Файл қосу


Пәннің оқу - әдістемелік картасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМК құжаты     |ПОӘК           |ПОӘК         |
|                |             |042-18-12.1.17/01-201|
|                |             |3          |
|«Графикалық құралдар» пәнінің |№3 басылым 09.09.2013ж  |           |
|оқытушыға арналған бағдарламасы|03.09.2012ж        |           |
|ПОӘК              |№2 басылым орнына     |           |

              «Графикалық құралдар»            пәнінен оқу-әдістемелік кешен


      5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»  мамандығына арналған
          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013   Алғы сөз


  1. Құрастырған

   Құрастырған  ___________  И.Б.Карымсакова,  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

  «__09___» ___________09_________ 2013 ж.

  2. Талқыланды

   2.1. Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № _1__ «__09___» ____________09________ 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі __________ / С.К.Смагулов, э.ғ.к./

   2.2. Факультетің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № _1__ «___11__» ________09____________ 2013 ж.

   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./

  3. бекітілді

   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.

   Хаттама № _1__ «_18__»_____09_________2013 ж.

   Оқу жұмысы бойынша проректор_______________ /Искакова Г.К./  4. №3 басылым 09.09.2013ж 03.09.2012ж №2 басылым орнына

                  Мазмұны
1. Пайдалану облысы

2. Нормативті сілтеме
3. Жалпы мағлұматтар
4. Оқу пәнінің(модульдің) мазмұны
5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8. Әдебиет1. Пайдалану облысы

  «Графикалық құралдар» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 5В070300-
«Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының  студенттеріне  арналған.  Кешен
студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен қажеттілігімен,
курс саясатымен, оқу барысында үйренетін машықтармен таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып табылады.
  2. Нормативті сілтеме
  «Графикалық құралдар» пәні  бойынша оқу-әдістемелік  кешен  оқыту
процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес
жүргізу үшін құрастырылған және бекітілген:
  «5В070300» — «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша жалпы білімдік
мемлекеттік стандарты енгізілді;
  – СТУ 042-  -СГУ-5-2012  Университет  стандарты  «Оқу-әдістемелік
кешендерді құруға жалпы талаптар»;
  – ДП 042-1.07-2012 Құжатталған процедура «Оқу-әдістемелік кешендердің
құрылымы және мазмұны».  3. Жалпы мағлұматтар


  3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  «Графикалық құралдар» пәні 5В070300-«Ақпараттық жүйелер»  мамандығында
оқитын студенттер үшін  әлеуметтік-экономикалық мәліметтерді талдау үшін
қажетті программаларды, машиналық графика программаларын толық қарастырады.
Аталған программалар жайлы мағлұматтар дәріс сабақтарында беріледі және
олармен жұмыс істеу реті зертханалық сабақтарында көрсетіледі.
  3.2. Осы курстың мақсаты компьютерлік графика есептерінің математикалық
және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрле танысу.
  3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті:
    • суреттер түрімен танысу;
    • суреттердің белгілі бір түрлерінің ерекшеліктері мен кемшіліктерін
     қарастыру;
    • графикалық құралдармен танысу;
    • CorelDraw және PhotoShop сияқты графикалық құралдарды меңгеру.
  3.4.  Пәнді оқу нәтижесінде студент:
     • Графикалық есептерді шешуді дұрыс қоя білуге;
     • Шешу әдістерін таңдап, шешу алгоритмдерін құра білулері, осы
      алгоритм бойынша жоғарғы деңгейдегі тілдердің бірінде программа
      жаза білуге;
     • Тәжірибелік сабақтарда теориялық және практикалық сабақтарда
      алған ілімдерін одан әрі бекіту мақсатымен компьютерлік графика
      есептерін шығару үшін өз беттерімен жұмыс істеуге;
     • Алгоритм құрудың маңызды амалдары мен  әдістерін,  оларды
      формальды сипаттау және орындау тәсілдерін білуге.
  3.5. Курс пререквизиттері:
  • Информатика
  • Инфженерлік және компьютерлік графика
  3.6. Курс постреквизиттері:
  • ЭАЖ жаңа ақпараттық технологиялар
         Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме


  |Курс   |Семестр       |Кредитт|Дәр                    |
|     |          |ер   |(сағ.)                  |
|1     |2          |3   |4                     |
|     |Дәрістік сабақтар                           |
|1     |Кіріспе. CorelDraw |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |фигуралар тұрғызу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw сызықтарды|2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |жасау        |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw қүрделі  |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |объектілер тұрғызу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw заливка  |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралын қолдану   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|2     |CorelDraw-ғы    |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |Интекративное    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |перетекание құралы. |    |2003                   |
|     |Көлемді имитациялау |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Powerclip. Растрлік |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |бейнелерді өңдеу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Интерактивный объем |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралы.       |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |Интерактивное    |    |2003                   |
|     |искажение құралы.  |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |Көлем имитациясы  |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|3     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасына    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |кіріспе. Градиентті |    |2003                   |
|     |фон жасау      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Дөңгелек фотосурет, |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |кез келген формалы |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |суреттерді дайындау |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Бейнелерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |біріктіру, бейнені |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |ұсақ детальдармен  |    |2003                   |
|     |безендіру      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Объекттерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |текстуралармен бояу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |және толтыру, текст |    |2003                   |
|     |жазу        |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасының   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |қосымша       |    |2003                   |
|     |мүмкіндіктері    |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Практикалық сабақтар                          |
|1     |Кіріспе. CorelDraw |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |фигуралар тұрғызу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw сызықтарды|2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |жасау        |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw қүрделі  |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |объектілер тұрғызу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw заливка  |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралын қолдану   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|2     |CorelDraw-ғы    |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |Интекративное    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |перетекание құралы. |    |2003                   |
|     |Көлемді имитациялау |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Powerclip. Растрлік |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |бейнелерді өңдеу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Интерактивный объем |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралы.       |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |Интерактивное    |    |2003                   |
|     |искажение құралы.  |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |Көлем имитациясы  |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|3     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасына    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |кіріспе. Градиентті |    |2003                   |
|     |фон жасау      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Дөңгелек фотосурет, |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |кез келген формалы |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |суреттерді дайындау |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Бейнелерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |біріктіру, бейнені |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |ұсақ детальдармен  |    |2003                   |
|     |безендіру      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Объекттерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |текстуралармен бояу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |және толтыру, текст |    |2003                   |
|     |жазу        |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасының   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |қосымша       |    |2003                   |
|     |мүмкіндіктері    |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Лабораториялық сабақтар                        |
|1     |Кіріспе. CorelDraw |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |фигуралар тұрғызу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw сызықтарды|2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |жасау        |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw қүрделі  |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |объектілер тұрғызу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |CorelDraw заливка  |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралын қолдану   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|2     |CorelDraw-ғы    |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |Интекративное    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |перетекание құралы. |    |2003                   |
|     |Көлемді имитациялау |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Powerclip. Растрлік |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |бейнелерді өңдеу  |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |          |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Интерактивный объем |2   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |құралы.       |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |Интерактивное    |    |2003                   |
|     |искажение құралы.  |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |Көлем имитациясы  |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|3     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасына    |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |кіріспе. Градиентті |    |2003                   |
|     |фон жасау      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Дөңгелек фотосурет, |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |кез келген формалы |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |суреттерді дайындау |    |2003                   |
|     |          |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Бейнелерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |біріктіру, бейнені |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |ұсақ детальдармен  |    |2003                   |
|     |безендіру      |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |Объекттерді     |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |текстуралармен бояу |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |және толтыру, текст |    |2003                   |
|     |жазу        |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |
|     |PhotoShop      |1   |1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная|
|     |программасының   |    |графика: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, |
|     |қосымша       |    |2003                   |
|     |мүмкіндіктері    |    |2. Шикин Е. В., Боресков А. В.      |
|     |          |    |Компьютерная графика. Динамика,      |
|     |          |    |реалистические изображения, Москва:    |
|     |          |    |"Диалог-Мифи", 1998            |


  5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:

5.1. CorelDraw ортасында кез келген графикалық объект құру.


5.2. PhotoShop ортасында кез келген графикалық объект құру.


5.3. CorelDraw-да масштабтау, заливканы  өзгерту,  бір-бірінің  үстіне
объектілерді қою және объектілердің ормаларын өзгерту.

5.4. CorelDraw бірнеше объектілер құру және  олармен  манипуляциялау:
заливканы, өлшемін, масштабын, орналасу жерін өзгерту.
5.5. CorelDraw объект контурымен жұмыс істеу, объект контураның өзгеруі.
Фотографиялармен жұмыс.
5.6. PhotoShop-та мәтіндік эффектілер, 3D  мәтінді  құру,  текстуралы
эффектілер және безендіру.
5.7. PhotoShop мәтіндік эффектілер: мәтін құру және оған  әр  түрлі
эффектілерді қолдану.
5.8. Фотографиялармен жұмыс.
  6. пәннің оқу-әдістемелік картасы

