Файл қосу


Жылумен өңдеу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты    |ПОӘК        |ПОӘК 042-        |
|               |          |18-9.1.45/02 – 2013   |
|ПОӘК             |№ 1- басылым    |             |
|«Өндіріс технологиясы» пәнінің|18.09.2013 ж.    |             |
|студенттерге арналған     |          |             |
|бағдарламасы         |          |             |

              «ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
                  пәнінің
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология
               (салалар бойынша)»
                мамандығы үшін


              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН


               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы __________ 28.08. 2013 ж., С. Аманжолов, «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде
  «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
  «18» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды    |5  |
|  |үлестіру                             |  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар             |6  |
|4  |Курстың форматы                          |6  |
|5  |Курстың саясаты                          |6  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |7  |
|7  |Әдебиеттер                            |8  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Аманжолов Самат Аманжолұлы, доцент м.а., т.ғ.к.
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары - № 302, 303 аудиториялар
Пән бойынша кредитердің саны 3


   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны.
   «Өндіріс технологиясы» пәнінде адамзатты  азық-түлік  өнімдерімен
қамтамасыз ету мәселелері, халық шаруашылығының тағам салаларын дамыту,
тағам өнімдері технологиясының теориялық негізі, әртүрлі өңдеу әдістерінің
шикізатты жартылайфабрикаттарға және дайын өнімдерге айналдыру процесі
кезіндегі тигізетін әсерлері қарастырылады.


   1.3 Берілетін курстың мақсаты студенттерге инженер-сарапшы қызметі
аймағында білім беру және тәжірибеге машықтандыру.


   1.4 Пәнді оқытудағы басты міндеттер – мамандығы бойынша оқыған пәнді
тәжірибеде пайдалана білу.

   1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент :
  • Білуі керек: азық-түлік шикізаттарының, жартылайфабрикаттардың, тағам
   өнімдерінің жіктемесін, шикізатты өңдеу арқылы дайын өнім алу кезінде
   өтетін технологиялық процестерді;
  • Игеру керек: тағам өнімдерін өндіру технолгиясы негіздерін, азық-түлік
   шикізаттары мен тағам өнімдерін әртүрлі сапалық көрсеткіштері бойынша
   зерттеу жұмыстарының машықтарын;
  • Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;
  • Істей алу керек: шикізатқа және тағам өнімдерінің сапасын бағалауды,
   өлшем нәтижелерін өңдеу  әдістерін  және  олардың  ақиқаттылығын
   сараптауды;
  • Түсінігі бар болуы тиіс шикізат және тағам өнімдерінің негізгі сапа
   көрсеткіштерін анықтаушы факторлар жайында.


   1.6 Курс пререквизиттері:
     • Тамақтану гигиенасы
     • Биохимия
     • Стандарттау
     • Метрология


   1.7 Курс постреквизиттері:
     • Сертификаттау
     • Квалиметрия
     • Сапаны басқарудың статистикалық әдістері
     • Берілімдер базасы
     • Тағам өнімдерінің сынақтау, бақылау және қауіпсіздігі

  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ ҮЛЕСТІРУ
                                   Кесте 1
|Тақырыптар атауы                |Сағаттар саны        |
|                        |ДС |ТС  |ЗC |СОӨЖ |СӨЖ |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1 Кіріспе                               |
|Кіріспе. Технология туралы ғылымның пайда болуы |2  |   |  |   |   |
|және дамуы                   |  |   |  |   |   |
|Өнеркәсіптің тағамдық салаларына қысқаша    |2  |   |  |   |   |
|сипаттама                    |  |   |  |   |   |
|Модуль 2 Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері мен түрлері            |
|Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері. Тағам    |2  |   |  |   |   |
|өндірісінде                   |  |   |  |   |   |
|шикізаттарды физикалық өңдеу әдістері      |  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін өңдеудің электрофизикалық    |2  |   |  |   |   |
|әдістері                    |  |   |  |   |   |
|Өңдеудің жылуфизикалық әдістері         |2  |   |  |   |   |
|Өнімдерді жылумен өңдеу кезінде физико-химиялық |2  |   |  |   |   |
|қасиеттері мен биологиялық құндылықтарының   |  |   |  |   |   |
|өзгеруі                     |  |   |  |   |   |
|Өнімдерді жылумен өңдеудің негізгі түрлері   |2  |   |  |   |   |
|Модуль 3 Тағам өнімдерін өңдеудің әдістері және тәсілдері          |
|Тағам өнімдерін өңдеудің акустикалық әдістері  |2  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін консервілеу әдістері      |2  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу          |2  |   |  |   |   |
|Модуль 4 Консервілеудің биологиялық және дәстүрлі әдістері          |
|Консервілеудің биологиялық әдістері       |2  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін стерильдеу           |2  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін сусыздандыру          |2  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін ыстау              |2  |   |  |   |   |
|Консервілеудің дәстүрлі емес әдістері      |2  |   |  |   |   |
|Зертханалық сабақтар                            |
|Модуль 2 Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері мен түрлері            |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен|  |   |1  |   |   |
|өңдеу (ұсақтау, гомогенизациялау, сорттарға бөлу|  |   |  |   |   |
|және престеу)                  |  |   |  |   |   |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен|  |   | 1 |   |   |
|өңдеу (қатты затты суынан айыру, формалау және |  |   |  |   |   |
|т.б.)                      |  |   |  |   |   |
|Модуль 3 Тағам өнімдерін өңдеудің әдістері және тәсілдері          |
|Тағам өнімдерін электрофизикалық әдістермен   |  |   |1  |   |   |
|өңдеу (СВЧ-өңдеу)                |  |   |  |   |   |
|Жылумен өңдеу. Жылумен өңдеудің ылғалды     |  |   |1  |   |   |
|тәсілдері                    |  |   |  |   |   |
|Жылумен өңдеу. Пастеризациялау және       |  |   |1  |   |   |
|стерилизациялау                 |  |   |  |   |   |
|Жылумен өңдеудің құрғақ тәсілдері        |  |   |1  |   |   |
|Жылумен өңдеудің қосымша ылғалды тәсілдері   |  |   |1  |   |   |
|Жылумен өңдеудің қосымша құрғақ тәсілдері    |  |   |1  |   |   |
|Тағам өнімдерін жылумен өңдеу кезінде өтетін  |  |   |1  |   |   |
|физика-химиялық өзгерістерді анықтау      |  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу. Тұқымдар мен   |  |   |1  |   |   |
|көкөністерді суықпен өңдеу           |  |   |  |   |   |
|Ет, сүт , балық өнімдері мен жұмыртқаны суықпен |  |   |1  |   |   |
|өңдеу                      |  |   |  |   |   |
|Тағам өнімдерін суықпе өңдеу кезінде өтетін   |  |   |1  |   |   |
|физика-химиялық өзгерістерді анықтау      |  |   |  |   |   |
|Модуль 4 Консервілеудің биологиялық және дәстүрлі әдістері          |
|Тұқымдар мен көкөністерді консервілеудің    |  |   |1  |   |   |
|биологиялық әдістері              |  |   |  |   |   |
|Мал өнімдерін консервілеудің биологиялық    |  |   |1  |   |   |
|әдістері                    |  |   |  |   |   |
|Биологиялық әдістермен консервілеу кезінде   |  |   |1  |   |   |
|өтетін физика-химиялық өзгерістерді анықтау  |  |   |  |   |   |

  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   Пәнді жақсы менгеру үшін студент алдымен 7-бапта берілген әдебиеттерді
іздеп, олармен танысуы керек. Ары қарай берілген тақырыптар бойынша өз
кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз бетімен оқуы керек.
Сонымен, сабаққа келген студент, онда қай тақырып талданылатыны туралы
хабарлы болуы керек және тақырыптың негізгі жағдайларын алдын ала оқып алуы
керек.
  Курстың бір бөлігі семестр бойы студенттердің өзіндік жұмыстарына
келеді.
  Курс бойынша өзіндік жұмысты келесі тәртіпте жүргізіп тұруы қажет.
Курстың әрбір тақырыбы бойынша ұсынылатын әдебиетті оқып, теориясына көп
тоқталмай, оқылатын сұрақтардың мәніне ғана тоқталып, түсініксіз жерлерін
белгілеу керек.
  Содан кейін материалды мұқиятты түрде игеру қажет, яғни теориялық
ережелерді, керекті негізгі мәліметтерді арнайы дәптерге жазып тұрады.
  Курсты оқу барысында студент СӨЖО мен СӨЖ реферат немесе үй тапсырмасы
түрінде орындайды, оның басты мақсаты өткен тақырыпты толық меңгеру үшін.


   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
  Семестр бойы студенттерге бағдарламаның сәйкес бөлімдері бойынша 30
дәріс және оқу жоспарына сай 15 зертханалық сабақ жүргізіледі.
  Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде студент өткен материялдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі СОӨЖ және СӨЖ алынады.


   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
   Осы курсты меңгеруде студент жүйелі түрде өзі дайындалу керек, қажет
болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру керек.
Оқытушының жұмыс бағдарламасындағы методикалық ұсыныстарын  тәжірибелік
сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс материалдарымен шектеліп калмай,
басқа да әдебиеттерді, электронды ресурстарды  қолданыңыздар.  Алдымен
бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз, кейін келесі модульге
көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап, тексеруге беру керек,
аралық тесттерді уақытында өту керек. Бақылау мерзімдері – 1-7 апталардағы
тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы қалғандары 15 аптада.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Әрбір студент қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір мөлшерде
ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Дисциплина бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.

   «Өндіріс технологиясы» пәні бойынша балдарды бөлу кестесі
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі         |Жалпы балл    |Ескерту     |
|1   |2              |3        |4        |
|    |1 – 7 аптаға дейн барлық   |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу |         |         |
|2   |ЗС қорғау          |21        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|3   |ЗС қорғау          |21        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|4   |ЗС қорғау          |21        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|5   |ЗС қорғау          |21        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|6   |ЗС қорғау          |21        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|7   |ЗС қорғау          |         |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |60        |         |
|8   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|9   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|10   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|11   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|12   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |15        |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|13   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |30        |         |
|14   |ЗС қорғау          |15        |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|15   |ЗС қорғау          |         |         |
|    |СОӨЖ             |         |         |
|    |СӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |60        |         |


    7 ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1 Негізгі әдебиеттер:
   1. В.И. Хлебников. Технология товаров. Учебник.- М.:Издательский Дом
«Дашков и К», 2002.- 427с.
   2. Г.В.Твердохлеб., В.Н.Алексеев., Ф.С.Соколов. Технология молока и
молочных продуктов. Киев: Высшая школа, 1978. 408 с.
   3. А.Ф.Фан-Юнг, Б.Л.Флауменбаум, А.К.Изотов  и  др.  .Технология
консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы. М.: Пищевая промышленность,
1980. 336 с.
   4.  А.П.Ковалевская.  Технология  пищевых  продуктов.  М.:  ВО
Агропромиздат, 1988. 287 с.
   5. И.А.Рогов. Технология мяса и мясных продуктов. ВО Агропромиздат,
1988. 576 с.
   6. Л.Я.Ауэрман. Технология хлебопе6карного производства. М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1984.416 с.
   7. Б.Л.Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А.Гришин. Основы консервирования
пищевых продуктов.М
   7.2 Қосымша әдебиеттер:
   1. Н.А.Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая
и пищевая промышленность, 1984.240 б.
   2. Общие методы переработки сырья. Учебное пособие. М.: АгроНИИТЭИММП,
1992.
   3. Е.П.Широков. Технология хранения и переработки плодов и овощей. М.:
Колос, 1978. 311 б.
   4. Гаврилова Н. Б. Гигиенические основы питания и контроля качества
пищи. Учебное пособие. – Семипалатинск: ГУ «Семей». 1998 – 181 б.
   5. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и
экспертиза продовольственных товаров: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск: Изд-во Новосиб. унв., 1999. – 448 б.
   6. Аханова В. М., Романова Е. В. Гигиена питания. – Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 2000. – 384 б.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть