Файл қосу


Хорды дирижерлау пәнінен оқуҚазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгiШәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетi | |
|ПОӘК                |№ 1 баспа  |            |
|«Хорды дирижерлау» пәнінен оқу   |28.08.2013 |ПОӘК          |
|жұмыс бағдарламасы         |      |042-14.4.01.20.14/01-20|
|                  |      |13           |
             «Хорды дирижерлау » пәнінен

              ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


             5В010600 Музыкалық білім


                мамандығы үшiн
         Оқытушыларға арналған «Хорды дирижерлау»
                  пәнінен
              оқу жұмыс бағдарламасы

                  Семей
                  2013
Алғы сөз  1  Құрастырған Бодауова Б.К. Шәкәрiм атындағы Семей  Мемлекеттiк
университетiнiң «Музыкалық білім» кафедрасының аға оқытушысы
                         «28» «08»2013 ж.


  2 Талқыланды
  2.1 Шәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетiнiң «Музыкалық
білім» кафедрасында
  Хаттама   «29» «08» 2013 жыл, № 1.


  Кафедра жетекшiсi ___________ Б.К.Бодауова


  2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде
  Хаттама «05» «09» 2013 жыл, № 1.


  Төрағасы ______________ Т.Ш.Ахметова


  3 Бекiтiлдi
  Университеттiң оқу-әдiстемелiк кеңесiнiң мәжiлiсiнде мақұлданды
  Хаттама «18» «09» 2013 жыл, № 1.


  ОӘК төрағасы _____________ Искакова Г.К.


Мазмұны1. Қолданылу саласы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ережелері

4. Оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасының құрылымы   мен

   мазмұны

5. Студенттердің өздік жұмыстың тақырыбының тізімі

6. Пәнінен оқу - әдістемелік картасы

7. Әдебиетпен оқу - әдістемелік қамтамасыз ету картасы  1. Қолданылу саласы

  Дирижерлау (хор баскару) өнері басқа музыкалық-орындаушылык, өнері
сияқты дирижердың хормен немесе оркестрдің "аспабымен" үнемі қарым-қатынас
жасауы арқылы, яғни жетекшінің хормен (оркестрмен) тікелей жұмыс жасау
процесінің барысында дамиды және қалыптасады. Хор өнерінің де өзіне тән
ерекшеліктері бар. Ол — сөз өнері, музыка, орындаушылық,  шеберлік,
көркемдік бейнелеу, сахна т.б. онердің тәсілдері бойына жинаған синтездік
өнер.


  2. Нормативтік сілтемелер

Берілген оқу жұмыс бағдарламасы  мынадай  құжаттардың  талаптары  мен
нұсқаулығының негізіңде әзірленді:

- ГОСО РК от 10.04.2012 г № 158.

ҚР ИСО СТ 9001:2008 «Сапа менеджмент жүйесі. Талаптары».

СТИ 154-06-2005 СМПИ  Стандарты.  Мәтінді  құжаттардың  безендірілуіне
қойылатын жалпы талаптар.

Оқу процесін кредиттік  технология  бойынша  ұйымдастырудың  ережелері
(22.11.2008ж. бұйрық №566 .)


  3. Жалпы ережелері
  Музыкалық білім беру жолында хормен орындаушылық өнері, жастарды,
оқушыларды музыкаға тәрбиелеудей бөлінбейтін бір сала болып табылады. Хор
өнері біріккен ұжымдық топтың қорытындысы іспетті адамдардың бір-бірімен
ынтымақтастығы, бірлігі, ұйымшылдық қасиеттерін көрсететін және өзінің
тобын баска топтармен салыстырып багалай білушілік, лидерлік ықпалды
атқару, тағы басқа да қасиеттерді қамтиды. Хор өнері теориялық білім
берумен қатар факулътеттегі басқа да негізгі пәндермен: хор класы, хорды
дирижерлау (дирижирование), музыкалық сауат, сольфеджио сабақтарын саналы
турде меңгеруге көмектеседі.
  Оркестрмен немесе хормен қарым-қатынас жасау ерекшелігі дирижердан
коптеген қасиеттерді талап етеді: көпшілік орындаушылар тобымен жетекшілік
ете білу, топпен шығармашылык, қарым-қатынас құра білу, хорды мінсіз таза
тыңдай білу жіне орындалу процесін дұрыс сезіну, озінің талаптарын және
ұсыныстарын ыкшамды және анық тұжырымдап айта білу; дайындык, кезенің дұрыс
жоспарлай білу және барлық оның қатысушыларының уақьггы мен кушін үнемдеп
жұмсай білу, дайындықты ұйымдастыру, (нота) музыкалык,  материалдарын
дайындау және т.б.
  Ең  басты  мақсат  -  дирижерлык  дайындықтың  мүмкін  болғанынша
мүмкіндіктерін ашу. Музыкалык, қабіліттерін дамыту  жәнә  қол  қимылы
коріністері арқылы дирижердың сана сезімінде орныққан музыкалық ойларды әрі
қарай дамыта тусу.
1. Курстың қысқыша мазмұны: ән мұғалімін эстетикалық тұрғыда тәрбиелеу:
  студенттерді сабақта да, сабақтан тыс жұмыстарды оқушылармен вокал – хор
  жұмыстарын жүргізе отырып, оларды ұйымдастыра білуге баулу.
2.  Дирижерлау  пәнінің  мақсаты:  Дирижерлык   дайындықтың   мүмкін
  болғанынша мүмкіндіктерін ашу. Музыкалык, қабіліттерін дамыту жәнә қол
  қимылы коріністері арқылы дирижердың сана сезімінде орныққан музыкалық
  ойларды әрі қарай дамыта тусу. Осы курсты жүргізгенде оқу негізі тарихи –
  теориялық, музыка орындаушылық, психология – педагогикалық циклындағы
  пәндердің,  музыкалық  білім  тарихымен  теориясы  курсынан  алған
  білімдерінде, іскерліктеріне және дағдыларына сүйенеді. музыкалық оймен
  артистік және музыкалық есте сақтау, ырғақты сезіну, музыкалық есту
  қабілетіне жол ашады.
3.3 Пәнінің негізгі міндеттері:
Студенттердің вокалды-хор жүргізу дағдыларының қалпын, хор шығармаларының
құрылым ерекшеліктерін, хор партияларының  байланысын  (аккордтар  мен
жекеәндер, хор партитурасының фортепианода ойналуы, дирижерлық техника, сөз
бен әуеннің үйлесіп айтылуы) сабақта және кластан тыс жұмыста балалар
хорымен жұмыс істеу үшін репертуар жирау және иаңдай білуге үйретеді.
Студенттердің хор коллективімен жұмыс жүргізу кезеңінде кәсіби деңгейде
жетілген маман даярлау, дирижерлау техникасын жетік меңгеру, хорға арналған
репертуарды талдау және жаттау, оны хорға лайықтап өңдеу, дирижерлық
тәсілдерді меңгеру мақсаттары қарастырылған. Барлық музыкалық өлшемдермен
танысып, схемаларды көрсете білу.
   Дирижерлау курсы жекеше үйрету түрінде оқытылады. Педагогитың осы
үлгіде, сабақ өткізуі оның кәсіби деңгейінің өсуі мен әрбір жеке студенттің
қабілетін мызыкалық эстетикалық және өзіндік ерекшелігін байқауына жол
ашады.

 - 3.4 Пәнді оқу барысында студентің міндеттері:
 - фортепиано аспабында музыкалық шығармаларды ойнау;
 - хор партияларын орындау (сольфеджиолау, вокалды орындау, әннің сөзімен
  орындау және тактілеу);
 - музыкалық талдау, дирижерлық қимылдарды жітік меңгеру, өлшемдерге көңіл
  бөлу, техникалық жаттығулар жүргізу;
 - сүйемелсіз (а сарреllа) орындалатын шағармаларды дирижерлау, әр дауысын
  көрсету, айту, көркемдік орындалуына қол жеткізу;
 - сүйемелмен орындалатын шығармаларға талдау жасау әр қол қимылының нақты
  көрсетілуін қадағалау;
 - мектеп шығармасын –өздік меңгеру, аспапта ойнау. Бір қолмен дирижердау;
 - хорға арналған шығармаларды қағаз бетінен оқу (ЧХП) орындаушылық және
  вокалды – хор талдаулар.
Оқу жоспарынан үзінді:

|Курс |Семестр|Кредитт|Жеке |ОСӨЖ  |СӨЖ  |Барл    |Бақылау түрі   |
|   |    |ер   |сабақ |    |   |ығы     |         |
|4  |1   |1   |15  |7,5   |22,5 |45     |Емтихан.     |
|   |2   |1   |15  |7,5   |22,5 |45     |Емтихан.     |

1.3.Пререквизиттер:
   Музыка теориясы, Сольфеджио, Хор, Негізгі аспап. Пән  меңгеруге
көмектесетін білім және дағдылар жиыны: студенттерге фортепиано аспабында
хор шығармаларын ойнай білу, хор туралы толық мағлұмат беріп, жеке хормен
жұмыс істеу барысында теориялық көмек ретінде, сондай – ақ хормен жұмыс
істеу әдістерін игеру, музыкалық талдау, хор шығармасының әр дауысын айта
білу, оны дирижерлай білу, қағаз бетінен (ЧХП) айта білу,  шығармаларды
саналы, әрі кәсіптік деңгейде, көркем орындау дағдыларын дарыту, хор
ұжымымен жұмыс істеуге қажетті есту қабілетін, вокалды- хор дағыларын
дамыту сияқты аса қажетті әдіс-тәсілдерді үйретеді.
1.4. Постреквизиттер:
     Музыкалық аспап, Хор сыныбы, Хортану, Сольфеджио, Хор
шығармаларын өңдеу, Мектеп хорын ұйымдастыру, Вокал сыныбы.

1.5.Қысқаша сипаттамасы: Пән мақсаты – болашақ музыка мұғаліміне
мамандығына кәсіби қажетті, педагог - музыкант дайындауға бағытталған оқу
пәндері циклындағы негізгі пән. Осы курсты жүргізгенде оқу негізі,
психология – педагогикалық циклындағы пәндердің, музыкалық білім тарихымен
теориясы курсынан алған білімдерінде, іскерліктеріне және дағдыларына
сүйенеді. Студенттер хортану пәнінде музыкалық қабілеттерін (есту, есте
сақтау, сезім, ықыластығы) жетілдіреді, музыкалық танымын кеңейтеді, дұрыс
тыныс алуға дыбыс түзеуге, дикцияға, әуен бояуына, а сарреllалық
шығармалардың құрылымын және орындалу әдістерін үйренеді.2. Пәннің оқу - әдістемелік комплексінің тізімі және мазмұны:
2.1. Курстың тақырыптық жоспары
Барлығы (2 кредит) 90 сағат

|р/с |Тақырып                    |Жекеше  |ОБ   |СӨЖ  |
|   |                       |сабақ  |СӨЖ  |   |
|1.  |Дирижерлау пәніне кіріспе           |1    |0,5  |2   |
|2.  |Дирижердың қол аппаратын қою.         |1    |0,5  |2   |
|3.  |Қол қимылдарына арналған жаттығулар.     |1    |0,5  |2   |
|4.  |Дирижерлық қимылдардың негізгі принциптері.  |1    |0,5  |2   |
|5.  |Дирижердың негізгі позициясы.Дирижерлау    |1    |0,5  |2   |
|   |техникасына түсініктеме. Оң және сол қол   |     |    |   |
|   |кимылдары.                  |     |    |   |
|6.7. |Дирижерлық орындаушылықтың алғашқы үш     |2    |1   |2   |
|   |элементі.                   |     |    |   |
|8.9. |Музыкалық өлшемдер: 3/4; 4/4.Схемалар.    |2    |1   |2   |
|10. |Штрихтарды көрсету заңдылығы         |2    |1   |2   |
|11. |                       |     |    |   |
|12. |Амплитудалық қимылдың ауықымына сай      |2    |1   |2   |
|13. |динамикалық белгілерін көрсету        |     |    |   |
|14. |2 дауысқа арналған хор шығармасын ф/п    |1    |0,5  |2   |
|   |аспабында орындау               |     |    |   |
|15. |Сүйемелмен орындалатын мектеп әніне      |1    |0,5  |2,5  |
|   |дирижерлау.                  |     |    |   |
|Барлығы:                      |15    |7,5  |22,5 |
|р/с |Тақырып                    |Жекеше  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|   |                       |сабақ  |    |   |
|1.  |Хор партияларын нотасымен оқу және есту    |1    |0,5  |2   |
|   |қабілетін дамыту жұмыстарын жалғастыру    |     |    |   |
|2.3. |Күрделі және көп дауысты хорларға түсініктеме.|2    |1   |2   |
|   |Шығармамен танысу.              |     |    |   |
|4.5 |Аспапта хор партитурасымен жұмыс       |2    |1   |2   |
|6.7. |Жеке партиясын сөзімен , сольфеджиомен айту. |2    |1   |2   |
|8.9. |Сүйемелмен орындалатын хор шығармасымен    |2    |1   |2   |
|   |танысу. Поэтикалық сөз текстімен жұмыс    |     |    |   |
|10. |Нюанстық ерекшеліктер.            |1    |0,5  |2   |
|11. |Хор партияларының орналасуын көрсету.     |1    |0,5  |2   |
|   |Шығарманы толық дирижерлау.          |     |    |   |
|12. |Орташа және орташа жылдам темпінде 3/4, 4/4  |2    |1   |2   |
|13. |өлшемдерін көрсету              |     |    |   |
|14. |Орташа екпінде, жылдам екпінде 2/4 өлшемінің |2    |1   |2,5  |
|15. |схемасымен танысып дирижерлау         |     |    |   |
|Барлығы:                      |15    |7,5  |22,5 |

2.2 Жекеше сабақтың жоспары:
1 семестр
Жеке сабақ № 1
Хорды дирижерлау пәніне кіріспе.
  1. Кіріспе бөлім.
  2. Дирижерлау пәнінің мақсаты мен міндеттері
Жеке сабақ № 2
Дирижердың қол аппаратын қою.
  1. Дирижерлық аппараттың құрылымы
Жеке сабақ № 3
Қол қимылдарына арналған жаттығулар.
  1. Жаттығулар
  2. Оң және сол қол кимылдары.
Жеке сабақ № 4
   Дирижерлық қимылдардың негізгі принциптері
          1. еркіндік, графикалық айқындығы
          2. қимылдың ықпалдылығы, көркем мағналығы


Жеке сабақ № 5
Дирижердың негізгі позициясы.(тұру қалпы, аяғы, қолы,бас,иық, шынтақ,ұсақ
саусақтары)
   1.Дирижерлау техникасына түсініктеме.
   2. Қол координациясы.

Жеке сабақ № 6,7
Дирижерлық орындаушылықтың алғашқы үш элементі.
  1. «Көніл аудару», «тыныс алу», «түсу», « дыбыстың аяқталу кезеңі»
  2. «Кіріспе қимылын дайындау». Ауфтакт, оның түрлері.
  3. Әуеннің басталу және аяқталу белгілері.


Жеке сабақ № 8,9
Музыкалық өлшемдер: 3/4; 4/4.Схемалар.
  1. Дирижерлық схемалармен танысу.
  2. Өлшемнің әр бөлігіне бітіруге дағдылану.
Жеке сабақ № 10,11
Штрихтарды көрсету заңдылығы
  1. Legato, non legato, marcato.
  2. Cызықтың игіштігі жұмсақтық нүктеге түсу және staccato
Жеке сабақ № 12,13
Амплитудалық қимылдың ауықымына сай динамикалық белгілерін көрсету
  1. Қол қимылындағы ескерту белгілері.
  2. Шығармадағы динамикалық белгілермен жұмыс.
  3. Шығармалардың нюанстық бөлімін ауызша түсіндіріп, оны орындау
   барысында сақтау.
Жеке сабақ № 14
2 дауысқа арналған хор шығармасын ф/п аспабында орындау
  1. Аспапта хор шығармасын ойнау.
  2. А капеллалық шығарманың партияларын айту,жаттау
Жеке сабақ № 15
Сүйемелмен орындалатын мектеп әніне дирижерлау.
  1. 1-2 сыныпқа арналған мектеп әнін өз сүйемелдеуінде орындау
2 семестр
Жеке сабақ № 1
Хор партияларын нотасымен оқу және есту қабілетін дамыту жұмыстарын
жалғастыру
  1. Хормен жұмыс істеу әдістерін қабылдауға жағдай туғызу.

Жеке сабақ № 2,3
Күрделі және көп дауысты хорларға түсініктеме. Шығармамен танысу.
  1. Жаттығуларды күрделендіру.
  2. Хор партияларын үйрену
  3. Партитура ұғымына түсініктеме


Жеке сабақ № 4,5
Аспапта хор партитурасымен жұмыс
1. Партитураны жаттау, есте сақтау.
1. Партитурадағы үзіліс, стаккато, синкопалық ырғақтармен жұмыс.
2. Шығарманы жатқа орындау.
Жеке сабақ № 6,7
Жеке партиясын сөзімен , сольфеджиомен айту.
  1. Шығармадағы дикциямен жұмыс.
  2. Шығармадағы қазақ әріптерімен жұмыс.
  3. Сөйлем соңындағы дауысты, дауыссыз дыбыстармен жұмыс. Әр партиямен
   жеке жұмыс жүргізу.

Жеке сабақ № 8,9
Поэтикалық сөз текстімен жұмыс
  1. Музыкалық көркем бейненің ашылуымен жұмыс.
   2. Шығарманы көркем орындау әдістері.
   3. Поэтикалық сөз текстімен музыкалық ырғаққа сәйкес келуі

Жеке сабақ № 10
 Нюанстық ерекшеліктер. Хор шығармасын дирижерлау
  1. Шығармадағы динамикалық белгілермен жұмыс.
  2. Шығарманың көркемдік бейнесін ашу.
  3. Дыбыс шағарудың сапалылығы.
Жеке сабақ № 11
Хор партияларының орналасуын көрсету. Шығарманы толық дирижерлау.
  1. Хор шығармасын дирижерлау
  2. Шығарманы жатқа орындау.
  3. Шығармашылықпен жұмыс.
Жеке сабақ № 12,13
Орташа және орташа жылдам темпінде 3/4, 4/4 өлшемдерін көрсету
   1.Сүйемелмен орындалатын хор шығармасымен танысу.
   2. Хор партияларын айту, партитурадағы көлденең орналасқан әуен
тақырыбын орындау.
Жеке сабақ № 14,15
Орташа екпінде, жылдам екпінде 2/4 өлшемінің схемасымен танысып дирижерлау

Мұғалімнің жол көрсету аясында атқарылатын студенттердің өздік жұмыстарының
сабақ жоспары. (ОСӨЖ)

|Тақырып      |Тапсырманың мақсаты |Әдебиетте|Баллдар |Жұмыстың |Бақылау |
|          |мен мазмұны     |р    |    |өткізілу |түрі   |
|          |          |     |    |мерзімі  |     |
|Дирижерлауға    |Оң және сол қол   |(1,2)  |3    |1 жұма  |Тәжір.  |
|арналған      |кимылдарының бекіту|     |    |     |көрсету |
|жаттығуларды    |және меңгеру    |     |    |     |     |
|қайталау.     |          |     |    |     |     |
|Партияларды аспапта|Студентке өз бетінше|(3,5)  |3    |2 жұма  |Тәжір.  |
|ойнап, айту.    |жұмыс жасай білуге |     |    |     |көрсету |
|          |бағыт беру, жүктеу. |     |    |     |     |
|«Ауфтакт» түсінігін|Ауфтакт, оның    |(1,2)  |3    |3 жұма  |Тәжір.  |
|кеңейту және    |түрлерімен танысу , |     |    |     |көрсету |
|ауфтактты меңгеру |қол қимылындағы   |     |    |     |     |
|дағдыларымен жұмыс.|ескерту белгілері. |     |    |     |     |
|Партияларды айтуда |Шығармаларының жеке |(1,4)  |3    |4 жұма  |Тәжір.  |
|интонациялық    |партиямен жұмыс   |     |    |     |көрсету |
|тазалық.      |істеу. Партитураны |     |    |     |     |
|          |сольфеджио түрінде |     |    |     |     |
|          |тапсыру.      |     |    |     |     |
|Мектеп репертуарын |Мектеп репертуардағы|(2,3)  |3    |5 жұма  |Тәжір.  |
|іріктеудің     |ән үйрену. Мектеп  |     |    |     |көрсету |
|қағидалары.    |әнің сүйемелдеудің |     |    |     |     |
|          |фортепиано аспабында|     |    |     |     |
|          |талдап орындау   |     |    |     |     |
|Шығармадағы    |Партияны сөзімен  |(1,2)  |3    |6 жұма  |Тәжір.  |
|сөздерді мәнерлеп |орындау.Шығарманың |     |    |     |көрсету |
|оқу.        |авторына аннотация. |     |    |     |     |
|Сөздегі көркемдік |Шығарманың шарықтау |(5,2)  |3    |7,8 жұма |Тәжір.  |
|бейнені табу.   |шегін білу.     |     |    |     |көрсету |
|Дирижерлау     |Қол қимылы     |(1,6)  |3    |9,10 жұма |Тәжір.  |
|техникасы     |динамикасының және |     |    |     |көрсету |
|          |штрихының озара   |     |    |     |     |
|          |байланыстылығы.   |     |    |     |     |
|Партияны жатқа   |Партияны мәнерлеп  |(1,2)  |3    |11,12 жұма|Тәжір.  |
|орындау.      |орындау, айта білу. |     |    |     |көрсету |
|Шығарманы жатқа  |          |     |    |     |     |
|орындау.      |          |     |    |     |     |
|Дикциялық     |.          |(1,2)  |3    |13,14 жұма|Тәжір.  |
|жаттығулар жасау  |          |     |    |     |көрсету |
|Сольфеджилеу    |Хорға арналған   |(1,2)  |3    |17,18 жұма|Тәжір.  |
|          |шығармаларды нотаға |     |    |     |көрсету |
|          |қарап оқу (ЧХП).  |     |    |     |     |
|Дирижерлік     |Дирижерлік     |(1,2)  |3    |19,20 жұма|Тәжір.  |
|аппараттың     |аппараттын     |     |    |     |көрсету |
|орналасуына    |орналастыру жұмысы |     |    |     |     |
|көмектесетін    |және дирижердің   |     |    |     |     |
|жаттығулар,    |мануальды техникасы |     |    |     |     |
|мануальды     |          |     |    |     |     |
|техниканың     |          |     |    |     |     |
|кемшіліктерін   |          |     |    |     |     |
|түзету.      |          |     |    |     |     |
|Динамикалық    |Көркемдік бейнесін |(1,2)  |3    |21,22 жұма|Тәжір.  |
|белгілерін сақтап |ашу.        |     |    |     |көрсету |
|айту.       |          |     |    |     |     |2.4 Курс бойынша ауызша үй жұмыстарының тақырыбы. (СӨЖ)


  1.    Партияларды аспапта ойнау.
  2    Хор партиясын сольфеджиялау.
  3.    Авторлар туралы мағлұмат дайындау.
  4.    Хор партиясын мәнерлеп айту.
  5.    Шығарманың өлшемін дирижерлау.
  6.    Партитураны талдау.
  7.    Шығармаға арнап жаттығулар таңдау.
  8.    Дирижерлауға арналған жаттығуларды қайталау.
  9.    Партияларды аспапта ойнап, айту.
  10.   Партияларды айтуда интонациялық тазалық.
  11.   Шығармадағы сөздерді мәнерлеп оқу.
  12.   Шығарманың авторына аннотация.
  13.   Дикциялық жаттығулар жасау.
  14.  Партияны жатқа орындау.
  15. Динамикалық белгілерін сақтап айту.
  16. Партитураны сольфеджио түрінде тапсыру.
  17. Партияны сөзімен орындау.
  18. Сөздегі көркемдік бейнені табу.
  19. Шығарманың шарықтау шегін табу.
  20. Партияны мәнерлеп орындау.
  21. Көркемдік бейнесін ашу.
  22. шығарманы жатқа дирижерлау.

2.5 «Хорды дирижерлау» пәнінен талаптар

Бағдарлама талаптары:
Техникалық есеп беру (І- аттестация)
1. А сарреІІа - лық шығарманы нотаға қарап орындау.
2. .А сарреІІа - лық шығарманың партияларын нотаға қарап айту.
3. Коллоквиум (ауызша сұрақтарға жауап беру)
  Академиялық есеп беру. (ІІ- аттестация)
1. А сарреІІа - лық орындалатын шығармалардың партияларын нотаға қарап
сөзімен мәнерлі орындау.
2.  А  сарреІІа  - лық  және сүйемелмен орындалатын шығарманы жатқа
дирижерлау.
3.  А сарреІІа - лық шығармаға жазбаша анализ.

   Емтихан талаптары.

  - А капелла шығарманы фортепиано жатқа ойнап беру.
  - Екі шығарманы да (а капелла және сүйемелдеумен орындалатын) жатқа
   дирижерлау.
  - Орындалған шығармалардың тарихи мен жазушы композитор туралы
   деректерді білу, шығармадағы кездесетін музыкалық терминдерді білу.
   Курс программасы бойынша кез келген дирижерлық қимылды көрсете біліп,
   сұрақтарға жауап беруі тиіс.
  - Бір шығармаға толық (аннотация) жазбаша талдау жасау.
  - Дипломға белгіленген хор шығармасын үйрету үшін жасал.ан жұмыс
   жоспарын көрсету. Сегізінші семестрде-мемлекеттік емтиханға
   белгіленген шығарамаға талдау жасалып орындалады немесе дипломдық
   реферат көрсетіледі..
Пәндер