  Кесте 3 – Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы             |Көрнекіліктер,  |Өзіндік менгеру   |Бақылау|
|                 |плакаттар    |сұрақтары      |түрі  |
|дәріс      |лабораториялық |         |          |    |
|1        |2        |3        |4          |5   |
|Кіріспе.     |CorelDraw    |CorelDraw    |CorelDraw ортасымен |Ауызша |
|CorelDraw    |фигуралар    |программасы   |танысу.       |жауап |
|фигуралар    |тұрғызу.    |         |          |беру  |
|тұрғызу.     |        |         |          |    |
|CorelDraw    |CorelDraw    |CorelDraw    |CorelDraw      |CorelDr|
|сызықтарды жасау.|сызықтарды   |программасы   |программасында әр  |aw құру|
|         |жасау.     |         |түрлі сызықтар жасау|    |
|         |        |         |және олармен жұмыс |    |
|         |        |         |істеу        |    |
|CorelDraw қүрделі|CorelDraw    |CorelDraw    |Объектілер түрлері. |CorelDr|
|объектілер    |қүрделі     |программасы   |Олармен жұмыс істеу |aw құру|
|тұрғызу     |объектілер   |         |          |    |
|         |тұрғызу     |         |          |    |
|CorelDraw заливка|CorelDraw    |CorelDraw    |Заливка құралының  |CorelDr|
|құралын қолдану |заливка құралын |программасы   |элементтері.    |aw құру|
|         |қолдану     |         |Заливка құралын   |    |
|         |        |         |пайдалану арқылы  |    |
|         |        |         |суреттерді безендіру|    |
|CorelDraw-ғы   |CorelDraw-ғы  |CorelDraw    |CorelDraw басқа да |CorelDr|
|Интекративное  |Интекративное  |программасы   |элементтерімен   |aw құру|
|перетекание   |перетекание   |         |танысу. Олармен   |    |
|құралы. Көлемді |құралы. Көлемді |         |жұмыс істеу     |    |
|имитациялау   |имитациялау   |         |          |    |
|Powerclip.    |Powerclip.   |CorelDraw    |Растрлік бейнелерді |CorelDr|
|Растрлік     |Растрлік    |программасы   |өңдеу құралымен   |aw құру|
|бейнелерді өңдеу |бейнелерді өңдеу|         |танысу       |    |
|Интерактивный  |Интерактивный  |CorelDraw    |Интерактивный объем |CorelDr|
|объем құралы.  |объем құралы.  |программасы   |құралымен танысу.  |aw құру|
|Интерактивное  |Интерактивное  |         |Онымен жұмыс істеу |    |
|искажение құралы.|искажение    |         |          |    |
|Көлем имитациясы |құралы. Көлем  |         |          |    |
|         |имитациясы   |         |          |    |
|PhotoShop    |PhotoShop    |PhotoShop    |Программамен танысу.|PhotoSh|
|программасына  |программасына  |программасы   |Программа интерфейсі|op құру|
|кіріспе.     |кіріспе.    |         |          |    |
|Градиентті фон  |Градиентті фон |         |          |    |
|жасау      |жасау      |         |          |    |
|Дөңгелек     |Дөңгелек    |PhotoShop    |Кез келген формалы |PhotoSh|
|фотосурет, кез  |фотосурет, кез |программасы   |суреттерді     |op құру|
|келген формалы  |келген формалы |         |дайындауды үйрену  |    |
|суреттерді    |суреттерді   |         |          |    |
|дайындау     |дайындау    |         |          |    |
|Бейнелерді    |Бейнелерді   |PhotoShop    |Суреттерді безендіру|PhotoSh|
|біріктіру,    |біріктіру,   |программасы   |кезінде қолданылатын|op құру|
|бейнені ұсақ   |бейнені ұсақ  |         |құралдар      |    |
|детальдармен   |детальдармен  |         |          |    |
|безендіру    |безендіру    |         |          |    |
|Объекттерді   |Объекттерді   |PhotoShop    |Құралдарды     |PhotoSh|
|текстуралармен  |текстуралармен |программасы   |пайдалануда оларды |op құру|
|бояу және    |бояу және    |         |бояу, толтыру және |    |
|толтыру, текст  |толтыру, текст |         |текст жазу     |    |
|жазу       |жазу      |         |          |    |
|PhotoShop    |PhotoShop    |PhotoShop    |Программаның қосымша|Бақылау|
|программасының  |программасының |программасы   |мүмкіндіктерімен  |жұмысы |
|қосымша     |қосымша     |         |танысу       |    |
|мүмкіндіктері  |мүмкіндіктері  |         |          |    |


  7. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Әдебиет, оқу-әдістемелік   |Экземпляр саны |Студенттер саны  |Қамтамасыз |
|құралдар атаулары       |        |          |ету проценті|
|1               |2       |3         |4      |
|Компьютерная графика     |12       |14         |85%     |
|Алгоритмические основы    |3       |14         |21%     |
|машинной графики       |        |          |      |
|Введение в компьютерную    |5       |14         |35%     |
|графику            |        |          |      |

8. Әдебиет

8.1. Негізгі
8.1.1 Шикин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная  графика.  Динамика,
реалистические изображения, Москва: "Диалог-Мифи", 1998
8.1.2 Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. Пер. с англ. –
М.:Мир, 1989
8.1.3 Фролов А.В., Фролов Г.В., Программирование видеоадаптеров CGA, EGA,
VGA, Библиотека системного программиста, Т.3., Диалог-Мифи, М., 1992 г.
8.1.4 Н.И.Костюкова. Введение  в  компьютерную  графику.  Методические
рекомендации. Новосибирск -2003.

8.2.Қосымша
8.2.1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика: Учебник для вузов.
-СПб.: Питер, 2003
8.2.2. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия, пер. с англ.- СПб.:
Питер, 2003
8.2.3. Информатика. Базовый курс/ Под ред. С.В.Симановича – СПб: Питер.
2001 г.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть