Файл қосу


Саяси жүйеҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
| 4деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |             |
|             |             |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-14-5-08.01.20.05/01- |
|             |             |2008           |
|  ПОӘК         |             |             |
|Оқытушыларға арналған  |№1 басылым        |             |
|пәндердің оқу жұмыс   |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
|“Саясаттану”       |             |             |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                «Саясаттану»


            (барлық мамандықтарға арналған)


     ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                       БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2008  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  ҚҰРАСТЫРУШЫ__________ Екібаев.Р.Ж.«Философия»
  кафедрасының оқытушысы          01.09.2008ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


  2.1. «Философия» кафедрасы отырысында

  02.09.2008жыл, №  хаттама


     Кафедра меңгерушісі ____________________ /ф.ғ.к Мұқатаева.А.А./
  2.2.Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  05..09. 2008 ж. №   хаттама


            Төраға ______________  /Колмагорова.Г.Б./
  3. БЕКІТІЛДІ
     Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсыныған.  8.09. 2008 ж. №  хаттама


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор ______________/Молдажанова А.А./


  4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (немесе “  ”  2008ж. №  басылым орынына
  енгізілді )
                  Мазмұны    1 .Қолданыс аймағы
    2  Нормативтік сілтемелер
    3  Жалпы ережелер
    4  Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
    5  Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
    6  Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
    7  Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
    8 Әдебиеттер
1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:
    «Саясаттану» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің
барлық мамандықтардың 1-2 курс оқу топтарына арналған. Оқу-әдістемелік
кешенде қоғам өміріндегі саяси құбылыстар мен процестерді, оларды саяси-
идеологиялық теориялар арқылы түсіндірудің  бағдарламалары  мен  әдіс-
тәсілдері, әлеуметтік маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары
т.б. маңызды мәселелер мәліметтері қамтылған. Пәннің оқу-әдістемелік кешені
студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу көмекші құралы ретінде
пайдалану мақсатынада құрастырылды.
2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
     Құрастырылған «Саясаттану» оқу-әдістемелік кешені оқу  үрдісін
ұйымдастыру үшін «Политология» курсының типтік бағдарламасы (Алматы, 1997
жыл), Шәкәрім атындағы Семей мемелекеттік университетінің оқу-әдістемелік
кешенін құрастырудағы Жалпы ереже (Семей, 2007) негізінде жасалды.
3.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ:
    3.1. Курсқа жалпы сипаттама
   Саясаттану Қазақстан Республикасы өз егемендігін алуына байланысты
елдің саяси-әлеуметтік, экономикалық – қоғамы туралы ілім, қоғамның саяси-
әлеуметтік саяси билік мәселелерін зерттейтін ғылым саласы. Әлеуметтік
топтар мен қауымдастықтың өкілі болып табылатын адамдардың саяси топтармен
саяси институттардың өзара саяси-идеологиялық байланыстылығын қарастыра
отырып, олардың іс-әрекет ету тәртібі, мінез-құлық туралы ілімдер саласы
болып  табылады..  Саясаттану  курсы  қоғамдық-гуманитарлық  пәндермен
«Философия»,  «Әлеуметтану»,  «Тарих»,  «Құқықтану»,  «Мәдениеттану»,
«Дінтану», «Эстетика», «Этика» т.б. ғылымдармен тығыз байланысты.
   3.2. Курс мақсаты:
   “Саясаттану курсының мақсаты  суденттерге  саяси  институттардың,
құбылыстардың, қазіргі қоғам дамуындағы саяси мәселелердің мәнін түсінуге,
саяси сананы қалыптастыруға, адамзат дамуының баламалы даму жолдары бар
екендігін түсіндіру және демократиялық саяси мәдениеттің құнділіқтары мен
ережелерін бойларына сіңруді үйрету.
   3.3. Курстың негізгі міндеттері:
- суденттер санасында қазіргі заманғы қоғамтанудың негізін қалыптастыру,
-болашақ мамандардың саяси-идеологиялық, азаматтық ой-өрісін дамыту,
-қоғамның саяси- әлеуметтік мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс
шешудің жолдарын таба білуді қалыптастыру.
   3.4.  Курсты меңгергеннен кейінгі білім мен қабілеттілік:
     -Қоғам дамуының негізгі заңдылықтарын білу
     - Боашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның
ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында эмпирикалық саяси
талғамммен зерттеулер жүргізе білу.
      -.Тестілеу, анкета жүргізу, статистикалық талдау  әдістерін
қолдану арқылы  әлеуметтік  өмірдің  барлық  салаларындағы  әлеуметтік
құбылыстарды талдай білу.
    3.5 Курстың перереквизиттері:
     - саясат әлеуметтануы, тарих, құқықтану, мәдениеттану, дінтану,
философия, экономика, психология, этика
       3.6. Курстың постреквизиттері:
- қоғамның саяси жүйесіне баға беру, мемлекеттің саяси шараларына қатынасу,
қоғамның саяси-әлеуметтік мәселелерін шешуге ат салысу.


   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме

   |Кур|семестр         |Кредитт |ЛК (сағ)             |
|с |             |ер    |                 |
|1 |2            |3    |4                 |
|Дәріс сабақтар                              |
|1 |             |1    |                 |
|  |Саяси ғылымның пайда   |     |.А.А.Мурадян. Введение в     |
|  |болуы және қалыптасуы.  |     |политологию, М, 1994       |
|  |Саясаттану пәні, ұғымдары|     |Политологиякурс лекции под. Ред. |
|  |мен әдіс-тәсілдері.   |     |Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993. |
|  |Саяттану пәнінің қызметі |     |                 |
|  |мен парадигмалары. Басқа |     |Энциклопедический словарь. М,   |
|  |пәндермен байланыстылығы.|     |1993.               |
|  |Қазақстан тәуелсіздік  |     |Т.В. Шмачкова. Мир политических  |
|  |алғаннан кейін саяси   |     |партий. Полис. 1991, №1-2.    |
|  |ғылымның дамуы және   |     |Қуандықов. Е.. Саясаттану     |
|  |елдегі саяси       |     |негіздері. Астана, 2000      |
|  |өзгерістердің қоғам   |     |                 |
|  |өміріне ықпалы. Қазіргі |     |                 |
|  |уақытта саяси сананың  |     |                 |
|  |қажеттілігі. Қазақстан  |     |                 |
|  |Республикасының саяси  |     |                 |
|  |даму бағыты.       |     |                 |
|2 |             |1    |                 |
|  |Саяси ғылымның әр тарихи |     |.Д.Жамбылыов. Саясаттану. Оқу   |
|  |кезеңдерде дамуы мен   |     |құралы. Алматы, 1996.       |
|  |құлдық, ортағасырлық және|     |.Қазақстан Республикасының    |
|  |қайта өрлеу дәуіріндегі |     |Конституциясы. Алматы 1999.    |
|  |саяси ұғымдар мен    |     |.Қаз. ССР-нің мемлекеттік     |
|  |саясаттың дамуы. Жаңа  |     |егемендігі туралы Декларация   |
|  |заман және марксистік  |     |Алматы, 1991.           |
|  |саяси идеялар. Қазақ   |     |.Н.Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. |
|  |даласындағы саяси    |     |А, 1996.             |
|  |ой-пікірлер. ХХ ғасырдағы|     |                 |
|  |саяси ілімдер.      |     |                 |
|3 |Билік ұғымы мен түсінігі.|1    |- Р.Арон Демократия и       |
|  |Билік қызметі мен онің  |     |тоталитаризм. М.1993       |
|  |жіктелуі. Билік түрлері: |     |- В.А. Ледяев. Формы власти:   |
|  |саяси және мемлекеттік. |     |типологический анализ//      |
|  |Саяси тәртіп. Саяси жүйе.|     |Политические исследования 2000.№2 |
|  |Оның жіктелуі мен    |     |-П.А.Цыганков Современные     |
|  |Демократия туралы.    |     |политические режимы:       |
