Файл қосу


Мал патологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБУЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 ші деңгейлі СМЖ құжаты         |ПОӘК     |ПОӘК         |
|                     |       |042-18-23.1.04/    |
|                     |       |01-20__        |
| ПОӘК «Мал патологиясы» пәнінің оқытушыға|«___»______Ба|           |
|арналған оқу-әдістемелік кешені     |спа №1    |           |

               «Мал патологиясы»

        пәнінің 5В120200 -«Ветеринариялық санитария»,
              5В120100 -«Ветеринариялық медицина»

          мамандығы бойынша оқытушыға арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ                  Семей
                  20___  Алғы сөз

  1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


  Құрастырушы:  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің
  «Ветеринариялық санитария» кафедрасының профессоры Х.Жумабеков, доценті
  м.а. М.Нуркенова «_____» __________ 20__ ж.
  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:
  2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында


  Хаттама «  »         20__ ж. № 1


  Кафедра меңгерушісі                  Е.Омарбеков


  2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында


  Хаттама «    »         20__ ж. № 1


  ОӘБ төрайымы                 А.Тлеубаева
  3 БЕКІТІЛДІ:
  Униветситеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «   »        20__ ж. № 1


  ОӘК    ағасы                     Г.   Искакова
  4. Алғаш рет еңгізілген                 1 Мазмұны


  1. Қолдану аймағы
  2. Нормативтік нұсқаулар
  3. Жалпы жағдайлар
  4. Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
  5. Студенттердің өздік жұмысты орындауға арналған тақырыптар
  6. Пән бойынша оқу әдістемелік картасы
  7. Оқу әдістемелік әдебиеттерді қамтамасыз ету картасы
  8. Әдебиеттер

  1 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

  «Мал патологиясы» пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  кешені  5В120100-
«Ветеринариялық медицина»  және  5В120200-  «Ветеринариялық  санитария»
мамандығының 2, 3, 4 курс студенттерінің оқу барысында игерілетін пән.


  2 НОРМАТИВТЕР

  «Мал патологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу
үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады:

  -  051202-«Ветеринариялық  санитария»  және  051201-«Ветеринариялық
   медицина» мамандығының Типтік оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған.

  -  051202-«Ветеринариялық  санитария»  және  051201-«Ветеринариялық
   медицина» мамандығының мемлекеттік  жалпы  міндетті  білім  беру
   стандартына сәйкес дайындалған.

  - СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты

  - ДП 042-1.01-2013 «Оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»


  3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ

  1. Пәннің қысқаша сипаттамасы:
 Мал патологиясы пәні студенттерді осы пәннің мазмұнымен таныстырады, оның
актуальдылығымен және қажеттілігін, курс саясатын оқу барысында олар тиісті
практикалық-зертханалық тәжірибе алады.

3.2  Курстың мақсаты:
     Бұл курстың мақсаты студенттерді  тіршілік  кезіндегі  түрлі
себептерге байланысты болатын денедегі аутқулар, осыған орай туындайтын
патанатомиялық өзгерістерімен жан –жақты таныстырып, жалпы патологиялық
процестерге үлкен мән беру, сонымен қатар түрлі індетті  және инвазиялық
аурулардың патоморфологиясына ерекше назар  аудару. Аурудың материалдық
негізін анықтау.


  Мал патологиясының меңгеру үшін студенттер білуі керек:
   • Себебтердің, жағдайлардың және организм реактивтілігінің аурудың
    пайда болуындағы, дамуындағы және ақырындағы атқаратын ролі мен
    маңызын;
   • типтік патологиялық процестермен реакциялардың  себептері  мен
    механизмін, олардың  әртүрлі  аурулар  кезінде  организм  үшін
    көріністері мен мәнін;
   • патологияның басқа биологиялық және ветеринариялық пәндер мен
    байланысын;
   • патологиялық үрдістердің морфологиялық мәнін және басты-басты мал
    ауруларының морфологиялық көрінісін және патогенезін.

  3. Курстың міндеті:
   Мал патологиясының міндеті:  ауру  организмдердегі  функционалдық
өзгерістерді, яғни патологиялық процестердің дамуының жалпы заңдылықтарын
айқындап, аурудың пайда болуын және патогенезін зерттеу болып табылады.
Жалпы аурулардың, типтік патологиялық құбылыстардың, жеке  органдармен
жүйкелердің функционалдық бұзылуының себептерін  және  дамуының  жалпы
заңдылықтарын қарап зерттеу.

