Файл қосу


Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқауларҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВРСИТЕТІ | |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |УМК        |УМК             |
|              |         |042-14-1.02.01.20.107/02-201|
|              |         |4              |
|«Машина танудың теориялық |№1 баспа     |              |
|негіздері» пәнінің     |         |              |
|оқу-әдістемелік кешенінің |         |              |
|студент үшін пәннің жұмыс |         |              |
|оқу бағдарламасы      |         |              |


       5В012000 - “Кәсіптік білім” мамандығына арналған          «МАШИНА ТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ»


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ                СТУДЕНТТЕР ҮШІН


            ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2014
                  Алғысөз   1. ЖЕТІЛДІРГЕН
   1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университеті,
“Машина жасау технологиясы және механика” кафедрасының аға  оқытушысы
Мансуров С. М.
                             «___» _________2014
                                     ж.


   2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
   2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті “Машина
жасау технологиясы және механика” кафедрасының отырысында


   Хаттама № 1 «03» қыркүйек 2014 ж.


   Кафедра меңгерушісі, т.ғ.д., профессор _________ С.Д. Токаев


   2.2. Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында қарастырылды
   Хаттама № 1 «07» қыркүйек 2014 ж.


   Төрайымы __________  С. Толеубекова


  2.3 Инженерлік-технологиялық факультттің ғылыми кеңесінің мәжілісінде


  Хаттама № 1 «10» қыркүйек 2014 ж.


   Төрағасы ______________ А. Касенов


   3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама № 1 «13» қыркүйек 2014 ж.


  Төрағасы , _____________ Г.К. Искакова


   №1 баспа                  Мазмұны


|1  |Жалпы мағлұматтар                         |4  |
|2  |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                |5  |
|3  |Курстың форматы мен саясаты                    |6  |
|4  |Баға қою саясаты                         |7  |
|5  |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі   |8  |
|6  |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                       |11 |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі          |12 |

  1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
  1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
      • Оқытушының аты-жөні – Мансуров Самат Мухаметказыевич;
      • Кафедра – Машина жасау технологиясы және механика;
      • Байланыс – № 10 ғимарат, № 12 кабинет;
      • Сабақ өткізу орны – оқу кестесі бойынша аудиториялар;
      • Пән бойынша кредиттер саны – 1.

  2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс     |Семестр                            |


   Аралық бақылау студенттердің практикалық және дәріс сабақтарына
қатысуын,  сонымен  қатар  үй  тапсырмаларын,  рефераттар  және  т.б.
тапсырмаларды орындауын ескереді.
   Аралық бақылау – оқытушының қатысуымен тест және аудиториялық бақылау
жұмыстарын орындау.
   Пәнді бағалау 100%-дық шкала бойынша бірінші аралық бақылаудан екінші
аралық бақылау аралығында жинаған балл  есебінен  пайыздық  қатынаста
қойылады. Осындай ретпен екінші аралық бақылау қортынды болып табылады.
   Әрбір студенттің рейтингісін есептеу оқудағы жетістіктерді «мінсіз
студентпен» салыстыру арқылы жүргізіледі.

           Студенттердің рейтингісін есептеу
|№ |Студенттің|СҚ           |ҮТ |АБЖ            |АЖ |
|р/|аты-жөні |            |  |              |  |
|с |     |            |  |              |  |
|1      |                              |

   Емтиханға екінші аралық бақылау қортындысы (рейтингілік) [pic] болған
студенттер жіберіледі.
   Пәннің қортындысы бағасы екінші аралық бақылау нәтижесін емтихан
бағасына ескеру арқылы шығарылады.
    Студенттердің білімі, икемденуі мен дағдылары келесідей әріптік
эквивалентте, балл және пайыз арқылы бағаланады.

|Пайыздық   |Кредиттік жүйе  |Әріптік жүйеде |Дәстүрлі жүйеде бағалау|
|қатынаста  |бойынша балл   |бағалау     |            |
|100-95    |4        |А        |Өте жақсы       |
|94-90    |3,67       |А-       |            |
|89-85    |3,33       |В+       |Жақсы         |
|84-80    |3,0       |В        |            |
|79-75    |2,67       |В-       |            |
|74-70    |2,33       |С+       |            |
|       |         |        |            |
|       |         |        |Қанағаттанарлық    |
|69-65    |2,0       |С        |            |
|64-60    |1,67       |С-       |            |
|59-55    |1,33       |D+       |            |
|54-50    |1,0       |D        |            |
|49-0     |0        |F        |Қанағаттанарлықсыз   |
|NA      |-        |І        |Аяқталмаған      |
|-      |өтті       |Р        |Пәнді өтті       |

   5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚТЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
|Тақырыптың атауы            |Сағаттар саны         |
|                    |ДС  |ПС  |СӨЖ  |СӨЖО    |
|Кинематика. Кинематиканың негізгі   |1  |1  |1   |1     |
|мәселелері.              |   |   |    |      |
|Нүкте кинематикасы.          |1  |1  |1   |1     |
|Қатты дене кинематикасы.        |1  |1  |1   |1     |
|Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы. |1  |1  |1   |1     |
|Қатты дененің жазық-параллель     |1  |1  |1   |1     |
|қозғалысы.               |   |   |    |      |
|Нүктенің күрделі қозғалысы.      |1  |1  |1   |1     |
|Статика. Статиканың негізгі ұғымдары  |1  |1  |1   |1     |
|мен аксиомалары.            |   |   |    |      |
|Центрге қатысты векторлық және     |1  |1  |1   |1     |
|алгебралық күш моменті.        |   |   |    |      |
|Күшті берілген центрге келтіру.    |1  |1  |1   |1     |
|Кез-келген күштер жүйесінің      |1  |1  |1   |1     |
|тепе-теңдігінің векторлық шарттары.  |   |   |    |      |
|Статиканың анықталған және статиканың |1  |1  |1   |1     |
|анықталмайтын есептері.        |   |   |    |      |
|Сырғанау үйкеліс және олардың заңдары. |1  |1  |1   |1     |
|Параллель күштер жүйесін тең әсер етуші|1  |1  |1   |1     |
|күшке келтіру.             |   |   |    |      |
|Динамика. Дина-миканың негізгі ұғымдары|1  |1  |1   |1     |
|мен заңдары.              |   |   |    |      |
|Жазық фигура нүктесінің жылдамдығын  |1  |1  |1   |1     |
|полюс арқылы анықтау.         |   |   |    |      |
|Барлығы                |15  |15  |15   |15     |


   6 СӨЖО МЕН СӨЖ МАЗМҰНЫ
|№  |СӨЖО                      |СӨЖ          |
|р/с |                        |           |
|  |Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |           |
|1  |2           |3           |4           |
|1  |Мехникалық жүйе. Масса |Нүктенің күрделі    |Классикалық      |
|  |және жүйенің массалар |қозғалысы.       |механикалық аблолют |
|  |центрі. механикалық  |            |кеңістік пен абсолют|
|  |жүйеге әсер ететін   |            |уақыт.        |
|  |күштердің       |            |           |
|  |классификациясы.    |            |           |
|2  |Ішкі күштердің     |Инерциялық күштердің  |Дененің екі нүктесінің|
|  |қасиеттері.      |бас векторы мен бас  |жылдамдықтарының   |
|  |            |моменті.        |проекциялары туралы  |
|  |            |            |теорема.       |
|3  |Механикалық жүйенің  |Айналмалы қозғалыстағы |Дененің екі нүктесінің|
|  |өске және центрге   |қатты дененің айналу  |траекториялары,    |
|  |қатысты инерция    |өсіне жасайтын     |жылдамдықтары және  |
|  |моменттері. Инерция  |динамикалық      |үдеулері туралы    |
|  |радиусы.        |реакциялары.      |теорема        |
|4  |Штейнер теоремасы.   |Кинетикалық энергияның |Жазық фигура     |
|  |Қарапайым біртекті   |өзгеруі туралы теорема.|нүктесінің жылдамдығын|
|  |қатты денелердің    |            |полюс арқылы анықтау. |
|  |инерция моменттері.  |            |           |
|5  |Механикалық жүйе    |Қатты дененің айналмалы|Жазық фигура     |
|  |қозғалысының      |қозғалысы.       |нүктелерінің үдеуін  |
|  |дифференциалдық    |Нүкте кинематикасы.  |анықтау        |
|  |теңдеулері.      |            |           |
|6  |Механикалық жүйе    |Кейбір жеке      |Кориолис үдеуі.    |
|  |массалары центрінің  |жағдайлардағы күш   |           |
|  |қозғалысы туралы    |жұмысы мен қуаты.   |           |
|  |теорема. Бірінші    |            |           |
|  |интеграл.       |            |           |
|7  |Материялық нүкте және |Қатты дененің     |Байланыстардың негізгі|
|  |механикалық жүйенің  |жазық-параллель    |түрлері.       |
|  |қозғалыс мөлшері.   |қозғалысы.       |           |
|8  |Күштің элементарлық  |Кинетикалық моменттің |Қос күш моменті.   |
|  |және толық импульстары.|сақталу заңы.     |           |
|  |Қозғалыс мөлшерінің  |            |           |
|  |өзгеруі туралы теорема.|            |           |
|9  |Материялық нүктенің  |Қозғалыс мөлшерінің  |Қос күштер жүйесінің |
|  |қозғалыс мөлшерінің  |сақталу заңы.     |тепе-теңдігі     |
|  |моменті мен механикалық|            |           |
|  |жүйенің кинетикалық  |            |           |
|  |моменті.        |            |           |
|10 |Қозғалыс мөлшері    |Мехникалық жүйе. Масса |Бас вектор мен бас  |
|  |моментінің өзгеруі   |және жүйенің массалар |момент.        |
|  |туралы теорема.    |центрі.        |           |
|11 |Қатты дененің     |Механикалық жүйеге әсер|Сыртқы және ішкі   |
|  |ілгерілемелі, айналмалы|ететін күштердің    |күштер.        |
|  |және жазық       |классификациясы    |           |
|  |қозғалыстарының    |            |           |
|  |динамикалық теңдеулері.|            |           |
|12 |Күштің элементарлық  |Ішкі күштердің     |Ішкі күштердің    |
|  |және толық жұмысы.   |қасиеттері.      |қасиеті.       |
|  |Қуат.         |            |           |
|13 |Кинетикалық энергия. әр|Нүкте динамикасының екі|Үйкеліс бұрышы    |
|  |түрлі қозғалыстағы   |мәселесі.       |           |
|  |дененің кинетикалық  |            |           |
|  |энергиясы.       |            |           |
|14 |Даламбер принципі.   |қозғалысының      |Үйкеліс конусы.    |
|  |Инерция күші.     |дифференциалдық    |           |
|  |            |теңдеулері.      |           |
|15 |Соққының элементарлық |Материялық нүкте    |Үйкеліс бар жағдайда |
|  |теориясы.       |            |денелердің      |
|  |            |            |тепе-теңдігі.     |


  7 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
 Кесте 4 – «Машина танудың теориялық негіздері» пәні бойынша оқу процесінің
күнтізбелік кестесі


  |№ р/с    |Апталар                            |
Пәндер