|  |Қазақстандағы      |     |структура,типология,динамика.М.  |
|  |демократиялық      |     |                 |
|  |жариялылықтың басталуы. |     |                 |
|  |Еліміздегі демократиялық |     |                 |
|  |үрдістер.        |     |                 |
|4 |Мемлекеттің пайда болуы |2    |Ә.Нысанбаев. Қазақстан.      |
|  |мен оның белгілері.   |     |Демократия. Рухани жаңару. Алматы.|
|  |Тарихи дамуы:      |     |1999.               |
|  |монархия,республика,   |     |-.Саясаттануға кіріспе. Проф. Т.Т.|
|  |консти уциялық монархия, |     |Мұстафин. Алматы, 1994, 1,2,3 б  |
|  |демократия, тоталитаризм.|     |- Н.А.Сахаров Институт президент |
|  |Мемлекет         |     |ства в современном мире.М.1994  |
|  |функциялары.Құрылымы.  |     |                 |
|  |Қазақстан Республикасының|     |                 |
|  |мемлекеттік құрылысы.  |     |                 |
|5 |             |1    |                 |
|  |Саяси партиялардың пайда |     |- Т.А. Алексеева Либерализм как  |
|  |болуы мен қалыптасуы.  |     |политическая идеология// Полития |
|  |Олардың атқарар қызметі. |     |2000.№1              |
|  |Партияларды танудағы   |     |- А.И.Соловьев Политология:    |
|  |аспектілер: әлеуметтік  |     |политическая теория, полтические |
|  |құрылы          |     |технологии.М.2000         |
|  |мы, саяси платформасы мен|     |- .К.Нұрпейсов . Алаш және Алаш  |
|  |идеологиялық бағыттары. |     |Орда. А, 1998.          |
|  |Партия типтері.     |     |28.М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. |
|  |Мемлекеттік саяси    |     |Алматы, 1995           |
|  |жүйедегі партия ролі.  |     |- Д.Көшім Демократияға      |
|  |Қоғамдық-саяси      |     |кіріспе.А.2000          |
|  |қозғалыстар.       |     |                 |
|  |Қазақстандағы      |     |                 |
|  |қоғамдық-саяси      |     |                 |
|  |қозғалыстар мен саяси  |     |                 |
|  |партиялардың қалыптасуы |     |                 |
|  |және           |     |                 |
|  |олардың елдің саяси   |     |                 |
|  |өміріндегі орны.     |     |                 |
|  |             |     |                 |
|  |             |     |                 |
|  |             |     |                 |
|  |             |     |                 |
|  |             |     |                 |
|6 |«Элита» термині, мазмұны |1    |- Ашин.Г.К Основы политической  |
|  |мен қызметі. Элитаның  |     |элитологии. М. 1999        |
|  |қалыптасуы мен жіктелуі. |     |- Блондель.Ж. Политическое лидер |
|  |Әлеуметтік саяси және  |     |ство М.1992            |
|  |психологиялық сапасы.  |     |- М.Қойгелдиев Ұлттық саяси элита |
|  |Элитизм турлы      |     |А.2004              |
|  |концепциялар. Қоғамдағы |     |- Психология лидерства: Хрестома |
|  |саяси жетекшілік.    |     |тия.- Минск.2004.         |
|  |Тәуелсіз Қазақстандағы  |     |                 |
|  |саяси элитаның қалыптасуы|     |                 |
|  |және олардың қоғамда   |     |                 |
|  |алатын орны.       |     |                 |
|7 |Өтпелі кезең, саяси жүйе |1    |-Т.В. Шмачкова. Мир политических |
|  |принциптері. Саяси    |     |партий. Полис. 1991, №1-2.    |
|  |жүйелердің қалыптасуы.  |     |-.Қуандықов. Е.. Саясаттану    |
|  |Саяси жүйенің реттеуші  |     |негіздері. Астана, 2000      |
|  |формалары көзқарас тар, |     |- Основы политологии: учебное   |
|  |концепциялар. Қазақстанда|     |пособие.М.2007          |
|  |ғы саяси жүйенің болашақ |     |- А.С.Панарин Политология:    |
|  |тұжы рымдары. Қазақстан |     |учебник.МГУ 1998.         |
|  |2030 страте гиялық даму |     |- Элементы теории политики. 1991г.|
|  |бағдарламасының     |     |                 |
|  |қабылдануы және жүзеге  |     |                 |
|  |асу           |     |                 |
|  |жолдары.         |     |                 |
|8 | Демографиялық саясат  |1    |- М.М.Лебедева Политическое    |
|  |ұғымы. Оның негізгі   |     |урегулирование конфликтов:    |
|  |бағыттары. Демографиялық |     |подходы,решения,технологии.М,97  |
|  |саясаттың негізгі    |     |- И.И.Кравченко. Ведение в исследо|
|  |көрсеткіштері:      |     |вание политики.М.1998.      |
|  |миграциялық тұрғындар  |     |- Ч.Мерриам Новые аспекты     |
|  |т.б. Қазіргі жағдайдағы |     |политики. М. 1997г.        |
|  |Қазақстан        |     |                 |
|  |Республикасындағы    |     |                 |
|  |демографиялық жағдайлар..|     |                 |
|9 |Қоғамның         |1    |- А.А.Дегтярев Основы политичес  |
|  |әлеуметтік-саяси     |     |кой теории. –М.1998г.       |
|  |этникалық топтары.    |     |- Ашин.Г.К Основы политической  |
|  |Этностардың даму     |     |элитологии. М. 1999        |
|  |теориялары. Әлеуметтік  |     |- Элементы теории политики. 1991г.|
|  |бірлестіктер жүйесіндегі |     |                 |
|  |ұлттар орны.       |     |                 |
|  |Қазақстандағы ұлттық   |     |                 |
|  |қатынастар мәселелері:  |     |                 |
|  |ұлттық мәдениет, тіл   |     |                 |
|  |саясаты.         |     |                 |
|10 |Саяси сана және саяси  |1    |- Т.А.Алексеева Либерализм как  |
|  |идеология ұғымдары.   |     |политическая идеология// Полития |
|  |Қазіргі саяси      |     |2000.№1              |
|  |идеологияның негізгі   |     |- У.Матц Идеология как      |
|  |түрлері мен ағымдары.  |     |детерминанта политики в эпоху мо |
|  |Саяси мәдениет және саяси|     |дерна// Политические исследования |
|  |әлеуметтену. Ұлттық   |     |1992.№1-2             |
|  |идеология және оның   |     |                 |
|  |мемлекетке қажеттігі   |     |                 |
|11 |Саяси процесс туралы ұғым|1    |Ә.Нысанбаев. Қазақстан.      |
|  |және оның жіктелуі. Саяси|     |Демократия. Рухани жаңару. Алматы.|
|  |процеске қатысу түрлері. |     |1999.               |
|  |Саяси даму мен      |     |-.Саясаттануға кіріспе. Проф. Т.Т.|
|  |бейімделудің мәні.    |     |Мұстафин. Алматы, 1994, 1,2,3 б  |
|  |Бейімделудің кезеңдері  |     |- Н.А.Сахаров Институт президент |
|  |және оған байланысты   |     |ства в современном мире.М.1994  |
|  |көзқарастар.       |     |                 |
|12 |Әлемдік саясат және   |2    |-Т.В. Шмачкова. Мир политических |
|  |халықаралық қатынастар. |     |партий. Полис. 1991, №1-2.    |
|  |Қазақстандағы сыртқы және|     |Қуандықов. Е.. Саясаттану     |
|  |халықаралық қатынастар  |     |негіздері. Астана, 2000      |
|  |мәселелері. Қазақстанның|     |- А.А.Дегтярев Основы политичес  |
|  |Орта Азия мен Еуропа   |     |кой теории. –М.1998г.       |
|  |елдері арасындағы    |     |- Основы политологии: учебное   |
|  |халықаралық мәселелері. |     |пособие.М.2007          |
|  |Жаңаша саяси ойлау    |     |                 |
|  |және халықаралық саясат. |     |                 |
|Практикалық (семинар) сабақтар                      |
|1 |             |1    |                 |
|  |Саяси ғылымның қалып тасу|     |- А.А.Дегтярев Основы политичес  |
|  |кезеңдері. Саясатта ну  |     |кой теории. –М.1998г.       |
|  |ғылымының қарасты ратын |     |- Ашин.Г.К Основы политической  |
|  |обьектісі. Саясаттанудың |     |элитологии. М. 1999        |
|  |қоғамдық ғылымдармен   |     |- Элементы теории политики. 1991г.|
|  |арақатына сы.      |     |                 |
|  |Қазақстандағы саяси   |     |                 |
|  |ғылымның қалыптасуы және |     |                 |
|  |дамуы.          |     |                 |
|2 |             |1    |- Т.А. Алексеева Либерализм как  |
|  |Саяси ұғымның пайда   |     |политическая идеология// Полития |
|  |болуы. Әр дәуірдегі   |     |2000.№1              |
|  |саяаттың дамуы. Қазақ да |     |- А.И.Соловьев Политология:    |
|  |ласындағы саяси ой-піір |     |политическая теория, полтические |
|  |лердің қалыптасуы.    |     |технологии.М.2000         |
|  |             |     |- .К.Нұрпейсов . Алаш және Алаш  |
|  |             |     |Орда. А, 1998.          |
|  |             |     |28.М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. |
|  |             |     |Алматы, 1995           |
|  |             |     |- Д.Көшім Демократияға      |
|  |             |     |кіріспе.А.2000          |
|3 |Саясаттанудағы биліктің |1    |- М.М.Лебедева Политическое    |
|  |ролі. Саяси жүйе түрі. Қо|     |урегулирование конфликтов:    |
|  |ғамдағы саяси тәртіптің |     |подходы,решения,технологии.М,97  |
|  |орын алуы. Демократия ның|     |- И.И.Кравченко. Ведение в исследо|
|  |қалыптасуы. Қазақстандағы|     |вание политики.М.1998.      |
|  |демокра тиялық      |     |- Ч.Мерриам Новые аспекты     |
|  |қозғалыстар.       |     |политики. М. 1997г.        |
|4 |             |2    |Ә.Нысанбаев. Қазақстан.      |
|  |Саясаттағы мемлекеттің  |     |Демократия. Рухани жаңару. Алматы.|
|  |орны . Мемлекеттің даму |     |1999.               |
|  |тарихы. Мемлекет     |     |-.Саясаттануға кіріспе. Проф. Т.Т.|
|  |функциялары.       |     |Мұстафин. Алматы, 1994, 1,2,3 б  |
|  |             |     |- Н.А.Сахаров Институт президент |
|  |             |     |ства в современном мире.М.1994  |
|5 |             |1    |А.А.Мурадян. Введение в      |
|  |Қоғамдық – саяси қозға  |     |политологию, М, 1994       |
|  |лыстар мен саяси партия |     |Политологиякурс лекции под. Ред. |
|  |лардың қалыптасуы.    |     |Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993. |
|  |Идеологиялық бағыттары. |     |                 |
|  |             |     |                 |
|6 |             |1    |- Ашин.Г.К Основы политической  |
|  |Саяси элитаның қалыпта  |     |элитологии. М. 1999        |
|  |суы. Элитаның саяси   |     |- Блондель.Ж. Политическое лидер |
|  |өмірге ықпалы.      |     |ство М.1992            |
|  |             |     |- М.Қойгелдиев Ұлттық саяси элита |
|  |             |     |А.2004              |
|7 |Өтпелі кезең, саяси жүйе |1    |                 |
|  |принциптері. Саяси    |     |- Ашин.Г.К Основы политической  |
|  |жүйелердің қалыптасуы.  |     |элитологии. М. 1999        |
|  |Саяси жүйенің реттеуші  |     |                 |
|  |формалары, көзқарастар, |     |                 |
|  |концепциялар       |     |                 |
|8 |Демографиялық саясат   |1    |- И.И.Кравченко. Ведение в исследо|
|  |ұғымы. Оның негізгі   |     |вание политики.М.1998.      |
|  |бағыттары. Демографиялық |     |- Ч.Мерриам Новые аспекты     |
|  |саясаттың негізгі    |     |политики. М. 1997г.        |
|  |көрсеткіштері      |     |                 |
|9 |Қоғамның         |1    |                 |
|  |әлеуметтік-саяси     |     |-М.М.Лебедева Политическое    |
|  |этникалық топтары.    |     |урегулирование конфликтов:    |
|  |Этностардың даму     |     |подходы,решения,технологии.М,97  |
|  |теориялары.       |     |                 |
|10 |Саяси сана және саяси  |1    |                 |
|  |идеология ұғымдары.   |     |- И.И.Кравченко. Ведение в исследо|
|  |Қазіргі саяси      |     |вание политики.М.1998.      |
|  |идеологияның негізгі   |     |                 |
|11 |Саяси процесс туралы ұғым|1    |- А.С.Панарин Политология:    |
|  |және оның жіктелуі. Саяси|     |учебник.МГУ 1998.         |
|  |процеске қатысу түрлері. |     |- Элементы теории политики. 1991г.|
|12 |Әлемдік саясат және   |2    |                 |
|  |халықаралық қатынастар. |     |-Политологиякурс лекции под. Ред. |
|  |Қазақстандағы сыртқы және|     |Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993. |
|  |халықаралық қатынастар  |     |                 |
|  |мәселелері        |     |                 |
   5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


1. Саясаттану пәні, ұғымдары мен әдіс-тәсілдері.
2. Қазақстан Республикасының саяси даму бағыты.
3. Демографиялық саясат ұғымы. Оның негізгі бағыттары.
4. Қазақстандағы сыртқы және халықаралық қатынастар мәселелері.
5. Қазақстан және Еуроодақ
6. Қазақстанда ғы саяси жүйенің болашақ тұжырымдары
7. Қоғамның әлеуметтік-саяси этникалық топтары
8. Қазақстан Республикасының 2030 даму бағдарламасы
9. Саяси жетекшілік оның қоғамдағы орны
10. Саяси жүйе, оның түрлері
11. Мемлекеттің тарихи дамуы, түрлері
12. Демографиялық саясат
13. Саяси процесс және саяси бейімделу
14. Саяси билік және демократия түсінігі
15. Әлемдік саясат және БҰҰ
16. Халықаралық саясат және Қазақстан

   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


   3 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Тема                 |Көрнекті |         |    |
|                   |құралдар,Т|Өз бетімен оқып |Бақылау|
|                   |СО,плакат |үйренуге арналған|нысаны |
|                   |тар,зертха|сұрақтар     |    |
|                   |налық   |         |    |
|                   |тақталар |         |    |
|Дәріс сабақтар|Практикалық  |Зертхан|     |         |    |
|       |(семинар)   |алық  |     |         |    |
|       |сабақтар    |сабақта|     |         |    |
|       |        |р   |     |         |    |
|Саяси ғылымның|Саяси ғылымның |    |     |         |    |
|қалып тасу  |қалып тасу   |    |     |Қазақстандағы  |Тест  |
|кезеңдері.  |кезеңдері.   |    |     |саяси ғылымның  |    |
|Саясатта ну  |Саясатта ну  |    |     |қалыптасуы    |    |
|ғылымының   |ғылымының   |    |     |         |    |
|қарасты ратын |қарасты ратын |    |     |         |    |
|обьектісі   |обьектісі   |    |     |         |    |
|Саяси ұғымның |Саяси ұғымның |    |     |         |Бақылау|
|пайда болуы. |пайда болуы. Әр|    |     |Қазақ даласында |жұмысы |
|Әр дәуірдегі |дәуірдегі   |    |     |ғы саяси ой-пікір|    |
|саяаттың   |саяаттың дамуы.|    |     |         |    |
|дамуы.    |        |    |     |         |    |
|Саясаттанудағы|Саясаттанудағы |    |     |         |    |
|биліктің ролі.|биліктің ролі. |    |     |Биліктің     |Тест  |
|Саяси жүйе  |Саяси жүйе   |    |     |қоғамдағы ролі  |    |
|түрі. Қо   |түрі. Қо    |    |     |         |    |
|ғамдағы саяси |ғамдағы саяси |    |     |         |    |
|тәртіптің орын|тәртіптің орын |    |     |         |    |
|алуы.     |алуы.     |    |     |         |    |
|Мемлекеттің  |Мемлекеттің  |    |     |         |Сұрау |
|пайда болуы  |пайда болуы мен|    |     |Қазақстан Респу |    |
|мен оның   |оның белгілері.|    |     |бликасның мемле |    |
|белгілері.  |Тарихи дамуы  |    |     |кеттік құрылымы |    |
|Тарихи дамуы |        |    |     |         |    |
|       |        |    |     |         |Бақылау|
|Қоғамдық –  |Қоғамдық –   |    |     |Қоғамдағы саяси |жұмысы |
|саяси қозға  |саяси қозға  |    |     |партиялардың орны|    |
|лыстар мен  |лыстар мен   |    |     |         |    |
|саяси партия |саяси партия  |    |     |         |    |
|лардың    |лардың     |    |     |         |    |
|қалыптасуы.  |қалыптасуы.  |    |     |         |    |
|Идеологиялық |Идеологиялық  |    |     |         |    |
|бағыттары.  |бағыттары.   |    |     |         |    |
|«Элита»    |«Элита»    |    |     |         |    |
|термині,   |термині,    |    |     |Ұллтық саяси эл |Тест  |
|мазмұны мен  |мазмұны мен  |    |     |итаның мақсаты, |    |
|қызметі.   |қызметі.    |    |     |міндеттері    |    |
|Элитаның   |Элитаның    |    |     |         |    |
|қалыптасуы мен|қалыптасуы мен |    |     |         |    |
|жіктелуі.   |жіктелуі.   |    |     |         |    |
|Әлеуметтік  |Әлеуметтік   |    |     |         |    |
|саяси және  |саяси және   |    |     |         |    |
|психологиялық |психологиялық |    |     |         |    |
|сапасы    |сапасы     |    |     |         |    |
|Өтпелі кезең, |Өтпелі кезең, |    |     |Қазақстан 2030  |    |
|саяси жүйе  |саяси жүйе   |    |     |даму стратегиясы |Сөздік |
|принциптері. |принциптері.  |    |     |орындалу мүмкін |жасау |
|Саяси     |Саяси     |    |     |діктері.     |    |
|жүйелердің  |жүйелердің   |    |     |         |    |
|қалыптасуы  |қалыптасуы   |    |     |         |    |
|Демографиялық |Демографиялық |    |     |         |    |
|саясат ұғымы. |саясат ұғымы. |    |     |Қазақстан Респу |Тест  |
|Оның негізгі |Оның негізгі  |    |     |бликасының    |    |
|бағыттары.  |бағыттары.   |    |     |демографиялық  |    |
|       |        |    |     |саясаты     |    |
|Қоғамның   |Қоғамның    |    |     |         |Бақылау|
|әлеуметтік-сая|әлеуметтік-саяс|    |     |Моноэтникалық  |жұмысы |
|си этникалық |и этникалық  |    |     |және полиэтни  |    |
|топтары    |топтары    |    |     |калық мемлекет  |    |
|       |        |    |     |тер       |    |
|Саяси сана  |Саяси сана және|    |     |         |    |
|және саяси  |саяси идеология|    |     |Қоғамда идеоло  |Тест  |
|идеология   |ұғымдары    |    |     |гияның қолданы  |    |
|ұғымдары   |        |    |     |луы.       |    |
|Саяси процесс |Саяси процесс |    |     |         |Бақылау|
|туралы ұғым  |туралы ұғым  |    |     |Саяси даму және |жұмысы |
|және оның   |және оның   |    |     |бейімделу    |    |
|жіктелу    |жіктелу    |    |     |         |    |
|Әлемдік саясат|Әлемдік саясат |    |     |    БҰҰ және |    |
|және     |және      |    |     |Қазақстан    |Пікір |
|халықаралық  |халықаралық  |    |     |         |сайыс |
|қатынастар  |қатынастар   |    |     |         |    |
   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
   4 кесте Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
| Оқу-әдістемелік оқулықтардың  |  Саны   |Студентер  |Қамтылу   |
|атауы              |       |саны    |пайызы   |
|1                |2      |3      |4      |
|Жамбылов.Д. Саясаттану оқу құр  |       |      |      |
|алы. Алматы.1996ж.        |10      |30     |33     |
|Қуандықов.Е. Саясаттану негізде |       |      |      |
|рі.Астана.2000          |10      |30     |33     |
|Политологиякурс лекции под. Ред. |       |      |      |
|Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993 |8      |30     |20     |
|А.А.Дегтярев Основы политичес кой|       |      |      |
|теории. –М.1998г.        |5      |30     |17     |
|-.Саясаттануға кіріспе. Проф.  |       |      |      |
|Т.Т. Мұстафин. Алматы, 1994,   |5      |30     |17     |
|А.С.Панарин Политология:     |       |      |      |
|учебник.МГУ 1998.        |5      |30     |17     |
          8. ӘДЕБИЕТТЕР
1. Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары Алматы, 1986
2.Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары. Алматы 1994.
3.Ә.Бөкейханов Шығармалар. Алматы, 1994
4.М.Дулатұлы. Оян қазақ» Алматы 1991
5.Д.Жамбылыов. Саясаттану. Оқу құралы. Алматы, 1996.
6.Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы 1999.
7.Қаз. ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация Алматы, 1991.
8.Н.Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. А, 1996.
9.Н.Назарбаев Тәуелсіздігіміздің бес жылы. Алматы, 1996
10.Н.Назарбаев. ҚР. Президентінің Қазақстан халқына жолдауы //Егеменді
Қазақстан, 1998, 30 қыркүйек.
11.Ә.Нысанбаев. Қазақстан. Демократия. Рухани жаңару. Алматы. 1999.
12.Саясаттануға кіріспе. Проф. Т.Т. Мұстафин. Алматы, 1994, 1,2,3 бөлімдер.
13.М.Шоқай Түркістанның қилы тағдыры. Алматы. 1992.
14.В.Амелин.Власть как общественное явление. Соц-полит. Науки. 1991, №2.
15.А.А.Мурадян. Введение в политологию, М, 1994
16.Политология курс лекции под. Ред. Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993.
17.Политология. Энциклопедический словарь. М, 1993.
18.Т.В. Шмачкова. Мир политических партий. Полис. 1991, №1-2.
19.Қуандықов. Е.. Саясаттану негіздері. Астана, 2000
20.Әл-Фарабидің тарихи философиялық тракттаттары. А, 1992.
21.Д.Көшім. Демократияға кіріспе. А, 2000
22.К.Рысбайұлы. Қазақстан Республикасының тарихы. А. 2003.
23.М.Чапай. Қазақстан тарихы. А. 2000
24.Сарсенбаев Т.  Государственная  идеологияв  политический  плюрализма
//Мысль, 1996, №15.
25.Т.Омаров . Тарих тағылым не дейді? А, 1993.
26.М.Қозыбаев. Ақтаңдақтар ақиқаты. А, 1996.
27.К.Нұрпейсов . Алаш және Алаш Орда. А, 1998.
28.М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы, 1995.
29.Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А, 1994.
30.Т.Омарбеков. ХХ ғасырдағы Қазақстан тариыхының өзекті мәселелері.
А, 2001.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть