Файл қосу


Көлікті басқару|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |       ПОӘК   |042-18-1.1.50./01-2013  |
|ПОӘК          |            |             |
|«Кәсіпорында өндірісті |№ басылым       |             |
|ұйымдастыру және    |            |             |
|менеджмент» пәнінен  |            |             |
|оқытушыға арналған оқу |            |             |
|жұмыс бағдарламасы   |            |             |
 5В090100 «Көлік қозғалысын және пайдаланылуын, тасымалдауды ұйымдастыру»
  мамандығы студенттері үшін «Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру және
                 менеджмент»
                    ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей- 2013

                  Алғысөз

  1. ДАЙЫНДАҒАН

Дайындаған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы _____________________
Нұралина Қ.Т.
«28» тамыз 2013жыл.


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының отырысында.
«29» тамыз 2013 ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент __________________Жайлаубаева Ш.Д.

2.2.  Қаржы-экономикалық  факультетінің  Оқу-  әдістемелік  бюросының
отырысында.
 «5» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

ОӘБ төрағасы ___________________ С.Қ.Тойкин


 3.  БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу - әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған.
«18» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Г. К. Искакова                  Мазмұны


1. Қолдану облысы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы жағдай
4. Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
5. Студенттердің өз бетімен жұмысына арналған тақырыптар тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8. Әдебиет  1. Пайдалану облысы

    5В090100  «Көлік  қозғалысын  және  пайдаланылуын,  тасымалдауды
ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған “Кәсіпорында
өндірісті ұйымдастыру және менеджмент”  пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін, оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

  2. Нормативті сілтемелер


   Бұл “Кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру және менеджмент”  пәнінің
оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы келесі құжат талаптары мен
ұсыныстарына сәйкес осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін
белгілейді:
- Білім деңгейінің сәйкес білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты
- мамандықтың типтік оқу жоспары
- Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын
жалпы талаптар, Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2013
- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» ДП 042-1.01-2013

  3  Жалпы жағдай

   3.1 Курсқа қысқаша сипаттама
   Кәсіпорын халық шаруашылығының негізгі элементі бола отырып, оған
нарықтық қатынас жағдайында шаруашылық еркіндік және өзін-өзі басқару
берілгендіктен, олардың жұмысының соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артты.
Осыған байланысты кәсіпорын, фирма жұмысын ұйымдастыру және басқара білу
кез келген 5В090100 «Көлік қозғалысын және пайдаланылуын, тасымалдауды
ұйымдастыру»  мамандарына  міндетке  айналды.  Кәсіпорында  өндірісті
ұйымдастыру және менеджмент  пәні  5В090100  «Көлік  қозғалысын  және
пайдаланылуын, тасымалдауды ұйымдастыру» мамандықтарында оқитын студенттер
үшін маңызды пәндердің бірі болып табылады.
    3.2 Курс мақсаты: студенттерге  нарық  жағдайларында  фирманың,
кәсіпорынның өндірістік құралдарын тиімді  қолдану  жөнінде,  фирманың
экономикалық және қаржылық тұрғыдан дамуын қамтамасыз ететін нарықтық
әдістер туралы теориялық ақпарат пен нақты дағдылар беру.
   3.3 Курс міндеттері:
  • Студенттерге кәсіпорын, фирма түсініктері, олардың түрлері және
   негізгі құқықтары мен міндеттемелері жөнінде ақпарат беру.
  • Кәсіпорынның құрылуын, ұйымдастырушылық формаларын, тіркелу тәртібін
   зерттеу.
  • Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару жолдарын зерттеу.
  • Кәсіпорындағы еңбек қарым-қатынастарын зерттеу.
  • Кәсіпорынның негізгі экономикалық нәтижелерін зерттеу.
  • Кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау негіздерін зерттеу.
  • Кәсіпорынның өнім сапасын арттыру, инновациялық қызметін жетілдіру
   жолдарын зерттеу.
  • Кәсіпорынның негізгі өндіріс түрлерін, процесінің құрылымын, уақытын
   зерттеу.
  • Кәсіпорындағы негізгі өндірісті ұйымдастыру принциптерін,  еңбек
   заттарының қозғалысын қарастыру.
   Пән мазмұны: Шаруашылық жүргізу шарттары кәсіпорын үшін өте маңызды
орын алады, өйткені бизнестің даму стратегиясын және тактикасын анықтау
үшін негіз болады. Егер кәсіпорын жоспарлы экономика жағдайларында қызмет
етсе, онда оның жұмыс жасау сапасын өсіруге және пайдалылығын көбейтуге
қажет ынта болмайды деп тұжырымдауға болады, яғни үлкен пайда алуға ұмтылыс
аз болады. Алайда,  бұл  жағдайларда  фирманың  қызметіне  әлеуметтік
кепілдіктер өте көп болады, яғни оның банкроттыққа ұшырау ықтималдылығы өте
төмен болады. Егер де кәсіпорын күн сайын өзінің қызметін сақтауға мәжбүр
болса, барлық кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс қарқындылығы (бастықтан
бастап, қарапайым жұмысшыға дейін) едәуір өседі. Қазіргі  кезде,  ел
экономикасына нарықтық заңдар енгеннен кейін міне осындай экономикалық
шарттар қалыптасты. Осыған байланысты өндірісті ұйымдастыруды жете білу
барлық болашақ қызметкерлерге өте маңызды міндетке айналды, соның ішінде
5В090100«Көлік қозғалысын және пайдаланылуын, тасымалдауды ұйымдастыру»
мамандығында  оқитын  азаматтарға.  Берілген  пән  бойынша  студенттер
кәсіпорынның, фирманың құрылу, тіркелу ретін, кәсіпорын қызметіне қажет
барлық қор мен факторларды, олардың түрлерін және тиімді қолдану шарттарын,
кәсіпорынның экономикалық қызметін сипаттайтын негізгі  көрсеткіштерді,
оларды талдау әдістерін, сондай-ақ, кәсіпорын шығаратын өнім  сапасын
жоғарлату жолдарын және т.с.с теориялық және практикалық ақпаратты білуге
мүмкіндік алады. Осы білімді нақты өмірде қолдану дағдыларына үйренеді.
   3.4 Студенттер пәнді зерттеудің нәтижесінде келісіні білу керек:
    Бұл курсты оқу студенттерді қалыптасқан құқықтық, экономикалық,
қаржылық және  әкімшілік  ортада  кәсіпорынның  қызмет  етуінің  жаңа
механизмінің білімі мен студенттерді қаруландыру мүмкіндігін береді. Оқу
үрдісінде, студенттер кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар  мен
үрдістердің мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін терең
түсінуді, оларды жүйелеу мен модельдей  білуді,  факторлардың  әсерін
анықтауды, жетілген нәтижелерді бағалауды, өндіріс тиімділігін арттыру
резервтерін анықтауды үйрену керек.
   Студент  мынаны білу керек:
қазіргі жағдайда экономикалық заңдардың пайда болу формаларын;
оқылатын сала кәсіпорнының негізгі белгілерін, міндеттерін,  атқаратын
қызметтерін және түрлерін, оның ерекшеліктерін;
материалдық-техникалық  қорларды  пайдалану  факторларын  және  ғылыми-
техникалық прогрессті жылдамдату жолдарын;
өнімнің бәсекелестік қабілетін құрайтын баға жасауды жетілдіру мен өнім
сапасын арттыру әдістерін;
бизнесті ұйымдастырудың негізгі формалары мен әдістерін.
   Студент  мынаны істей білу керек:
дәрісте тыңдалған теориялық материалды пайдалану;
теориялық және практикалық сабақтардың деңгейін арттыру;
экономикалық есептеулерде, зерттеу әдістемесінде белгілі бір дағдыны игеру
және кәсіпорынның өндірістік шаруашылық қызметіндегі тиімділікті анықтау;
оқылған материалды ауызша және жазбаша баяндау;
экономикалық білімді өз бетімен іздестіру және игеру, қазіргі экономикалық
құбылыстарды бақылау және түсіндіру.
   3.5 Пәннің пререквизиттері
Міндетті бастапқы пән: Экономикалық теория
Студенттер «Экономикалық теория» курсы бойынша негізгі терминдерді және
түсініктерді білу қажет, жалпы білімі болуы керек.
   3.6 Курстың постреквизиттері:
Берілген пән бойынша алған білімді диплом жұмысын жазған кезде қолдануға
болады және т.б.

   3.7 Оқу жоспарынан көшірме


                  Кесте 1
|Кур|Семестр               |Кредит                 |
|с |                  |                    |
|  |                  |Дәріс   |Практика |СОӨЖ   |СӨЖ   |
|1 |Көлік - материалдық өндірістің   |1     |1    |1    |3    |
|  |маңызды саласы           |     |     |     |    |
|2 |Қазақстанның көлік кешені      |1     |1    |1    |3    |
|3 |Көлік кәсіпорындарының негізгі   |1     |1    |1    |3    |
|  |қорлары               |     |     |     |    |
|4 |Көлік кәсіпорындарының айналым   |1     |1    |1    |3    |
|  |қорлары               |     |     |     |    |
|5 |Көлік кәсіпорындарының еңбектік   |1     |1    |1    |3    |
|  |қорлары               |     |     |     |    |
|6 |Көлік кәсіпорындарындарының еңбек  |1     |1    |1    |3    |
|  |ақысы                |     |     |     |    |
|7 |Көлік кәсіпорындарының шығындары  |2     |2    |2    |6    |
|  |және көліктік қызмет көрсетудің   |     |     |     |    |
|  |өзіндік құны            |     |     |     |    |
|8 |Табыс, пайда, рентабельдік     |1     |1    |1    |3    |
|9 |Жүктерді және жолаушыларды     |1     |1    |1    |3    |
|  |тасымалдауды ұйымдастыру      |     |     |     |    |
|10 |Қозғалмалы составқа техникалық   |1     |1    |1    |3    |
|  |қызмет көрсету және жөндеу процесін |     |     |     |    |
|  |ұйымдастыру             |     |     |     |    |
|11 |Көлік кәсіпорындарының өндірістік  |2     |2    |2    |6    |
|  |бағдарламасын жасау         |     |     |     |    |
|12 |Көлікті басқару           |1     |1    |1    |3    |
|13 |Көлік логистикасы          |1     |1    |1    |3    |
|  |Барлығы               |15    |15    |15    |45   |


  5. Студенттің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі


   Реферат тақырыптары
1. Шағын және жеке кәсіпорындар. Кәсіпкерлік түрлері.
2. ҚР Заңы бойынша көлік кәсіпорындарының негізгі құқықтары және міндеттері

3. Темір жол көлігінің ел экономикасында атқаратын ролі.
4. Көлік шаруашылығындағы негізгі өндірістік қорлар, бағалау,
амортизацияның қазіргі әдістері
5. Инвестиция тиімділігін есептеу, қазіргі әдістері
6. Аренда және лизинг
7. Көлік фирмаларында айналым қаржыларын тиімді пайдалану жолдары
8. Өндірістік запастардың қолайлы мөлшерін есептеу
9. Еңбек келісім шарты. Хронометраж. Нарықтық экономикада жаңа пайда болған
мамандықтар.
   10. Көлік фирмаларында қызметкерлердің еңбек мотивациясы
   11. Нарық жағдайында еңбек ақының икемді жүйесі
   12. Көлік кәсіпорындарында еңбекті ұйымдастыру
   13. Көлік қызметтеріне тарифтерді дифференциациялау түрлері
   14. Көлік кәсіпорындарында шығындарды басқару
   15. Фирмадағы пайданы бөлу, өндірістің шығынсыздық нүктесін есептеу
   16. Тасымалдау сапасын басқару
17. Тасымалдау тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептеу
18. Көлік кәсіпорындарында автоматизациялау тиімділігі
19. Тасымалдауды ұйымдастыру және менеджмент
20. Көлік кәсіпорындарының негізгі типтері
21. Тасымалдауды уақыт және кеңістікте ұйымдастыру принциптері
22. Жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру
23. Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
24. Қозғалмалы составты жөндеуді ұйымдастыру
25. Тасымалдау процесін басқаруды ұйымдастыру
26. Өндірістік қуатты дамыту
27. Өндірістік, қалалық және ауылшаруашылық көлікті басқару ерекшеліктері
28. Логистика, мақсаттары, міндеттері, миссиялары
29. Менеджмент, басқарудың негізгі теориялары
30. Көлік кәсіпорындарында басқарудың қолайлы құрылымын ұйымдастыру

6 Пән бойынша оқу - әдістемелік карта
                                   Кесте 3
|Тақырып          |       |                |    |
|              |Көрнекі   |Өз бетімен оқу сұрақтары    |Бақылау |
|              |құралдар,  |                |нысаны |
|              |плакаттар,  |                |    |
|              |лабораториялы|                |    |
|              |қ тақталар  |                |    |
|       |       |       |                |    |
|Дәріс    |Практикалық |       |                |    |
|       |(семинар)  |       |                |    |
|       |сабағы    |       |                |    |
|Көлік -   |Көлік -   |кітаптар,  |Курс пәні, әдісі және мазмұны. |семинар |
|материалдық |материалдық |дәрістер   |Көлік түрлері, олардың     |    |
|өндірістің  |өндірістің  |жинағы,   |экономикалық сипаттамасы. Көлік|    |
|маңызды   |маңызды   |тақта, бор  |кәсіпорындарының түрлері және |    |
|саласы    |саласы    |       |жіктеу. Көліктің        |    |
|       |       |       |құрылымдық-функциональдық   |    |
|       |       |       |сипаттамасы. Көлік      |    |
|       |       |       |кәсіпорындарын ұйымдастыру   |    |
|       |       |       |нысандары.           |    |
|Қазақстанның |Қазақстанның |кітаптар,  |Қазақстанның көлік кешенінің  |семинар |
|көлік кешені |көлік кешені |дәрістер   |жағдайын бағалау. Көліктің   |    |
|       |       |жинағы,   |жекелеген түрлерінің жағдайы  |    |
|       |       |тақта, бор  |және даму болашағы. ҚР көлік  |    |
|       |       |       |саясаты.            |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Негізгі қорлар мәні және    |Семинар |
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |міндеті. НӨҚ бағалау түрлері. |    |
|ның негізгі |ның негізгі |жинағы,   |Көлік НӨҚ тозуы және      |    |
|қорлары   |қорлары   |тақта, бор, |амортизация. Негізгі өндірістік|    |
|       |       |есеп кітабы, |қорларды пайдалану       |    |
|       |       |калькулятор |көрсеткіштері. НӨҚ ұдайы    |    |
|       |       |       |өндірісі. Инвестициялар,    |    |
|       |       |       |инвестиция тиімділігін есептеу.|    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Айналым қаржыларының құрамы  |семинар |
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |және жіктеу. Айналым      |    |
|ның айналым |ның айналым |жинағы,   |қаржыларына кәсіпорын     |    |
|қорлары   |қорлары   |тақта, бор, |қажеттілігін анықтау. Айналым |    |
|       |       |есеп кітабы, |қаржыларының айналым      |    |
|       |       |калькулятор |көрсеткіштері. Көлік      |    |
|       |       |       |кәсіпорындарында айналым    |    |
|       |       |       |қаржыларының айналымын     |    |
|       |       |       |жылдамдату жолдары.      |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Көлік кәсіпорындарының     |семинар,|
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |персоналы. Еңбекті тарифтеу. |есеп  |
|ның еңбектік |ның еңбектік |жинағы, есеп |Еңбекті материалдық      |шығару |
|қорлары   |қорлары   |кітабы,   |ынталандыру. Көлік       |    |
|       |       |тақта, бор, |кәсіпорындарының        |    |
|       |       |калькулятор |қызметкерлерінің еңбегін    |    |
|       |       |       |ұйымдастыру.          |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Көлік кәсіпорындарының негізгі |семинар,|
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |нормалары мен нормативтері.  |есеп  |
|ндарының   |ндарының   |жинағы, есеп |Көлік кәсіпорындарында еңбек  |шығару |
|еңбек ақысы |еңбек ақысы |кітабы,   |ақының негізгі формалары және |    |
|       |       |тақта, бор, |жүйелері.           |    |
|       |       |калькулятор |                |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Көлік кәсіпорындарының шығын  |семинар,|
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |түсінігі және түрлері.     |есеп  |
|ның шығындары|ның шығындары|жинағы, есеп |Шығындарды жіктеу. Шығындарды |шығару |
|және көліктік|және көліктік|кітабы,   |экономикалық элементтер және  |    |
|қызмет    |қызмет    |тақта, бор, |шығын статьялары бойынша    |    |
|көрсетудің  |көрсетудің  |калькулятор |топтау. Көліктік қызмет    |    |
|өзіндік құны |өзіндік құны |       |көрсетудің өзіндік құнын    |    |
|       |       |       |анықтау. Көліктік қызмет    |    |
|       |       |       |көрсетуге тарифтерді анықтау  |    |
|       |       |       |әдістері. Қызмет көрсетудің  |    |
|       |       |       |өзіндік құнын төмендету    |    |
|       |       |       |факторлары.          |    |
|Табыс, пайда,|Табыс, пайда,|кітаптар,  |Қызмет көрсетуді өткізуден   |семинар,|
|рентабельдік |рентабельдік |дәрістер   |табыс. Кәсіпорын табысының   |есеп  |
|       |       |жинағы, есеп |маңызы. Кәсіпорын пайдасы,   |шығару |
|       |       |кітабы,   |көлік кәсіпорнының жалпы пайда |    |
|       |       |тақта, бор, |құрамы. Таза пайда. Пайданың  |    |
|       |       |калькулятор |ролі, арттыру жолдары.     |    |
|       |       |       |Рентабельдік, рентабельдік   |    |
|       |       |       |түрлері. Көлік кәсіпорындарының|    |
|       |       |       |шығынсыздық нүктесін есептеу. |    |
|       |       |       |Экономикалық тиімділік     |    |
|       |       |       |көрсеткіштерін жоспарлау.   |    |
|Жүктерді және|Жүктерді және|кітаптар,  |Жүктерді тасымалдауды     |семинар |
|жолаушыларды |жолаушыларды |дәрістер   |ұйымдастыру. Жолаушыларды   |    |
|тасымалдауды |тасымалдауды |жинағы,   |тасымалдауды ұйымдастыру.   |    |
|ұйымдастыру |ұйымдастыру |тақта, бор  |Орталықтандырылған және    |    |
|       |       |       |орталықтандырылмаған басқару  |    |
|       |       |       |жүйелері.           |    |
|Қозғалмалы  |Қозғалмалы  |кітаптар,  |Көлік кәсіпорындарының түрлері.|семинар |
|составқа   |составқа   |дәрістер   |Жүктер мен жолаушыларды    |    |
|техникалық  |техникалық  |жинағы,   |тасымалдауды ұйымдастыру.   |    |
|қызмет    |қызмет    |тақта, бор  |Қозғалмалы составқа техникалық |    |
|көрсету және |көрсету және |       |қызмет көрсетуді және жөндеуді |    |
|жөндеу    |жөндеу    |       |ұйымдастыру.          |    |
|процесін   |процесін   |       |                |    |
|ұйымдастыру |ұйымдастыру |       |                |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Көлік кәсіпорындарының негізгі |семинар |
|кәсіпорындары|кәсіпорындары|дәрістер   |түсініктері және өндірістік  |    |
|ның     |ның     |жинағы, есеп |бағдарлама көрсеткіштері. Жүк |    |
|өндірістік  |өндірістік  |кітабы,   |және жолаушылар тасымалдауды  |    |
|бағдарламасын|бағдарламасын|тақта, бор, |атқаратын қозғалмалы составты |    |
|жасау    |жасау    |калькулятор |пайдалану үшін бағдарлама жасау|    |
|       |       |       |ерекшеліктері. Көлік      |    |
|       |       |       |құралдарына қажеттіліктерді  |    |
|       |       |       |анықтау. Қозғалмалы составқа  |    |
|       |       |       |техникалық қызмет көрсетуді,  |    |
|       |       |       |жөндеуді және диагностикадан  |    |
|       |       |       |өткізуді жоспарлау. МТЖ    |    |
|       |       |       |жоспарлау.           |    |
|Көлікті   |Көлікті   |кітаптар,  |Көлікті басқару мәні және   |семинар |
|басқару   |басқару   |дәрістер   |әдістемелік негіздері.     |    |
|       |       |жинағы,   |Өндірістік қуатты дамытуды   |    |
|       |       |тақта, бор  |басқару. Өнеркәсіптік, қалалық |    |
|       |       |       |және ауылшаруашылық көлікті  |    |
|       |       |       |басқару ерекшеліктері.     |    |
|       |       |       |Кәсіпорындағы жүк ағынын    |    |
|       |       |       |маршрутизациялау.       |    |
|Көлік    |Көлік    |кітаптар,  |Көлік логистикасы түсінігі және|семинар,|
|логистикасы |логистикасы |дәрістер   |мәні. Көліктің жекелеген    |    |
|       |       |жинағы,   |түрлерінің           |    |
|       |       |тақта, бор  |техникалық-экономикалық    |    |
|       |       |       |ерекшеліктері. Тасымалдау   |    |
|       |       |       |процесін басқарудың      |    |
|       |       |       |логистикалық принциптері. Көлік|    |
|       |       |       |жұмысының көрсеткіштері және  |    |
|       |       |       |жүк сипаттамалары. Көліктің әр |    |
|       |       |       |түрлі түрлерінің        |    |
|       |       |       |техникалық-эксплуатациялық   |    |
|       |       |       |көрсеткіштері.         |    |


7 Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
                                   Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу - әдістемелік құралдардың атауы   |   |Студент|Қамтамасыз|
|                           |Саны |саны  |ету пайызы|
|Курманбаев С. К. Экономика транспорта и транспортная |   |    |     |
|логистика в Республике Казахстан. – Семей, 2004, 233с.|   |16   |100    |
|Волков О. – М., 1998. Экономика предприятия      |7  |16   |43.7   |
|Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. –  |1  |16   |6.3    |
|М.: 1998                       |9  |16   |56.2   |
|Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: 1997,2000  |10  |16   |62.5   |
|Раицкий К.А. Экономика предприятия. –М.-2000.     |   |    |     |
|Хачатурян Н.М. Организацияпроизводства на предприятиях|2  |16   |12.5   |
|машиностроения: Учеб. пособие.-Ростов н/д: Феникс,  |   |    |     |
|2006                         |2  |16   |12.5   |
|Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный     |2  |16   |12.5   |
|менеджмент,М.-1998                  |   |    |     |
|Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- |   |    |     |
|2000                         |   |    |     |

8. Әдебиет
8.1. Негізгі әдебиет
1. ҚР Азаматтық кодексі. –Алматы, 2004.
2. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» Заңы, (Салық кодексі).ЛЕМ 2005.
3. ҚРЗ «Инвестициялар туралы», Егемен Қазақстан. 2003, 11 қантар.
4. ҚРЗ «Инновациялық қызмет туралы», Егемен Қазақстан, 2002, 9 шілде.
5. ҚРЗ «Акционерлік қоғамдар туралы», Егемен Қазақстан, 2003, 6 мамыр.
6. ҚР «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы » Заңы, Алматы 2004.
7. «Қазақстан Республикасының Жер кодексі». Алматы, ЛЕМ 2003.
8. «Қазақстан Республикасының Су кодексі». Алматы, ЛЕМ 2003.
9. Қазақстан Республикасының Орман кодексі». Алматы, ЛЕМ 2003.
10. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік». Заңдылық құжаттар мен
ақпараттар 2004ж.
11. Қазақстан Республикасындағы жеке бизнес». Заңдылық құжаттар мен
ақпараттар 2004ж. Алматы, ЛЕМ 2004.
12. Назарбаев Н.Ә. «Жаңа кезең – жаңа экономика». Егемен Қазақстан, 16
желтоқсан 2004ж.
13. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 жылдың 17 мамырындағы
Жарлығымен бекітілген, Астана
14. «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін,
бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы. Егемен
Қазақстан, 20 наурыз 2004ж.
15. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында»
президенттің Қазақстан халқына Жолдауы. Егемен Қазақстан, 19 ақпан 2005ж.
16. Әбдікерімова Г.И. Кәсіпорын экономикасы. Алматы. 2008  
17. Грузинов В.П. Экономика предприятия (предпринимательская). –М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2002.
18. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия.-М.: ИНФРА-М, 2001.
19. Экономика предприятия: Учебник /под ред. Проф. О.И Волкова, В.К
Скляренко.-М.:ИНФРА-М-2000.
20. Экономика предприятия: Учебник/Ф.К. Беа, Э. Дихтла, М.Швайтцера.-
М.:ИНФРА-М - 2000
21. Жиделева В.В, Котейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие.
М.:ИНФРА-М,2000
22. Зайцев Н.Л. Экономика организации.-М.-2000
23. Кәсіпорын экономикасы. Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М.
Семей. 2010.     
24. Курманбаев С. К. Экономика транспорта и транспортная логистика в
Республике Казахстан. – Семей, 2004, 233с.
25. Экономика предриятия /под ред. В.Я.Хрипача. –М.:Экономпресс, 2000
26. Экономика предприятия: Тесты , задачи, ситуации: учебное пособие./ под
ред. В.А. Швандера.-М.:ЮНИТИ,2001
27. Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник
(ежегодный). Алматы.
28. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998
29. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000
30. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005
31. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного
производство. М.- 2001
32. Н.А.Васильева.Организация и нормирование и оплата труда на предприятии
.М-2005
33. Пеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на
предприятии. Ростов-на-Дону. Изд. центр “МарТ”,2000

8.2. Қосымша әдебиет
1. Василенко О.В., Донского С.В. Экономика пищевой промышленности. - МВО:
Агропромиздат,1989г.
2. Введение в бизнес. Под ред. Домненко Б.И., Камаева В.Д. Ижевск,
Странник,1991
3. Джуха В.М. Лизинг. Уч. пособие, Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.
4. Долинская М.Г., Соловьев И.А. маркетинг.  и  конкурентоспособность
промышленной продукции. М.: Изд. стандартов, 1991г.-127 с.
5. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Учебник М.: ИНФРА-
М,1998
6. Комарова А.И., Митин Н.Е. Экономика предприятия. практикум. Ростов-на
Дону, РГЭА,1999
7. Львов Ю.А. Основы экономики и  организации  бизнеса.  Спб:  ГМП
“Формина”,1992
8. Основы предпринимательской деятельности. Под. ред. Власовой В.М., М.:
Финстат,1994
9. Основы предпринимательства. Уч. пособие. Под. ред. А.С. Племиха. Ростов-
на-Дону, 1999
10. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Уч. пособие, под. ред.
Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999
11. Современная экономика, под.ред. Мамедова О.М.,1996
12. Хоскинг А. Курс предпринимательства. М: Международные отношения, 1993
13. Шепеленко Г.И. Основы экономики. Уч.пособие. Ростов-нв-Дону,1998
15. Экономика и бизнес. Под. ред.  Калиева В.Д. М: МГТУ им. Баумана
Н.Э.,1993
16. Экономика предприятия и отрасли промышленности.Уч. пособие. под.ред.
А.С. Пелиха, Ростов-на-Дону,1999
17. Раицкий К.А. Экономика предприятия. –М.-1999.
18. Справочник директора предприятия / под редакцией М.Г. Лапусты.-М.:ИНЮРА-
М.-1996.
19. Экономика предприятия: Учебник для вузов / под ред. Н.А. Сафронова-
М.:Юрист.-1998.


[pic]

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть