Файл қосу


Алгоритмдер және деректер структурасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|               |           |              |
|3 деңгейдегі СМК құжаты   |ПОӘК         |              |
|               |           |              |
|               |           |ПОӘК            |
|               |           |042-39.1.11/02-2013    |
|               |           |              |
|               |           |              |
|               |           |              |
|ПОӘК             |02.09.2013ж     |              |
|Студенттерге арналған    |№1 басылым      |              |
|«Алгоритм және оның     |           |              |
|күрделілігі» пәні бойынша  |           |              |
|жұмыс бағдарламасы      |           |              |
           «Алгоритм және оның күрделілігі»


            ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


        6М060200 - «Информатика» мамандығына арналған
         МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013.
Алғы сөз

1. Құрастырылды
   Құрастырған ___________ Қыдыралина Л.М., «Информатика» кафедрасының
аға оқытушысы, информатика магистры, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті
    «28» тамыз 2013 ж.
2. Талқыланды
   2.1. Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Информатика» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама №1 «11» қыркүйек 2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ /Абишова А.А./
   2.2. Факультетің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1, «12» қыркүйек 2013 ж.
   Төрағасы __________ /Батырова Қ.А./
3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.
   Оқу жұмысы бойынша проректор_______________ /Искакова Г.К./

  4. АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың    |    |
|бөлінуі                         |    |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар        |    |
|Курс форматы                       |    |
|Курс саясаты                       |    |
|Бағаларды қоюдағы саясат                 |    |
|Әдебиеттер                        |    |
|                             |    |
               1. Жалпы жағдайлар
1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар:
Қыдыралина Лазат Муктаровна, «Информатика» кафедрасының аға оқытушысы,
информатика магистры
Байланыс ақпараты – оқу корпусы № 1, кабинет № 1201;
Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 1201;
Кредиттер саны — 2;
1.2. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме (кесте 1):
         Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Кур|Семестр       |Кредиттер        |Дәр            |
|с |           |            |(сағ.)           |
|  |           |Дәріс|Машықта|СОӨЖ |СӨЖ  |              |
|  |           |   |ну   |   |   |              |
|  |           |   |сабақта|   |   |              |
|  |           |   |ры   |   |   |              |
|1 |2          |3  |4   |5  |6   |7             |
|1. |Алгоритм ұғымы.   |1  |    |   |4   |Е. Бидайбеков, Е. Медеуов, |
|  |Анықтамасы.     |   |    |   |   |А. Ниязбаев. Информатика  |
|  |Қасиеттері. Түрлері. |   |    |   |   |бастамалары (алгоритмдеу). |
|  |Алгоритмді жазу   |   |    |   |   |Алматы, 1990ж.       |
|  |әдістері. Алгоритм  |   |    |   |   |Вирт Н. Алгоритмы +    |
|  |модельдері.     |   |    |   |   |структуры данных.     |
|  |           |   |    |   |   |Программы. – СПб, 2001ж.  |
|2. |Алгоритм ұғымын   |1  |    |   |4   |Кудрявская И., Ломакина И.,|
|  |тереңдету, анықтау. |   |    |   |   |Приз С. Машина Поста,   |
|  |Тьюринг машинасын  |   |    |   |   |/Квант №5, 1972      |
|  |программалау. Пост  |   |    |   |   |Успенский В.А. Машина   |
|  |алгоритмдік машинасы |   |    |   |   |Поста. М.: Наука, 1988г.  |
|  |алгоритм ұғымын   |   |    |   |   |              |
|  |дәлелдеуші.     |   |    |   |   |              |
|3. |Алгоритмдік     |1  |    |   |4   |Вирт Н. Алгоритмы +    |
|  |шығарылмайтын    |   |    |   |   |структуры данных.     |
|  |есептер. Есептелетін |   |    |   |   |Программы. – СПб, 2001ж.  |
|  |функциялар.     |   |    |   |   |Е. Бидайбеков, Е. Медеуов, |
|  |           |   |    |   |   |А. Ниязбаев. Информатика  |
|  |           |   |    |   |   |бастамалары (алгоритмдеу). |
|  |           |   |    |   |   |Алматы, 1990ж.       |
|4. |Алгоритм күрделілігі |1  |    |   |4   |              |
|  |ұғымы. Шамалар ұғымы.|   |    |   |   |              |
|  |Алгоритмдік тіл   |   |    |   |   |              |
|  |ұғымы.        |   |    |   |   |              |
|5. |Іздеу алгоритмі.   |1  |    |   |4   |              |
|  |Реттеу немесе    |   |    |   |   |              |
|  |сұрыптау алгоритмі. |   |    |   |   |              |
|6. |Алгоритмдер және   |1  |    |   |4   |              |
|  |деректер структурасы.|   |    |   |   |              |
|7. |Деректердің жай   |1  |    |   |4   |              |
|  |структурасы     |   |    |   |   |              |
|8. |Деректердің     |1  |    |   |4   |              |
|  |статикалық      |   |    |   |   |              |
|  |структурасы.     |   |    |   |   |              |
|9. |Деректердің жартылай |1  |    |   |4   |              |
|  |статикалық      |   |    |   |   |              |
|  |структурасы.     |   |    |   |   |              |
|10.|Деректердің     |1  |    |   |4   |              |
|  |динамикалық     |   |    |   |   |              |
|  |структурасы.     |   |    |   |   |              |
|11.|Деректердің сызықты |1  |    |   |4   |              |
|  |емес структурасы   |   |    |   |   |              |
|12.|Деректердің файлдық |1  |    |   |5,5  |              |
|  |структурасы     |   |    |   |   |              ||1 |2          |3  |4    |5  |6  |7             |
|14.|Структуралы және   |1  |     |   |6  |             |
|  |модульдік      |   |     |   |   |             |
|  |программалаудың   |   |     |   |   |             |
|  |негізгі принциптері |   |     |   |   |             |
|15.|Есептеудегі тиімділік|1  |     |   |6  |             |
|  |және алгоритмнің   |   |     |   |   |             |
|  |әсерлілігі      |   |     |   |   |             |
|16 |Өрнектерді стандартты|   |2    |0,5 |1  |Острейковский В.А.    |
|  |функциялар көмегімен |   |     |   |   |Информатика, Москва,   |
|  |есепту.       |   |     |   |   |2000г.          |
|  |           |   |     |   |   |Вирт Н. Алгоритмы +    |
|  |           |   |     |   |   |структуры данных.     |
|  |           |   |     |   |   |Программы. – СПб, 2001ж. |
|  |           |   |     |   |   |Е. Бидайбеков, Е. Медеуов,|
|  |           |   |     |   |   |А. Ниязбаев. Информатика |
|  |           |   |     |   |   |бастамалары (алгоритмдеу).|
|  |           |   |     |   |   |Алматы, 1990ж.      |
|  |           |   |     |   |   |В.В.Попов, Turbo Pascal. |
|  |           |   |     |   |   |Москва «Финансы и     |
|  |           |   |     |   |   |статистика», 1999 г.   |
|  |           |   |     |   |   |Семакина И., Хеннер Е.  |
|  |           |   |     |   |   |Задачник практикум. 1,2  |
|  |           |   |     |   |   |том. Москва, 1999 г.   |
|  |           |   |     |   |   |Кнут Д. Искусство     |
|  |           |   |     |   |   |программирования для ЭВМ. |
|  |           |   |     |   |   |Т-3. Сортировка и поиск, |
|  |           |   |     |   |   |М.:Мир,1976ж.       |
|  |           |   |     |   |   |Кнут Д. Искусство     |
|  |           |   |     |   |   |программирования для ЭВМ. |
|  |           |   |     |   |   |Т-3. Основные алгоритмы, |
|  |           |   |     |   |   |М.:Мир,1976ж.       |
|  |           |   |     |   |   |3.Далека В.Д. , Деревянко |
|  |           |   |     |   |   |А.С., Кравец О.Г.,    |
|  |           |   |     |   |   |Тимановская Л.Е. Структуры|
|  |           |   |     |   |   |и организация данных. –  |
|  |           |   |     |   |   |Харьков:ХГПУ, 2000г.   |
|17 |Теңдеулер мен    |   |2    |1  |1  |             |
|  |теңсіздіктерді шешу. |   |     |   |   |             |
|18 |Функция кестесін   |   |2    |1  |1  |             |
|  |құру.        |   |     |   |   |             |
|19 |Программада циклды  |   |4    |2  |2  |             |
|  |ұйымдастыру.     |   |     |   |   |             |
|20 |Сандар массивімен  |   |2    |2  |1  |             |
|  |жұмыс.        |   |     |   |   |             |
|21 |Екі өлшемді     |   |4    |2  |2  |             |
|  |массивтер, оларды  |   |     |   |   |             |
|  |сипаттау, қолдану.  |   |     |   |   |             |
|21 |Жолдарды өңдеу.   |   |2    |2  |1  |             |
|22 |Қосалқы алгоритмдер |   |2    |2  |1  |             |
|  |және олардың     |   |     |   |   |             |
|  |қажеттілігі.     |   |     |   |   |             |
|23 |Деректердің жиын   |   |2    |2  |1  |             |
|  |типтерімен жұмыс.  |   |     |   |   |             |
|24 |Деректердің аралас  |   |2    |2  |1  |             |
|  |типтерімен жұмыс   |   |     |   |   |             |
|25 |Файлдарды сұрыптау  |   |2    |2  |1  |             |
|26 |Тізімдер. Тізімнен  |   |2    |2  |1  |             |
|  |элементті шығару.  |   |     |   |   |             |
|27 |Тізімдермен жұмыс.  |   |2    |2  |1  |             |
|  |Тізімді структуралар.|   |     |   |   |             |
|  |Барлығы ( сағат)   |15  |30    |22,5 |67,5 |             |


        3. Пәнді оқып үйрену бойынша әдістемелік нұсқау


  Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, машықтану
сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Машықтану сабақтарына
екпінді қатынасқаны жөн.
  Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа
ұпай есептелмейді. .
  Машықтану сабақтарына, СОӨЖ, СӨЖ дайындалу барысында сәйкес дәріс
материалдарын білу қажет.
  Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
  Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.
            4. Курс форматы және саясаты

Келесі талаптар қойылады:
  1. Студент дәріс, машықтану сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Машықтану сабақтарында техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
  Межелік аттестация  студенттің  сабаққа  қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.             5. Бағаларды қоюдағы саясат
                                   Кесте 2
|Апталар  |Дәріс сабақт.                      |машық|СОӨЖ |
|      |                            |т.  |   |
|      |                            |сабақ|   |
|      |                            |т.  |   |
|      |2 –ші аттестация                    |   |300 |

Кесте 3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен
шкаласы

|Әріп   |Ұпайлардың цифрлық|Проценттік мазмұн |Дәстүрлі жүйедегі баға  |
|жүйесі  |эквиваленті    |         |             |
|бойынша  |         |         |             |
|баға   |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |қанағаттанарлықсыз    |
|I     |NA        |-         |аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |                 Әдебиеттер

  Негізгі әдебиеттер
  1. Е. Бидайбеков, Е. Медеуов, А. Ниязбаев. Информатика бастамалары
   (алгоритмдеу). Алматы, 1990ж.
  2. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных. Программы. – СПб, 2001ж.
  3. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Информатикадан 30 сабақ, Алматы, 1999 ж.
  4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: уч.пособие.
   –М.:изд.центр «Академия», 2000ж., 45-52 беттер.
  5. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: уч.пособие для
   вузов. –2-ое издание. –М.: Горячая линия, Телеком, 2003ж. 312 бет.
   167-173-беттер.
  6. Л.Н. Королев, А.И. Миков. Информатика. Введение в компьютерные науки:
   учебник. –М.: высшая школа, 2003ж. 341 бет. 6-41 беттер.
  7. Брукшир Дж. Гленн. Введение в компьютерные науки. Общий обзор, 6-
   издание,: Пер. с англ. –М.: изд. Дом «Вильямс», 2001ж. 688 бет. 213-
   266 беттер.
  8. Уистон П. Искусственный интеллект. Москва, 1980г.
  9. Симонович С., Евсеев Г.Практическая информатика: Инфорком- Пресс,
   1998г.
 10. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т-3. Сортировка и поиск,
   М.:Мир,1976ж.
 11. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т-3. Основные алгоритмы,
   М.:Мир,1976ж.
 12. Далека В.Д. , Деревянко А.С., Кравец О.Г., Тимановская Л.Е. Структуры
   и организация данных. – Харьков:ХГПУ, 2000г.
  Қосымша әдебиеттер:
 13. Успенский В.А. Машина Поста. М.: Наука, 1988г.
 14. Кудрявская И., Ломакина И., Приз С. Машина Поста, /Квант №5, 1972
 15. Энциклопедия для детей. Т-22. Информатика. М.:Аванта-, 2003 (Статья
   «Хэширование, полиномиальные и експоненциальные алгоритмы. Быстрая
   сортировка, Сложные задачи»)
 16. С.В.Симанович и др. Информатика. Базовый курс, Питер,2001 г.
 17. Петров А.В., Алексеев В.Е., Ваулин А.С., Петрова М.А., Титов М.А.,
   Шкатов П.Н. Вычислительная техника и программирование, Москва, 1990.
 18. Евсеев Г. Реанимация, проверка, наладка современного компьютера,
   Москва, 2001.
 19. Острейковский В.А. Информатика, Москва, 2000 г.
 20. Макарова Н.В. Информатика. Практикум. Москва, 1998 г.
 21. Семакина И., Хеннер Е. Задачник практикум. 1,2 том. Москва, 1999 г.
 22. Волкова А.К. Информационные технологии. Москва, 2001 г.
 23. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., Шестакова Л.В.Информатика.
   Базовый курс. Москва,1998 г.
Пәндер