Файл қосу


Мәдениет әлеуметтануыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

           СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
 МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|СМЖ 3 - деңгейдегі   |ПОӘК          |            |
|құжаты         |            |УМКД          |
|            |            |042-18.1.03/01-2013   |
|ПОӘК          |            |            |
|«Әлеуметтану»      |№ 2 – басылым      |            |
|пәнінің бағдарламасы  |            |            |
|(оқытушылар үшін)    |            |            |               ӘЛЕУМЕТТАНУ ПӘНІНІҢ
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            Барлық мамандықтарға арналған


            ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

                БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Cемей
                   2013


1.ӘЗІРЛЕГЕН:
Құрастырушылар:  «03» 09 2013ж
ф.ғ.к., доцент м.а. Мұқатаева А.А., Болысова  Қ.М.,  аға  оқытушылар
Кенжебулатова А.М., Камиева К.Р., Садыков Д.К., Татиев Е.Е.
«Философия және саясаттану» кафедрасы

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
философия кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама № 1 03.09. 2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ /Мұқатаева А.А./


2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.
Хаттама № 1 05.09.2013ж.
Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Кеңесбаева Ш.С./

3. БЕКІТІЛДІ:

Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің  Оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1  13.09.2013ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 13.09.2012ж. басылымның орнына)
                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқу пәнінің мазмұны
5.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
6.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8.Әдебиеттер
1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
  «Әлеуметтану» пәні бойынша оқытушыларға арналған оқу-әдістемелік кешені
университеттің барлық мамандықтарының 1-2 курстың оқу топтарына арналған.
Оқу-әдістемелік  кешенде  қоғам  өміріндегі  күрделі  құбылыстар  мен
процестерді, оларды әлеуметтік теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары
мен әдіс-тәсілдері, әлеуметтік маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің
жолдары т.б. маңызды мәселелер  мәліметтері  қамтылған.  Пәннің  оқу-
әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу
көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
   Құрастырылған «Әлеуметтану»  оқу-әдістемелік  кешені  оқу  үрдісін
ұйымдастыру үшін келесі құжаттардың ұсыныстары мен талаптары  бойынша
сәйкестендірілді:
  - «Әлеуметтану» курсының типтік бағдарламасы (Алматы, 2013 жыл)
  - СТУ  042-ГУ-4-2013 Семей қаласының  Шәкәрім атындағы мемлекеттік
   университетінің «Оқу-әдістемелік кешенін құрастырудағы жалпы ереже»
   стандарты негізінде жасалды.
  - ДП 042-1.01-2013 «ПОӘК құрылымы мен мазмұны» құжаттамасы

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
   3.1. Пәннің жалпы сипаттамасы
  Әлеуметтану – қоғам туралы ілім, қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейтін
ғылым саласы. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтың өкілі болып табылатын
адамдардың өзара байланыстылығын қарастыра отырып, олардың өзара іс-әрекет
ету тәртібі, мінез-құлық туралы ілімдер саласын қарастырады. Әлеуметтану
курсы қоғамдық-гуманитарлық пәндермен тығыз байланысты.
  Атап  айтар  болсақ  қоғамдық-гуманитарлық  пәндермен  «Философия»,
«Әлеуметтану», «Тарих», «Құқықтану», «Мәдениеттану», «Дінтану», «Эстетика»,
«Этика» т.б. ғылымдармен тығыз байланысты.
   3.2. Пәннің мақсаты
   Студенттер әлеуметтану пәні, тарихы және қолданбалы әлеуметтанулық
ілімдермен таныстыру. “Әлеуметтану” курсының мақсаты суденттерге әлеуметтік
институттардың,  құбылыстардың,  қазіргі  қоғам  дамуындағы  әлеуметтік
мәселелердің мәнін түсінуге, әлеуметтік сананы қалыптастыруға, адамзат
дамуының баламалы даму жолдары бар екендігін түсіндіру және әлеуметтік
мәселелердің шешу жолдарын түсіндіру, үйрету болып табылады..
   3.3. Пәнді оқытудағы негізгі міндеттері:
- суденттер санасында қазіргі заманғы қоғамтанудың негізін қалыптастыру,
-болашақ мамандардың саяси-идеологиялық, азаматтық ой-өрісін дамыту,
-қоғамның саяси- әлеуметтік мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс
шешудің жолдарын таба білуді қалыптастыру.
     3.4. Пәнді меңгергеннен кейінгі білім мен қабілеттілік:
     -Қоғам дамуының негізгі заңдылықтарын білу
     - Боашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның
ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында эмпирикалық саяси
талғамммен зерттеулер жүргізе білу.
      -.Тестілеу, анкета жүргізу, статистикалық талдау  әдістерін
қолдану арқылы  әлеуметтік  өмірдің  барлық  салаларындағы  әлеуметтік
құбылыстарды талдай білу.
     3.5 Курстың перереквизиттері:
     - саясат әлеуметтануы, тарих, құқықтану, мәдениеттану, дінтану,
философия, экономика, психология, этика
     3.6. Курстың постреквизиттері:
- қоғамның әлеуметтік  жүйесіне  баға  беру,  мемлекеттің  әлеуметтік
шараларына қатынасу, қоғамның саяси-әлеуметтік мәселелерін  шешуге  ат
салысу.
   3.7. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
                                   1 кесте
|Курс |Семестр                        |Несие    |
|   |Дәріс, семинар сабақтары               |      |
|1   |2                           |3      |
|1   |Әлеуметтану әлеуметтік- гуманитарлық ғылымдар     |2      |
|   |жүйесінде.                      |      |
|2   |Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары.       |2      |
|3   |XX ғасыр әлеуметтануы.                |2      |
|4   |Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде.            |2      |
|5   |Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер.   |2      |
|6   |Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация.   |2      |
|7   |Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары.        |2      |
|8   |Девиация және әлеуметтік бақылау.           |2      |
|9   |Білім беру мәселесін зерттеудегі әлеуметтанудың ролі. |2      |
|10  |Саяси әлеуметтану.                  |2      |
|11  |Экономикалық әлеуметтану.               |2      |
|12  |Отбасы, неке әлеуметтануы.              |2      |
|13  |Мәдениет әлеуметтануы.                |2      |
|14  |Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.         |2      |
|15  |Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен   |2      |
|   |техникасы.                      |      |
|Барлығы                           |30 сағат  |
5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары.
1. Социологиялық зерттеулердің методологиясы мен тәсілдері
2. Қазіргі заманғы социологиялық парадигмалар
3. Қоғам -әлеуметтік шындық
4. Қоғамның әлеуметтік құрылымы
5. Экономика әлеуметтануы
6. Еңбек әлеуметтануы
7. Басқару социологиясы
8. Ұлт және ұлтаралық қатынастар әлеуметтануы
9. Саясат әлеуметтануы
10. Білім және ғылым социологиясы
11. Мәдениет әлеуметтануы
12. Дін әлеуметтануы
13. Құқық әлеуметтануы
5.14  Қазақстан Республикасының нарыққа өту жолдары
5.15  Қазақстандағы әлеуметтік мәселелердің шешілуі
5.16  Қоғамдағы жұмыссыздықты жою шаралары
5.17  Ұлт және қоғам.


  7. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

                      3 кесте
|Тақырып              |Көрнекті   |       |    |
|                  |құралдар,ТСО,|Өз бетімен  |Бақылау |
|                  |плакат    |оқып үйренуге |нысаны |
|                  |тар,зертханал|арналған   |    |
|                  |ық тақталар |сұрақтар   |    |
|Дәріс сабақтар|Практикалық |Зертхан|       |       |    |
|       |(семинар)  |алық  |       |       |    |
|       |сабақтар  |сабақта|       |       |    |
|       |      |р   |       |       |    |
|Әлеуметтану  |Әлеуметтану |    |       |Қоғамдық   |    |
|әлеуметтік-  |әлеуметтік- |    |       |ғылымдар   |Конспект|
|гуманитарлық |гуманитарлық|    |       |жүйесіндегі  |    |
|ғылымдар   |ғылымдар  |    |       |әлеуметтанудың|    |
|жүйесінде.  |жүйесінде. |    |       |орны мен ролі.|    |
|Әлеуметтану  |Әлеуметтану |    |       |Әлеуметтануды |Конспект|
|тарихының   |тарихының  |    |       |қалыптастырушы|    |
|негізгі    |негізгі   |    |       |ғалымдардың  |    |
|бағыттары.  |бағыттары. |    |       |қоғам жайлы  |    |
|       |      |    |       |ой-тұжырымдары|    |
|XX ғасыр   |XX ғасыр  |    |       |АҚШ, Қазақ,  |Конспект|
|әлеуметтануы. |әлеуметтануы|    |       |Ресей     |    |
|       |.      |    |       |ғалымдарының |    |
|       |      |    |       |әлеуметтік  |    |
|       |      |    |       |ой-пікірлері |    |
|Қоғам     |Қоғам    |    |       |Қоғамды    |Конспект|
|әлеуметтік  |әлеуметтік |    |       |зерттеудің  |    |
|жүйе ретінде. |жүйе    |    |       |әдістері   |    |
|       |ретінде.  |    |       |       |    |
|Әлеуметтік  |Әлеуметтік |    |       |Әлеуметтік  |Конспект|
|институттар  |институттар |    |       |институт,   |    |
|мен әлеуметтік|мен     |    |       |әлеуметтік  |    |
|процестер.  |әлеуметтік |    |       |процесс    |    |
|       |процестер. |    |       |ұғымдары мен |    |
|       |      |    |       |олардың алуан |    |
|       |      |    |       |түрлілігі   |    |
|Әлеуметтік  |Әлеуметтік |    |       |Әлеуметтік  |Конспект|
|құрылым және |құрылым және|    |       |құрылым,страти|    |
|әлеуметтік  |әлеуметтік |    |       |фикация,   |    |
|стратификация.|стратификаци|    |       |әлеуметтік  |    |
|       |я.     |    |       |мобильділік  |    |
|       |      |    |       |ұғымдарын   |    |
|       |      |    |       |меңгеру    |    |
|Тұлғаның   |Тұлғаның  |    |       |Индивид, адам,|Конспект|
|әлеуметтанулық|әлеуметтанул|    |       |тұлға     |    |
|сипаттамалары.|ық     |    |       |ұғымдары,   |    |
|       |сипаттамалар|    |       |қоғамдағы   |    |
|       |ы.     |    |       |мәртебесі мен |    |
|       |      |    |       |ролі     |    |
|Девиация және |Девиация  |    |       |Девиантты   |Конспект|
|әлеуметтік  |және    |    |       |мінез-құлықты |    |
|бақылау.   |әлеуметтік |    |       |анықтау,   |    |
|       |бақылау.  |    |       |бақылау    |    |
|       |      |    |       |әдістері   |    |
|Білім беру  |Білім беру |    |       |Білім     |Конспект|
|мәселесін   |мәселесін  |    |       |жүйесінің   |    |
|зерттеудегі  |зерттеудегі |    |       |құрылымы,   |    |
|әлеуметтанудың|әлеуметтануд|    |       |мақсат    |    |
|ролі.     |ың ролі.  |    |       |міндеттері  |    |
|Саяси     |Саяси    |    |       |Қоғамдағы   |Конспект|
|әлеуметтану. |әлеуметтану.|    |       |саясаттың   |    |
|       |      |    |       |ролі, тұлғаның|    |
|       |      |    |       |саяси     |    |
|       |      |    |       |әлеуметтенуі |    |
|Экономикалық |Экономикалық|    |       |Экономикалық |Конспект|
|әлеуметтану. |әлеуметтану.|    |       |әлеуметтану  |    |
|       |      |    |       |ұғымы,    |    |
|       |      |    |       |құрылымы,   |    |
|       |      |    |       |қағидалары.  |    |
|       |      |    |       |Нарық.    |    |
|Отбасы, неке |Отбасы, неке|    |       |Отбасы    |Конспект|
|әлеуметтануы |әлеуметтануы|    |       |әлеуметтануы |    |
|       |.      |    |       |пәні,     |    |
|       |      |    |       |қызметтері, ХХ|    |
|       |      |    |       |ғасыр     |    |
|       |      |    |       |отбасылардың |    |
|       |      |    |       |ерекшеліктері |    |
|Мәдениет   |Мәдениет  |    |       |Мәдениет   |Конспект|
|әлеуметтануы |әлеуметтануы|    |       |әлеуметтануыны|    |
|       |.      |    |       |ң мазмұны,  |    |
|       |      |    |       |міндеттері,  |    |
|       |      |    |       |элементтері, |    |
|       |      |    |       |түрлері    |    |
|Бұқаралық   |Бұқаралық  |    |       |Бұқаралық   |Конспект|
|коммуникация |коммуникация|    |       |коммуникация |    |
|әлеуметтануы |әлеуметтануы|    |       |әлеуметтануы |    |
|       |.      |    |       |зерттеу    |    |
|       |      |    |       |объектісі,  |    |
|       |      |    |       |пәні,     |    |
|       |      |    |       |категориялары |    |
|       |      |    |       |БАҚ.     |    |
|Нақты     |Нақты    |    |       |Ақпарат    |Конспект|
|әлеуметтанулық|әлеуметтанул|    |       |жинаудың   |    |
|зерттеу    |ық зерттеу |    |       |негізгі    |    |
|жүргізудің  |жүргізудің |    |       |әдістері мен |    |
|әдісі мен   |әдісі мен  |    |       |түрлері    |    |
|техникасы.  |техникасы. |    |       |       |    |

  7. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


                                  Кесте 4
| Оқу-әдістемелік оқулықтардың  |  Саны   |Студентер  |Қамтылу   |
|атауы              |       |саны    |пайызы   |
|1                |2      |3      |4      |
|Ә.Х.Тұрғанбаев Социология Лекц  |       |      |      |
|иялар курсы, Алматы «Білім» 2001.|10      |30     |33     |
|Ж.Сәрсенова., Т. Танирбергенова. |       |      |      |
|Әлеуметтану. А. 2000       |10      |30     |33     |
|Социология Учебное пособие    |       |      |      |
|Алматы, «Санат», 1997.      |8      |30     |20     |
|.К.Г.Габдуллина. Социология   |       |      |      |
|(учеб. Пособие) Алматы, 1994   |5      |30     |17     |
|Социология Учебное пособие    |       |      |      |
|Алматы, «Санат», 1997.      |5      |30     |17     |
|Капитанов э.А. Социология ХХ   |       |      |      |
|века. М, 1998          |5      |30     |17     |

1. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер:
8.1.1 Ж.Сәрсенова., Т. Тәңірбергенова. Әлеуметтану. А. 2000
8.1.2 Ә.Х.Тұрғанбаев., Социология Лекциялар курсы, Алматы «Білім» 2001.
8.1.3 Р.Әбсаттаров, Дәкенов., Әлеуметтану. Алматы, 2004
8.1.4 А.И.Иекенов., Әлеуметтану негіздері. Алматы, 2004
8.1.5 К.Габдуллина., Социология. Алматы, 2005
8.1.6 Социология. Оқулық. Алматы, 2005
8.1.7 Социологиялық сөздік., Алматы, 2003
8.1.8 Ш.Қ.Қарабаев., Әлеуметтану негіздері., Алматы, 2007
8.1.9 Қ.Ж.Рахметов., А.Н.Болатова., З.Н.Исмагамбетова., Социология. Алматы,
2005

8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
1.Абсаттарова Т др. Тесты по социологии. Алматы, 2003
2. Капитанов э.А. Социология ХХ века. М, 1998
3.Смелзер Дж. Социология. // Социс, 1990, № 11. стр: 121-139.
4.Социология Учебное пособие Алматы, «Санат», 1997.
5.Г.Есим. Ұлттық интеллигенция. //Ақиқат 1998, № 6, 42-45 бет.
6.Ә.Х.Тұрғанбаев Социология Лекциялар курсы, Алматы «Білім» 2001.
7.Ә.Нысанбаев. Адамға қарай бет бұрсақ. Алматы, 1992
8.К.Г.Габдуллина. Социология (учеб. Пособие) Алматы, 1994
9.Осипова Н.Г. Возникновение и развитие социологии как науки // Вестник МУ
Сер. 18. Социология и политология 2002, №3, стр: 21-28.
10.Тохтарев К.М. Задачи и методы социологии // вестник МУ, сер. Социология
и политология 1998, №3, стр: 124-149.
11.Есим Г.,Биекенов К. Социологическая наука в Казахстане // Саясат, 2003,
№ 4. 9-10 бет.
12.Спасибенко С.Г. Общество как субьект социальной жизни //Социально-
политический журнал 1995, №3. стр: 72-83.
13.Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит
нами // Социс 1999, №11. стр: 123-134.
14.Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы
//Егеменді Қазақстан, 1994, 25 тамыз
15.Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастырудың  тұжырымдамасы.
// Егеменді Қазақстан, 1995, 3 маусым.
16.ҚР-да этникалық –мәдени білім беру тұжырымдамасы. // Егеменді Қазақстан
1996, 7 тамыз,
17.Қазақстан Республикасының Конституциясы, Алматы,1995
18.Потончук В.А. Личность и общество Караганда, 1991.
19.Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество М, 1992
20.Искаков У.М. Города в системе расселения Казахстана А, 1989.
21.Котляр. Р. Основы маркетинга М. 1992
22.Мухамбетов Т.И. Мотивационные механизмы управленгия А. 1991
23.Искаков У.М. Социальные проблемы малых и средних городов А. 1987
24.Города Казахстана: проблемы социально-экономические развития, А. 1985
25.Фурсов В.И. Человек и природа ХХ веке Алматы, 1983
26.Тұрғанбаев Социология Алматы, 2000
27.Ж.Сарсенов., Г.Тәңірбергенова Әлеуметтану Алматы 2000
28.Т.Қалдыбаева Білім социологиясы Алматы, 2001
29.Г.Ғабдулинна. Құқық социологиясы Алматы, 2002

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть