Файл қосу


Сапа менеджмент жүйелері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                       |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                      |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                    |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты   |ПОӘК       |           |
|               |         |           |
|               |         |ПОӘК         |
|               |         |042-18-9.1.34/01-2014|
|ПОӘК             |18.09.2013 ж.   |           |
|«Сапа менеджмент жүйелері»  |№ 1 басылымның  |           |
|пәнінен оқытушыға арналған  |орнына 11.09.2014 |           |
|пәннің бағдарламасы     |ж.        |           |
|               |№ 2 басылым    |           |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


         5В070100 «Биотехнология» мамандығы бойынша


           «Сапа менеджмент жүйелері» пәнінен

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2014                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы ___________ 29.08.2014 ж.,  С. Төлеубекова, «Стандарттау
және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде


  «05» ___09____2014 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» ___09___2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г. Искакова
  4 «18» __09__2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                      |4   |
|2  |Нормативтік сілтемелер                   |4   |
|3  |Жалпы ережелер                       |4   |
|4  |Оқу пәннің (модульдің) мазмұны               |5   |
|5  |Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі   |7   |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы      |8   |
|7  |Әдебиеттер                         |8   |
  1 Қолданылу саласы


  «Сапа менеджмент жүйелері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына  кіретін  оқытушыға  арналған  пәннің  бағдарламасы  5В070100
«Биотехнология» мамандығының білім алушыларына арналған. Білім алушыларын
курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, машықтану
және білгірлігімен таныстырады. Пәннің оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту
барысында негізгі жетекші болып саналады.


  2 Нормативтік сілтемелер


  «Сапа менеджмент жүйелері» пәні бойынша нағыз оқу-әдістемелік кешені
пәннің оқу  процесін  ұйымдастырылу  ережесін  бекітеді  және  келесі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленеді:
  - Қазақстан Республикасының мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім
стандартына сай;
  - 5В070100 «Биотехнология» мамандығының элективті пәндердің каталогына
сәйкес;
    - УСТ  042-МУ-4-2014  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына және  ресімделуіне  қойылатын  жалпы  талаптар»  университет
стандартына сай;
    - ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.


  3 Жалпы ережелер


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұнын қысқаша сипаттау.
   Пәннің мақсаттары болып білім алушыларға стандарттау ғылымы және сапа
жүйесін басқару жөнінідегі түсінік беру; білім алушыларды Халықаралық
стандарттау жөніндегі ұйым (ISO) әзірленген сапа жүйелері және оларды
басқару бойынша Халықаралық стандарттарымен таныстыру; студенттерге ИСО
9000 сериялы стандарттармен жұмыс істеу, олардың өздерінің тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөніндегі дағдылар беру болып табылады.
  3.2 Осы курстың мақсаты білім алушыларды пәндік саламен таныстыру болып
табылады.
  3.3 Осы курсты оқудың негізгі міндеті білім алушыларға ИСО 9000 сериялы
стандарттармен жұмыс істеу, олардың талаптарын  өздерінің  тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөнінде дағдылар беру болып табылады.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:
  Білуі керек:
 - сапа менеджментінің жүйелері жөнінде;
 - сапа менеджменті жүйесін құрудың негізгі принциптері жөнінде.
   Игеруі керек:
 - сапа менеджмент жүйесінің стандарттары мен өзге  де  нормативтік
  құжаттамаларын, әдістемелік материалдарды;
 - сапа менеджмент жүйесі саласындағы стандарттарды және ведомствоаралық
  және ведомстволық бақылау жүйесін;
 - стандарттармен жұмыс істеуді.
   Меңгеру керек: пәннің дәрістік және методикалық материалдарын.
   Істей алу керек:
-  стандарттау  жұмыстарын  жобалау  және  өткізу  үшін  компьютерлік
технологияларды.
   Ойлау керек:
 - сапа менеджмент жүйесі саласындағы отандық және шет елдік тәжирибені
  зерттеу және тануды.
   Болу керек:
 - ИСО 9000 сериялы сапа менеджмент жүйесінің стандарттарын.
   Алу керек:
 - стандарттау әдістерін қолдануды;
 - кәсіпорында қолданылатын стандарттар және басқа нормативтік құжаттарды
  жүйелі түрде тексеруді.

  3.5 Курстың пререквизиттері: жоқ.


   3.6 Курстың постреквизиттері: дипломдық жобалау.

    3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме 1 кестеде көрсетілген:
                                   1 кесте
|Курс                         |Семестр     |
|1                           |2        |
|Дәріс сабақтары                            |
|Модуль 1. Сапаны қамтамасыз етудің маңыздылығы             |
|№ 1 дәріс. Сапаны қамтамасыз етудің даму кезеңдері  |1        |
|№ 2 дәріс. Сапа менеджментінің қазіргі заманғы    |1        |
|концепциялары                     |        |
|№ 3 дәріс. Сапа менеджмент жүйесінің ИСО 9000 сериялы |1        |
|стандарттар талабына сәйкестігі            |        |
|№ 4-5 дәрістер. Сапа менеджмент жүйесінің негізгі   |2        |
|принциптері                      |        |
|1                           |2        |
|МОДУЛЬ 2. Сапа менеджмент жүйесіне                   |
|қойылатын талаптар                           |
|№ 6-7 дәрістер. Сапа менеджмент жүйесіне қойылатын  |2        |
|талаптар                       |        |
|№ 8 дәріс. Сапа менеджмент жүйесін құжаттандыру    |1        |
|№ 9-10 дәрістер. Қазақстан Республикасында сапа    |2        |
|менеджмент жүйесін енгізу және сертификаттау     |        |
|№ 11-12 дәрістер. Сапаға қатысты ұлттық мадақтаулар  |2        |
|және олардың белгіленуі                |        |
|мОДУЛЬ 3. Сапа менеджмент жүйесін жақсарту               |
|№ 13 дәріс. Сапа менеджмент жүйесін жақсарту бойынша |1        |
|ұсыныстар                       |        |
|№ 14 дәріс. Сапа жүйесін бағалау және сертификаттау  |1        |
|бойынша нүктелер мен ұйымдар             |        |
|№ 15 дәріс. Сапаны басқарудың халықаралық тәжірибесі |1        |
|Барлығы:                       |15       |
|Тәжірибелік сабақтар                          |
|Модуль 1. Сапаны қамтамасыз етудің маңыздылығы             |
|№ 1-2 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа     |2      |
|менеджмент жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік». Өнім  |       |
|сапасын жақсартуды және сапаны басқаруды қамтамасыз   |       |
|етудің негізгі терминдерінің мазмұнын ашу        |       |
|№ 3-4 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа     |2      |
|менеджмент жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік». Сапаға |       |
|қатысты терминдердің мазмұнын ашу            |       |
|№ 5-6 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа     |2      |
|менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік».    |       |
|Менеджментке қатысты терминдердің мазмұнын ашу      |       |
|№ 7-8 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа     |2      |
|менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік». Ұйымға|       |
|қатысты терминдерді терминдердің мазмұнын ашу      |       |
|№ 9-10 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9001 «Сапа    |2      |
|менеджменті жүйесі. Талаптар» мазмұнымен танысу     |       |
|МОДУЛЬ 2. Сапа менеджмент жүйесіне                   |
|қойылатын талаптар                           |
|№ 11-12 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 9004 «Сапа    |2      |
|менеджменті жүйесі. Қызметті жақсарту жүйесі жөніндегі  |       |
|ұсыныстар» стандартының мазмұнымен танысу        |       |
|1                            |2      |
|№ 13-14 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО 19011 «Сапа   |2      |
|менеджменті жүйесіне және/немесе экологиялық       |       |
|менеджментіне аудит жүргізу бойынша басқарушы нұсқаулар» |       |
|стандартының мазмұнымен танысу              |       |
|№ 15-16 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент жүйесінің |2      |
|негізгі принциптері. 1 принцип –тұтынушыға бейімделу   |       |
|№ 17-18 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент жүйесінің |2      |
|негізгі принциптері. 2 принцип –басшылық жетекшілігі   |       |
|№ 19-20 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент жүйесінің |2      |
|негізгі принциптері. 3 принцип –қызметкерлерді қызықтыру |       |
|мОДУЛЬ 3. Сапа менеджмент жүйесін жақсарту               |
|№ 21-22 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент     |2        |
|жүйесінің негізгі принциптері. 4 принцип – үрдістік  |        |
|келісім                        |        |
|№ 23-24 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент     |2        |
|жүйесінің негізгі принциптері. 5 принцип –менеджментке|        |
|жүйелік келісім                    |        |
|№ 25-26 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент     |2        |
|жүйесінің негізгі принциптері. 6 принцип – ұдайы   |        |
|жақсарту                       |        |
|№ 27-28 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент     |2        |
|жүйесінің негізгі принциптері. 7 принцип – фактілерге |        |
|негізделген шешімдерді қабылдау            |        |
|№ 29-30 тәжірибелік сабақтар. Сапа менеджмент     |2        |
|жүйесінің негізгі принциптері. 8 принцип       |        |
|–жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар       |        |
|Барлығы:                       |30       |


  5 Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
  5.1 Сапаны қамтамасыз етудің даму кезеңдері
  5.2 Деминг аксиомалары мен принциптері
  5.3 Кәсіпорын әрекеттеріне үрдістік тәсілдеме
  5.4 Сапа менеджменті жүйесін жобалау және енгізу
  5.5 Стандарттау жөніндегі Халықаралық ИСО ұйымы
  5.6 Өнім сапасын басқару жөніндегі Жапонияның тәжірибесі
  5.7 ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттарын шығару тарихы
  5.8 Сапа менеджменті жүйесін құрудың жалпы ережелері
  6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
                                   3 кесте
|Оқулықтар мен      |Даналар-дың |Білім      |Қамтамасыз ету|
|оқу-әдістемелік     |саны     |алушылардың саны|пайызы    |
|құралдар-дың атаулары  |       |        |       |
|Основы стандарти-зации, |10      |5        |100      |
|метрологии,       |       |        |       |
|сертификации.      |       |        |       |
|Менеджмент качества   |       |        |       |
|Метрология, стандарттау |10      |5        |100      |
|және өнiм сапасын    |       |        |       |
|басқару         |       |        |       |
|Управление качеством в |1      |5        |20      |
|отраслях пищевой    |       |        |       |
|промышленности     |       |        |       |
|Менеджмент систем    |5      |5        |100      |
|качества        |       |        |       |
|Японские методы     |1      |5        |20      |
|управления качеством  |       |        |       |
|Управление качеством на |1      |5        |20      |
|базе стандартов ИСО:  |       |        |       |
|9000:2000:Политика.   |       |        |       |
|Оценка. Формирование  |       |        |       |
|Управление качеством  |2      |5        |40      |


  7 Әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер
  7.1.1   Әубәкiров Қ. Метрология, стандарттау және өнiм  сапасын
басқару. – Алматы, 1996.
  7.1.2 Менеджмент систем качества: Учебное пособие / Круглов М.Г.,
Сергеев С.К., Такташов В.А. и др. – М.: ИПК, Издательство стандартов, 1997.
– 368 с.
  7.1.3 Магомедов М.Д.   Управление качеством в отраслях  пищевой
промышленности. - М., 2006.
  7.1.4 Мутанов Г. Основы стандартизации, метрологии, сертификации.
Менеджмент качества. – Астана, 2000.
  7.1.5 Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник.-
М.:ИНФРА. – 2000. – 212 с.
  7.1.6 Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов.-
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-303 С.
  7.1.7 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента
качества. Учебное пособие под редак. Тазабекова Алматы.: 2003 г. - 450 с.


  7.2  Қосымша әдебиеттер
  7.2.1 ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі ережелер және
сөздік»;
  7.2.2 ҚР СТ ИСО 9001 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;
  7.2.3 ҚР СТ ИСО 9004 «Сапа менеджменті жүйесі. Қызметті жақсарту жүйесі
жөніндегі ұсыныстар»;
  7.2.4 ҚР СТ ИСО 19011 «Сапа  менеджменті  жүйесіне  және/немесе
экологиялық менеджментіне аудит жүргізу бойынша басқарушы нұсқаулар»;
  7.2.5 Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. С
анг. / Науч. ред. и авт. предисл. Гличев А.В. – М.: Экономика, 1988. – 215
с.;
  7.2.6 Мазур И.И.  Управление качеством. - М., 2006.
  7.2.7 Управление качеством /С.Д. Ильенковой. - М.,2006, 2004.
  7.2.8 Никитин, В.А.  Управление качеством на базе стандартов ИСО:
9000:2000: Политика. Оценка. Формирование. - СПб, 2004.
  7.2.9 Басовский Л.Е. Управление качеством. - М.,2000.
  7.2.10 Никифоров А.Д. Управление качеством. – М., 2004.
Пәндер