Файл қосу


Нейтрондар ядроларымен әсерлесуЭЛЕКТИВТІ ПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


           5В060400 - «Физика» мамандығы үшін

               «НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКА»

       СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013                 Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы __________ 2013 ж.  Ботатаев  В.У.,  Физика  кафедрасының
профессоры

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№ _1_ хаттама                2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _________ С.С. Маусымбаев

3. МАҚҰЛДАНДЫ
3.1 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№ ____ хаттама  ______________2013 ж.
Төрайымы ___________ К.А. Болатова

4. БЕКІТІЛДІ
4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып  және
баспаға ұсынылды
№ _____ хаттама _______________ 2013 ж.
ОӘК төрайымы ____________ Г.К. Искакова

5 Алғаш еңгізілген                  Мазмұны


1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Баға қоюдың саясаты
7. Әдебиет  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы деректер
Аға оқытушы Ботатаев Василь Уалиевич
 «Физика және электротехника» кафедрасы
Байланыс қатынасы - № 1 оқу ғимараты, № 1108 кабинет, тел: 35-26-22
Сабақ өткізетін орын – 11 этаждың аудиториялары
Пәннің аталуы – «Нейтрондық физика»
Кредит саны – 3

  2.  Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі (1- кесте)

  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Кур|Семестр               |Кредитер               |
|с |                  |                   |
|  |                  |ДС   |ПС   |ЗС  |ОБСӨЖ  |СӨЖ  |
|1 |2                  |3   |4   |5   |6    |7   |
|1 |Кіріспе. Атом ядросының және    |1   |1   |1   |3    |3   |
|  |элементар бөлшектер физикасының даму|    |    |   |     |   |
|  |тарихының негізгі кезендері.    |    |    |   |     |   |
|  |Микроәлемдегі құбылыстарының    |    |    |   |     |   |
|  |масштабтары. Ядроны әсерлесетін  |    |    |   |     |   |
|  |протондар мен нейтрондар жүйесі   |    |    |   |     |   |
|  |ретінде қарастыру. Ядроның массалық |    |    |   |     |   |
|  |саны мен заряды. Изотроптар,    |    |    |   |     |   |
|  |изобаралар. Ядроның байланыс    |    |    |   |     |   |
|  |энергиясы. Түрақты және радиоактивті|    |    |   |     |   |
|  |ядролар.              |    |    |   |     |   |
|2 |Нейтронның ашылу тарихы Боте,    |1   |1   |1   |3    |3   |
|  |Жолио-Кюри,Чедвик тәжірибелері.   |    |    |   |     |   |
|  |Нейтрон массасынының, спины мен   |    |    |   |     |   |
|  |зарядының анықталуы.        |    |    |   |     |   |
|  |Масс-спектрометрия.         |    |    |   |     |   |
|3 |Нейтрондардың изотопты көздері.   |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |Альфа – және гамма көздері. α-   |    |    |   |     |   |
|  |нейтрондық көздердің негізгі    |    |    |   |     |   |
|  |сипаттамалары: полоний, радий,   |    |    |   |     |   |
|  |плутоний және актиний негізіндегі. |    |    |   |     |   |
|  |Фотонейтрондық көздер.       |    |    |   |     |   |
|4 |Нейтрондар детекторлары.      |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |Нейтрондарды энергиялар бойынша   |    |    |   |     |   |
|  |топтастыру: баяу, жылулық,     |    |    |   |     |   |
|  |резонансты, жылдам. Нейтрондар   |    |    |   |     |   |
|  |детекторларының жұмыс принципі.   |    |    |   |     |   |
|  |Нейтрондық спектроскопия.      |    |    |   |     |   |
|5 |Нейтрондар ядроларымен әсерлесу   |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |түрлері. Нейтронны х радиациялық  |    |    |   |     |   |
|  |ұсталуы. Протондар және α-бөлшектер |    |    |   |     |   |
|  |пайда болу реакциялар. Ыдырау    |    |    |   |     |   |
|  |реакциялар. Екі және одан көп    |    |    |   |     |   |
|  |нейтрондар пайда болу реакциялар.  |    |    |   |     |   |
|6 |Нейтрондардың затпен әсерлесуін   |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |зерттеуге арналған негізгі     |    |    |   |     |   |
|  |тәжірибелер. Нейтрондардың баяулауы.|    |    |   |     |   |
|  |Диффузиялық ұзындық.        |    |    |   |     |   |
|7 |Жылулық, баяу және жылдам      |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |нейтрондар. Олардың затпен     |    |    |   |     |   |
|  |әсерлесуінің ерекшеліктері.     |    |    |   |     |   |
|  |Әсерлесуінің қимасы. Брейт-Вигнер  |    |    |   |     |   |
|  |формуласы.             |    |    |   |     |   |
|8 |Атом ядроларының ыдырау. Ыдырау   |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |туралы негізгі тәжірибелік     |    |    |   |     |   |
|  |мағлуматтар. Ыдыраудың элементар  |    |    |   |     |   |
|  |теориясы. Ыдырау параметрлері.   |    |    |   |     |   |
|  |Спонтандық ыдырау. Тізбектелген   |    |    |   |     |   |
|  |реакция.ядролық реакторлар. Ядролық |    |    |   |     |   |
|  |энергетика.             |    |    |   |     |   |
|9 |Ыдырау энергиясын қолдану. Бір   |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |ыдырау актісіне екіншілік      |    |    |   |     |   |
|  |нейтрондардың орташа саны. Кешігетін|    |    |   |     |   |
|  |нейтрондар. Ыдырау қимасы және   |    |    |   |     |   |
|  |тізбектелген ядролық процесінің   |    |    |   |     |   |
|  |практикалық орындалуы.       |    |    |   |     |   |
|10 | Нейтрондық спектроскопия.     |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |Механикалық селектор әдісі. Үздікті |    |    |   |     |   |
|  |жұмыс істейтің әдісі. Баяу     |    |    |   |     |   |
|  |нейтрондардан кристаллдағы     |    |    |   |     |   |
|  |дифракциясы.            |    |    |   |     |   |
|11 | Ядроға енбей жағдайдағы      |1   |1   |2   |3    |3   |
|  |нейтрондардың серпінді потенциалдық |    |    |   |     |   |
|  |шашырау. Серпінді әсерлесулер    |    |    |   |     |   |
|  |теориясы.              |    |    |   |     |   |
|12 | Нейтрондардың ядроға енген     |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |жағдайдағы олардың ядродаға серпінді|    |    |   |     |   |
|  |шашырау. Серпінді резонанстық    |    |    |   |     |   |
|  |шашырауы Борндық жуықтау      |    |    |   |     |   |
|13 | Нуклон-нуклондық әсерлесулер.   |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |Нейтрондардың протондардағы шашырау.|    |    |   |     |   |
|  |Ядролық күштердің спиндік     |    |    |   |     |   |
|  |тәуелділігі. Тепе-тең бөлшектер   |    |    |   |     |   |
|  |шашырауының ерекшеліктері. Ядролық |    |    |   |     |   |
|  |күштердің зарядтық тәуелсіздігі.  |    |    |   |     |   |
|  |Ядролық күштердің алмасу табиғаты. |    |    |   |     |   |
|14 | Ядролық қабыршақтар. Ядроның    |1   |1   |-   |3    |3   |
|  |протондық-нейтрондық моделінен   |    |    |   |     |   |
|  |шығатын қассиеттері. Қабыршақты   |    |    |   |     |   |
|  |моделінен шығатын ядролардың    |    |    |   |     |   |
|  |қасиеттері.             |    |    |   |     |   |
|15 | Нуклондардың құрылымы. π-мезондар. |1   |1   |1   |3    |3   |
|  |Кварктар. Ұлы қосылудың идеялары.  |    |    |   |     |   |
|  |Глюокдар. Нуклондардын кварктық   |    |    |   |     |   |
|  |құрылымы және олардың қасиеттерін  |    |    |   |     |   |
|  |алу.                |    |    |   |     |   |
|Барлығы                 |15   |15   |15  |45    |45  |


   3. ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


  Курсты оқыған кезде берілген тақырыптың (бөлім) негізгі жағдайларын
қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта оқу-әдістемелік кешенін
ұсынып отырмыз, ол студенттердің оқулықпен жұмыс істеуін жеңілдетеді. Әрбір
тақырып (бөлім) бойынша қысқаша конспекті өзін-өзі тексеру сұрақтарымен
аяқталады.
  Ең маңыздысы дұрыс оқулық таңдау. Бір уақытта бірнеше  оқулықты
пайдаланудың қажеті жоқ. Ұсынылып отырған әдебиеттердің ішінен тек біреуін
ғана негізгі етіп  алу керек.  Басқа  оқулықтар  немесе  әдістемелік
нұсқауларды тек оқып жатқан материал жоқ болған кезде немесе негізгі
оқулықта қысқаша көрсетілген кезде қана пайдаланылады.
  Курсты тақырып бойынша, пән бағдарламасына сәйкес оқыған жөн. Оқулықпен
жұмыс істегенде міндетті түрде оқулықта  немесе  кешенде  көрсетілген
мысалдарды талдау және өздігінен есептер шешу қажет. Осыдан кейін ғана
өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру керек. Теорияны практикалық
есептерді шешу кезінде дұрыс қолдана білсеңіз,  онда  оқу  материалы
меңгерілген деп санауға болады.

   4. КУРС ФОРМАТЫ  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 3 рет жүргізіледі, ОБСӨЖ уақытын қоса
есептегенде. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі
сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін
талқылау  немесе  блиц-сұрақ  (10(15  минут),  дәріс  (35(40  минут),
материалдарды бекіту.  Сабақты  мұндай  құрылымда  жүргізу  студенттен
жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
   Практикалық сабактар есептер шығару, жұлдыз карталарымен жұмыс жасау
негізінде теориялық материалды тереңірек түсінуге және дағдырларды алуға
арналған.
   Аудиториялық ОБСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе лабораториялық
сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау
кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.
   Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша,
мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОБСӨЖ сабағын өткіземін.
   Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің
көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар
түрлері, ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.


  5. КУРС САЯСАТЫ


  Пәнді оқуға берілген  барлық  кезеңде,  менің  сіздерге  қойатын
талаптарымның барлығын орныдайсыз  және  бір-бірімізді  түсінеміз  деп
ойлаймын.
   1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті
жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен
сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын. Әр дәріске немесе лабораториялық сабаққа
қатысқаны үшін +4 баллмен бағаланады, ал дәрісті немесе лабораториялық
сабақты босатып келмей қалған жағдайда -4 баллмен бағаланады.
   Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және
ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз.
   2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық
меңгеруден босатпайды. Егер студент  сабақтарды  себепті  жағдайлармен
босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті.
Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың
тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта
оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті  бағамен  бағаланады,  ал
босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.
   3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз
келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз
керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек.
Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік
береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне
құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті
тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.
   4. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болулары керек.
   6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану
немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану)  үшін
Оқытушының  студентті  аудиториядан   шығарып   жіберуіне   немесе
қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.
   7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен,
өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және  жазбаша  жауаптарға
байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.
   8. Қорытынды аттестация ауызша емтихан арқылы өткізіледі. Әрбір
билетте екі теориялық сұрақ жяне бір есеп болады.

   6. БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ


   Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:
   - ағымдағы бақылау («Нейтрондық физика» пәнінің оқу  процесінің
күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)
   - межелік бақылау (8 және 15 апталар)
   - қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі
– компьютерлік тестілеу түрінде емтихан)
   Ағымдағы бақылау кезінде студенттің  дәріс  және  лабораториялық
сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау,
рефераттарды жазу және т.с.с.
   Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен курстың негізгі сұрақтарына
жауап беру.
   Пән бойынша баға 100 %-тік  шкала бойынша пайыздық  мөлшерімен
қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде  баллдарды  жинақтау  принципі
қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші
межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, екінші межелік бақылау
(МБ2) қорытынды болып есептеледі.
   Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері
есепке алынады:
  • сабаққа қатысу (СҚ);
  • ОБСӨЖ орындау графигі бойынша (3-кесте);
  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;
  • ауызша жауап беру (АЖ)
  • СӨЖ орындау жоспары бойынша (3-кесте) үй тапсырмасын (ҮТ) орындау
  • әр студент 8 және 15 апталарда коллоквиум тапсырып, межелік бақылаудан
   өтеді;
  • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)
   Әр  студенттің  рейтингі  «идеалды  студенттің»  жетістіктерімен
салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент»
еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары
рейтингке ие болады.
   Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер
жіберіледі.
   Пәнге семестр бойына 600 балл бөлінеді, оның ішінде 60 балл сабаққа
 қатысуға. Қалған 540 балл екіге болінеді (1-8 апталарға 270 балл және 9-15
 апталарға 270 балл). Олардың апталар бойынша сабақ түрлеріне сәйкес
 бөлінуі 7 тарауда көрсетілген.
   Әрбір аптада сабаққа қатысуына 12 балл бөлінеді, 4 балл дәріске, 4
балл практикалық сабаққа және 4 балл зертханалық сабаққа (1  аптаны
есептемегенде). ОБСӨЖ-ң тапсырмалары әрбір аптада жазбаша  орындалады,
оларға максималды 10 баллдан бөлінеді, 8 аптада ОБСӨЖ-ң 2 тапсырмалары
орындалады. 4 және 11 апталардағы бақылау жұмыстың орындалуы максималды 7
баллға, ал 7 және 14 апталарда максималды 11 баллға бағаланады. Семестр
барысында студенттер есептер шығарып, СӨЖ-ң 14 тапсырмаларын орындайды,
олардың әрбіреуіне 10 баллдан бөлінеді. 8 аптадағы межелі бақылауға 17
балл, ал 15  аптада  27  балл  бөлінеді.  Межелі  бақылаулар  жұмыс
бағдарламасының негізгі сұрақтары бойынша коллоквиум ретінде өткізіледі

Кесте 3 - Әріп эквивалентте, баллмен және процентпен

|Пайыздық |Әріптер |Баллдардың |                 |
|мөлшері  |жүйесі  |сандық   |                 |
|     |бойынша |эквиваленті|                 |
|     |бағалау |      |                 |
|     |     |      |Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау  |
|95-100  |А    |4,0    |Өте жақсы            |
|90-94   |А-    |3,67    |                 |
|85-89   |В+    |3,33    |Жақсы              |
|80-84   |В    |3,0    |                 |
|75-79   |В-    |2,67    |                 |
|70-74   |С+    |2,33    |Қанағаттанарлық         |
|65-69   |С    |2,0    |                 |
|60-64   |С-    |1,67    |                 |
|55-59   |D+    |1,33    |                 |
|50-54   |D    |1,0    |                 |
|0-49   |F    |0     |Қанағаттанарлықсыз        |
|-     |I    |NA     |Бітірген жоқ           |
|өтті   |Р    |-     |Пәнді өтті            |
  Кесте 4 – «Нетрондық физика» пәні бойынша баллдарды болу


  |Апта  |Бақылау түрі                |Барлық |Ескерту      |
|    |                      |баллдар |         |
|    |                      |саны  |         |
|1    |2                     |3    |4         |
|    |1 аптадан 8 апта бойынша дәріс сабақтарына |30   |         |
|    |дайындалу және қатысу           |    |         |
|2    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 1 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 1 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|3    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 2 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 2 - бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|4    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 3 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 3 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс               |8    |Кеңесте      |
|5    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 4 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 4 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|6    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |10   |Кеңесте      |
|    |ОБСӨЖ № 5 – жазбаша орындау        |10   |Практикалық    |
|    |СӨЖ № 5 – бес есепті үйде шығару      |    |сабақта      |
|7    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 6 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 6 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс               |11   |Кеңесте      |
|8    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 7,8 – жазбаша орындау       |20   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 7 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум        |17   |Кеңесте      |
|1 аптадан 8 апта бойынша оқыту нәтижелерінің    |300   |         |
|баллдарының барлығы                 |    |         |
|9    |9 аптадан 15 апта бойынша дәріс сабақтарына|30   |         |
|    |дайындалу және қатысу           |    |         |
|    |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 9 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 8 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|10   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 10 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 9 – бес есепті үйде шығару      |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|11   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 11 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 10 – бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс               |8    |Кеңесте      |
|12   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 12 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 11 – бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|13   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 13 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 12 – бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|14   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 14 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 13 – бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс               |11   |Кеңесте      |
|15   |Студенттердің дәріске дайындығын тест   |4    |Дәрістің басында |
|    |арқылы тексеру.              |    |         |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа     |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру         |    |сабақтың басында |
|    |Студенттердің зертханалық сабаққа     |4    |Зертханалық сабақ |
|    |дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау |    |барысында     |
|    |және қорғау                |    |         |
|    |ОБСӨЖ № 15 – жазбаша орындау        |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 14 – бес есепті үйде шығару     |10   |Практикалық    |
|    |                      |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум        |27   |Кеңесте      |
|9 аптадан 15 апта бойынша оқыту нәтижелерінің    |300   |         |
|баллдарының барлығы                 |    |         |
|Емтиханға баллдарының барлығы            |400   |         |
|Академиялық мерзімге баллдарының барлығы      |1000  |         |


   ӘДЕБИЕТ


   Негізгі
  1. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т. V.-М.: Физматлит. 2006 г.
   439
  2. Сивухин Д.В. Общий курс физики,т.5. Атомная и ядерная физика: ч.2,
   учебное пособие.-М.:ВШ,1986.-416 с.Шпольский Э.В. Атомная физика:
   Учебное пособие в 2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-438 с.
  3. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и
   элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
  4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988
  5. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
   1965
  6. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
   СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.
  7. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.М.: Наука,1972г., 283 с.
  8. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
  9. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-
   М.: Наука.1982.-272 с
 10. Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.: МУ.1968.-311с.
 11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
 12. Лавренюк, А.Ф. Основы математического моделирования нейтронно-
   физических процессов в нейросетевом базисе.- Томск., 1998
 13. Лавренюк, А.Ф. Введение в нейтронику.- Томск, 1994

   Қосымша:
 14. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику.-М.:
   Наука,1988.-328 с.
 15. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1,Физика атомного ядра.-
   М.: Энергоатомиздат, 1993г.,616 с.
 16. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.2,Физика элементарных
   частиц.-М.: Энергоатомиздат, 1993г.,293 с.
 17. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
 18. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967
 19. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
 20. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
 21. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
   М.: Наука,1973
 22. Ракобольская И.В. Ядерная физика,М.: Изд.МГУ,1971 г.,293 с.
 23. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику,-М.: Госатомиздат 1963 г.
 24. Айзенберг И.В., Грайнер В. Модели ядер. Коллективные и одночастичные
   явления. М.: Атомиздат,1975, 454 с.
 25. Айзенберг И.В., Грайнер В. Механизмы возбуждения ядра. М.:
   Атомиздат,1976, 487 с.
 26. Атмачиди П.И.,Гайнова Л.Е. и др. Физика. Методические указания к
   выполнению контролных работ для студентов-заочников инженерно-
   технических специальностей. Семипалатинск, УОП СТИММП, 1966
 27. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц-М.: УРСС,2002 г.
 28. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5


 29. Жумагулов А.Ж., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Тесты. Атомная и ядерная
   физика. Семипалатинск,1996
 30. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
   изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
 31. Байчакалова А.Б. Методическая разработка по программированному
   контролю по общему курсу физики. Алма-Ата,1987
 32. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8
 33. Джумагулова К.Н., Гайнова Л.Е. и др. Лабораторный практикум по ядерной
   физике – Курчатов,201 г.
 34. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики,-М.: Вш,1988

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть