Файл қосу


Философия тарихы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ                        |
|ФИЛОСОФИЯ КАФЕДРАСЫ                            |
|СМЖ 3 - деңгейдегі   |ПОӘК          |            |
|құжаты         |            |УМКД          |
|            |            |042-14.1.01/02-2013   |
|«Философия» пәнінің   |            |            |
|оқу-әдістемелік кешені |№ 2 – басылым      |            |
|(оқытушылар үшін)    |            |            |


                 ФИЛОСОФИЯ

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            (Барлық мамандықтарға арналған)


           Оқытушыларға арналған пәндердің оқу

               жұмыс бағдарламасы

                 Cемей -2013

1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы:  «03.09.2013»
ф.ғ.к., доцент м.а. Болысова Қ.М., аға оқытушы Кенжебулатова А.М.

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  Философия
кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама № 1 03.09. 2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ /Мұқатаева А.А./


2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.
Хаттама № 1 05.09.2013ж.
Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Кеңесбаева Ш.С./

3. БЕКІТІЛДІ:

Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің  Оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1  13.09.2013ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 13.09.2012ж. басылымның орнына)


                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы
5.Практикалық сабақтың тақырыптары
6.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
8.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
9.Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
  «Философия» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің барлық
мамандықтардың 1-2 курстың оқу топтарына арналған. Оқу-әдістемелік кешенде
қоғам өміріндегі күрделі құбылыстар мен процестерді, оларды философиялық
теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары мен әдіс-тәсілдері, әлеуметтік
маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары сынды т.б. маңызды
мәліметтері қамтылған. Оқыту үрдісінде студенттерді курс мазмұнымен, оның
өзектілігі және қажеттілегімен, курс саясатымен студенттерді таныстырады.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы  басшылыққа
алатын оқу көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
  Философия пәнінен осы оқу бағдарламасы пәннен типтік бағдарламаға
сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде
негіз болады:
  - Барлық мамандығының жалпы білім беретін стандарты ҚР,  Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген 13.02.2012 жылғы білім заңы, СТУ 042-ГУ-4-2013 университетінің
«Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар»
стандарты.
   - ДП-042-1.01.-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және
мазмұны» құжаттық процедурасы.

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
   3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   Философия пәні қазіргі  уақытта  барлық  мамандықтарға  міндетті
өткізілетін пән. Себебі философия пәні адамзат мәдениетінің ерекше саласы
ретінде қоғамдағы әлеуметік - мәдени тұтастықты жасап, бүкіл адамзаттың
ақыл-ойын жинақтаушы ғылым.
   Философия – қоғамдық сана формасы, болмыс пен  танымның  жалпы
принциптері, адамның дүниеге қатынасы туралы ілім.
   Философия - адамның әлемдегі орны туралы, адамның дүниені танып
білуінің рөлі мен мақсаты туралы дүниетанымдық біртұтас көзқарастар жүйесі.

   3.2 Бұл курстын мақсаты студентерді философия пәнімен, тарихы және
қолданбалы философиялық ілімдермен таныстыру.

   3.3 Пәнді оқытудын негізгі мақсаты:
  •  студенттер  санасында  қазіргі  заманғы  қоғамтанудың  негізін
   қалыптастыру,
  • болашақ мамандардың философиялық ой-өрісін дамыту,
  • қоғамдағы философиялық мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс
   шешудің жолдарын таба білуге қалыптастыру.

   3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:
  • философиялық дамудың негізгі ережелерін білу,
  • болашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның
   ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында  эмпирикалық
   әлеуметтік зерттеулер жүргізе білу.
  • Тестілеу, анкета жүргізу, социометрия және т.б. статистикалық талдау
   әдістерін қолдану арқылы әлеуметтік өмірдің барлық салаларындағы
   әлеуметтік құбылыстарды талдай білу.

   3.5 Курстың талаптары:
студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру

   3.6 Пререквизиттер:
      Пәнді оқып-үйрену үшін студенттің тарих, мәдениеттану, қазақ
рухани мұрасы пәндерінен білімі болуы керек.

     3.7 Постреквизиттер:
   Философия пәні бойынша алған білім студентке саясаттану, әлеуметтану,
психология  пәндерін  меңгеруге  көмектеседі,  дүниеге  көзқарасын
қалыптастыруға, сыни ойлау жүйесін негіздеуге септігін тигізеді.

    КЕСТЕ 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме
|Кур|Семестр      |Несие           |Лек  |Сем       |
|с |         |              |(сағ) |(сағ)      |
|1 |2         |3             |4   |5        |
|Лекциялық сабақтар                            |
|1 |Философия, оның  |Философия пәні: Дүние мен |2   |Чанышев А.Н.  |
|  |пәні, негізгі   |адам арасындағы      |   |Курс лекций по |
|  |бағыттары,    |біртұтастық. Дүниеге    |   |древней     |
|  |функциясы және  |көзқарас және олардың   |   |философии. М., |
|  |зерттеу обьектісі.|формалары. Мифология.   |   |2001.      |
|  |         |Дін.Философия. Философияның|   |Қ.Бейсенов   |
|  |         |негізгі сұрағы мен     |   |Философия    |
|  |         |әдістері. Философияның   |   |тарихы. А., 2002|
|  |         |қарастыратын мәселелері.  |   |Ә.Нысанбаев,  |
|  |         |Философия және ғылым.   |   |Т.Әбжанов.   |
|  |         |              |   |қысқаша     |
|  |         |              |   |философия    |
|  |         |              |   |тарихы. А., 2006|
|2 |Ежелгі Үнді    |Ежелгі Үнді философиясының |2   |Тұрғанбаев   |
|  |философиясы және |пайда болуы мен өзіндік  |   |Философия А.,  |
|  |оның негізгі   |жүйесі. Веда-әдеби,    |   |2001      |
|  |мектептері.    |философиялық ескерткіштер. |   |Абишев Қ.    |
|  |         |Философиялық мектептері  |   |Философия. А., |
|  |         |және олардың қарастыратын |   |2001      |
|  |         |мәселелері. Буддизм.    |   |Философиялық  |
|  |         |Джайнизм, Чарвака-Лакаяата |   |сөздік. А.,   |
|  |         |ілімдерінің ерекшелігі.  |   |1996.      |
|3 |Ежелгі Қытай   |Ежелгі Қытай философиясының|2   |Алтаев Ж.,   |
|  |философиясы және |қалыптасуы мен негізгі   |   |Қасабек А.   |
|  |оның мектептері. |бағыттары. Конфуциандық,  |   |Философия    |
|  |         |даосизм философиясының   |   |тарихы. А.,   |
|  |         |саяси-әлеуметтік және   |   |2004.      |
|  |         |гуманистік         |   |        |
|  |         |ой-қорытындылары. Заңгерлер|   |        |
|  |         |мектебі т.б.        |   |        |
|4 |Антикалық     |Ежелгі Грекиядағы     |2   |Молдабеков Ж., |
|  |философия     |философияның пайда болуы  |   |Қасабек А. Шығыс|
|  |         |мен оның ерекшеліктері.  |   |философиясы. А.,|
|  |         |Сократқа дейінгі және одан |   |2001.      |
|  |         |кейінгі философтардың   |   |Чанышев А.Н.  |
|  |         |ой-пікірлері. Милет, Элей |   |Курс лекций по |
|  |         |т.б мектептері және    |   |древней     |
|  |         |субстанция мәселелері.   |   |Философии. М., |
|  |         |Әлемдік ойдың алыптары   |   |2001.      |
|  |         |Сократ, Платон,      |   |        |
|  |         |Аристотельдің философиялық |   |        |
|  |         |әлемі. Антикалық      |   |        |
|  |         |философияның одан кейінгі |   |        |
|  |         |философияның дамуына қосқан|   |        |
|  |         |үлесі.           |   |        |
|5 |Ортағасырлардағы |Ортағасыр христиан     |2   |Богомолов А.С. |
|  |христиан     |философясының қалыптасуы  |   |Античная    |
|  |философиясы.   |мен басқа философиялық   |   |философия. М., |
|  |         |жүйелерден ерекшелігі.   |   |2005.      |
|  |         |Христиан діні. Теоцентризм |   |        |
|  |         |мәселесі. А.Августин,   |   |        |
|  |         |Ф.Аквинскийдің құдай, адам |   |        |
|  |         |туралы ілімдері.      |   |        |
|6 |Ортағасыр     |Ортағасыр араб-мұсылман  |2   |Есім Ғ. Фәлсәфа |
|  |араб-мұсылман   |философиясының пайда болуы.|   |тарихы. А., 2001|
|  |философиясы.   |Ислам діні және негізгі  |   |Есім Ғ. Суфизмге|
|  |         |бағыттары. Әл-Кинди,    |   |кіріспе.    |
|  |         |ибн-Сина, Ибн-Рушд араб  |   |Степаняниц М.Т. |
|  |         |тілді философия. Суфизм.  |   |Восточная    |
|  |         |Қ.А.Ясауидің сопылық ілімі.|   |философия. М., |
|  |         |Әл-Фараби екінші ұстаз.  |   |2007.      |
|  |         |Оның ғылымдар       |   |13. Әл-Фарабидің|
|  |         |класификациясы мен музыка |   |философиялық  |
|  |         |жайлы еңбегі. Қорқыт ата, |   |трактаттары   |
|  |         |Ж.Баласағұн, М.Қашқаридің |   |        |
|  |         |шығармашылығындағы     |   |        |
|  |         |философиялық мәселелер.  |   |        |
|7 |Қайта өрлеу және |Қайта Өрлеу дәуәрәндегә  |2   |        |
|  |Жаңа заман    |философияның өзгешелігі.  |   |14. Горфункель |
|  |философиясы    |Антропоцентризм және    |   |А.Х. Философия |
|  |         |Гуманизм.Н.Макиавеллидің  |   |эпохи      |
|  |         |саяси ілімі. Монтень,   |   |Возрождения. М.,|
|  |         |Н.Кузанский, Дж.Бруно,   |   |2002      |
|  |         |Л.Д.Винчилердің      |   |        |
|  |         |философиясы. Әлеуметтік  |   |        |
|  |         |утопизм. Жаңа дәуір    |   |        |
|  |         |философиясының ерекшелігі |   |        |
|  |         |мен негізгі рационалистік |   |        |
|  |         |және эмпирикалық бағыттар. |   |        |
|  |         |Ф.Бэконның таным теориясы |   |        |
|  |         |мен индуктивті әдісі.   |   |        |
|  |         |Р.Декарттың рационалистік |   |        |
|  |         |әдісі. Т.Гоббс, Дж.Локктың |   |        |
|  |         |мемлекет, қоғам жайлы   |   |        |
|  |         |ілімдері. Д.Беркли мен   |   |        |
|  |         |Д.Юмның субьективті    |   |        |
|  |         |идеялары.         |   |        |
|8 |ХVІІІ ғ. Француз |ХҮІІІ ғасырлардағы     |2   |15. Кампанелла |
|  |материализмі және |Франциядағы ағарту және  |   |Т. Город Солнца.|
|  |классикалық неміс |қоғамдық саяси өзгеріс.  |   |М., 2004.    |
|  |философиясы    |Вольтердің еркіндік туралы.|   |16.Кузанский Н. |
|  |         |Монтескьенің саяси     |   |Соч. В 2-томах. |
|  |         |идеялары. Ж.Ж.Руссоның   |   |М., 2000    |
|  |         |философиясындағы «қоғамдық |   |17. Т.Мор.   |
|  |         |келісім» идеялары.     |   |Утопия. М.,   |
|  |         |Классикалық неміс     |   |2001.      |
|  |         |философиясының       |   |18. Рассел Б.  |
|  |         |қалыптасуындағы идеализм. |   |История западной|
|  |         |И.Канттың философиялық   |   |философии. В 2 |
|  |         |көзқарастары. Ф.Гегельдің |   |т. М., 2003.  |
|  |         |диалектикалық идеализмі.  |   |19.Спиноза Б.  |
|  |         |Фейербахтың антропологиялық|   |Этика. 2003.  |
|  |         |материализмі.И.Фихтенің  |   |20. Очерки по  |
|  |         |субьективті идеализмі.   |   |истории     |
|  |         |Шеллингтің обьективті   |   |философии. 2001 |
|  |         |идеализмі.         |   |        |
|9 |Қазақ философиясы |Қазақ философиясының    |2   | 21. Есім Ғ.  |
|  |         |қалыптасуы қайнар бұлақтар.|   |Фәлсәфа тарихы. |
|  |         |М.Х.Дулати мен       |   |А., 2001    |
|  |         |Қ.Қ.Жалайридің тарихи   |   |Мырзалы С.   |
|  |         |философиясы.        |   |Философия. А., |
|  |         |Ақын-жыраулардың қоғамның |   |2009      |
|  |         |тұтастығы, бірлігі     |   |Тұрғынбаев Х.  |
|  |         |жөніндегі идеялары. Асан  |   |Философия. А., |
|  |         |қайғының Жерұйықты іздеуі. |   |2006      |
|  |         |Шалкиіз, Бұқар т.б.    |   |Алтаев Ж.,   |
|  |         |жыраулық философиясы.   |   |Қасабек А.   |
|  |         |Шоқан, Ыбырай, Абайдың   |   |Философия    |
|  |         |философиялық әлемі. Қазақ |   |тарихы. А., 2004|
|  |         |зиялыларының халықтың   |   |        |
|  |         |азаттығы мен тұтастығы   |   |        |
|  |         |туралы. Кеңістік дәуірдегі |   |        |
|  |         |диалектикалық логика    |   |        |
|  |         |мектебінің қалыптасуы.   |   |        |
|  |         |Қазіргі қазақ философтары. |   |        |
|10 |ХХ ғасырдағы батыс|ХХ ғасырдағы философиялық |2   |Антология    |
|  |философиясы және |бағыттардың қалыптасуы.  |   |мировой     |
|  |оның негізгі   |Сцентизм және антисцентизм,|   |философии М.,  |
|  |бағыттары.    |позитивизм,        |   |2009.      |
|  |         |экзестенциализм,      |   |Асмус.В. Декарт.|
|  |         |прагматизм, герменевтика  |   |М., 2006.    |
|  |         |т.б бағыттардың қарастырған|   |Соколов В.В.  |
|  |         |мәселелері.        |   |Европейская   |
|  |         |              |   |философия 15-18 |
|  |         |              |   |в.в. М., 2001. |
|11 |Онтология және  |Болмыс ұғымы және оның мәні|2   |История     |
|  |Материя      |мен ерекшелігі. Болмыс   |   |философии    |
|  |         |ұғымының тарихи генезисі. |   |кратком     |
|  |         |Болмыс формалары. Материя |   |изложении. М., |
|  |         |және оның тарихи      |   |2001.      |
|  |         |эволюциясы. Материяның   |   |Вольтер Ф.М.А. |
|  |         |қасиеттері. Алғашқы    |   |Философские   |
|  |         |субстанция мәселесі.    |   |сочинение. М., |
|  |         |              |   |2003. 30.Гулыга |
|  |         |              |   |А.В. Немецкая  |
|  |         |              |   |классическая  |
|  |         |              |   |философия. М., |
|  |         |              |   |2002.      |
|12 |Сана және     |Сана – адам миының     |2   |И.Кант. Критика |
|  |Гносеология    |функциясы. Сана- обьективті|   |чистого разума. |
|  |         |дүниенің белгісі. Сана   |   |2004.      |
|  |         |генезисі. Қоғамдық сана  |   |Мир философии. 2|
|  |         |және оның формалары. Саяси |   |т. М., 2001.  |
|  |         |сана, діни сана,      |   |Радугин А.А.  |
|  |         |философиялық сана.     |   |Философия. Курс |
|  |         |З.Фрейддің бейсаналық   |   |лекции. М.,   |
|  |         |концепциясы.        |   |2005.      |
|  |         |Таным – адамның ойлау   |   |        |
|  |         |әрекетінің нәтижесі.    |   |        |
|  |         |Танымның обьектісі мен   |   |        |
|  |         |субьектісі. Рациональды  |   |        |
|  |         |және сезімдік танымның   |   |        |
|  |         |сатылары. Ақиқат деген не? |   |        |
|13 |Диалектика және  |Даму концепциясы.     |2   |        |
|  |оның негізгі   |Диалектиканың тарихи    |   |Радугин А.А.  |
|  |заңдары      |формалары.         |   |Философия. Курс |
|  |         |Қарама-қайшылықтардың өзара|   |лекции. М.,   |
|  |         |күресі мен бірлігі.    |   |2005.      |
|  |         |Терістеуді терістеу.    |   |        |
|  |         |Диалектиканың       |   |        |
|  |         |категориялары.       |   |        |
|14 |Антропология   |Философия тарихындағы адам |2   |Радугин А.А.  |
|  |         |проблемасының қойылуы.   |   |Философия. Курс |
|  |         |Антропосоциогенез. Адамның |   |лекции. М.,   |
|  |         |негізгі құндылықтары.   |   |2005.      |
|15 |ХХІ ғасырдағы   |Әлемдік мәселелер және   |2   |Гадамер Г.Г.  |
|  |ғаламдық     |футурология. Негізгі    |   |Истина и метод. |
|  |мәселелер.    |әлемдік мәселелер:     |   |М., 2002.    |
|  |         |Экологиялық, Термоядролық, |   |36. Конт О. Курс|
|  |         |жаппай қарулану т.б.    |   |позитивной   |
|  |         |Олардың шығуы мен шешілу  |   |философии. Спб, |
|  |         |жолдары.          |   |2000      |

           5. Практикалық сабақтың тақырыптары

|№ |Семинар сұрақтары           |Прак-қ сағат |Әдебиеттер    |
|  |                   |саны     |         |
|1 |2                   |3      |4        |
|1 |Философия пәні.            |1      |1.Чанышев А.Н.  |
|  |Философиялық танымның өзіндік     |       |Курс лекций по  |
|  |ерекшелігі.              |       |древней     |
|  |Дүниеге көзқарастың формалары.    |       |Философии. М.,  |
|  |Философия және ғылым.         |       |2001.      |
|  |Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі   |       |2. Қ. Бейсенов  |
|  |философияның орны.          |       |Философия тарихы.|
|  |                   |       |А., 2002     |
|  |                   |       |3. Ә.Нысанбаев, |
|  |                   |       |Т.Әбжанов.    |
|  |                   |       |қысқаша философия|
|  |                   |       |тарихы. А., 2004 |
|2 |Философияның генезисі.        |1      |4.Тұрғанбаев   |
|  |Ежелгі Үнді философиясы.       |       |Философия А.,2001|
|  |Үнді философиясыны пайда болуы мен  |       |5.Әбишев Қ.   |
|  |кезеңдері.              |       |Философия. А.  |
|  |Веда Үнді мәдениетінің көнеескерткіші |       |2002,      |
|  |және филосфияның бастауы.      |       |6.Философиялық  |
|  |                   |       |сөздік. А.,1996. |
|3 |Ежелгі Үнді философиясының мектептері.|       |7.Алтаев Ж.,   |
|  |Ежелгі Үнді философиясының негізгі  |       |Қасабек А.    |
|  |категориялары.            |       |Философия тарихы.|
|  |Буддизм философиясы.         |       |А., 2001.    |
|  |                   |       |8.Книга перемен. |
|  |                   |       |М., 2003.    |
|4 |Ежелгі Қытай философиясы.       |1      |9.Молдабеков Ж., |
|  |Көне Қытай философиясының пайда болуы |       |Касабек А. Шығыс |
|  |және даму кезеңдері.         |       |философиясы.   |
|  |Қытай философиясының негізгі     |       |А.,2001.     |
|  |мектептері.              |       |10.Чанышев А.Н. |
|  |Конфуцийдің әлеуметтік- адамгершілік |       |Курс лекций по  |
|  |ілімі.                |       |древней     |
|  |Лао-Цзы іліміндегі негізгі уғымдар.  |       |Философии. М.,  |
|  |Мо-Дидің философиялық идеялары.    |       |2001.      |
|  |Легистердің саяси-құқықтық ілімдері. |       |11.Асмус В.Ф.  |
|  |                   |       |Античная     |
|  |                   |       |Философия. М.,  |
|  |                   |       |2003.      |
|5 |Антика дәуірінің философиясы.     |2      |12.Богомолов А.С.|
|  |Антикалық философияның пайда болуы  |       |Античная     |
|  |және ерекшелегі.           |       |философия. М.,  |
|  |Көне грек философиясының       |       |2005.      |
|  |космоцентризмі.            |       |13.Платон.    |
|  |Алғашқы философиялық мектептері.   |       |Собр.соч. М.,  |
|  |Милет, Элей.             |       |2000.      |
|  |Сократ философиясы.          |       |Соколов В.В.   |
|  |Платон философиясы.          |       |Средневековая  |
|  |Аристотель философиясы.        |       |философия. М.,  |
|  |Эпикуризм, скептицизм, неоплотонизм. |       |2002       |
|6 |Ортағасырлық христиан философиясы.  |1      |14.Есім Ғ.    |
|  |Ортағасырлық христиан философиясының |       |Фәлсәфа тарихы. |
|  |дамуының негізгі кезеңдері      |       |А., 2001     |
|  |А.Августин философиясы.        |       |15.Есім Ғ.    |
|  |Ф.Аквинский философиясы.       |       |Суфизмге кіріспе.|
|  |4. Номинализм және реализм      |       |Степаняниц М.Т. |
|  |                   |       |Восточная    |
|  |                   |       |философия. М.,  |
|  |                   |       |2002.      |
|7 |Ортағасырдағы мұсылман философиясы.  |1      |16.Әл-Фарабидің |
|  |Мұсылман елдеріндегі мәдениет пен дін.|       |философиялық   |
|  |Әл-Кинди және араб тілді философияның |       |трактаттары.   |
|  |бастауы.               |       |17.Горфункель  |
|  |Ибн-Синаның философиялық ойлары.   |       |А.Х. Философия  |
|  |Әл-Фараби философиясы.        |       |эпохи      |
|  |Қ.А.Яссауидің сопылық ілімі.     |       |Возрождения. М., |
|  |                   |       |2000.      |
|8 |Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.  |1      |18.Кампанелла Т. |
|  |Антропоцентризм және гуманизм.    |       |Город Солнца. М.,|
|  |Н.Кузанскийдің пантеизмі.       |       |2004.      |
|  |Ф.Петрарканың гуманизмі.       |       |19.Кузанский Н. |
|  |Л.Д.Винчидің тәжірибе мен жаңа    |       |Соч. В 2-томах. |
|  |экспериментальді әдісі.        |       |М., 2000     |
|  |Галилейдің математикалық танымның ролі|       |20.Т.Мор. Утопия.|
|  |туралы.                |       |М., 2001.    |
|  |Дж.Бруноның Космостың шексіздігі   |       |         |
|  |туралы идеясы.            |       |         |
|  |Коперник гелиоортылық Ілімдері.    |       |         |
|  |Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік-саяси|       |         |
|  |философиясы.             |       |         |
|  |/Н.Макиавелли,Т.Мор,Т.Кампанелла/   |       |         |
|9 |Жаңа дәуір философиясы.        |1      |21.Горфункель  |
|  |Жаңа дәуір философиясының       |       |А.Х. Философия  |
|  |рационалистік және эмпиристік     |       |эпохи      |
|  |бағыттары               |       |Возрождения. М., |
|  |/Ф.Бэкон,Р.Декарт,Б.Спиноза/.     |       |2002       |
|  |Лейбництің “монодологиясы”.      |       |22. Рассел Б.  |
|  |Т.Гобсстың “қоғамдық келісім”     |       |История западной |
|  |концепциясы.             |       |философии. В 2 т.|
|  |Д.Юм мен Д.Берклидің субьективті   |       |М., 2003.    |
|  |идеализмі.              |       |23. Спиноза Б.  |
|  |ХVІІІ ғасырдағы фрацуз материализмі. |       |Этика. 2003.   |
|  |Ф.Вольтердің философиясындағы адам  |       |24.Очерки по   |
|  |және еркіндік мәселелері. Ж.Ж.Руссо  |       |истории     |
|  |“қоғамдық келісім” теориясы.     |       |философии. 2001 |
|  |П.Гольбах пен Д.Дидроның философиясы. |       |         |
|10 |ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы неміс     |1      |25. Антология  |
|  |философиясы.             |       |мировой философии|
|  |Неміс философиясының пайда болуының  |       |М.,1969.     |
|  |алғы шарттары. Идеализм мен      |       |26.Мырзалы С.  |
|  |материализм.             |       |Философия. А.,  |
|  |И.Кант философиясындагы таным,этика, |       |2009       |
|  |априорлык угымы жане антиномиялары.  |       |27.Тұрғынбаев Х. |
|  |Гегельдін диалектикалык        |       |Философия. А.,  |
|  |адісі,абсолютті            |       |2006       |
|  |идеясы жане негізгі категориялары.  |       |Алтаев Ж.,    |
|  |Фейербахтың анторпологиялық      |       |Қасабек А.    |
|  |материализмі.             |       |Философия тарихы.|
|  |Марксизм философиясы.         |       |А., 2004     |
|  |Тарихты материалистік тургыдан    |       |         |
|  |тусіндіру.              |       |         |
|11 |Қазақ философиясы.          |1      |28.Мырзалы С.  |
|  |Қазақ философиясының қалыптасуының  |       |Философия. А.,  |
|  |әлеуметтік - мәдени алғышарттары.   |       |2009       |
|  |Ақын-жыраулардың философиясы.     |       |29.Тұрғынбаев Х. |
|  |Ш.Уәлиханов, Абай, Шәкәрім      |       |Философия. А.,  |
|  |философиясы.             |       |2006       |
|  |Кеңестік дәуірдегі қазақстандық    |       |30. Алтаев Ж.,  |
|  |философиясы.             |       |Қасабек А.    |
|  |ХХ ғасыр басындагы қазақ философиясы. |       |Философия тарихы.|
|  |                   |       |А., 2004     |
|12 |ХХ ғасырдағы батыс философиясындағы  |1      |31.Антология   |
|  |бағыттар.               |       |мировой философии|
|  |Позитивизм жане онын тарихи      |       |М., 2009.    |
|  |формалары.              |       |32.Асмус.В.   |
|  |Прагматизм ағымы /Пирс, У.Джеймс/.  |       |Декарт. М., 2006.|
|  |Неокантианшылдык Марбург жане Баден  |       |33.Соколов В.В. |
|  |мектептері.              |       |Европейская   |
|  |Структурализм жане постструктурализм. |       |философия 15-18 |
|  |Экзистенцализм.            |       |в.в. М., 2001.  |
|  |Герменевтика.             |       |         |
|13 |Философияның теориялық проблемалары  |1      |34.История    |
|  |мен методикалық принциптері.     |       |философии кратком|
|  |Болмыс ұғымы, оның мәні мен      |       |изложении. М.,  |
|  |ерекшелігі.              |       |2001.      |
|  |Болмыс ұғымының тарихи генезисі және |       |35.Вольтер Ф.М.А.|
|  |түрлері.               |       |Философские   |
|  |Материя және оның тарихи эволюциясы  |       |сочинение. М.,  |
|  |мен негізгі қасиеттері.        |       |2003. 36.Гулыга |
|  |                   |       |А.В. Немецкая  |
|  |                   |       |классическая   |
|  |                   |       |философия. М.,  |
|  |                   |       |2002.      |
|14 |Сана концепциясы           |1      |37.И.Кант.    |
|  |Сана –адам миының функциясы.     |       |Критика чистого |
|  |Сана- обьективті дүниенің бейнесі.  |       |разума.     |
|  |Қоғамдық сананың түрлері.       |       |2004.      |
|  |Таным-адамның ойлау әрекетінің    |       |38.Мир философии.|
|  |нәтижесі.               |       |2 т. М., 2001.  |
|  |Танымның обьектісі мен субьектісі.  |       |39.Радугин А.А. |
|  |Сезімдік және рациональды танымның  |       |Философия. Курс |
|  |формалары. Ақиқат дегеніміз не?    |       |лекции. М., 2005 |
|15 |Диалектика-Адам-Ғаламдық проблема.  |1      |40.Гадамер Г.Г. |
|  |Даму концепциясы.           |       |Истина и метод. |
|  |Диалектиканың тарихи формалары.    |       |М., 2002.    |
|  |Диалектиканың заңдары мен       |       |41.Конт О. Курс |
|  |категориялары.            |       |позитивной    |
|  |Адам ең басты байлық.         |       |философии. Спб, |
|  |Философия тарихындағы Адам      |       |2000       |
|  |проблемасының қойылуы.        |       |Конт О. Курс   |
|  |Қазіргі замандағы әлемдік мәселелер. |       |позитивной    |
|  |Әлемдік мәселелер және жарқын болашық.|       |философии. Спб, |
|  |Негізгі ғаламдық мәселелердің     |       |2000       |
|  |шығуы табиғаты мен шешілу жолдары.  |       |         |
|  |ҒТР.                 |       |         |
|  |Барлығы                |15      |         |

6. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
1. Дүниеге көзқарастың формалары
2. Философия және оның пәні, Обьектісі, қызметі.
3. Философияның негізгі сұрағы.
4. Гуманитарлық ғылымдар арасындағы философияның алатын орны.
5. Үнді философиясының пайда болуы және негізгі ерекшеліктері.
6. Веда дегеніміз не?
7. Көне Үнді философиясының мектептері.
8. Буддизм философиясы.
9. Көне Қытай философиясының пайда болуы және негізгі ерекшеліктері.
10. Классикалық кітаптар және қазіргі уақыттағы маңыздылығы.
11. Көне Қытай философиясының мектептері.
12. Конфуции ілімі.
13. Даосизм.
14. Ежелгі Грек философиясының өзіндік ерекшелігі.
15. Сократқа дейінгі антикалық философия.
16. Сократ, Платон, Аристотель философиясы.
17. Ортағасыр христиан философиясының дамуындағы негізгі кезең
18. Аврелии Августин, Ф.Аквинскии философиясы.
19. Номинализм мен реализм арасындағы күрес.
20. Ортағасыр мұсылман философиясының қалыптасуы және дін.
21. Суфизм.
22. Әл-Фараби, Ибн-Сина, Әл-Кинди философиялыры.
23. Қорқыт ата, Ж.Баласағұн, М.Қашқаридің дүниетанымы.
24. Қайта өрлеу философиясының ерекшелігі.
25. Гносеология және оның обьектісі мен субьектісі.
26. Жаңа дәуір философиясының негізгі ерекшеліктері.
27. Ф.Бэкон,Р.Декарт, Т.Гоббс, Д.Локк т.б. философиялық идеялары.
28. Неміс классикалық философиясының өкілдері И.Кант, Гегель, Фейербахтың
  философиялары.
29. Шоқан, ы.Алтынсарин, Абай, Шәкәрімнің ғылым, білім, әлеуметтік
  идеялары.
30. Қазақ философиясының өзіндік ерекшелігі.
31. Болмыстың философиялық түсінігі.
32. Болмыстың негізгі түрелері.
33. Материя ұғымының философиялық түсінігі және қасиеттері.
34. Ежелгі Грек философиясының өзіндік ерекшелігі.
35. Өзіндік және қоғамдық сана формалары.
36. Гносеология және оның обьектісі мен субьектісі.
37. Таным теориясының негізгі формалары.
38. Даму.
39. Диалектика және оның негізгі заңдары.
40. Диалектиканың категориялары.
41. Философия тарихындағы адам мәселесі.
42. Адамның әлеуметтік-биологиялық сипаты.
43. Қазақ халқының түсінігіндеге адам жайлы мақал-мәтелдер, афоризмдер.
44. Ислам дінінің философиялық астарлары.
45. Жаһандану.

