Файл қосу


Сынауды сертификаттаудын тәртібін оқып білу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының                               |
|ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|3-деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
|             |          |ПОӘК 042-18-9.1.45/01-2013 |
|«Сынаудан өткізу, өнім  |18.09.2013 ж.    |              |
|қауіпсіздігі мен бақылау» |№ 1 басылым     |              |
|пәнінің оқытушыларға   |          |              |
|арналған         |          |              |
|бағдарламасы       |          |              |
                  ПӘННІҢ


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


       «Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау»


      5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология


               (салалар бойынша)»

              мамандығына арналған


                  ПӘННІҢ

            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013                 Алғы сөз  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы
Қундызбаев Д.К. __________ «28» ____08_____ 2013 ж.
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «28» ____08______2013 ж., № __1_ хаттама
  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х.Какимова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің
мәжілісінде
  «12» _____09_______2013 ж., № _1_ хаттама
  Төрайымы_____________С.С. Толеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
  «18» _____09______2013 ж., № _1_ хаттама
  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы  _____________ Г. Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу бағдарламасының мазмұны                    |6  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі        |8  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |8  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |10 |
|8  |Әдебиеттер                            |11 |


  |  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


  «Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі және бақылау»  пәнінің  оқу-
әдістемелік комплексі 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология
(салалар бойынша)» мамандығы студенттеріне арналған.  Ол  студенттерді
курстың мазмұнымен, оның актуалдығы мен қажеттілігімен, курстың саясатымен,
студенттер оқу процесінде ие болатын  машықтар  және  білгерліктермен
таныстырады. Оқу-әдістемелік комплекс пәнді оқу  кезінде  бірден  бір
нұсқаулық болып табылады.


  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


  «Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі және бақылау» пәнінің оқытушыға
арналған бағдарламасы төмендегі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына
сәйкес осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін бекітеді:
   - Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2012
жылдың 23 тамызындағы № 1080 бұйрығымен бекітілген және іске енгізілген
мемлекеттік жалпы-білім оқу стандартына сай;
   - 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология  (салалар
бойынша)» мамандығының типтік оқу жоспарына сай;
   - УСТ 042-МУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің жасалуына
және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар» университет стандартына сай.
   - ҚП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.      3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   3.1 Курстың қысқаша сипаттамасы
   Пәнді оқыту кезінде  студенттерге  өнімдерді сынау, бақылау және
олардың қауіпсіздігі бойынша негізгі мәліметтер беріледі.
   3.2 Пәннің мақсаты сынау мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және
жүргізу әдістерінің негізгі ережелері туралы, полигондарда, өндірістік
кәсіпорындарда және  жобалық  ғылыми-зерттеу  ұйымдарында,  тәжірибелік
пайдалану жағдайларында  өнеркәсіптің  әртүрлі  салаларының  бұйымдарын
зерттеп, анықтап және бақылап сынау жүргізуді ұйымдастырып, әдістемелік
және бақылап сынауды шешу кезінде білімді әрі қарай пайдалану үшін сынау
нәтижелерін өңдеу туралы білімді қалыптастыру болып табылады.


  3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеті болып студенттерге өз бетімен
сынақ жүргізуді ұйымдастыру жолдарын үйрету табылады.
   3.4 Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер:


  өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесінде сынау есептері туралы; сынауды
технологиялық, математикалық, әдістемелік, метрологиялық және ақпараттық
қамтамасыз етуді  дамытудың қазіргі деңгейі туралы, сертификаттау және
сынау сапасының жүйелері туралы түсінігі болу (түсіну және түсіндіре білу)
керек;
   механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер етуіне
сынау жүргізу әдістемелері мен технологиялын білу және пайдалана білу
керек;
   сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу; механикалық,
климаттық және биологиялық факторлардың  әсер  етуіне  сынаудың  жеке
фрагменттерін орындау; сынау нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы
шешімдерді қабылдау дағдыларын иелену керек;
   жоспарлау, ұйымдастыру және сынау мен бақылау жүргізу әдістерінің
негізгі ережелерінде; сынауды технологиялық, математикалық, метрологиялық
және ақпараттық қамтамасыз етудің қазіргі деңгейінде құзыретті болу керек.
  Курстың пререквизиттері:
    1. жоғары математика;
    2. физика;
    3. химия;
    4. өлшеудің жалпы теориясы;
    5. стандарттау;
    6. метрология;
    7. сертификаттау.


 5. Курстың постреквизиттері:
    1. философия;
    2. политология;
    3. экономика
Таблица 1. Оқу жоспарынан үзінді көшірме


|Курс                             |Се-местр |
|Лекциялар                                |
|Модуль 1.                           |     |
|Сынақ жүйесінің пайда болуы, маңызы, құру ережелері      |1     |
|Бақылау түрлері                        |1     |
|Сынақ түрлері                         |4     |
|Сынақ процесінің элементтері                 |1     |
|Модуль 2.                           |     |
|Сынақ процесінің негізгі сипаттамалары            |1     |
|Сынақ нәтижесінің дәлдігі және ұдайы қайталанылуы       |1     |
|Мәліметтерді беру және өңдеу                 |1     |
|Сертификациялық сынақ негіздері                |1     |
|Сынақ жабдықтары                       |1     |
|Өлшегіш-ақпараттық жүйелер                  |1     |
|Автоматтандырылған стендтік сынақтарды басқару жүйелері    |1     |
|Сынақ жабдықтарын аттестаттау                 |1     |
|Тәжірибелік сабақтар                          |
|Модуль 1.                           |     |
|Сынау түрлерін және олардың классификациясын оқып білу    |3     |
|Сынаудың нормативті-нұсқаулық қорын оқып білу         |2     |
|Сынаудың негізгі сатыларын оқып білу:жоспарлау, сынау     |2     |
|Модуль 2.                           |     |
|Сынау нәтижелерінің дәлдігіне,сенімділігіне және үдемелі   |2     |
|жүргізуіне әсер етуші факторларды оқып білу          |     |
|Сынауды сертификаттаудын тәртібін оқып білу         |2     |
|Сынаудың сапа менеджмент жүйесінің негізгі элементтерін оқып |2     |
|білу                             |     |
|Бұйымға әсер етуші климатты факторларды оқыпбілу, бас     |2     |
|тартулар. Климаттық сынаудың әдістемесі,климатты сынаудың  |     |
|қалыптандаралған жалғасымдылығы                |     |
|Зертханалық сабақтар                           |
|Модуль 1.                           |     |
|Сынау жүргізу кезіндегі техникалық қауіпсіздік        |1     |
|Органолептикалық сынауды жүргізу әдісі            |1     |
|Дәнді-дақыл өнімдерін сынау                 |1     |
|Нан өнімдерін сынау                     |1     |
|Макорон өнімдерін сынау                   |1     |
|Жеміс-көкөніс өнімдерін сынау                 |1     |
|Ет өнімдерін сынау                      |1     |
|Модуль 2.                           |     |
|Сүт өнімдерін сынау                      |1     |
|Балық өнімдерін сынау                    |1     |
|Дәмдеуіш өнімдерді сынау                   |1     |
|Тағамдық майларды зерттеу                   |1     |
|Тағам өнімдерін микробиологиялық сынау            |2     |
|Тағамдық өнімдер және шикі зат қауіпсіздігіне сынау      |2     |


   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

   5.1 Сынауды сертификаттау
   5.2 Дірілдің әсер етуіне сынау
   5.3 Соққылардың әсер етуіне сынау
   5.4 Акустикалық шулардың әсер етуіне сынау
   5.5 Климаттық әсерлерге сынау
   5.6 Суықтың әсер етуіне сынау
   5.7 Жылудың әсер етуіне сынау
   5.8 Ылғал жылудың әсер етуіне сынау
   5.9 Ылғал жылудың циклдік әсер етуіне сынау
   5.10 Шаң мен құмның әсер етуіне сынау


   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                                  Таблица 3
|Тақырыбы               |Көрнекі   |Өзіндік   |Бақылау |
|                   |құ-ралдар, |зерделеу үшін|түрі   |
|                   |ТСО,    |сұрақтар   |     |
|                   |плакаттар, |       |     |
|                   |лабораториял|       |     |
|                   |ық стенд  |       |     |
|лекциялардың   |практикалық    |      |       |     |
|         |сабақтардың    |      |       |     |
|Сынақ жүйесінің |Сынау түрлерін және|Әдiстемелiк |Сынауды   |Ауызша  |
|пайда болуы,   |олардың      |нұсқаулық  |сертификат-та|     |
|маңызы, құру   |классификациясын  |      |у      |     |
|ережелері    |оқып білу     |      |       |     |
|Бақылау түрлері |Сынау түрлерін және|Әдiстемелiк |Дірілдің әсер|Ауызша  |
|         |олардың      |нұсқаулық  |етуіне сынау |     |
|         |классификациясын  |      |       |     |
|         |оқып білу     |      |       |     |
|Сынақ түрлері  |Сынау түрлерін және|Әдiстемелiк |Соққылардың |Ауызша  |
|         |олардың      |нұсқаулық  |әсер етуіне |     |
|         |классификациясын  |      |сынау    |     |
|         |оқып білу     |      |       |     |
|Сынақ түрлері  |Сынаудың      |Әдiстемелiк |Акустикалық |Ауызша  |
|(жалғасы)    |нормативті-нұсқаулы|нұсқаулық  |шулардың әсер|     |
|         |қ қорын оқып білу |      |етуіне сынау |     |
|Сынақ түрлері  |Сынаудың      |Әдiстемелiк |Климаттық  |Ауызша  |
|(жалғасы)    |нормативті-нұсқаулы|нұсқаулық  |әсерлерге  |     |
|         |қ қорын оқып білу |      |сынау    |     |
|Сынақ түрлері  |Сынаудың негізгі  |Әдiстемелiк |Суықтың әсер |Ауызша  |
|(жалғасы)    |сатыларын оқып   |нұсқаулық  |етуіне сынау |     |
|         |білу: жоспарлау,  |      |       |     |
|         |сынау       |      |       |     |
|Сынақ процесінің |Сынаудың негізгі  |Әдiстемелiк |Жылудың әсер |Ауызша  |
|элементтері   |сатыларын оқып   |нұсқаулық  |етуіне сынау |     |
|         |білу:жоспарлау,  |      |       |     |
|         |сынау       |      |       |     |
|Сынақ процесінің |Сынау нәтижелерінің|Әдiстемелiк |Ылғал жылудың|Ауызша  |
|негізгі     |дәлдігіне,сенімділі|нұсқаулық  |әсер етуіне |     |
|сипаттамалары  |гіне және үдемелі |      |сынау    |     |
|         |жүргізуіне әсер  |      |       |     |
|         |етуші факторларды |      |       |     |
|         |оқу        |      |       |     |
|Сынақ нәтижесінің|Сынау нәтижелерінің|Әдiстемелiк |Ылғал жылудың|Ауызша  |
|дәлдігі және   |дәлдігіне,сенімділі|нұсқаулық  |циклдік әсер |     |
|ұдайы      |гіне және үдемелі |      |етуіне сынау |     |
|қайталанылуы   |жүргізуіне әсер  |      |       |     |
|         |етуші факторларды |      |       |     |
|         |оқу        |      |       |     |
|Мәліметтерді беру|Сынауды      |Әдiстемелiк |Шаң мен   |Ауызша  |
|және өңдеу    |сертификаттаудын  |нұсқаулық  |құмның әсер |     |
|         |тәртібін оқып білу|      |етуіне сынау |     |
|Сертификациялық |Сынауды      |Әдiстемелiк |-      |Ауызша  |
|сынақ негіздері |сертификаттаудын  |нұсқаулық  |       |     |
|         |тәртібін оқып білу|      |       |     |
|Сынақ жабдықтары |Сынаудың сапа   |Әдiстемелiк |-      |Ауызша  |
|         |менеджмент     |нұсқаулық  |       |     |
|         |жүйесінің негізгі |      |       |     |
|         |элементтерін оқып |      |       |     |
|         |білу        |      |       |     |
|Өлшегіш-ақпаратты|Сынаудың сапа   |Әдiстемелiк |-      |Ауызша  |
|қ жүйелер    |менеджмент     |нұсқаулық  |       |     |
|         |жүйесінің негізгі |      |       |     |
|         |элементтерін оқып |      |       |     |
|         |білу        |      |       |     |
|Автоматтандырылға|Бұйымға әсер етуші |Әдiстемелiк |-      |Ауызша  |
|н стендтік    |климатты      |нұсқаулық  |       |     |
|сынақтарды    |факторларды оқып  |      |       |     |
|басқару жүйелері |білу, бас тартулар.|      |       |     |
|         |Климаттық сынаудың |      |       |     |
|         |әдістемесі,    |      |       |     |
|         |климатты сынаудың |      |       |     |
|         |қалыптандаралған  |      |       |     |
|         |жалғасымдылығы   |      |       |     |
|Сынақ жабдықтарын|Бұйымға әсер етуші |Әдiстемелiк |-      |Ауызша  |
|аттестаттау   |климатты      |нұсқаулық  |       |     |
|         |факторларды оқып  |      |       |     |
|         |білу, бас тартулар.|      |       |     |
|         |Климаттық сынаудың |      |       |     |
|         |әдістемесі,    |      |       |     |
|         |климатты сынаудың |      |       |     |
|         |қалыптандаралған  |      |       |     |
|         |жалғасымдылығы   |      |       |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


|Оқулықтар мен оқулық-әдiстемелiк құралдардың  |Экз. |Студенттер|Қамтамасыз |
|атаулары                    |саны |саны   |ету пайызы|
|Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / |   |     |      |
|Под. ред. В.В. Клюева. — М.: Машиностроение, |2   |10    |20     |
|1982. – Кн. 1. 1982. – 528 с.         |   |     |      |
|Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / |20  |10    |200    |
|Под. ред. В.В. Клюева. — М.: Машиностроение, |   |     |      |
|1982. – Кн. 2. 1982. – 560 с.         |   |     |      |
|Надежность и эффективность в технике: Справочни|   |     |      |
|в 10-ти т. Т.2. Математические методы и теории |20  |10    |200    |
|надежности и эффективности / Под. ред. Б.В.  |   |     |      |
|Гнеденко. – 1987. – 280 с.           |   |     |      |
|Надежность и эффективность в технике: Справочни|   |     |      |
|в 10-ти т. Т.6. Экспериментальная отработка и |10  |10    |100    |
|испытания / Под. ред. Р.С. Судакова и О.И.   |   |     |      |
|Тескина. – 1989. – 375 с.           |   |     |      |
|Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испытание     |10  |10    |100    |
|продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1989. – 248|   |     |      |
|с..                      |   |     |      |
   8. ӘДЕБИЕТТЕР


   8.1 Негізгі
   8.1.1 Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под. ред. В.В.
Клюева. — М.: Машиностроение, 1982. – Кн. 1. 1982. – 528 с.
   8.1.2 Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под. ред. В.В.
Клюева. — М.: Машиностроение, 1982. – Кн. 2. 1982. – 560 с.
   8.1.3 Надежность и эффективность в технике: Справочни в 10-ти т. Т.2.
Математические методы и теории надежности и эффективности / Под. ред. Б.В.
Гнеденко. – 1987. – 280 с.


   8.2 Қосымша
   8.2.1 Надежность и эффективность в технике: Справочни в 10-ти т. Т.6.
Экспериментальная отработка и испытания / Под. ред. Р.С. Судакова и О.И.
Тескина. – 1989. – 375 с.
   8.2.2 Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испытание продукции. — М.: Изд-во
стандартов, 1989. – 248 с.
   8.2.3 Исследование продовольственных товаров. Учебное пособие / В.И.
Базарова, Л.А. Боровикова и др. М.: 1986. – 256 с.
   8.2.4 Мироновская Е.А., Синотов А.Г. Проведение испытаний и приемка
продукции машиностроения7 М.: Машиностроение, 1998.- 255 с.
   8.2.5 Степанов М.Н. Статистические методы обработки результатов меха-
нических испытаний: Справочник.- Машиностроение, 1985.- 232 с.
Пәндер