Файл қосу


Курстың пререквизиттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты   |ПОӘК       |              |
|               |         |              |
|               |         |ПОӘК 042-18-9.1.1/01-2014 |
|ПОӘК             |11.09.2014ж. № 2 |              |
|«Тара мен орауыштардың    |басылым      |              |
|қазіргі заманғы түрлері»   |18.09.2013 ж.   |              |
|пәнінен оқытушыға арналған  |№ 1 басылымның  |              |
|пәннің бағдарламасы     |орнына      |              |

                  ПӘННІҢ


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері»


      5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология


               (салалар бойынша)»


              мамандығына арналған                  ПӘННІҢ

            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                   2014                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы
Қундызбаев Д.К. __________ «29» ____08_____ 2014 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х. Кәкімова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  «05» ___09____2014 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С.С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» қыркүйек 2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г.Қ. Искакова
  4 «18» _09_2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәннің (модульдің) мазмұны                  |6  |
|5  |Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі      |7  |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |7  |
|7  |Әдебиеттер                            |8  |
  1 Қолданылу саласы


  «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәні бойынша оқу-
әдістемелік  кешенінің  құрамына  кіретін  оқытушыға  арналған  пәннің
бағдарламасы 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар
бойынша)» мамандығының білім алушыларына арналған. Білім алушыларды курс
мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, машықтану және
білгірлігімен таныстырады. Пәннің оқу-әдістемелік кешені  пәнді  оқыту
барысында негізгі жетекші болып саналады.


  2 Нормативтік сілтемелер


  «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәні бойынша нағыз оқу-
әдістемелік кешені пәннің оқу процесін ұйымдастырылу ережесін бекітеді және
келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленеді:
  - Қазақстан Республикасының мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім
стандартына сай;
  - 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және  метрология  (салалар
бойынша)» мамандығының элективті пәндердің каталогына сәйкес;
     - УСТ 042-МУ-4-2014  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына және  ресімделуіне  қойылатын  жалпы  талаптар»  университет
стандартына сай;
    - ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.


  3 Жалпы ережелер


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұнын қысқаша сипаттау.
   «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәннің мақсаттары
болып білім алушыларға тағам өнімдерінің қазіргі заманғы тарасы  мен
орауыштары туралы  дағдылар  беру  болып  табылады.  Қазіргі  заманғы
орауыштардың теориялық және қолдану негізіндегі мәслелерін шешу жолдарын
табу. Тара мен орауыштарға қойылатын талаптарды, тағам өнімдерін сақтау
кезіндегі қойылатын талаптарды қолдануды үйрену және мәселелерін шешу
жолдары.
  3.2 Осы курстың мақсаты білім алушыларды пәндік саламен таныстыру болып
табылады.
  3.3 Осы курсты оқудың негізгі міндеті білім алушыларға тара мен
орауыштардың негізгі қызметтерін, олардың талаптарын өздерінің тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөнінде дағдылар беру болып табылады.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:
  Білуі  керек:  сақтау  барысында  химиялық,   ферментативтік,
микробиологиялық және физикалық өзгерістредің азық-түлік өнімдеріне әсер
етуі және олардың белгілі қаптаманы қолдануы кезінде азық-түлік өнімдеріне
әсер етуін, қаптамалардың материалдарын, құралдарын және машиналарын және
қаптаманың материалдардың талаптарын.
  Игеруі керек: азық-түлік өнімдері үшін қаптамаларды өндіргенде әр түрлі
қаптамаларға материалдардың қолданылуы жөніндегі тәжірибелік жұмысты.
  Меңгеру керек: пәннің дәрістік және методикалық материалдарын.
  Істеуі керек: азық-түлік өнімдерінің маманы қаптамалық материалдармен
жанасуы барысында әр азық-түлік өнімдерінің сезімталдалығын анықтау.
  Ойлау керек: азық-түлік  өнімдерінің  қазіргі  таңдағы  жағдайын,
өндірістік өнімдердің сапасын және олардың бақылауын қадағалауын, сақтау
барысындағы туындаған химиялық, ферментативтік,  микробиологиялық  және
физикалық азық-түлік өнімдеріне әсері.
  Болу керек: азық-түлік өнімдері үшін қаптамаларды өндіргенде әр түрлі
қаптамаларға материалдардың қолданылуы жөніндегі тәжірибелік жұмысты.
  Алу керек: сақтау барысында химиялық, ферментативтік, микробиологиялық
және физикалық өзгерістредің азық-түлік өнімдеріне әсер етуі және олардың
белгілі қаптаманы қолдануы кезінде азық-түлік өнімдеріне әсер  етуін,
қаптамалардың материалдарын, құралдарын және машиналарын және қаптаманың
материалдардың талаптарын.


  3.5 Курстың пререквизиттері:
  3.5.1 Өндіріс технологиясы;
  3.5.2 Сертификаттау;
  3.5.3 Биохимия,
  3.5.4 Микробиология және вирусология.


  3.6 Курстың постреквизиттері:
  3.6.1 Тағам гигиенасының негізі;
  3.6.2 Сапа менеджменті жүйесі,
  3.6.3 Стандарттарды және нормативтік құжаттарды жасау технологиясы.


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірмесі:
                                   1 кесте
|Курс                                  |Семестр |
|1                                   |2    |
|Дәріс сабақтары                                 |
| Модуль 1. Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері     |
|Тауартасымалы жүйесінде тауарлардың таралары және қаптамалары     |2    |
|Тараны унификаттау және стандарттау                  |1    |
|Транспорттық және тұтынушылық тара және қаптамалар           |3    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Полимерлі|2    |
|тара                                  |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Шыны тара|2    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Ағаш тара|2    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |2    |
|Картон-қағазды тара                          |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Металлды |2    |
|тара                                  |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |2    |
|Текстильді тара                            |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |2    |
|Комбинирленген тара                          |     |
|Модуль 2. Қосымша материалдар                          |
|Қаптама және қоршаған ортаның жағдайы                 |2    |
|Халықшаруашылығы үшін қаптамалардың маңызы               |2    |
|Қосымша материалдар                          |2    |
|Қаптаманы этикирлеу                          |2    |
|Қаптамаларға бастырылатын маркировка                  |2    |
|Барлығы:                                |30    |
|Тәжірибелік сабақтар                               |
|Модуль 1. Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері     |
|Тауартасымалы жүйесінде тауарлардың таралары және қаптамалары     |1    |
|Тараны унификаттау және стандарттау                  |1    |
|Транспорттық және тұтынушылық тара және қаптамалар           |1    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Полимерлі|1    |
|тара                                  |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Шыны тара|1    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Ағаш тара|1    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |1    |
|Картон-қағазды тара                          |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері. Металлды |1    |
|тара                                  |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |1    |
|Текстильді тара                            |     |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.     |1    |
|Комбинирленген тара                          |     |
|Модуль 2. Қосымша материалдар                          |
|Қаптама және қоршаған ортаның жағдайы                 |1    |
|Халықшаруашылығы үшін қаптамалардың маңызы               |1    |
|Қосымша материалдар                          |1    |
|Қаптаманы этикирлеу                          |1    |
|Қаптамаларға бастырылатын маркировка                  |1    |
|Барлығы:                                |15    |


  5 Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
1. Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері
2. Қаймақ пен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері
3. Ірімшікке (жұмсақ және қатты) арналған қаптамалардың жаңа түрлері
4. Сүт консервілеріне арналған қаптамалардың жаңа түрлері
5. Ет, шұжық өнімдеріне (пісірілген және қақталған) арналған қаптамалардың
жаңа түрлері
6. Ет консервілеріне арналған қаптамалардың жаңа түрлері
7. Құйылма өнімдерге (ұн, дәндер) арналған қаптамалардың жаңа түрлері
8. Алкогольді сусындарға арналған қаптамалардың жаңа түрлері
9. Макарон өнімдеріне арналған қаптамалардың жаңа түрлері
10. Сүтқышқылды өнімдерге арналған қаптама материалдарына САНПиН талаптары
11. Қатты ірімшікке арналған қаптама құралдарына САНПиН талаптары
12. Балғын етті сақтауға арналған қаптама құралдарына САНПиН талаптары
13. Қақталған ет өнімдерін сақтауға арналған қаптама құралдарына САНПиН
талаптары
14. Крахмал өнімдерін сақтауға арналған  қаптама  құралдарына  САНПиН
талаптары
15. Нан өнімдерін сақтауға арналған қаптама құралдарына САНПиН талаптары


  6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
                                   3 кесте
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік     |Даналардың саны|Білім   |Қамтамасыз |
|құралдардың атаулары         |        |алушылардың|ету пайызы |
|                   |        |саны    |      |
|Производство упаковки из ПЭТ /    |1       |25     |4     |
|Д.Брукс.-СПб, 2006.          |        |      |      |
|Современное оборудование для упаковки |10       |25     |40     |
|пищевых продуктов / Ю.В. Бурлея. -  |        |      |      |
|М., 1978.               |        |      |      |
|Куликов Ю.И. Грузоведение на     |5       |25     |20     |
|автомобильном транспорте.- М, 2008.  |        |      |      |
|Олещенко Е.М. Основы грузоведения  |3       |25     |12     |
|.-М., 2005.              |        |      |      |
|Тулембаева А.Н.  Логистика.-А., 2002.|6       |25     |24     |
|Шалыгина А.М. Общая технология молока|8       |25     |32     |
|и молочных продуктов.-М., 2004.    |        |      |      |
|Поморцева Т.И. Технология хранения и |3       |25     |12     |
|переработки плодоовощной       |        |      |      |
|продукции.-М., 2001.         |        |      |      |  7 Әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер
  7.1.1  Производство упаковки из ПЭТ / Д.Брукс.-СПб, 2006.
  7.1.2 Современное оборудование для упаковки пищевых продуктов / Ю.В.
Бурлея. - М., 1978.
  7.1.3 Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте.- М, 2008.
  7.1.4 Олещенко Е.М. Основы грузоведения .-М., 2005.
  7.1.5 Тулембаева А.Н.  Логистика.-А., 2002.
  7.1.6 Шалыгина А.М. Общая технология молока и молочных продуктов.-М.,
2004.
  7.1.7 Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной
продукции.-М., 2001.
  7.1.8 Шредер В.Л. Картон. Тара и упаковка/В.Л. Шредер К.С. Йованович. –
М. : ИАЦ «Упаковка», 1999. – 192 с.
  7.1.9 Ефремов Н.Ф. Тара и ее производство: учебное пособие/Н.Ф.
Ефремов. – М.: МГУП, 2001. – 312 с.
  7.1.10 Ларионов В.Г. Тарное производство для пищевой промышленности в
АПК/В.Г. Ларионов. – М. : Агропромиздат, 1989. – 80 с.
  7.1.11 Данилевский В.А. Картонная и бумажная тара / В.А. Данилевский. –
М.: Наука, 1979. – 187 с.
  7.1.12 Гуль В.Е. Упаковка продуктов питания: учебное пособие / В.Е.
Гуль Е.Г. Любешкина Т.И. Аксёнова и др. - М.: ГАПБ, 1996.-212 с.
  7.1.13 Аксёнова Т.И. Тара и упаковка: учебник / Т.И. Аксенова В.В.
Ананьев, Н.М. Дворецкая и др.; под ред. Э.Г. Розанва. - М.: МГУПБ, 1999. -
180 с.

  7.2  Қосымша әдебиеттер
  7.2.1 Телегин А.И. Транспортная тара: справочник / А.И. Телегин Ю.А.
Балберов Н.И. Денисов. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с.
  7.2.2 Каверин В.А. Выбор, изготовление, испытания тары и упаковки:
учебное пособие / В.А. Каверин К.П. Феклин - М. *1ГУП, 2002. - 125 с
Пәндер