  4. Пәнді игерген студенттер істей біліуі керек:
    - клиникалық пәндерді оқығанда алған білімдерін емдік алдын алу
     қызметінде қолдануды;
    - жалпы патологияның сұрақтарын талдауды және қазіргі кездегі
     ветеринариядағы теориялық көз қарастарымен бағыттарды  дұрыс
     бағалауды;
    -  жануарларға  жасалатын  тәжірибелерді  жоспарлауды  және
     жүргізуді,алынған нәтижелерді өңдеуді және талдауды, патологияның
     клиникалық белгілерін зерттеу үшін тәжірибе мағынасын дұрыс
     түсінуді.
   игеру керек:
  - тыныс алудың пульстің жиілігімен сапасын, гемогловинді, фагоцитоз
   кезеңдерін, анемия  кезіндегі  эритроциттер  мен  лейкоциттердің,
   морфологиялық өзгеруін анықтауды.
  - мал өлексесін сойып зерттеуді, ауылшаруашылығы малдар ауруларына
   патологиялық морфологиялық диагноз қоюды, сойып зерттеу хаттамасын
   жазуды, қосымша зерттеулер жүргізу үшін патологиялық материалды алуды
   және зертханаға жіберуді.

3.5  Курстың   пререквизиттері;   жануарлар   морфологиясы   латын
терминологиясымен, жануарлар физиололиясы, жануарлар биохимиясы.
3.6    Курстың  постреквизиттері;    ветеринариялық  санитариялық
сараптау, ветеринарлық гигиена, санитарлық паразитология.
3.7 Оқу жоспарынан көшірме:
                                   1 кесте

|Курс                              |Семестр |
|1                               |2    |
|Дәрістер тақырыбы                       |     |
|Мал патологиясы -1                       |     |
|1 модуль                            |     |
|Жалпы патофизиология                      |     |
|Кіріспе. Патофизиологияның міндеттері мен мақсаты.       |1    |
|Патофизиологияның мазмұны. Басқа ғылымдармен байланысы және  |     |
|малдәрігерін оқытып дайындау ісіндегі орны.          |     |
|Жалпы нозология. Аурудың түрі, даму барысы, аурудың ақыры.   |1    |
|Жалпы этиология. Аурудың пайда болуында себеппен жағдайдың   |1    |
|маңызы. Ауруға деген монокаузалистік және кондиционалистік   |     |
|көзқарастың кемшіліктері. Этиологияға қазіргі кездегі көзқарас.|     |
|Себептері мен жағдайларына байланысты аурудың даму       |     |
|ерекшеліктері жөнінде түсініктеме беру.            |     |
|Патогенез туралы түсінік. Этиологиялық факторларлдың     |1    |
|патогенездегі маңызы                      |     |
|Типтік патологиялық процестер                 |     |
|Реактивтілік. Организімнің реактивтілік қасиеттерінің     |1    |
|патологияда маңызы. Реактивтілік және резистенттілік туралы  |     |
|түсінік. Иммунологиялық реактивтілік.             |     |
|Қабыну. Қабыну туралы түсінік, этиологиясы мен патогенезі.   |1    |
|Жеке патофизиология                      |     |
|Клеткалар мен ұлпалардың патофизиологиясы. Клеткалардың бүліну |1    |
|ерекшеліктері. Субклеткалық құрылымдардың зақымдануы.     |     |
|Гипербиотикалық және гипобиотикалық құбылыстар. Трансплантация.|     |
|Ісіктер.                            |     |
|Қан жүйесінің патофизилогиясы. Қан көлемінің өзгеруі. Гипер-  |1    |
|және гиповолемиялар. Қан құю және гемотрансфузиялық шок    |     |
|(есенгіреу). Анемиялар.                    |     |
|Қан айналысының патофизиологиясы. Жүрек қызметінің бұзылуына  |1    |
|байланысты патологиялар:- миокардит, эндокардит, перикардит.  |     |
|Қан тамырлары патологиясы. Гипертония. Гипотония. Шок. Коллапс.|     |
|Тыныс алаудың патофизиологиясы. Гипоксия.           |1    |
|Ас қорыту патофизилогиясы. Алдынғы қарындағы азық қорытудың  |1    |
|бұзылуы. Ішектегі ас қорытудың бұзылуы.            |     |
|Бауыр патофизиологиясы. Бауыр патологиясы кезіндегі      |1    |
|белоктардың, көмірсутектердің (углеводтардың) және майлардың  |     |
|алмасуының бұзылуы.                      |     |
|Бүйрек патофизилогиясы. Гипостенурия және изостенурия. Бүйрек |1    |
|тастарының пайда болуының этиологиясы мен патогенезі.     |     |
|Ішкі секреция бездері қызметінің (эндокриндік жүйенің) бұзылуы.|1    |
|Жүйке жүйесінің патофизиологиясы. Гиперкинездер, парездер,   |1    |
|салдану.                            |     |
|Мал патологиясы-2                       |     |
|2 модуль                            |     |
|Альтеративтік процесстер                    |     |
|Кіріспе                            |1    |
|Өлім. Танатогенез.                       |1    |
|Некроз                             |1    |
|Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.          |1    |
|Мезенхималық диспротеиноздар                  |1    |
|Майлану дистрофиялары                     |1    |
|Минералды диспротеиноздар                   |1    |
|Қабыну және қайта қалпына келу процесстер           |     |
|Бейімделу-еселеу процестері                  |1    |
|Регенерация                          |1    |
|Гипертрофия, гиперплазия                    |1    |
|Гемодинамиканың бұзылуы                    |1    |
|Тромбоз, эмболия,инфаркт                    |1    |
|Қабыну                             |1    |
|Қабынудың морфогенезі, жітелуі                 |1    |
|Ісіктер                            |1    |
|Мал патологиясы-3                       |     |
|3 модуль                            |     |
|Індетті және инвазиялық аурулар                |     |
|Індеттердің клиникалық-морфологиялық нышандары. Патогенезі.  |1    |
|Жіті бактериялық індеттер. Сібір жарасы            |1    |
|Пастереллез.                          |1    |
|Клостридиоздар.Қарасан.                    |1    |
|Секіртпе. Энтеротоксемия.                   |1    |
|Қылау. (Сальмонеллездер)                    |1    |
|Шошқа тілмесі.                         |1    |
|Вирусті індеттер. Шошқа обасы.                 |1    |
|Еткоректілер мен құстар обасы.                 |1    |
|Құтырық. Ауескі ауруы.                     |1    |
|Шешек, аусыл.                         |1    |
|Туберкулез                           |1    |
|Паратуберкулез, бруцеллез.                   |1    |
|Пироплазмоздар                         |1    |
|Гельминтоздар                         |1    |
|Зертханалық сабақтар                      |     |
|Мал патологиясы -1                       |     |
|1 модуль                            |     |
|Жалпы патофизиология                      |     |
|Патофизиологияның мазмұны мен міндеті.             |1    |
|Ауру туралы жалпы ілім                     |1    |
|Жалпы этиология, патогенез, зиянды факторлардың организмге   |1    |
|әсері.                             |     |
|Типтік патологиялық процестер                 |     |
|Реактивтілік және оның патологиядағы маңызы. Стресс,      |1    |
|иммунопатология, аллергия.                   |     |
|Қабыну. Қабынудың этиологиясы, патогенезі, жіктелуі.      |1    |
|Қызынба. Жылу алмасу.                     |1    |
|Жеке патофизиология                      |     |
|Жасушалармен ұлпалардың патофизиологиясы. Ісіктер.       |1    |
|Қан патофизиологиясы.Анемия, лейкоцитоз, лейкопения. Лейкоз.  |1    |
|Қан айналысының патофизиологиясы.               |1    |
|Тыныс алу патофизиологиясы.                  |1    |
|Ас қорыту патофизиологиясы                   |1    |
|Бауыр және бұйрек патофизиологиясы.              |1    |
|Ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы          |1    |
|Жұйке жұйесінің патофизиологиясы. Қимыл мен сезімталдықтын   |1    |
|бұзылуы. Невроздар: іздік реакциялар.             |     |
|Ас қорыту патофизиологиясы                   |1    |
|Мал патологиясы-2                       |     |
|2 модуль                            |     |
|Альтеративтік процесстер                    |     |
|Мал өлексесін сойып зерттеу. Сойысты хаттамалау.        |1    |
|Хаттаманы талдау.                       |1    |
|Некроздар. Олардың жіктелуі және морфогенезі.         |1    |
|Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.          |1    |
|Мезенхималық диспротеиноздар                  |1    |
|Майлану дистрофиялар                      |1    |
|Минеральды дистрофиялар. Гиостазбен конкременттер.       |1    |
|Қабыну және қайта қалпына келу процесстер           |     |
|Бейнелеу-еселеу процестері                   |1    |
|Регенерация. Оның тұрлері мен морфогенезі.           |1    |
|Гипертрофия. Гиперплазия.                   |1    |
|Гемодинамиканың бұзылуы. Веналық гиперемия.         |1    |
|Тромбоз, эмболия, инфркт.                   |1    |
|Қабыну. Морфогенезі. Жіктелуі.                 |1    |
|Жалқақты қабыну.                        |1    |
|Ісіктер. Этиологиясы. Жіктелуі. Морфогенезі.          |1    |
|Мал патологиясы-3                       |     |
|3 модуль                            |     |
|Індетті және инвазиялық аурулар                |     |
|Сібір жарасы.                         |1    |
|Пастереллез. Құстар холерасы.                 |1    |
|Қарасан.                            |1    |
|Брадзот (секіртпе). Энтеротоксемия.              |1    |
|Қылау (сальмонеллездер).                    |1    |
|Дизентерия. Колибактериоз.                   |1    |
|Шошқа тілмесі.                         |1    |
|Шошқа обасы.                          |1    |
|Еткоректілер мен құстар обасы                 |1    |
|Құтырық. Ауескі ауруы                     |1    |
|Аусыл, шешек.                         |1    |
|Туберкулез, паратуберкулез.                  |1    |
|Бруцеллез.                           |1    |
|Пироплазмоздар.                        |1    |
|Гельминтоздар. Фасциолез. Дикроцелиоз.             |1    |   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

5.1 Жалпы этиология, патогенез, зиянды факторлардың организмге әсері
5.2 Реактивтілік және оның патологиядағы маңызы. Стресс, иммунопатология,
аллергия.
5.3 Типтік патологиялық құбылыстар. Жергілікті қан айналысының бұзылуы. 5.4
Қабыну.Қызынба.
5.5 Қан мен қан айналысының патофизиологиясы
5.6 Тыныс патофизиологиясы. Гипоксия
5.6 Ас қорыту, бауыр, бұйрек патофизиологиясы
5.7 Жұйке, ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы

Мал патологысы-2
Жалпы патологияның мазмұны,ветеринарлық ғылым мен практикадағы маңызы. Оның
басқа пәндер мен байланысы
Өлу- кезеңдік процесс.
Жалпы патогенез
Типтік патологиялық процестер.
Зат алмасудың типтік бұзылу патологиясы.
Протеиндік дистрофиялар-диспротеиноздар.
Аралас протеиндік дистрофиялар.
Нуклеопротеидтер алмасуының бұзылуы.
Көмірсулар және майлар алмасуының бұзылуы.
Минералды дистрофиялар.
Гемодинамиканың бұзылуы.
Орын толтыру-бейімделу процестерінің морфологиялық көрінісі.
Қабыну. Оның биологиялық мәні.
Ісіктер.
Жүрек қан тамырлар аурулары.

Мал патологиясы-3

         Курстық және дипломдық жұмыстар (жобалар)

1.Сібір жарасы
2.Ірі қара қарасаны
3.Ірі қара туберкулезі
4.Шошқа тілмесі
5.Шошқа обасы
6.Ет қоректілер обасы
7.Ит құтырығы
8.Жегі
9.Колибактериоз
10.Секіртпе
11.Төлдер қылауы
12.Ірі қара Паратуберкулезі
13.Ауеска індеті
14.Ірі қара теляриозы
15.Жылқы пироплазмозы
16.Иттердің токсоплазмозы
17.Қойлардың дикроцелиозы
18.Қойлардың фасцилоллезы
19.Айналма
20.Шошқалардың лептоспирозы
21.Қойлардың листериозы
22.Ірі қара актиномикозы
23.Тауықтардың туберкулезі
24.Жылқылардың параскаридозы
25.Жылқылардың делафондиозы


   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Тақырыптар             |Плакаттар,  |Өзіндік   |Бақылау  |
|                  |зертханалық  |дайындалуға |түрі   |
|                  |стенд,    |арналған  |     |
|                  |       |сұрақтар  |     |
|Дәріс сабақ    |Зертханалық   |       |      |     |
|          |сабақ      |       |      |     |
|1         |2        |3       |4      |5     |
|Патофизиологияның |Патофизиологияны|Тақта, мел,  |Патофизиолог|Ауызша,  |
|мазмұны мен    |ң мазмұны мен  |плакаттар   |ияның    |жазбаша  |
|міндеті.      |міндеті.    |       |мазмұны мен |бақылау  |
|          |        |       |міндеті.  |жұмысы  |
|Ауру туралы жалпы |Ауру туралы   |Тақта, мел,  |Ауру туралы |Ауызша,  |
|ілім        |жалпы ілім   |плакаттар   |жалпы ілім |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Жалпы этиология  |Жалпы этиология,|Тақта, мел,  |Зиянды   |Ауызша,  |
|          |патогенез,   |плакаттар   |факторлардың|жазбаша  |
|          |зиянды     |       |организмге |бақылау  |
|          |факторлардың  |       |әсері.   |жұмысы  |
|          |организмге   |       |      |     |
|          |әсері.     |       |      |     |
|Жалны патогенез  |Реактивтілік  |Тақта, мел,  |Стресс,   |Ауызша,  |
|          |және оның    |плакаттар   |иммунопатоло|жазбаша  |
|          |патологиядағы  |       |гия,    |бақылау  |
|          |маңызы. Стресс, |       |аллергия.  |жұмысы  |
|          |иммунопатология,|       |      |     |
|          |аллергия.    |       |      |     |
|Перифериялық қан  |Перифериялық қан|Тақта, мел,  |Домбығу.  |Ауызша,  |
|айналысының    |айналысының   |плакаттар   |Жіктелуі,  |жазбаша  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|       |патогенезі. |бақылау  |
|          |. Домбығу.   |       |      |жұмысы  |
|Қабыну. Қабынудың |Қабыну.     |Тақта, мел,  |Қабыну.   |Ауызша,  |
|этиологиясы,    |Қабынудың    |плакаттар   |Альтеративті|жазбаша  |
|патогенезі,    |этиологиясы,  |       |және    |бақылау  |
|жіктелуі.     |патогенезі,   |       |пролифератив|жұмысы  |
|          |жіктелуі.    |       |ті     |     |
|          |        |       |қабынулар. |     |
|Қызынба. Жылу   |Қызынба. Жылу  |Тақта, мел,  |Қызынба.  |Ауызша,  |
|алмасу.      |алмасу.     |плакаттар   |Жылу алмасу.|жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Жасушалар мен   |Жасушалармен  |Тақта, мел,  |Гипербиотика|Ауызша,  |
|ұлпалардың     |ұлпалардың   |плакаттар   |лық     |жазбаша  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|       |құбылыстар |бақылау  |
|Ісіктер.      |. Ісіктер.   |       |      |жұмысы  |
|Қан        |Қан       |Тақта, мел,  |Қан     |Ауызша,  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|плакаттар   |патофизиолог|жазбаша  |
|Анемия, лейкоцитоз,|.Анемия,    |       |иясы.    |бақылау  |
|лейкопения. Лейкоз.|лейкоцитоз,   |       |Анемия,   |жұмысы  |
|          |лейкопения.   |       |лейкоцитоз, |     |
|          |Лейкоз.     |       |лейкопения. |     |
|          |        |       |Лейкоз   |     |
|Қан айналысының  |Қан айналысының |Тақта, мел,  |Қан     |Ауызша,  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|плакаттар   |тамырлары  |жазбаша  |
|          |.        |       |патологиясы |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Тыныс алу     |Тыныс алу    |Тақта, мел,  |Демікпелерді|Ауызша,  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|плакаттар   |ң жіктелуі. |жазбаша  |
|          |.        |       |Периодикалық|бақылау  |
|          |        |       |тыныс    |жұмысы  |
|          |        |       |типтері   |     |
|Ас қорыту     |Ас қорыту    |Тақта, мел,  |Ас қорыту  |Ауызша,  |
|патофизиологиясы  |патофизиологиясы|плакаттар   |жүйесі   |жазбаша  |
|          |        |       |қызметінің |бақылау  |
|          |        |       |бұзылуының |жұмысы  |
|          |        |       |жалпы    |     |
|          |        |       |механизмдері|     |
|          |        |       |мен     |     |
|          |        |       |себептерін |     |
|          |        |       |қарау.   |     |
|Бауыр және бұйрек |Бауыр және   |Тақта, мел,  |Бүйрек   |Ауызша,  |
|патофизиологиясы. |бұйрек     |плакаттар   |қызметінің |жазбаша  |
|          |патофизиологиясы|       |бұзылу   |бақылау  |
|          |.        |       |механиздерін|жұмысы  |
|          |        |       |қарау.   |     |
|Ішкі секрециялық  |Ішкі секрециялық|Тақта, мел,  |Гипофиздің |Ауызша,  |
|бездерінің     |бездерінің   |плакаттар   |патофизиолог|жазбаша  |
|патофизиологиясы  |патофизиологиясы|       |иясы.    |бақылау  |
|          |        |       |Гипофиздің |жұмысы  |
|          |        |       |алдынғі   |     |
|          |        |       |бөлігінің  |     |
|          |        |       |гипер- және |     |
|          |        |       |гипофункцияс|     |
|          |        |       |ы      |     |
|Жұйке жұйесінің  |Жұйке жұйесінің |Тақта, мел,  |Гиперкинез, |Ауызша,  |
|патофизиологиясы. |патофизиологиясы|плакаттар   |парез,   |жазбаша  |
|Қимыл мен     |. Қимыл мен   |       |паралич.  |бақылау  |
|сезімталдықтын   |сезімталдықтын |       |Эмоцияның  |жұмысы  |
|бұзылуы. Невроздар.|бұзылуы.    |       |бұзылуы.  |     |
|          |Невроздар.   |       |      |     |
|Кіріспе      |Мал өлексесін  |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|          |сойып зерттеу. |плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |Сойысты     |       |      |бақылау  |
|          |хаттамалау.   |       |      |жұмысы  |
|Өлім. Танатогенез. |Хаттаманы    |Тақта, мел,  |Өлімнің   |Ауызша,  |
|          |талдау.     |плакаттар   |белгілері. |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Некроз       |Некроздар.   |Тақта, мел,  |Нкроздың  |Ауызша,  |
|          |Олардың жіктелуі|плакаттар   |этиологиясы |жазбаша  |
|          |және      |       |      |бақылау  |
|          |морфогенезі.  |       |      |жұмысы  |
|Дистрофиялар.   |Дистрофиялар.  |Тақта, мел,  |Көмірсутегі |Ауызша,  |
|Паренхималық    |Паренхималық  |плакаттар   |алмасуының |жазбаша  |
|диспротеиноздар.  |диспротеиноздар.|       |бұзылуы.  |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Мезенхималық    |Мезенхималық  |Тақта, мел,  |Мезенхималық|Ауызша,  |
|диспротеиноздар.  |диспротеиноздар |плакаттар   |диспротеиноз|жазбаша  |
|          |        |       |дардың   |бақылау  |
|          |        |       |жіктелуі.  |жұмысы  |
|Майлану      |Майлану     |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|дистрофиялары.   |дистрофиялар  |плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Минералды     |Минеральды   |Тақта, мел,  |Тастардың  |Ауызша,  |
|диспротеиноздар.  |дистрофиялар.  |плакаттар   |пайда болуы.|жазбаша  |
|          |Гиостазбен   |       |      |бақылау  |
|          |конкременттер. |       |      |жұмысы  |
|Бейімделу-еселеу  |Бейнелеу-еселеу |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|процестері     |процестері   |плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Регенерация    |Регенерация.  |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|          |Оның тұрлері мен|плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |морфогенезі.  |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Гипертрофия,    |Гипертрофия.  |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|гиперплазия    |Гиперплазия.  |плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Гемодинамиканың  |Гемодинамиканың |Тақта, мел,  |      |Ауызша,  |
|бұзылуы      |бұзылуы.    |плакаттар   |      |жазбаша  |
|          |Веналық     |       |      |бақылау  |
|          |гиперемия.   |       |      |жұмысы  |
|Тромбоз,      |Тромбоз,    |Тақта, мел,  |Шеткі қан  |Ауызша,  |
|эмболия,инфаркт  |эмболия, инфркт.|плакаттар   |айналысының |жазбаша  |
|          |        |       |бұзылуының |бақылау  |
|          |        |       |жіктелуі.  |жұмысы  |
|Қабыну       |Қабыну.     |Тақта, мел,  |Қабынудың  |Ауызша,  |
|          |Морфогенезі.  |плакаттар   |этиологиясы |жазбаша  |
|          |Жіктелуі.    |       |мен     |бақылау  |
|          |        |       |морфогенезі |жұмысы  |
|Қабынудың     |Жалқақты қабыну.|Тақта, мел,  |Альтеративті|Ауызша,  |
|морфогенезі,    |        |плакаттар   |процестер  |жазбаша  |
|жітелуі      |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Ісіктер      |Ісіктер.    |Тақта, мел,  |Гипобиотикал|Ауызша,  |
|          |Этиологиясы.  |плакаттар   |ық,     |жазбаша  |
|          |Жіктелуі.    |       |гипербиотика|бақылау  |
|          |Морфогенезі.  |       |лық     |жұмысы  |
|          |        |       |құбылыстар |     |
|Індеттердің    |Сібір жарасы.  |Тақта, мел,  |Этиологиясы,|Ауызша,  |
|клиникалық-морфолог|        |плакаттар   |патогенезі |жазбаша  |
|иялық нышандары.  |        |       |      |бақылау  |
|Патогенезі.    |        |       |      |жұмысы  |
|Жіті бактериялық  |Пастереллез.  |Тақта, мел,  |Жіті    |Ауызша,  |
|індеттер. Сібір  |Құстар холерасы.|плакаттар   |бактериялық |жазбаша  |
|жарасы.      |        |       |індеттерінің|бақылау  |
|          |        |       |сипаттамасы |жұмысы  |
|Пастереллез.    |Қарасан.    |Тақта, мел,  |Пастереллез.|Ауызша,  |
|          |        |плакаттар   |Этиолгися. |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Клостридиоздар.  |Брадзот     |Тақта, мел,  |Клостридиозд|Ауызша,  |
|Қарасан.      |(секіртпе).   |плакаттар   |ар. Қарасан.|жазбаша  |
|          |Энтеротоксемия. |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Секіртпе.     |Қылау      |Тақта, мел,  |Секіртпе.  |Ауызша,  |
|Энтеротоксемия.  |(сальмонеллездер|плакаттар   |Энтеротоксем|жазбаша  |
|          |).       |       |ия.     |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Қылау.       |Дизентерия.   |Тақта, мел,  |Қылау.   |Ауызша,  |
|(Сальмонеллездер) |Колибактериоз. |плакаттар   |(Сальмонелле|жазбаша  |
|          |        |       |здер)    |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Шошқа тілмесі.   |Шошқа тілмесі. |Тақта, мел,  |Шошқа    |Ауызша,  |
|          |        |плакаттар   |тілмесі.  |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Вирусті індеттер. |Шошқа обасы.  |Тақта, мел,  |Вирусті   |Ауызша,  |
|Шошқа обасы.    |        |плакаттар   |індеттер.  |жазбаша  |
|          |        |       |Шошқа обасы.|бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Еткоректілер мен  |Еткоректілер мен|Тақта, мел,  |Обаның жалпы|Ауызша,  |
|құстар обасы.   |құстар обасы  |плакаттар   |сипаттамасы |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Құтырық. Ауескі  |Құтырық. Ауескі |Тақта, мел,  |Құтырық.  |Ауызша,  |
|ауруы.       |ауруы      |плакаттар   |Ауескі   |жазбаша  |
|          |        |       |ауруы.   |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Шешек, аусыл.   |Аусыл, шешек.  |Тақта, мел,  |Шешек,   |Ауызша,  |
|          |        |плакаттар   |аусыл.   |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Туберкулез     |Туберкулез,   |Тақта, мел,  |Туберкулезбе|Ауызша,  |
|          |паратуберкулез. |плакаттар   |н құресу  |жазбаша  |
|          |        |       |шаралары.  |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Паратуберкулез,  |Бруцеллез.   |Тақта, мел,  |Паратуберкул|Ауызша,  |
|бруцеллез.     |        |плакаттар   |ез,     |жазбаша  |
|          |        |       |бруцеллез. |бақылау  |
|          |        |       |Алдын алу  |жұмысы  |
|          |        |       |шаралары.  |     |
|Пироплазмоздар   |Пироплазмоздар. |Тақта, мел,  |Пироплазмозд|Ауызша,  |
|          |        |плакаттар   |ар     |жазбаша  |
|          |        |       |      |бақылау  |
|          |        |       |      |жұмысы  |
|Гельминтоздар   |Гельминтоздар. |Тақта, мел,  |Гельминтозда|Ауызша,  |
|          |Фасциолез.   |плакаттар   |р      |жазбаша  |
|          |Дикроцелиоз.  |       |этиологиясы |бақылау  |
|          |        |       |мен     |жұмысы  |
|          |        |       |патогенезі |     |


   7 ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

4-кесте.
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік    |Саны   |Студент  |Қамтамасыз етілу |
|нұсқаулар аталуы         |     |саны   |%         |
|1                 |2    |3     |4         |
|Кожабеков З.К., Отенов А.М.    |12    |20    |50        |
|Малдың патологиялық физилогиясы. |     |     |         |
|Оқулық, Алматы. «Ана тілі», 1992 |     |     |         |
|Қожабеков З.К. Мал аурулары.   |5    |20    |20        |
|Аматы, Қайнар,1989.-384 б.    |     |     |         |
|Жаров А.В., Налетов Н.А.,     |250   |40    |100        |
|Стрельников А.П. и др. Вскрытие и |     |     |         |
|патологоанатомическая диагностика|     |     |         |
|болезней с/х животных. М.,    |     |     |         |
|Колос,1982.            |     |     |         |
|Жаров А.В. Патологическая анатомия|220   |40    |100        |
|с/х животных М., 2001 .      |     |     |         |
|Жаров А.В. Судебная ветеринарная |130   |40    |100        |
|медицина М.,2001.         |     |     |         |
|Қаракөбенов. Соттық медициналық  |33    |25    |100        |
|сараптама. Алматы 1998ж.     |     |     |         |
|Подред.акад.В.П.Шишкова и     |340   |40    |100        |
|Н.А.Налетова. Патологическая   |     |     |         |
|анатомия с/х животных. М., Колос |     |     |         |
|1980.               |     |     |         |
|Шишков В.П., Жаров А.В. Практикум |41    |40    |100        |
|по патологической анатомии С/х  |     |     |         |
|животных. М., Агропромиздат, 1989.|     |     |         |
|Ығылманұлы Малдың жалпы      |33    |31    |98        |
|патологиялық анатомиясы.  Алматы,|     |     |         |
|Агроуниверситет 1997.       |     |     |         |
|Жумабеков Х.С.          |50    |40    |100        |
|Патологоанатомическая диагностика |     |     |         |
|инвазионных            |     |     |         |
|болезней домашных животных и птиц.|     |     |         |
|Алматы, 2001 .          |     |     |         |
|Керимбаев Е.Б. Физиология    |70    |40    |100        |
|терминдерінің орысша-қазақша   |     |     |         |
|түсіндірме сөздігі. Алматы. 1991.|     |     |         |


8   Әдебиеттер

8.1.   Негізгі әдебиеттер;

8.1.1 Кожабеков З.К., Отенов А.М. Малдың патологиялық физилогиясы.
     Оқулық, Алматы. «Ана тілі», 1992ж. 285б.
8.1.2 Қожабеков З.К. Мал аурулары. Алматы, Қайнар,1989ж. 384 б.
8.1.3 Патологическая физиология сельско-хозяйственных животных.
     С.И.Лютинский . М., 2002.-496с
8.1.4 Практикум по патологической физиологии с/х животных.
     С.И.Лютинский и В.С.Степин
8.1.5 Жаров А.В., Налетов Н.А., Стрельников А.П. и др. Вскрытие и
     патологоанатомическая диагностика болезней с/х животных.
     М., Колос,1982.
8.1.6 Жаров А:В. Патологическая анатомия с/х животных М.,2001 .
8.1.7 Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина М.,2001.
8.1.8 Қаракөбенов Н.Н. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.
8.1.9 КокуричевП.И. , Добин М.А. Основый судебно –ветеринарной
     экспертизы. М.Колос 1977.
8.1.10 Подред.акад.В.П.Шишкова и Н.А.Налетова. Патологическая анатомия с/х
животных. М.,Колос 1980.
8.1.11Шишков В.П., Жаров А.В. Практикум по патологической анатомии С/х
животных. М., Агропромиздат, 1989.
8.1.12 Уголовно – процессуалный кодекс законов РК.
8.1.13 Ығылманұлы . Малдың жалпы патологиялық анатомиясы.
     Алматы, Агроуниверситет 1997.
8.1.14 Жумабеков Х.С. Патологоанатомическая диагностика инвазионных
     болезней домашных животных и птиц. Алматы, 2001 .

8.2.   Қосымша әдебиеттер;
8.2.1 Керимбаев Е.Б. Физиология терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме
     сөздігі. Алматы. 1991 жыл.
Пәндер