  1. Пәннің оқу-әдістемелік картасы


   Кесте 3
|Тақырып                |Көрнекті  |Өзіндік оқуға|Бақылау |
|                   |құралдар,  |сұрақтар   |форма-сы |
|                   |ТОҚ,    |       |     |
|                   |плакаттар, |       |     |
|                   |мультимедиал|       |     |
|                   |ық тақта  |       |     |
|Лекциялық   |Тәжірибелік  |Лаб.  |      |       |     |
|сабақ     |сабақ     |сабақ |      |       |     |
|Философия,  |Философия пәні.|    |Тест    |Дүниеге   |Ауызша  |
|оның пәні,  |        |    |      |көзқарастың |сұрау  |
|негізгі    |        |    |      |формалары  |     |
|бағыттары,  |        |    |      |       |     |
|функциясы және|        |    |      |       |     |
|зерттеу    |        |    |      |       |     |
|обьектісі.  |        |    |      |       |     |
|Ежелгі Үнді  |Философияның  |    |Викторина, |Веда     |Ауызша  |
|философиясы  |генезисі.   |    |реферат   |дегеніміз не?|сұрау  |
|және оның   |        |    |      |Көне Үнді  |     |
|негізгі    |        |    |      |философиясыны|     |
|мектептері.  |        |    |      |ң мектептері |     |
|Ежелгі Қытай |Ежелгі Қытай  |    |Тест    |Көне Қытай  |Ауызша  |
|философиясы  |философиясы.  |    |      |философиясыны|сұрау  |
|және оның   |        |    |      |ң пайда болуы|     |
|мектептері.  |        |    |      |және негізгі |     |
|       |        |    |      |ерекшеліктері|     |
|Антикалық   |Антика     |    |Тест    |Ежелгі Грек |Ауызша  |
|философия   |дәуірінің   |    |      |философиясыны|сұрау  |
|       |философиясы.  |    |      |ң өзіндік  |     |
|       |        |    |      |ерекшелігі  |     |
|Ортағасырларда|Ортағасырлық  |    |Тест    |Аврелии   |Ауызша  |
|ғы христиан  |христиан    |    |      |Августин,  |сұрау  |
|философиясы. |философиясы.  |    |      |Ф.Аквинскии |     |
|       |        |    |      |философиясы |     |
|Ортағасыр   |Ортағасыр   |    |Тест    |Әл-Фараби,  |Ауызша  |
|араб-мұсылман |араб-мұсылман |    |      |Ибн-Сина,  |сұрау  |
|философиясы. |философиясы.  |    |      |Әл-Кинди   |     |
|       |        |    |      |философиялыры|     |
|Қайта өрлеу  |Қайта өрлеу  |    |Тест    |Қайта өрлеу |Ауызша  |
|және Жаңа   |және Жаңа заман|    |      |философиясыны|сұрау  |
|заман     |философиясы  |    |      |ң ерекшелігі |     |
|философиясы  |        |    |      |       |     |
|ХVІІІ ғ.   |ХVІІІ-ХІХ   |    |Тест    |Ф.Бэкон,Р.Дек|Ауызша  |
|Француз    |ғасырлардағы  |    |      |арт, Т.Гоббс,|сұрау  |
|материализмі |неміс     |    |      |Д.Локк т.б. |     |
|және     |философиясы.  |    |      |философиялық |     |
|классикалық  |        |    |      |идеялары   |     |
|неміс     |        |    |      |       |     |
|философиясы  |        |    |      |       |     |
|Қазақ     |Қазақ     |    |Мультимедиал|Шоқан,    |Ауызша  |
|философиясы  |философиясы  |    |ық тақта  |ы.Алтынсарин,|сұрау  |
|       |        |    |      |Абай,    |     |
|       |        |    |      |Шәкәрімнің  |     |
|       |        |    |      |ғылым, білім,|     |
|       |        |    |      |әлеуметтік  |     |
|       |        |    |      |идеялары.  |     |
|ХХ ғасырдағы |ХХ ғасырдағы  |    |Викторина, |Неміс    |Ауызша  |
|батыс     |батыс     |    |реферат   |классикалық |сұрау  |
|философиясы  |философиясы  |    |      |философиясыны|     |
|және оның   |және оның   |    |      |ң өкілдері  |     |
|негізгі    |негізгі    |    |      |И.Кант,   |     |
|бағыттары.  |бағыттары.   |    |      |Гегель,   |     |
|       |        |    |      |Фейербахтың |     |
|       |        |    |      |философиялары|     |
|Онтология және|Онтология және |    |Тест    |Болмыстың  |Ауызша  |
|Материя    |Материя    |    |      |философиялық |сұрау  |
|       |        |    |      |түсінігі   |     |
|Сана және   |Сана және   |    |Тест    |Өзіндік және |Ауызша  |
|Гносеология  |Гносеология  |    |      |қоғамдық сана|сұрау  |
|       |        |    |      |формалары  |     |
|Диалектика  |Диалектика және|    |Тест    |Диалектика  |Ауызша  |
|және оның   |оның негізгі  |    |      |және оның  |сұрау  |
|негізгі    |заңдары    |    |      |негізгі   |     |
|заңдары    |        |    |      |заңдары   |     |
|Антропология |Антропология  |    |Тест    |Адамның   |Ауызша  |
|       |        |    |      |әлеуметтік-би|сұрау  |
|       |        |    |      |ологиялық  |     |
|       |        |    |      |сипаты    |     |
|ХХІ ғасырдағы |ХХІ ғасырдағы |    |Тест    |Жаһандану.  |Ауызша  |
|ғаламдық   |ғаламдық    |    |      |       |сұрау  |
|мәселелер.  |мәселелер.   |    |      |       |     |

  2. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


   Кесте 4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал |Экземпляр  |Студент саны|Қамтамасыз |
|аты               |саны     |      |ету пайызы |
|1                |2      |3      |4      |
|Әбішев Қ. Философия. А.,2001   |20      |      |      |
|Алтаев Ж., Қасабек А. Философия |30      |      |      |
|тарихы. А., 2004.        |       |      |      |
|Қ.Бейсенов Философия тарихы 2002|10      |      |      |
|Ғабитов Т.Х. Философия А. 2000  |40      |      |      |
|Есім Ғ. Фәлсәфа тарихы. А., 2001 |15      |      |      |
|Ә.Нысанбаев, Т.Әбжанов. Қысқаша |45      |      |      |
|философия тарихы 2006      |       |      |      |
|Тұрғанбаев Философия А.,2001   |25      |      |      |
|Философиялық сөздік. А., 1996.  |5      |      |      |
|Молдабеков Ж., Касабек А. Шығыс |15      |      |      |
|философиясы. А., 2001      |       |      |      |


9. Әдебиеттер
               Негізгі әдебиеттер
1.Әбішев К.А. Философия А., 2006ж.
2.Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж.
3.Қасабеков А.Қ. Тарихи-философиялық таным. А.,2001ж.
4.Кішібеков Ф.Қ. Философия А.,2002ж.
5.Нысанбаев А.Н., Әбжанов Т.Ы. Қысқаша философия тарихы А., 2009ж.
6.Тұрғынбаев А.Қ. Философия тарихы А., 2004ж.
7.Алтай Ж, Қасабек А, Мұхаметәлі К. Философия тарихы А., 2006ж.
8.Бейсенов Қ. Философия тарихы А., 2002ж.
9.Ақназаров Х. Философия тарихынан дәрістер курсы А., 2002ж.
10.Философия және мәдениеттану. Оқу құралу А., 2008ж.
11.Батыс философиясының антологиясы. А.,2002ж
12.Ғарифолла Е. Фәлсәфа тарихы. А.,2004ж.
13.Ғабитов Т. Философия А., 2004ж.
14.Философиялық сөздік А.,1999 ж.
15.Әлеуметтік философия. Хрестоматия А., 2002ж.
16. Қазақ даласының ойшылары .(ХIІІ-XVғ.ғ) А.,2001 ж.
17.Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы А., 2000ж.
18. Краткая философская энциклопедия   М., 2004
19. Мырзалы С. Философия А., 2008ж.
20. Мырзалы С. Ғылым философиясы және тарихы А., 2010ж.
21. Кактаева Г. Философия негіздері Астана., 2010ж.

               Қосымша әдебиеттер
1.Антология мировой философии в 4 томах.   Т.2   М., 2001
2.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
3.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
4.Алексеев П.А.  Панин А.В.  Философия  Учебник  для  вузов.  М.,
2006
5. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2005
6. Бекон Ф. Новый органон . Соч.в 2т. М., 2002 2-т.
7. Декарт Р. Избранные произведения. М., 2003
8. Лейбниц Г.В. Монадология Соч. в 4т. М., 2002 -т.
9. Рассел Б. История западной философии. М., 2006.
10. Спиркин А.Г. Философия. М., 2002
11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия М.,2004
12. Есім Ғ. Фәлсәфа тарихы А., 2000.
13. Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат А., 2004.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть