Файл қосу


Беріктікке есептеуҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 дәрежелі СМЖ құжат     |ПОӘК         |          |
|               |           |ПОӘК 042-14-1-02.  |
|               |           |1.20.87/02-2009   |
|“Инженерлік механика2” пәнінің|№2 баспа       |          |
|оқу-әдістемелік кешенінің  |           |          |
|студенттер үшін пәннің жұмыс |           |          |
|оқу бағдарламасы       |           |          |


               050729 - « Құрылыс»

                 мамандығының


              студенттеріне арналған              “Инженерлік механика2 ”


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ            СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2009


                  Алғысөз


  1. ЖЕТІЛДІРГЕН
  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, “Машина жасау және
механика” кафедрасының аға оқытушысы Турусбеков Серікбол Какарманұлы
  25  тамыз  2009 ж.


  2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “ Машина жасау және
механика” кафедрасының отырысында


  Хаттама № 1 , 1 қыркүйек 2009 жыл
  Кафедра меңгерушісі _________                   Д.Т.
Жайлаубаев


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
  Хаттама № 1 , 17 қыркүйек 2009 жыл


  Төрайымы                           __________
Ж.К. Молдабаева


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама № 1 , 18 қыркүйек 2009 жыл
  ОӘК төрағасы, бірінші проректор _____________     А.А. Молдажанова
  ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны


|1  |Жалпы мағлұматтар                         |3  |
|2  |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                |5  |
|3  |Курстың форматы мен саясаты                    |5  |
|4  |Бағалау саясаты                          |6  |
|5  |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі   |7  |
|6  |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                       |9  |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі          |10 |
|8  |Әдебиеттер                            |10 |

  1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
   1. Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
      • Оқытушының аты-жөні – Турусбеков Серікбол Какарманұлы;
      • Кафедра – «Машина жасау технологиясы және механика»;
      • Байланыс – тел: 35-22-26, № 1 оқу ғимараты, № 409 кабинет;
      • Сабақ өткізу орны – № 1 ғимарат аудиториялары;
      • Пән бойынша кредиттер саны – 4.
  2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):
  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


|Курс     |Семестр                            |


   Аралық бақылау студенттердің практикалық және дәріс  сабақтарына
қатысуын,  сонымен  қатар  үй  тапсырмаларын,  рефераттар  және  т.б.
тапсырмаларды орындауын ескереді.
   Аралық бақылау – оқытушының қатысуымен тест және аудиториялық бақылау
жұмыстарын орындау.
   Пәнді бағалау 100%-дық шкала бойынша бірінші аралық бақылаудан екінші
аралық бақылау аралығында жинаған балл  есебінен  пайыздық  қатынаста
қойылады. Осындай ретпен екінші аралық бақылау қортынды болып табылады.
    Әрбір  студенттің  рейтингісін  есептеу  Сіздердің  оқудағы
жетістіктеріңізді «мінсіз студентпен» салыстыру арқылы жүргізіледі.
           Студенттердің рейтингісін есептеу

|№ |Студенттің|СҚ           |ҮТ |АБЖ            |АЖ |
|р/|аты-жөні |            |  |              |  |
|с |     |            |  |              |  |
|1      |                              |

   Емтиханға екінші аралық бақылау қортындысы (рейтингілік) [pic] болған
студенттер жіберіледі.

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚТЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛІНУІ

|№  |Тақырыптың атауы           |Сағаттар саны         |
|р/с |                   |                |
|  |                   |ДС   |ПС   |СӨЖО  |СӨЖ  |
|1  |Дәріс 1. Теориялық механиканың    |1   |    |    |1   |
|  |табиғаттану және және техникалық   |    |    |    |    |
|  |ғылымдар қатарындағы орны, негізгі  |    |    |    |    |
|  |бөлімдері               |    |    |    |    |
|2  |Дәріс2. Ìàòåðèàëäàð êåäåðãiñi ïәíiíiң |1   |    |    |1   |
|  |øåøåòií ìәñåëåëåði, ìàøèíà æàñàó æәíå |    |    |    |    |
|  |èíæåíåðëiê êәñiï-êåðëiêêå áàéëàíûñòû |    |    |    |    |
|  |îíûң өðëåói.             |    |    |    |    |
|3  |Дәріс3. Кинематиканың негізі мен   |1   |1   |1   |3   |
|  |мәселелері. Санақ жүйесі.       |    |    |    |    |
|4  |Дәріс 4. Нүкте кинематикасы. Нүкте  |1   |    |1   |3   |
|  |қозғалысын анықтаудың векторлық,   |    |    |    |    |
|  |координаталық және табиғи әдістері.  |    |    |    |    |
|  |Нүктенің траекториясы, жылдамдығы мен |    |    |    |    |
|  |үдеуі.                |    |    |    |    |
|5  |Дәріс 5. Қатты дене кинематикасы. Дене|1   |    |    |3   |
|  |қозғалысының түрлері.         |    |    |    |    |
|6  |Дәріс 6. Қатты дененің ілгерілмелі  |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалысы. Ілгерілмелі қозғалыстағы  |    |    |    |    |
|  |қатты дене нүктелерінің траекториясы, |    |    |    |    |
|  |жылдамдықтары және үдеулері туралы  |    |    |    |    |
|  |теорема.               |    |    |    |    |
|7  |Дәріс7. Қатты дененің өске қатысты  |1   |    |1   |3   |
|  |айналмалы қозғалысы. Қозғалыс теңдеуі,|    |    |    |    |
|  |бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу. |    |    |    |    |
|8  |Дәріс 8. Қатты дененің жазық-параллель|1   |    |1   |3   |
|  |қозғалысы. Жылдамдықтардың лездік   |    |    |    |    |
|  |центрі.                |    |    |    |    |
|9  |Дәріс 9. Динамика. Динамиканың негізгі|1   |    |1   |3   |
|  |ұғымдары мен заңдары.. Материялық   |    |    |    |    |
|  |нүкте қозғалысының дифференциалдық  |    |    |    |    |
|  |теңдеулері. Нүкте динамикасының екі  |    |    |    |    |
|  |мәселесі.               |    |    |    |    |
|10 |Дәріс 10. Материялық нүктенің қозғалыс|1   |    |    |3   |
|  |мөлшері. Күштің элементарлық және   |    |    |    |    |
|  |толық импульстары. Қозғалыс мөлшерінің|    |    |    |    |
|  |өзгеруі туралы теорема.        |    |    |    |    |
|11 |Дәріс 11. Күштің элементарлық және  |1   |1   |1   |3   |
|  |толық жұмысы. Қуат. Кинетикалық    |    |    |    |    |
|  |энергия. Әр түрлі қозғалыстағы дененің|    |    |    |    |
|  |кинетикалық энергиясы.        |    |    |    |    |
|12 |Дәріс 12. Даламбер принципі. Инерция |1   |1   |1   |3   |
|  |күші. Инерция күштерінің бас векторы |    |    |    |    |
|  |мен бас моменті.           |    |    |    |    |
|13 |Дәріс 13. Тік стерженнің созылуы және |1   |1   |1   |3   |
|  |сығылуы Беріктік шарты үш түрлі    |    |    |    |    |
|  |есептер. Беріктікке тексеру, қима   |    |    |    |    |
|  |өлшемдерін іріктеу, мүмкіндік     |    |    |    |    |
|  |жүктемелерді табу.          |    |    |    |    |
|14 |Дәріс 14. Созылу мен сығылу кезіндегі |1   |1   |1   |3   |
|  |статикалық анықталмаған есептер.   |    |    |    |    |
|  |Деформацияны анықтау.         |    |    |    |    |
|15 |Дәріс 15. Материалдардың созылу сығылу|1   |    |    |3   |
|  |кезіндегі механикалық қасиеттері.   |    |    |    |    |
|  |Созылу, сығылудағы беріктік,     |    |    |    |    |
|  |қатаңдыққа есептеу          |    |    |    |    |
|16 |Дәріс 16. Пластикалық және морт    |1   |1   |1   |3   |
|  |күйлер. Жеке сырықтарды дайындауда  |    |    |    |    |
|  |жіберілген қателерден пайда болатын  |    |    |    |    |
|  |кернеулер. Температуралық кернеулер. |    |    |    |    |
|17 |Дәріс 17. Ығысу және бұралу .Òàçà  |1   |    |    |3   |
|  |ûғûñó. Ûғûñó êåçiíäåãi æàëïû     |    |    |    |    |
|  |àëàңøàäàғû êåðíåóëåð. Æàíà-ìà     |    |    |    |    |
|  |êåðíåóëåðäiң æұïòûëûғû.        |    |    |    |    |
|18 |Дәріс 18.  Æұқà қàáûðғàëû äөңãåëåê  |1   |1   |1   |3   |
|  |қèìàëû ñûðûқòûң áұðàëóû. Áұðàëó.   |    |    |    |    |
|  |Áұðàóøû ìîìåíò æàéëû òүñiíiê. Îëàðäûң |    |    |    |    |
|  |ýïþðëåðií ñàëó.            |    |    |    |    |
|19 |Дәріс 19. Бұралудағы беріктік пен   |1   |1   |1   |3   |
|  |қатаңдыққа есептеу. Ығысу мен     |    |    |    |    |
|  |бұралудағы деформация-        |    |    |    |    |
|  |ның потенциялдық энергиясы.      |    |    |    |    |
|20 |Дәріс 20. Êөëäåíåң қèìàñû äөңãåëåê  |1   |    |    |3   |
|  |åìåñ ñûðûқòàðäûң áұðàëóû. Áұðàëó   |    |    |    |    |
|  |êåçiíäåãi ñòàòèêàëûқ àíûқòàëìàғàí   |    |    |    |    |
|  |æүéåëåð.               |    |    |    |    |
|21 |Дәріс 21. Күрделі қарсыласу. Қиғаш  |1   |    |    |3   |
|  |иілу.                 |    |    |    |    |
|  |Күрделі қарсыласу түсініктемесі.   |    |    |    |    |
|22 |Дәріс 22. Күрделі қарсыласу. Кернеу. |1   |1   |1   |3   |
|  |Нөлдік сызықтың орналасу жағдайы.   |    |    |    |    |
|  |Иілулер. Беріктікке есептеу.     |    |    |    |    |
|23 |Дәріс23. Күрделі кедергі. Центрден тыс|1   |1   |1   |3   |
|  |сығылу мен соғылу.          |    |    |    |    |
|24 |Дәріс24. Өñi ñûíûқ ñûçûқ áîëûï êåëåòií|1   |    |    |3   |
|  |ñûðûқòû еñåïòåó. Áåðiêòiê øàðòû.   |    |    |    |    |
|  |Áåðiêòiê òåîðèÿñûí қîëäàíó.      |    |    |    |    |
|25 |Дәріс25.Статикалық анықталған     |1   |1   |1   |3   |
|  |рамаларды есептеу.    Жалпы    |    |    |    |    |
|  |түсініктер.              |    |    |    |    |
|26 |Дәріс26. Учаскелер бойынша көлденең  |1   |1   |1   |3   |
|  |күш және иілу моменттерінің      |    |    |    |    |
|  |теңдеулерін құру.           |    |    |    |    |
|27 |Дәріс27. Иілу моменттерінің, көлденең |1   |1   |1   |3   |
|  |және бойлық күштерінің эпюрлерін салу.|    |    |    |    |
|28 |Дәріс28. Үш топсалы рамаларды     |1   |1   |1   |3   |
|  |аналитикалық есептеу. Олардың қарымта |    |    |    |    |
|  |күштерін табу.            |    |    |    |    |
|29 |Дәріс29.Статикалық анықталған     |1   |1   |1   |3   |
|  |рамаларды есептеу. Үш топсалы     |    |    |    |    |
|  |рамаларды аналитикалық есептеу.    |    |    |    |    |
|30 |Дәріс 30. Деформация мен кернеуді   |1   |    |    |3   |
|  |зерттеудің экспериментальді әдістері. |    |    |    |    |
|  |Қîðûòûíäû.              |    |    |    |    |

  6. СӨЖО МЕН СӨЖ МАЗМҰНЫ
|№  |СӨЖО                       |СӨЖ         |
|р/с |                         |           |
|  |Аудиториялық            |Аудитортыс  |           |
|1  |2                  |3      |4          |
|1  |1 тақырып. Нүкте қозғалысының    |Кеңес, есеп |траекториясын    |
|  |траекториясы және теңдеуі. Нүкте  |шығару    |жылдамдығын және   |
|  |жылдамдығы.             |       |үдеуін анықтау.   |
|2  |2 тақырып. Нүкте қозғалысының    |есеп шығару |           |
|  |траекториясы және теңдеуі. Нүкте  |       |           |
|  |үдеуі                |       |           |
|3  |3 тақырып. Қатты дененің қарапайым |Кеңес, есеп |Қатты дененің    |
|  |қозғалыстары. Қатты дененің     |шығару    |қарапайым      |
|  |ілгерілемелі қозғалысы.       |       |қозғалыстары.    |
|4  |4 тақырып. Қатты дененің қарапайым |Кеңес, есеп |           |
|  |қозғалыстары. Қатты дененің     |шығару    |           |
|  |қозғалмайтын өсті айнала қозғалуы. |       |           |
|5  |5 тақырып. Берілген қозғалыс бойынша|Кеңес, есеп |Нүкте қозғалысының  |
|  |күштерді анықтау.Қозғалыстың    |шығару    |теңдеулерін     |
|  |дифференциялдық теңдеулері.     |       |интегралдау .    |
|6  |6 тақырып. Материялық нүктенің   |Кеңес, есеп |Кинетикалық     |
|  |қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы |шығару    |энергияның өзгерісі |
|  |теорема..Материялық нүктенің    |       |жайлы теореманы   |
|  |кинетикалық энергиясының өзгеруі  |       |қолдану.       |
|  |туралы теорема.           |       |           |
|7  |7 тақырып. Созылу мен сығылу    |Кеңес, есеп |Ñîçûëó ìåí ñûғûëó  |
|  |кезіндегі стаикалық анықталмаған  |шығару    |êåçiíäåãi ñòàòèêàëûқ |
|  |жүйелерді беріктікке 1есептеу.   |       |àíûқòàëìàғàí åñåïòåð.|
|8  |8 тақырып. Жеке сырықтарды     |Кеңес, есеп |           |
|  |дайындауда жіберілген қателерден  |шығару    |           |
|  |пайда болатын кернеулер.      |       |           |
|  |Температуралық кернеулер.      |       |           |
|9  |9 тақырып. Бұралу моменттерінң   |Кеңес, есеп |Áұðàëó êåçiíäåãi   |
|  |эпюрлерін салу. Дөңгелек қималы   |шығару    |ñòàòèêàëûқ àíûқòàëғàí|
|  |біліктерде пайда болатын кернеулерді|       |áiëiêòåðäi åñåïòåó. |
|  |анықтау.              |       |           |
|10 |10 тақырып. Біліктерді бұрағандағы |Кеңес, есеп |           |
|  |деформациялар мен орын ауыстырулар. |шығару    |           |
|  |Бұралу бұрыштарының эпюрлерін салу. |       |           |
|  |Беріктікке есептеу.         |       |           |
|11 |11 тақырып. Күрделі қарсыласу. Қиғаш|есеп шығару |Қиғаш иілу.     |
|  |иілу. Беріктікке есептеу.      |       |Беріктікке есептеу. |
|12 |12 тақырып. Күрделі қарсыласу .   |есеп шығару |Центрден тыс созылу |
|  |Центрден тыс созылу мен сығылу.   |       |мен сығылу.     |
|  |Беріктікке есептеу.         |       |           |
|13 |13 тақырып. Статикалық анықталған |Кеңес, есеп |Статикалық анықталған|
|  |жай рамаларды аналитикалық есептеу. |шығару    |қарапайым рамаларды |
|  |Қарымта күштерді анықтау.      |       |аналитикалық есептеу |
|14 |14 тақырып. Иілу моменттерінің,  |Кеңес, есеп |           |
|  |көлденең және бойлық күштердің   |шығару    |           |
|  |эпюрлерін салу.           |       |           |
|15 |15 тақырып. Есептер шығарудың жалпы|       |           |
|  |тәсілдерін қорытындылау       |       |           |


  7 “Инженерлік механика2 ” ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК
КЕСТЕСІ
|№ |Студенттің|СҚ           |ҮТ |АБЖ            |АЖ |
|р/|аты-жөні |            |  |              |  |
|с |     |            |  |              |  |
|1      |                              |


  8 ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1 Негізгі
   8.1.1 Аманжол Нұғыман. Теориялық механика негіздері. Алматы. 2006ж.
   8.1.2 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 1998 и
предыдущие издания.
   8.1.3 Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М.,
1986 и предыдущие издания.
    8.1.4 З.М. Рахымбекова «Материалдар кедергісі»,Алматы «мектеп»1987ж.
   8.1.5 М. Үркімбаев, С. Жүнісбеков «Материалдар кедергісі теориялар
  негіздері» Алматы «білім» 1994 ж.
   8.1.6 С.Д.Тәжібаев «Қолданбалы механика» Алматы «білім» 1994 ж.
   8.1.7 Дарков А.В., Шапиро Г.С. Сопротивление материалов. М.: Высшая
школа, 1975.-354 с. (сырттай оқытуға арналған)

   8.2 Қосымша
   8.2.1 Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике /
Под ред. А.А. Яблонского. М., «Интеграл пресс» 2002.
   8.2.2 Әдістемелік құралдар: Дәрістер жинағы, машықтану сабақтары,
өздік жұмыстар жинағы мен олардың орындалу реті, бақылау сұрақтары . 2008.
   9 «Инженерлік механика2» пәнінен сұрақтар
   9.1.Теориялық механика пәніне сұрақтар
                 Кинематика.

1.“Нүктенің қозғалысын табу” дегеніміз нені білдіреді?
2. Нүктенің қозғалысының теңдеуі, траекториядағы қозғалыс заңы?
3. Қандай 3 жолмен нүктеге қозғалыс беруге болады?
4. Траекториялық нүкте дегеніміз не?
5. Бір траекторияда қозғалып келе жатқан нүктелердің қозғалыс заңдары әр
түрлі бола ала ма? Мысал келтір.
6. Радиус векторы арқылы нүктенің жылдамдық векторы мен үдеу векторы қалай
өрнектеледі?Екі вектор қалай бағытталады?
7. Координаттық формадағы нүктенің қозғалыс теңдеулері және нүктенің
жылдамдық векторы мен үдеудің модулі мен бағыттарыбелгілі болса, олардың
координаттық оськепроекциясын қалайанықтайды?
8. Табиғи координаталар жүйесі дегенімізқандай координаттар жүйесі?
9. Радиустың қисықтығы берілген нүктедегі қисықтығы дегеніміз не?
10. Табиғи осьтерде вектор жылдамдығының проекциясы және нүктенің векторлық
проекциясы қалай анықталады?
11. Декарттық координаттарда берілген нүктесінің қозғалыс теңдеуі арқылы
нүктенің траектория бойымен қозғалу заңы бойынша нүктенің жанама және
нормаль үдеуін қалай анықтауға болады?
12. Қай кезде нүктенің жанама және нормаль үдеулері нөлге тең болады?
13. Дененің ілгерілмелі қозғалысы дегеніміз не? Дененің ілгерілмелі
қозғалысы қисық сызықты немесе түзу сызықты бола ала ма? Мысал келтір.
14. Қатты дененің ілгерілмелі қозғалысының теңдеуін қалай өрнектейміз?
15. Ілгерілмелі қозғалыс кезінеде траекториядағы нүктенің жылдамдығы мен
үдеудің теоремасы.
16. Қатты дененің тұрақты өсті айнала қозғалысының теңдеуін жаз.
17. Қатты дененің тұрақты өсті айнала қозғалысы кезіндегі бұрыштық
жылдамдық және бұрыштық үдеу дегеніміз не?
18. Қатты дененің айнала қозғалысы кезіндегі бірқалыпты қөозғалыс,
бірқалыпты айнымалы қозғалыс дегеніміз не? Қатты дененің тұрақты айнала
қозғалысы кезіндегі
а) бірқалыпты
б) бірқалыпты айнымалы қозғалысының теңдеуін жаз.
19. Нүктенің бұрыштық қозғалысының (φ, ω, ε) формулаларын сызықтық қозғалыс
формулаларымен (s,υ, ω, ωn)байланыстырып жаз.
23. Ілгерілмелі қозғалыс кезіндегі нүктенің үдеулерінің қосу теоремасын
жаз.
24. Дененің қандай қозғалысы жазық – паралаллель деп аталады? Оның
қозғалысын қарастырған кезде неге жазық фигураның өз жазықтығындағы
қозғалысы жеткілікті.
25. Қатты дененің жазық – параллель қозғалысын қандай жай қозғалыстарға
бөлуге болады?Бөлгенде ол біреу ғана бола ма?
26. Қатты дененің жазық – паралель қозғалысының теңдеуін жаз.
27. Жазық фигураның қозғалыстарын бөлген кезде оның нүктелерінің жылдамдық
векторы қалай анықталады?
28. Өзгермейтін қисықтың жылдамдық нүктесінің проекциясының теоремасы неден
тұрады?
29. Қай нүкте жылдамдықтың лездік центрі деп аталады?
30. Жазық фигураның лездік центрлі жылдамдықтарын қалай табуға болады?
Егер а) жылдамдық полюсі және бұрыштық жылдамдықтардың фигураны айналатын
болса;
     б) жылдамдық бағыттары фигураның 2 нүктесі болса.
31. Жылдамдықтың лездік центрі бойынша жазық фигураның нүктесінің векторлық
жылдамдығын, олардың модулі мен бағытын қалай табамыз?
32. Жазық фигураны бөлген кездегі қозғалысы кезіндегі нүктенің векторлық
нүктелерін қалай табамыз.
                 Динамика.

1.Материалық нүктенің негізгі динамикалық заңдарын ата?
2. Қандай шарт бойынша нүкте инерция бойымен қозғалады?
3. Қандай аралықта материалық нүктенің динамикалық тәуелділік теңдеуі
қолданылады?
4. тұрақты күш кезінде материалық нүкте қалай қозғалады?
5. Материалық нүктенің қозғалысынынң дифференциалдық теңдеуін векторлық
және координаттық түрде жаз.
6. Табиғи осьтегі материалық нүктенің қозғалыс теңдеуінің проекциясын жаз.
7. Қандай материалық нүктенің динамикалық есебін қозғалыс дифференциал
теңдеуі нің проекциясын жаз.
8. Материалық нүктенің қозғалысының мөлшері теңдеуі қанша?
9. Элементар импульс күші дегеніміз не? Және кейінгі уақыт аралығындағы
импульс күші үшін ше?
10. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгерісі туралы теореманың
мәні.
11. Қай кезде нүктенің қозғалысының мәні тұрақты болып табылады?
12. Материялық нүктенің қозғалмайтын центрі және осі бойынша қозғалысының
момент өзгерісі теоремасы қандай?
13. Қай кезде материялық нүктенің қозғалысының моменті центрге және оске
қатысты тұрақты.
14. Материалық нүктенің кинетикалық энергиясы неге тең?
15. Ауыспалы күштің жұмысын нүктенің қисық сызыққа ауысқандағы кезін қалай
табамыз.
16. Ауырлық күші деген не?
17. Элементар жұмыс күшінің аналитикалық фигурасын жаз.
18. Күштің (мощность) қуат деген не?
19. Материалық нүктенің кинетикалық энергия өзгеріс теоремасы.
20. Механикалық системаның масса центрінің қалпын қалай табамыз?
21. Механикалық системаның қозғалысының мәне неге тең?
22. Қаттты дененің қозғалысының мәнін қалай табу керек.
23. Механикалық системаның қозғалысының өзгеріс теоремасының мәні неде?
24. Механикалық системаның қозғалыс шамасының заңы қай кезде дұрыс болады?
25. Механикалық системаның орталық масса қозғалыс теоремасының мәні неде?
26. Механикалық системаның орталық массасының қозғалысының дифференциалдық
теңдеуін жаз.
27. Қай шарт бойынша орташалық массаның центрі инерция бойымен қозғалады?
28. Қай кезде орталық массасының қозғалысы координат остері бойымен
қозғалмайды?
29. Механикалық системаның материалық нүктеге қатысты қозғалмайтын центрі
және қозғалмайтын осі бойынша негізгі моментінің қозғалыс шамасы неге тең?
30. Материалық системаның қозғалмайтын центрі және қозғалмайтын осі бойынша
негізгі моментінің өзгерісінің теоремасы неден тұрады?
31. Механикалық системаның центрге және оске байланысты қозғалысының
негізгі тұрақты моментінің шарты қай кезде болады?
32. Айналыс осіне қатысты қатты негізгі моментін қалай табамыз?

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть