Файл қосу


Курс саясаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|                  |ПОӘК        |           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты        |          |УМКД 042-8-2.1.   |
|                  |          |/02-2013       |
|                  |          |           |
|Студенттер үшін үшін «Маркетинг»  |          |           |
|пәнінің бағдарламасы        |          |           |           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


  «5В050600» - «Экономика», «5В050800» - «Есеп және аудит», «5В050900» -
  «Қаржы», «5В051000» - Мемлекеттік жергілікті басқару»  мамандықтарына
                 арналған
             «Маркетинг» пәні бойынша


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                 Семей 2013
Алғы сөз
   Нарықтық қатынастардың бекітілуі таурлар өндірісінің қажеттілігін тек
қана нарық бағалай алатындығын білдіреді. Жаңа уақыт сатушылар мен сатып
алушылардан маркетинг пен менеджмент саласындағы білімді игеруді талап
етеді.  Тауар  мен  қызмет  көрсетулердің  бәсекеге  жарамдылығын
қамсыздандырудағы маркетинг жүйесінің рөлі көп жағдайда  маркетингілік
зерттеулерді талап етеді.
   Маркетинг – бұл басқарушылық қызмет түрлерінің бірі, осыған сәйкес ол
фирманың қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау процестерін іске асырады.
Маркетинг кәсіпорынның өндірушілік қызметін өрістетеді, қызмет көрсету
саласына енеді, тұтынушы үшін күресте жетекші құрал болып табылады.

 Құрастырушы __________    «____ »_____ 2013ж., Самиева Гүлмира
 Төлеуғалиқызы, аға оқытушы,  «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы


 ТАЛҚЫЛАҒАН
 2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.


  «____ »______ 2013ж. №____Хаттама
 Кафедра меңгерушісі ___________    Г. Орынбекова


 2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының
 отырысында.


  «____ »________ 2013ж. № _____ Хаттама


 ОӘБ төрағасы____________________ С. Тойкин
 БЕКІТІЛДІ
 Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
 және ұсынылған.


  «_____ »_______ 2013ж. № _____ Хаттама
 ОӘК төрағасы  _________________Г.Искакова
   Мазмұны


  1. Жалпы ереже
  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Бағалау саясаты
  7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі1.Жалпы ереже
1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер
Самиева Г.Т. – аға оқытушы
«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы
Байланыс телефоны: 530229, 8-ғимарат, 305- кабинет
Сабақ жүргізу орыны-  дәрісхана
Пән бойынша несие саны- 3

1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.
 «Маркетинг» - бұл басқарушылық қызмет түрлерінің бірі, осыған сәйкес тауар
мен қызмет көрсетулердің бәсекеге жарамдылығын қамсыздандыру,жеке сату мен
насихаттау, жарнама техникасын, өткізуді ынталандыру  шараларын,  баға
белгілеу жүйесін, өткізім амалдарын және тиімді әдістерін пайдалану, бөлу
арналарын бақылау мен ұйымдастыру, осы өнімнің нарығын зерттеу, жаңа өнімді
шығару процесін қарастырады. Сондай-ақ, нарықтағы тұтынушы  әрекетінің
ерекшеліктерін, фирма мен оның клиентерінің әрекетін, макро және микро
ортаның факторларының әсер етуін оқытады.
1.3. Маркетинг курсының негізгі мақсаты: студенттерді маркетингтің негізгі
тұжырымдамалары мен қағидаларымен таныстыру, нарық жағдайында кәсіпорынды,
фирманы басқару, шаруашылық  және  өндірістік-өткізу  қызметіне  қажет
теориялық білімдерді меңгеру.
1.4. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы: келесі мәселелерді зерттеу болып
табылады: студенттер маркетингінің негізгі тұжырымдамалары мен принциптері,
тауар және тауар саясатының стратегиясы, маркетингтік ортаның құрамалары
және негізгі факторлары, нарықты кешенді зерттеу және  тұтынушылардың
сатыпалушылық іс әрекеті, тауар жылжуы және  таратылуының  негіздерін
меңгеруі қажет.
1.5. Оқыту нәтижсі :
- Маркетингінің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, нарықтарды
зерттеу, болжау және сегменттеу, маркетингілік ортаны, тауар және тауар
саясатын, бөлу және тауар қозғалысы арналарын, маркетингілік қызметті
ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау сұрақтарын білуі қажет.
- Негізгі теориялары мен стратегияларын оқып үйренуі;
- Маркетингінің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, нарықтарды
зерттеу, болжау және сегменттеу, маркетингілік ортаны, тауар және тауар
саясатын, бөлу және тауар қозғалысы арналарын, маркетингілік қызметті
ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау сұрақтарын білу қажет.

- Негізгі теориялары мен стратегияларын игеру;
- Маркетингтің мақсаттары, элементтері, стратегиялары және тұжырымдамаларын
толық меңгеруі;
- Маркетинг теорияларын, тұжырымдамаларын, стратегияларын, зерттеулерін
және элементтерін тәжірибеде толығымен қолдана білу;
- Қазіргі  нарық жағдайында тұтынушылардың  өзгеріп  отыратын  талап-
тілектеріне, сұраныстарына  сай  қажетті  тауарлар  және  қызметтерді
қамтамасыз етуін түсінуі қажет;
-  Маркетингінің   міндеттерін,  мақсаттарын,  стратегияларын  және
тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып ие болуы.
1.6 Курстың басты деректемелері:
Экономикалық теория. Микроэкономика. Менеджмент.
1.7 Курстың деректемелері: Баға және баға белгілеу. Нарықтық инфрақұрылым
Кәсіпорынның экономикасы.


2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу
|р/с |Тақырып аттары      |Сағаттар           |Әдебиеттер    |
|                                        |
|1                                       |
|4                                       |
|9        |Маркетинг жүйесіндегі тауар  |2       |1     |
|         |және тауар саясаты       |       |     |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100  |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90.94   |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89   |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84   |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған       |2,33     |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған       |2,00     |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған       |1,67     |60-64   |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы       |1,00     |50-54   |
|F        |Ең төмен            |0,00     |0-49   |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |     |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |     |
|         |шығарылған           |       |     |
|P        |Өтті (қарытынды тестке ған)  |NA      |0     |

 Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу
«Маркетинг» пәні бойынша баллдарды бөлу
|Апта    |Бақылау түрлері     |Барлық балл    |Ескерту      |
|1     |2            |3         |4         |
|1     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|2     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |15        |Эссе       |
|3     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |12        |1-жағдай     |
|      |СӨЖ           |         |         |
|4     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |15        |Жағдайлық тапсырма|
|5     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |12        |2-жағдай     |
|      |СӨЖ           |         |         |
|6     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |20        |Эссе       |
|7     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |10        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |11        |3- жағдай     |
|      |СӨЖ           |10        |Жағдайлық тапсырма|
|      |Компьютерлік тестілеу  |70        |Кесте бойынша   |
|8     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |12        |Кейс тапсырма   |
|9     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |8         |4-жағдай     |
|      |СӨЖ           |         |         |
|10     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |12        |Жағдайлық тапсырма|
|11     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |8         |5-жағдай     |
|      |СӨЖ           |         |         |
|12     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |12        |Эссе       |
|13     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |8         |6-жағдай     |
|      |СӨЖ           |         |Баяндама     |
|14     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |15        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |         |         |
|      |СӨЖ           |12        |Жағдайлық тапсырма|
|15     |Дәріс сабағына қатысуы |4         |         |
|      |Практикалық сабақ    |         |         |
|      |СОӨЖ          |8         |7- жағдай     |
|      |СӨЖ           |15        |Кейс тапсырма   |
|      |Компьютерлік тестілеу  |70        |Кесте бойынша   |
|      |Емтихан         |400        |Кесте бойынша   |
|      |Барлығы:        |1000       |         |
|      |Дәріс сабағына қатысуы |60        |Сабаққа қатысу  |
|      |Практикалық сабақ    |210        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |СОӨЖ          |67        |тапсырмалар    |
|      |СӨЖ           |123        |Эссе, жағдайлық  |
|      |            |         |тапсырмалар    |
|      |Компьютерлік тестілеу  |140        |Тест       |
|      |Емтихан         |400        |Тест       |   Әрбір дәріс сабағына қатысқаны үшін 4 баллдан қойылады. Жалпы дәріске
қатысқаны үшін 15 аптаға 60 балл берілген. Практикалық сабақтарға жауап
бергендері үшін 10-20 балл аралығында қойылды. Студенттердің оқытушылармен
өздік жұмысы (СОӨЖ) мұнда лектор әрбір дәріс сабағынан кейін студенттерге
дәріс тақырыбы бойынша тапсырма береді. Ол кейс тапсырма түрінде өтеді.
Сол тапсырмаларға 8-11 балл аралығында қойылады. Студенттің өздік жұмысы
(СӨЖ) мұнда оқытушы студенттерге кейс тапсырмалар, жағдайлық тапсырмалар
береді.СӨЖ 12-20 балл аралығында беріледі.  7 аптада және 15 аптада
Рубежді бақылау жүргізіледі. Ол компьютерлік тестілеу (Тезаурус) түрінде
өтеді, оған 70 баллдан беріледі. Емтиханға 400 балл берілген.  Жалпы
студент бір семестр бойынша 1000 балл жинау керек.
   Берілген тапсырмаларға студент уақытында, дұрыс жауап беру қажет.7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
1. Хожаназаров. Маркетинг негіздері. Алматы., Экономика. 1996.
2. С.Н.Нысанбаев, Г.А. Садыханова. Маркетинг негіздері. Алматы., 2002.
3.Н.М. Мамыров. Маркетинг. Алматы., Экономика, 1998.
4.Филип Котлер. Маркетинг негіздері. С-П.» Коруна», 2000.

5. Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері: Оқулық / С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова,
Қ. Б. Тәмпішева. - Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.

6. Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

7. С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей,
2002.54б.

8. Сатыбалдыұлы С. С. Маркетинг және менеджмент негіздері : оқулық / С. С.
Сатыбалдыұлы, Б. А. Байтанаева. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы,
2011. - 319 б.
9. Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері1: Оқулық / С. Х. Тойкин, Ә. Т.
Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. - Астана: Фолиант, 2008.
10. Тоқбаева Ж. Ж. Маркетинг негіздері: оқу құралы / Ж. Ж. Тоқбаева, Ж.
Тасқынбай. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 190 б
Қосымша әдебиеттер

1.Қ.Р. Заңы «Тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері және тауарлардың
шығу жерінің атаулары жөнінде», 2003, 26.07.
2.Қ.Р. Заңы « Стандартизациялау және сертификациялау жөнінде» , 2003.
3.Қ.Р. Заңы « Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау жөнінде» , 2005.
4.Қ.Р.  Заңы  «Бәсекенің  дамуы  және  монополиялық  қызметті  шектеу
жөнінде»,2003.
5.С. Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. Оқу құралы. – Алматы: «ЭКО»
Баспа үйі, 2007. – 136 бет

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть