Файл қосу


Экономикадағы математикаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК        |              |
|              |          |ПОӘК 042-02.01.20.67/02-2014|
|ПОӘК            |02.09.2013 ж.    |              |
|«Экономикадағы математика» |№ 6 басылымның   |              |
|пәнінен оқытушыларға    |орнына       |              |
|арналған оқу жұмыс     |02.09.2014 ж. № 7  |              |
|бағдарламасы        |басылым       |              |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             «Экономикадағы математика »
 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит»,
   5В0501000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары үшін

      ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014


1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы __________ «___»_____________ 20__г.
Қожагелдиев Бегман Қадырқлы, «Математика және математиканы оқыту әдістері»
кафедрасының доценті (0,5 ставка)

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Математика және математиканы оқыту әдістер» кафедра отырысында

02.09.2014 ж., № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ О. Жолымбаев

2.2 Физика - математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

«____» _______________ 20__ж., № ___хаттама.

Төраға   ______________

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«____» _______________ 20__ж., № ___хаттама.

ОӘК төрағасы   ______________    Г. Искакова

 02.09.2013 ж.№ 6 басылымның орнына 02.09.2014 ж. № 7 басылым

                  Мазмұны


|1  |Қолданылу саласы                        |4   |
|   |...............................................................|   |
|   |.................                       |   |
|2  |Нормативтік сілтемелер                     |4   |
|   |...............................................................|   |
|   |........                            |   |
|3  |Жалпы ережелер                         |4   |
|   |...............................................................|   |
|   |...................                      |   |
|4  |Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының   |   |
|   |мазмұны                            |5   |
|   |...............................................................|   |
|   |..................................               |   |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі.... |6   |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы      |7   |
|   |................                        |   |
|7  |Әдебиеттер                           |8   |
|   |...............................................................|   |
|   |.............................                 |   |


   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
   «Экономикадағы математика» пәні бойынша оқу-әдістемелік  кешеннің
құрамына енгізілген оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы.
5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит»,
5В0501000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтарында оқитын
студенттерге арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Экономикадағы математика»  пәнінің  оқытушыларына  арналған  осы
пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы  келесі  құжаттардың  талаптары  мен
ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу  үрдісін  ұйымдастырудың
тәртібін белгілейді:
     - 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және
      аудит», 5В0501000  «Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару»
      мамандықтарының 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент»,
      5В050800 «Есеп және аудит»,  5В0501000  «Мемлекеттік  және
      жергілікті басқару» мамандықтарында мемлекеттік жалпыға міндетті
      білім стандарты, ҚР  МЖБС  3.08.327-2006,  №779  Қазақстан
      Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінң  Бұйрығымен
      енгізілген және бекітілген.
     - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенін
      әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет
      стандарты;
     - ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
      құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Заманауи ғылымда экономикалық және  шаруашылық  істерін  басқару
әдістерін жетілдіру көбінесе техникалық ғылым  мен  практикада  түрлі
математикалық зерттеулер  әдістерін  кеңінен  қолдануға  әкеліп  отыр.
Математика техникалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу құралы
болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі түсініктер
мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр. Сондықтан,
математикалық білімді,  қазіргі  заманның  талабына  сай  экономикалық
мамандықтар бойынша сапалы мамандар дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі
деп қарауға болады.
   Оқу бағдарламасы экономикалық мамандықтар бойынша жоғары білімді
мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру  стандарты
талабына сәйкес құрастырылған.
   3.2 Аталмыш курстың мақсаты:
   инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса
компьютерлік     техникамен шешуге көмегін тигізетін  математикалық
аппаратты меңгеру;
- студенттердің маман ретінде болашақ қызметінде орын алатын әртүрлі
үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін
математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;
- экономикалық мәлелелерді зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі
мен дағдысын қалыптастыру;
- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденіске талаптандыруын дамыту;
- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезегіндегі қойылатын  талаптарға
сәйкес  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізгенде  студенттердің  негізгі
практикалық шеберлігін шыңдау:
   3.3 Экономикадағы математика пәнінің пән ретінде алға қойған негізгі
міндеті:
   - студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
   - математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу  және  зерттеу
әдістерін меңгере білу;
   - студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны  есептеу
   машиналарында іске   асыру деңгейіне жету;
   - математкалық есептерді өз бетінше шығарып, қолданбалы есептеулерге
   талдау жасап пайдалана білу.
   3.4 Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- негізгі анықтамаларды, теоремаларды, ережелерді, математикалық тәсілдерді
және олардың практикада қолдануын білуі;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс;
- математикалық есептерді өзінің практикада қолдану нәтижесіне дейін шығара
білу.
   3.5 Курстың пререквизиттері: орта мектептің бағдарламасы деңгейінде
элементарлық математика (арифметика, алгебра, геометрия) курстарын білу.
   3.6 Курстың постреквизитері: экономикадағы математикалық тәсілдер мен
мамандандырылған арнайы оқитын пәндер курсы.


   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Кур|Семестр                 |Кредит|ЛК    |СПС  |ЗТ   |
|с |                    |тер  |(сағ)  |(сағ) |(сағ) |
|1 |2                    |3   |4    |5   |6   |
|1 |Сызықтық алгебра. Тікшемдер (матрица)  |1   |2    |1   |5   |
|  |және анықтауыштар, олардың қасиеттері  |   |     |    |    |
|2 |Векторлық алгебра. Векторларға амалдар |1   |2    |1   |5   |
|  |қолдану                 |   |     |    |    |
|3 |Жазықтықтағы аналитикалық геометрия.  |1   |2    |1   |5   |
|  |Сызықтар және олардың теңдеулері    |   |     |    |    |
|4 |Сызықтық теңдеулер жүйесі, оларды шешу |1   |2    |1   |5   |
|  |тәсілдері                |   |     |    |    |
|5 |Математикалық анализге кіріспе.     |1   |2    |1   |5   |
|  |Функцияның шегі. Тамаша шектер.     |   |     |    |    |
|  |Функцияның үзіліссіздігі.        |   |     |    |    |
|6 |Туынды және дифференциал. Жоғары ретті |1   |2    |1   |5   |
|  |туындылар                |   |     |    |    |
|7 | Туындының көмегімен функцияны толық  |1   |2    |1   |5   |
|  |зерттеу. Туындының қолданылуы      |   |     |    |    |
|8 |Интеграл. Анықталмаған интеграл және  |1   |2    |1   |5   |
|  |интегралдаудың негізгі әдістері     |   |     |    |    |
|9 |Анықталған интегралдар. Анықталған   |1   |2    |1   |5   |
|  |интегралдың қолданулары         |   |     |    |    |
|10 |Көп айымалысы бар функциялар туралы   |1   |2    |1   |5   |
|  |түсінік. Дербес туындылар, градиент   |   |     |    |    |
|11 |Дифференциалдық теңдеу туралы түсінік. |1   |2    |1   |5   |
|  |Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер |   |     |    |    |
|12 |Реті төмендетілетін дифференциалдық   |1   |2    |1   |5   |
|  |теңдеулер                |   |     |    |    |
|13 |Қатарлар. Сандық қатарлар және олардың |1   |2    |1   |5   |
|  |жинақтылық белгілері          |   |     |    |    |
|14 |Ықтималдықтар теориясының элементтері. |1   |2    |1   |5   |
|  |Негізгі теоремалар мен түсініктемелер  |   |     |    |    |
|15 |Математикалық статистика элементтері  |1   |2    |1   |5   |
|  |Барлығы                 |15  |30    |15   |75   |


   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
   1. Екі және үш белгісізді сызықтық  теңдеулер  жүйесі.  Крамер
    формулалары.
   2. Декарттық координаталар жүйесі. Векторларға сызықтық  амалдар
    қолдану.
   3. Екі түзу арасындағы бұрыш. Параллельдік және перпендикулярлық
шарттары. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.
   4. Кеңістіктегі түзу.
   5. Нақты сандар. Функция. Элементар функциялар.
   6. Шексіз аз функция және оның құрдым аз функциямен байланысы.
   7. Жоғарғы ретті туындылар.
   8. Функцияның дөңестігі және майысу нүктесі.
   9. Екі айнымалы функцияның экстремумы.
   10. Айнымалыны ауыстыру тәсілімен интегралдау.
   11. Рационал бөлшектерді қарапайым рационал бөлшектеге жіктеу.
   12. Кейбір тригонометриялық функциялардың түрлерін интегралдау.
   13. Анықталған интегралда бөлшектеп интегралдау.
   14. Қисықтың доғасының ұзындығы және доғаның дифференциалы.
   15. Меншіксіз интегралдар.
   16. Бірнеше айнымалысы бар функцияның дербес туындылары.
   17. Толық дифференциалдың жуықтап есептеуге қолданылуы.
   18. Айнымалысы ажыратылатын теңдеулер.
   19. [pic]- ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер
   20. Реті төменділетін теңдеулердің типтері.
   21. Тұрақты коэффициентті жоғары ретті сызықтық біртектес  емес
дифференциалдық теңдеулер.
   22. Сандық қатарлардың жинақтылу белгілері.
   23. Дәрежелік қатар. Жинақталу облысы.
   24. Функционалдық тізбектер мен қатарлардың жинақталуы.
   25. Кейбір қарапайым функцияларды дәрежелік қатарына жіктеу.
   26. Ықтималдықтың классиқалық анақтамасы.  Статистикалық ықтималдық.
Геометриялық ықтималдық.
   27. Кездейсоқ оқиғаныаң ықтималдығы тұралы теоремалар
   28. Қайталамалы тәуелсіз сынақтар тізбегі.
   29. Кездейсоқ шамалар және олардың сипаттамалары.
   30. Кездейсоқ шамалардың үлестірімі.


   6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
   3 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


   |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік  |Даналардың  |Студенттерді|Қамтамасыз ету|
|құралдардың атауы        |саны     |ң саны   |пайызы    |
|1                |2       |3      |4       |
|Кремер Н.Ш. «Высшая математика |25      |20     |100%     |
|для экономистов» - Москва,   |       |      |       |
|ЮНИТИ, 1997 г.         |       |      |       |
|Красс М.С. «Математика для   |10      |20     |50%      |
|экономических специальностей» - |       |      |       |
|Москва, ИНФРА-М, 1998 г.    |       |      |       |
|Махметжанов Н.М., Жоғары    |10      |20     |50%      |
|математика есептерінің жинағы, |       |      |       |
|Алматы, Дәуір, 2008 ж.     |       |      |       |
|Данко Л. Е., Попов Т. Я. Высшая |290      |20     |100%     |
|математика в упражнениях и   |       |      |       |
|задачах. часть 2., м., «высшая |       |      |       |
|математика».          |       |      |       |
|Темірғалиев И. «математикалық  |40      |20     |100%     |
|анализ» І, ІІ бөлім. 1987 жыл. |       |      |       |
|Диярова Л.Д., Жуманова З.Ж.   |11      |20     |55%      |
|«Математика» Экономикалық    |       |      |       |
|мамандықтар үшін оқу құралы –  |       |      |       |
|Ақтау, RISO, 2004 ж.      |       |      |       |
|Кангужин Б.Е., Спанова Р.,   |12      |20     |60%      |
|Жолымбаем О.М., Кульджабеков  |       |      |       |
|Б.А. «Экономикадағы математика» |       |      |       |
|Алматы             |       |      |       |
|Колде Я. К. Практикум по теории |12      |20     |60%      |
|вероятностей и математической  |       |      |       |
|статистике., м. «Высшая     |       |      |       |
|математика», 1991г.       |       |      |       |

  8. ӘДЕБИЕТТЕР
    А) Негізгі әдебиеттер
   9.1.1 Кремер Н.Ш. «Высшая математика для экономистов» - Москва,
ЮНИТИ, 1997 г.
   9.1.2 Красс М.С. «Математика для экономических специальностей» -
Москва, ИНФРА-М, 1998 г.
   9.1.3 Шанкибаев Б.Н. «Экономистерге арналған жоғары математика» -
Алматы, ЭВЕРО, 2002 ж.
   9.1.4  Махметжанов Н.М., Жоғары математика есептерінің жинағы,
Алматы, Дәуір, 2008 ж.


    Б) Қосымша әдебиеттер
     9.2.1 Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. «Высшая математика
в упражнениях и задачах», Часть 1,2 - Москва, ОНИКС21 век Мир и
Образование, 2002 г.
     9.2.2 Темірғалиев И. «математикалық анализ» І, ІІ бөлім. 1987
жыл.

     9.2.3 Колде Я.К. «Практикум по теории вероятностей и
математической статистике» - Москва, Высшая математика, 1991 г.
   9.2.4 Диярова Л.Д., Жуманова З.Ж. «Математика» Экономикалық
мамандықтар үшін оқу құралы – Ақтау, RISO, 2004 ж.
   9.2.5 Кангужин Б.Е., Спанова Р., Жолымбаем О.М., Кульджабеков Б.А.
«Экономикадағы математика» Алматы, 2002 ж.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть