
СД
Д
С
О
СД
Д
С
О
С
АБ2Балдар3232323232323246
(270)37373737
373748
(540)

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть