Файл қосу


Электр өрісінің энергиясыПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        5В072300- «Техникалық физика» мамандығы үшін

                 «ФИЗИКА 1»          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы -  Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының аға
оқытушысы, п.ғ.к.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№1 хаттама, 11.09. 2013.
Кафедра меңгерушісі _______  п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С.

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№1хаттама, 12.09. 2013.
Төраға ________  Батырова К.А.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып және
баспаға ұсынылды
№ хаттама, 2013 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ                  МАЗМҰНЫ

  1. Қолданылу аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы мағлұматтар
  4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
  5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі
  6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
  7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
  8. Әдебиеттер

   1 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

«Физика 1» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072300- «Техникалық физика»
мамандығы  студенттеріне  арналған.  Студенттерді  курстың  мазмұнымен,
өзектілігі мен қажеттілігін, курстың алдына қойған  мақсатымен,  курс
саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдыларын
қолдана алу жолдарымен таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді  оқыту
кезінде негізгі нұсқау болып табылады.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Аталған «Физика 1» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушы  үшін
дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы
пәннің  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
сәйкестендірілген:
   - 5В072300- «Техникалық физика» мамандығының мемлекеттік  жалпы
    міндетті стандарты, ҚР МЖММБС 3.08.350-2006, Қазақстан Республикасы
    білім және ғылым министрлігінің  бұйрығымен  01.09.2006  жылы
    бекітілген және енгізілген;
  –  5В072300-  «Техникалық  физика»  мамандығы  үшін  22.09.2013ж.
   университеттің ғылыми  кеңесімен  бекітілген  базалық  пәндердің
   каталогы;
  – 6. 09. 2013ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,
  – «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға  және  өндеуге
   арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің
   Стандарты,
  – «Пәндірдің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-
   1.01-2013-01 Құжатталған процедура.

   3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Физика 1
   Механика. Кинематика. Материялық  нүктенің  және  қатты  дененің
динамикасы.  Сақталу  заңдары.  Арнайы  салыстырмалылық  теориясының
элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер  мен
толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және
термодинамика.  Статистикалық  үлестірілу.  Термодинамика  негіздері.
Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика.
Тұрақты  электр  тогы.  Магниттік  өріс.  Заттағы  магниттік  өріс.
Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік
тербелістер.
    3.2 Курс мақсаты: Физиканың осы  курсының  негізіне  физикалық
эксперименттер мен тәжірибелердің нәтижесінде тұжырымдалған математикалық
деңгейдегі физикалық  теорияларды;  Физикадағы  эксперименттер  кезінде
қолданылатын басты бақылаулар, өлшеулер әдістерін;  қазіргі  техникада
физикалық құбылыстар мен заңдардың қолданылуын таныстыру жатады.
   3.3 Курс міндеті: студенттердің алған теориялық білімін практикада
физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, олардың
математикалық өрнегін беру.
     3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін,
    негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың  математикалық
    жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін
    және өлшеу нәтижелерін өңдеуді игеруі қажет.
   - физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен
    жұмыс істеуді түсінуі және олардың математикалық өрнектелуін білуі
    қажет.
   - негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және
    техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын меңгеруі
    қажет.
   - Физикалық приборлармен жұмыс  істеуді,  белгіленген  мерзімде
    физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен
    байланыстыра білуі керек.
   игеріп алуға: механика, арнайы салыстырмалылық теориясы,  тербелістер
мен толқындар, молекулалық физика  және  термодинамика,  электр  және
магнетизм,  электрстатика,  тұрақты  электр  тогы,  магниттік  өріс,
электрмагниттік тербелістердің негізгі заңдылықтары туралы  білімдерді,
олардың өту  ерекшеліктерін,  негізгі  ұғымдарын,  шамаларын,  олардың
математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және
өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының
физика заңдарымен  сәйкестігін  табу,  негізгі  физикалық  приборларды
пайдалануды;
   менгеріп алуға: құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, физикалық
негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың
математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен
ролі;
   істей білу:
   - статистикалық әдісті қолдана білуі;
   - құралдар мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен
    жұмыс істей білуі;
   - нақты есептердің мазмұнының физиканың жалпы заңдарымен дұрыс
    сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;
   - процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижелерін бағалай білуі
    және және нәтиженің статистикалық нәтижесін ала білуі;
   - физика курсының есептерін шығара білуі.
  3.5 Курс пререквизиттері:
  Математикалық анализ, дифференциалдық және интегралдық  теңдеулер,
аналитикалық геометрия және жоғарғы математика, векторлық және тензорлық
анализ негіздері;
  3.6 Курс постреквизиттері: Электртехника, жылу техникасы.
  3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
                                  1 кесте –

|Курс                                 |Семестр|
|1                                   |2   |
|Дәрістер                                   |
|Модуль 1. Дәріс № 1. Кинематика. Механикалық қозғалыс – материя   |    |
|қозғалысының қарапайым үлгісі. Кеңістік пен уақыт. Санақ жүйесі.   |1   |
|Материялық нүкте туралы түсінік. Материялық нүкте қозғалысының    |    |
|сипаттамасы. Қозғалыс заңы. Траектория теңдеуі. Жылдамдық пен үдеу  |    |
|радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары. Айналмалы қозғалыстың   |    |
|кинематикасының элементтері. Қисық сызықты қозғалыстағы жылдамдық пен |    |
|үдеу. Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу.              |    |
|Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Ньютон заңдары.  |    |
|Масса. Күш. Механикадағы күштердің түрлері. Гравитациялық күштер.   |    |
|Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Серпімділік күштері. Гук заңы. Үйкеліс  |    |
|күштері. Инерциалды санақ жүйелері. Салыстырмалылықтың механикалық  |    |
|принципі. Галилей түрлендірілуі. Инерциалды емес санақ жүйесі. Абсолют|    |
|қатты дене түсінігі. Қатты дененің инерция моменті және күш моменті. |    |
|Қозғалмайтын оске қатысты қатты дененің айналмалы қозғалыс      |    |
|динамикасының негізгі теңдеуі. Штейнер теоремасы.           |    |
|Дәріс №2. Сақталу заңдары. Сақталу заңдары кеңістік және уақыттың  |1   |
|симметриялы екендігінің салдарлары. Материалдық нүктелер жүйесі.   |    |
|Сыртқы және ішкі күштер. Массалар центрі. Механикалық жүйенің массалар|    |
|центрі (инерция центрі) және оның қозғалыс заңы. Импульстің сақталу |    |
|заңы - табиғаттың іргелі заңдарының бірі. Реактивті қозғалыс. Энергия |    |
|- әр түрлі көріністегі формалы қозғалыстар мен өзара әсерлесудің   |    |
|әмбәбап өлшемі. Күш жұмысы және оның қисық сызықты интерграл арқылы  |    |
|берілетін өрнегі. Қуат. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және|    |
|оның жүйеге түсірілетін сыртқы және ішкі күштердің жұмысымен     |    |
|байланысы. Сыртқы күш өрісіндегі материалдық нүктенің потенциалдық  |    |
|энергиясы және оның материалдық нүктеге әсер ететін күшпен байланысы. |    |
|Консервативті және консервативті емес күштер. Механикадағы энергияның |    |
|сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.    |    |
|Гироскопиялық эффект.                         |    |
|Дәріс №3. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Эйнштейн  |1   |
|постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Түрлендірілудің инварианттары.  |    |
|Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Релятивистік динамика.   |    |
|Дәріс №4. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тұтас орта     |1   |
|түсінігі. Сұйықтар мен газдардың жалпы қасиеттері. Идеал және тұтқыр |    |
|сұйық. Бернулли теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік   |    |
|ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл теңдеуі. Серпімді кернеулер. Серпімді  |    |
|деформацияланған дененің энергиясы.                 |    |
|Дәріс №5. Тербелістер мен толқындар. Гармониялық тербелістердің жалпы |1   |
|сипаттамалары. Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық және    |    |
|физикалық маятниктер. Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма. Еркін |    |
|өшетін тербелістер Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік декременті.  |    |
|Синусоидалық күштің әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз   |    |
|тербелістердің амплитудасы мен фазасы. Резонанс. Автотербелістер.  |    |
|Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Қума |    |
|және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық. Допплер эффектісі. Дыбыс. |    |
|Ультрадыбыс.                             |    |
|Дәріс №6. Статистикалық физика және термодинамика. Молекула -     |1   |
|кинетикалық теорияның элементтері. Молекула-кинетикалық көзқарас   |    |
|тұрғысынан газдың қысымы. Температураның молекула -кинетикалық   |    |
|теория тұрғысынан мағынасы. Идеал газ молекулаларының орташа     |    |
|кинетикалық энергиясы. Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік   |    |
|күйлер мен процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда көрсету. |    |
|Идеал газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Ықтималдық және    |    |
|флуктуация. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалысының    |    |
|жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі бөлшектер үшін Больцман    |    |
|таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының|    |
|молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.           |    |
|Дәріс №7. Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші бастамасы.  |1   |
|Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі |    |
|және оның п.ә.к. Карно теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус     |    |
|теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар. Термодинамиканың |    |
|екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Термодинамиканың   |    |
|екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй    |    |
|ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес жүйелерінің энтропиясы.    |    |
|Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер.                   |    |
|Дәріс №8. Тасымалдау құбылысы. Тасымалдау құбылысының жалпы      |1   |
|сипаттамасы. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жүру |    |
|жолының орташа ұзындығы. Релаксация уақыты. Термодинамиканың тепе-тең |    |
|емес күйлердегі тасымалдау құбылысы. Жылу өткізгіштік, ішкі үйкеліс  |    |
|(тұтқырлық), диффузия, тасымалдау құбылыстарының молекула-кинетикалық |    |
|теориясы. Тасымалдау коэффициенттері. Нақты газдар. Молекулааралық  |    |
|өзара әсер күштері. Молекулалардың эффективті диаметрі. Ван-дер-Ваальс|    |
|изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық тепе-теңдік және   |    |
|фазалық алмасулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Кризистік нүкте.    |    |
|Метастабильді күйлер. Үштік нүкте.                  |    |
|Модуль 2. Дәріс №9. Электростатика. Электр зарядтарының өзара     |1   |
|әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр   |    |
|өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вектор |    |
|ағыны. Гаусс теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу   |    |
|үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электростатикалық өрістің жұмысы.  |    |
|Электростатикалық өрістің циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың    |    |
|электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы. Электростатикалық   |    |
|өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер және өткізгіш бетіне жақын жердегі |    |
|электр өрісі. Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар.   |    |
|Электр сыйымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі геометриялық пішіндегі  |    |
|конденсаторлардың сиымдылығы.                     |    |
|Дәріс №10. Электростатикалық өрістегі диэлектриктер.         |1   |
|Поляризацияланған зарядтар. Диэлектикердің түрлері. Заттардың     |    |
|диэлектрлік өтімділігі және оның температураға тәуелділігі. Электрлік |    |
|ығысу. Екі диэлектриктін шекарасындағы шарттар. Электр зарядтарының  |    |
|өзара әсерлесу энергиясы. Зарядталған конденсаторлардың және     |    |
|өткізгіштер жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясы.  |    |
|Электрлік өріс энергиясының көлемдік тығыздығы.            |    |
|Дәріс №11. Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу шарттары және оның|1   |
|жалпы сипаттамасы. Металдардың электрлік өткізгіштігінің классикалық |    |
|электрондық теориясы. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды  |    |
|түрі. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі үшін |    |
|жалпы Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Газдар мен плазмадағы электр өрісі. |    |
|Модуль 3. Дәріс №12. Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы.    |1   |
|Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің  |    |
|магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы. Лоренц күші. Холл |    |
|эффектісі. Ампер заңы. Магнит өрісіндегі тоғы бар орам. Тоғы бар   |    |
|рамкаға әсер етуші күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс |    |
|теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит өрісінде ауыстырғанда істелетін |    |
|жұмыс. Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері.   |    |
|Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Ферромагнетиктер. Магниттік     |    |
|гистерезис. Кюри температурасы. Екі ортаның шекарасындағы шекаралық  |    |
|шарттар. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы.          |    |
|Дәріс №13. Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік    |1   |
|индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция және өздік   |    |
|индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың индуктивтігі. Өзара индукция   |    |
|коэффициенті. Токтың магнит энергиясы. Магниттік энергияның тығыздығы.|    |
|Дәріс №14. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысын  |1   |
|Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі. Ығысу тогы. Максвелл    |    |
|теңдеулерінің жүйесі. Электрлік және магниттік өрістерінің      |    |
|салыстырмалылығы. Векторлық және скалярляқ потенциалдар. Толқындық  |    |
|теңдеу. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы.          |    |
| Дәріс №15. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін  |1   |
|және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс. Айнымалы электр |    |
|тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Кернеулер мен токтардың резонансы.  |    |
|Динамикалық хаос.                           |    |
|Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Электромагниттік    |    |
|толқынның қасиеттері. Энергия ағынының тығыздығы. Умов-Пойтинг    |    |
|векторы. Дипольдің сәуле шығаруы.                   |    |
|Практикалық сабақтар                         |    |
|Модуль 1. Машықтану сабағы №1. Материалық нүктенің кинематикасы,   |2   |
|динамикасы.                              |    |
|Машықтану сабағы №2. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясы |2   |
|элементтері.                             |    |
|Машықтану сабағы №3. Тұтас орталар механикасының элементтері.     |2   |
|Гармоникалық тербелістер. Толқындық процестер.            |    |
|Модуль 2. Машықтану сабағы №4. Газ заңдары. Статистикалық таралу.   |2   |
|Тасымалдау құбылыстары. Термодинамика негіздері. Реал газдар.     |    |
|Машықтану сабағы №5. Вакуумдағы тұрақты электр өрісі.         |2   |
|Электростатикалық өрістегі өткізгіштер мен диэлектриктер.       |    |
|Электрсиымдылық. Электр өрісінің энергиясы. Тұрақты электр тоғы.   |    |
|Модуль 3. Машықтану сабағы №6. Тұрақты электр тоғы. Магнит өрісі.   |2   |
|Машықтану сабағы №7. Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулер.  |2   |
|Магнит және электр өрістерінде зарядталған бөлшектердің қозғалысы.  |    |
|Машықтану сабағы №8. Айнымалы электр өрісі. Электромагниттік     |1   |
|толқындар.                              |    |
|Зертханалық сабақтар                         |    |
|Модуль 1. Зертханалық сабақ №1 «Қателіктер теориясына кіріспе»    |1   |
|«Геометриялық дұрыс формалы денелердің тығыздықтарын анықтау»     |    |
|Зертханалық сабақ №2 «Атвуда машинасының көмегімен түзу сызықты    |1   |
|қозғалыс заңдарын зерттеу»                      |    |
|Зертханалық сабақ №3  «Денелердің инерция моментін анықтау. Обербек |1   |
|маятнигі»                               |    |
|Зертханалық жұмыс №4 «Дөңгелектің көмегімен инерция моменті мен    |1   |
|үйкеліс коэффициентін анықтау»                    |    |
|Модуль 2. Зертханалық жұмыс №5  «Стокс әдісі көмегімен сұйықтың   |1   |
|тұтқырлық коэффициеннтін анықтау»                   |    |
|Зертханалық сабақ №6  «Газдың жылу сыйымдылықтарының қатынасын   |1   |
|Клеман-Дезорма әдісімен анықтау»                   |    |
|Зертханалық сабақ №7 «Құмның жылуөткізгіштік коэффициентін анықтау» |1   |
|Зертханалық сабақ №8. «Зерт. Сабақтарды қорытындылау»         |1   |
|Зерт. Жұм. №9 «Сұйықтардың беттік керілу коэффициентін тамшы әдісімен|1   |
|анықтау»                               |    |
|Модуль 3. Зерт. Жұм. №10 «Элементар зарядты зерттеу» (Милликен    |1   |
|тәжірибесі)                              |    |
|Зерт. Жұм. №11 «Электростатикалық өрісті зерттеу»           |1   |
|Зерт. Жұм. №12 «Ом заңын оқып үйрену. Уитсон көпірінің көмегімен   |1   |
|өткізгіштердің кедергілерін анықтау»                 |    |
|Зерт.жұм. №13«Жердің магнит өрісінің кернеулігінің горизонталь    |1   |
|құраушысын анықтау»                          |    |
|Зерт. Жұм. №14 «Тербелмелі процесті зерттеу. Математикалық және    |1   |
|физикалық маятниктер»                         |    |
|Зерт. Жұм. №15«Жартылай өткізгіштің тиым салынған зонасының енін   |1   |
|анықтау»                               |    |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Инерциалды санақ жүйелері. Салыстырмалылықтың механикалық принципі.
Галилей түрлендірілуі.
5.2 Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және оның жүйеге түсірілетін
сыртқы және ішкі күштердің жұмысымен байланысы.
5.3 Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Релятивистік динамика.
5.4 Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі.
5.5 Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Қума
және тұрғын толқындар.
5.6  Тепе-теңдік күйлер мен процестер, оларды термодинамикалық
диаграммаларда көрсету.
5.7 Клаузиус теоремасы. Энтропия.
5.8 Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық тепе-
теңдік және фазалық алмасулар.
5.9 Өткізгіштер және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі. Өткізгіш -
вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар.
5.10 Зарядталған конденсаторлардың және өткізгіштер жүйесінің энергиясы.
5.11 Металдардың электрлік өткізгіштігінің классикалық электрондық
теориясы.
5.12 Екі ортаның шекарасындағы шекаралық шарттар. Заттағы магнит өрісі үшін
толық ток заңы.
5.13 Умов-Пойтинг векторы. Дипольдің сәуле шығаруы.
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                  3 кесте
|Тақырыптар және оның мазмұны           |Көркемдік|Өздік оқуға|Бақылау |
|                         |құралдар,|арналған  |формасы |
|                         |ОТҚ,   |сұрақтар  |     |
|                         |плакаттар|      |     |
|                         |,    |      |     |
|                         |зертханал|      |     |
|                         |ық стенд |      |     |
|Дәріс сабақтары       |Практика|Зертханалық|     |      |     |
|              |лық   |сабақтар  |     |      |     |
|              |сабақтар|      |     |      |     |
|1              |2    |3     |4    |5     |6    |
|Кинематика. Механикалық   |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|қозғалыс – материя     |қ №1  |сабақ № 1 |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|қозғалысының қарапайым   |Мына  |«Қателіктер|интеракти|бойынша  |шығару  |
|үлгісі. Кеңістік пен уақыт. |типті  |теориясына |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Санақ жүйесі. Материялық  |есептер |кіріспе»  |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|нүкте туралы түсінік.    |шығару |«Геометриял|     |дайындалу |орындалуы|
|Материялық нүкте      |[2.2.1]4|ық дұрыс  |     |есеп шығару|н және  |
|қозғалысының сипат-тамасы. |0.4,12,1|формалы  |     |      |өнделуін |
|Қозғалыс заңы. Траектория  |7,19,21,|денелердің |     |      |бағалау |
|теңдеуі. Жылдамдық пен үдеу |24,26,27|тығыздықтар|     |      |     |
|радиус-вектордың уақыт   |    |ын анықтау»|     |      |     |
|бойынша туындылары.     |    |      |     |      |     |
|Айналмалы қозғалыстың    |    |      |     |      |     |
|кинематикасының элементтері.|    |      |     |      |     |
|Қисық сызықты қозғалыстағы |    |      |     |      |     |
|жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық|    |      |     |      |     |
|жылдамдық пен бұрыштық үдеу.|    |      |     |      |     |
|              |    |      |     |      |     |
|Материалық нүктенің және  |    |      |     |      |     |
|қатты дененің динамикасы.  |    |      |     |      |     |
|Ньютон заңдары. Масса. Күш. |    |      |     |      |     |
|Механикадағы күштердің   |    |      |     |      |     |
|түрлері. Гравитациялық   |    |      |     |      |     |
|күштер. Бүкіл әлемдік    |    |      |     |      |     |
|тартылыс заңы. Серпімділік |    |      |     |      |     |
|күштері. Гук заңы. Үйкеліс |    |      |     |      |     |
|күштері. Инерциалды санақ  |    |      |     |      |     |
|жүйелері. Салыстырмалылықтың|    |      |     |      |     |
|меха- никалық принципі.   |    |      |     |      |     |
|Галилей түрлендірілуі.   |    |      |     |      |     |
|Инерциалды емес санақ    |    |      |     |      |     |
|жүйесі. Абсолют қатты дене |    |      |     |      |     |
|түсінігі. Қатты дененің   |    |      |     |      |     |
|инерция моменті және күш  |    |      |     |      |     |
|моменті. Қозғалмайтын оске |    |      |     |      |     |
|қатысты қатты дененің    |    |      |     |      |     |
|айналмалы қозғалыс     |    |      |     |      |     |
|динамикасының негізгі    |    |      |     |      |     |
|теңдеуі. Штейнер теоремасы. |    |      |     |      |     |
|Сақталу заңдары кеңістік  |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|және уақыттың симметриялы  |қ №2  |сабақ № 2 |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|екендігінің салдарлары.   |Мына  |«Атвуда  |интеракти|бойынша  |шығару  |
|Материалдық нүктелер жүйесі.|типті  |машинасының|вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Сыртқы және ішкі күштер.  |есептер |көмегімен |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|Массалар центрі. Механикалық|шығару |түзу    |     |дайындалу |орындалуы|
|жүйенің массалар центрі   |[2.1.7]1|сызықты  |     |есеп шығару|н және  |
|(инерция центрі) және оның |1.1-6,9,|қозғалыс  |     |      |өнделуін |
|қозғалыс заңы. Импульстің |11,14  |заңдарын  |     |      |бағалау |
|сақталу заңы - табиғаттың  |    |зерттеу»  |     |      |     |
|іргелі заңдарының бірі.   |    |      |     |      |     |
|Реактивті қозғалыс. Энергия |    |      |     |      |     |
|- әр түрлі көріністегі   |    |      |     |      |     |
|формалы қозғалыстар мен   |    |      |     |      |     |
|өзара әсерлесудің әмбәбап  |    |      |     |      |     |
|өлшемі. Күш жұмысы және оның|    |      |     |      |     |
|қисық сызықты интерграл   |    |      |     |      |     |
|арқылы берілетін өрнегі.  |    |      |     |      |     |
|Қуат. Механикалық жүйенің  |    |      |     |      |     |
|кинетикалық энергиясы және |    |      |     |      |     |
|оның жүйеге түсірілетін   |    |      |     |      |     |
|сыртқы және ішкі күштердің |    |      |     |      |     |
|жұмысымен байланысы. Сыртқы |    |      |     |      |     |
|күш өрісіндегі материалдық |    |      |     |      |     |
|нүктенің потенциалдық    |    |      |     |      |     |
|энергиясы және оның     |    |      |     |      |     |
|материалдық нүктеге әсер  |    |      |     |      |     |
|ететін күшпен байланысы.  |    |      |     |      |     |
|Консервативті және     |    |      |     |      |     |
|консервативті емес күштер. |    |      |     |      |     |
|Механикадағы энергияның   |    |      |     |      |     |
|сақталу заңы. Импульс    |    |      |     |      |     |
|моменті. Импульс моментінің |    |      |     |      |     |
|сақталу заңы. Гироскопиялық |    |      |     |      |     |
|эффект.           |    |      |     |      |     |
|Арнайы салыстырмалылық   |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|теориясының элементтері.  |қ №3  |сабақ № 3 |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|Эйнштейн постулаттары.   |Мына  |«Денелердің|интеракти|бойынша  |шығару  |
|Лоренц түрлендірулері.   |типті  |инерция  |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Түрлендірілудің       |есептер |моментін  |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|инварианттары.       |шығару |анықтау.  |     |дайындалу |орындалуы|
|Жылдамдықтарды қосудың   |[2.1.7]1|Обербек  |     |есеп шығару|н және  |
|релятивистік заңы.     |1.   |маятнигі» |     |      |өнделуін |
|Релятивистік динамика.   |25-27,30|      |     |      |бағалау |
|              |,31,35-4|      |     |      |     |
|              |0    |      |     |      |     |
|Тұтас орталар механикасының |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Өз    |
|элементтері. Тұтас орта   |қ №4  |жұмыс № 4 |р,    |сұрақтар  |бетімен |
|түсінігі. Сұйықтар мен   |Мына  |«Дөңгелекті|интеракти|бойынша  |жұмыс  |
|газдардың жалпы қасиеттері. |типті  |ң көмегімен|вті тақта|тәжірибелік|Конспект |
|Идеал және тұтқыр сұйық.  |есептер |инерция  |     |сабаққа  |     |
|Бернулли теңдеуі.      |шығару |моменті мен|     |дайындалу |     |
|Сұйықтардың ламинарлық және |[2.1.7]1|үйкеліс  |     |есеп шығару|     |
|турбуленттік ағыны. Стокс  |1.   |коэффициент|     |      |     |
|өрнегі. Пуазейл теңдеуі.  |25-27,30|ін анықтау»|     |      |     |
|Серпімді кернеулер. Серпімді|    |      |     |      |     |
|деформацияланған дененің  |    |      |     |      |     |
|энергиясы.         |    |      |     |      |     |
|Тербелістер мен толқындар. |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|Гармониялық тербелістердің |қ №5  |жұмыс № 5 |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|жалпы сипаттамалары.    |Мына  |«Стокс   |интеракти|бойынша  |шығару  |
|Серіппедегі жүктің     |типті  |әдісі   |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|тербелісі, математикалық  |есептер |көмегімен |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|және физикалық маятниктер. |шығару |сұйықтың  |     |дайындалу |орындалуы|
|Тербелістерді қосу.     |[2.1.7]1|тұтқырлық |     |есеп шығару|н және  |
|Векторлық диаграмма. Еркін |1. 30-39|коэффициенн|     |      |өнделуін |
|өшетін тербелістер Өшу   |    |тін    |     |      |бағалау |
|коэффициенті. Өшудің    |    |анықтау»  |     |      |     |
|логарифмдік декременті.   |    |      |     |      |     |
|Синусоидалық күштің әсерінен|    |      |     |      |     |
|болатын еріксіз тербелістер.|    |      |     |      |     |
|Еріксіз тербелістердің   |    |      |     |      |     |
|амплитудасы мен фазасы.   |    |      |     |      |     |
|Резонанс. Автотербелістер. |    |      |     |      |     |
|Толқындық қозғалыстардың  |    |      |     |      |     |
|негізгі сипаттамалары.   |    |      |     |      |     |
|Толқын теңдеуі. Қума және  |    |      |     |      |     |
|тұрғын толқындар. Фазалық  |    |      |     |      |     |
|жылдамдық. Допплер     |    |      |     |      |     |
|эффектісі. Дыбыс.      |    |      |     |      |     |
|Ультрадыбыс.        |    |      |     |      |     |
|Статистикалық физика және  |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|термодинамика. Молекула -  |қ №6  |сабақ № 6 |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|кинетикалық теорияның    |Мына  |«Газдың  |интеракти|бойынша  |шығару  |
|элементтері.        |типті  |жылу    |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Молекула-кинетикалық    |есептер |сиымдылықта|     |сабаққа  |СӨЖ   |
|көзқарас тұрғысынан газдың |шығару |рының   |     |дайындалу |орындалуы|
|қысымы. Темпера-тураның   |[2.1.7]1|қатынасын |     |есеп шығару|н және  |
|молекула -кинетикалық   |1. 40-45|Клеман-Дезо|     |      |өнделуін |
|теория тұрғысынан мағынасы.|    |рма    |     |      |бағалау |
|Идеал газ молекулаларының  |    |әдісімен  |     |      |     |
|орташа кинетикалық     |    |анықтау»  |     |      |     |
|энергиясы. Термодинамикалық |    |      |     |      |     |
|параметрлер. Тепе-теңдік  |    |      |     |      |     |
|күйлер мен процестер, оларды|    |      |     |      |     |
|термодинамикалық      |    |      |     |      |     |
|диаграммаларда көрсету.   |    |      |     |      |     |
|Идеал газ заңдары. Идеал газ|    |      |     |      |     |
|күйінің теңдеуі. Ықтималдық|    |      |     |      |     |
|және флуктуация. Максвелл  |    |      |     |      |     |
|таралуы. Бөлшектердің    |    |      |     |      |     |
|жылулық қозғалысының    |    |      |     |      |     |
|жылдамдығы. Сыртқы     |    |      |     |      |     |
|потенциялық өрістегі    |    |      |     |      |     |
|бөлшектер үшін Больцман   |    |      |     |      |     |
|таралуы. Идеал газдың ішкі |    |      |     |      |     |
|энергиясы. Идеал газдың жылу|    |      |     |      |     |
|сыйымдылығының       |    |      |     |      |     |
|молекула-кинетикалық    |    |      |     |      |     |
|теориясы және оның шектелуі.|    |      |     |      |     |
|Термодинамика негіздері.  |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Бақылау |
|Термодинамиканың 1-ші    |қ №7  |сабақ № 7 |р,    |сұрақтар  |жұмыс  |
|бастамасы. Изопроцестер.  |Мына  |«Құмның  |интеракти|бойынша  |Конспект |
|Қайтымды және қайтымсыз   |типті  |жылуөткізгі|вті тақта|тәжірибелік|     |
|жылулық процестер. Карно  |есептер |штік    |     |сабаққа  |     |
|циклі және оның п.ә.к. Карно|шығару |коэффициент|     |дайындалу |     |
|теоремасы. Келтірілген жылу.|[2.1.7]1|ін анықтау»|     |есеп шығару|     |
|Клаузиус теоремасы.     |5.1,9,17|      |     |      |     |
|Энтропия. Термодинамикалық |,25,28 |      |     |      |     |
|потенциалдар.        |    |      |     |      |     |
|Термодинамиканың екінші   |    |      |     |      |     |
|бастамасы және оның     |    |      |     |      |     |
|физикалық мағынасы.     |    |      |     |      |     |
|Термодинамиканың екінші   |    |      |     |      |     |
|бастамасының статистикалық |    |      |     |      |     |
|сипаттамасы. Энтропияның күй|    |      |     |      |     |
|ықтималдығымен байланысы.  |    |      |     |      |     |
|Сызықты емес жүйелерінің  |    |      |     |      |     |
|энтропиясы. Өзін-өзі    |    |      |     |      |     |
|ұйымдастыратын жүйелер.   |    |      |     |      |     |
|Тасымалдау құбылысы.    |Тәж.саба|Зертханалық|плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|Тасымалдау құбылысының жалпы|қ №8  |сабақ № 8. |р,    |сұрақтар  |Межелік |
|сипаттамасы. Молекулалардың |Мына  |«Зерт.   |интеракти|бойынша  |бақылау |
|соқтығысуының орташа саны  |типті  |Сабақтарды |вті тақта|тәжірибелік|     |
|және еркін жүру жолының   |есептер |қорытындыла|     |сабаққа  |     |
|орташа ұзындығы. Релаксация |шығару |у»     |     |дайындалу |     |
|уақыты. Термодинамиканың  |[2.1.7]1|      |     |есеп шығару|     |
|тепе-тең емес күйлердегі  |5.1,9,17|      |     |      |     |
|тасымалдау құбылысы. Жылу  |,25,28 |      |     |      |     |
|өткізгіштік, ішкі үйкеліс  |    |      |     |      |     |
|(тұтқырлық), диффузия,   |    |      |     |      |     |
|тасымалдау құбылыстарының  |    |      |     |      |     |
|молекула-кинетикалық    |    |      |     |      |     |
|теориясы. Тасымалдау    |    |      |     |      |     |
|коэффициенттері. Нақты   |    |      |     |      |     |
|газдар. Молекулааралық өзара|    |      |     |      |     |
|әсер күштері. Молекулалардың|    |      |     |      |     |
|эффективті диаметрі.    |    |      |     |      |     |
|Ван-дер-Ваальс изотермалары.|    |      |     |      |     |
|Бірінші және екінші текті  |    |      |     |      |     |
|фазалық тепе-теңдік және  |    |      |     |      |     |
|фазалық алмасулар.     |    |      |     |      |     |
|Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. |    |      |     |      |     |
|Кризистік нүкте.      |    |      |     |      |     |
|Метастабильді күйлер. Үштік |    |      |     |      |     |
|нүкте.           |    |      |     |      |     |
|Электростатика. Электр   |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|зарядтарының өзара әсерлері.|қ № 9  |№9     |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|Электр зарядтарының сақталу |Мына  |«Сұйықтарды|интеракти|бойынша  |шығару  |
|заңы. Электр өрісі. Электр |типті  |ң беттік  |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|өрісінің кернеулігі.    |есептер |керілу   |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|Суперпозиция принципі.   |шығару |коэффициент|     |дайындалу |орындалуы|
|Электрлік диполь. Вектор  |[2.1.7]1|ін тамшы  |     |есеп шығару|н және  |
|ағыны. Гаусс теоремасы.   |5.30,33,|әдісімен  |     |      |өнделуін |
|Электр өрістерінің     |37,43,45|анықтау»  |     |      |бағалау |
|кернеуліктерін есептеу үшін|    |      |     |      |     |
|Гаусс теоремасын қолдану.  |    |      |     |      |     |
|Электростатикалық өрістің |    |      |     |      |     |
|жұмысы. Электростатикалық |    |      |     |      |     |
|өрістің циркуляциясы.    |    |      |     |      |     |
|Потенциал. Потенциалдың   |    |      |     |      |     |
|электростатикалық өріс   |    |      |     |      |     |
|кернеулігімен байланысы.  |    |      |     |      |     |
|Электростатикалық өрістегі |    |      |     |      |     |
|өткізгіштер. Өткізгіштер  |    |      |     |      |     |
|және өткізгіш бетіне жақын |    |      |     |      |     |
|жердегі электр өрісі.    |    |      |     |      |     |
|Өткізгіш - вакуум      |    |      |     |      |     |
|шекарасындағы шекаралық   |    |      |     |      |     |
|шарттар. Электр сиымдылық. |    |      |     |      |     |
|Конденсаторлар. Әр түрлі  |    |      |     |      |     |
|геометриялық пішіндегі   |    |      |     |      |     |
|конденсаторлардың      |    |      |     |      |     |
|сиымдылығы.         |    |      |     |      |     |
|Электростатикалық өрістегі |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|диэлектриктер.       |қ №10  |№10    |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|Поляризацияланған зарядтар. |Мына  |«Элементар |интеракти|бойынша  |шығару  |
|Диэлектикердің түрлері.   |типті  |зарядты  |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Заттардың диэлектрлік    |есептер |зерттеу»  |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|өтімділігі және оның    |шығару |(Милликен |     |дайындалу |орындалуы|
|температураға тәуелділігі. |[2.1.7]1|тәжірибесі)|     |есеп шығару|н және  |
|Электрлік ығысу. Екі    |5.30,33,|      |     |      |өнделуін |
|диэлектриктін шекарасындағы |37,43,45|      |     |      |бағалау |
|шарттар. Электр зарядтарының|    |      |     |      |     |
|өзара әсерлесу энергиясы.  |    |      |     |      |     |
|Зарядталған         |    |      |     |      |     |
|конденсаторлардың және   |    |      |     |      |     |
|өткізгштер жүйесінің    |    |      |     |      |     |
|энергиясы. Электростатикалық|    |      |     |      |     |
|өріс энергиясы. Электрлік  |    |      |     |      |     |
|өріс энергиясының көлемдік |    |      |     |      |     |
|тығыздығы.         |    |      |     |      |     |
|Тұрақты электр тоғы. Электр |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Өз    |
|тогының болу шарттары және |қ №11  |№11    |р,    |сұрақтар  |бетімен |
|оның жалпы сипаттамасы.   |Мына  |«Электроста|интеракти|бойынша  |жұмыс  |
|Металдардың электрлік    |типті  |тикалық  |вті тақта|тәжірибелік|Конспект |
|өткізгіштігінің классикалық |есептер |өрісті   |     |сабаққа  |     |
|электрондық теориясы. Ом  |шығару |зерттеу»  |     |дайындалу |     |
|және Джоуль-Ленц заңдарының |[2.1.7]1|      |     |есеп шығару|     |
|дифференциалды түрі. Бөгде |5.46,49,|      |     |      |     |
|күштер. Гальваникалық    |53,57,59|      |     |      |     |
|элементі бар тізбектің   |    |      |     |      |     |
|бөлігі үшін жалпы Ом заңы. |    |      |     |      |     |
|Кирхгоф ережелері. Газдар  |    |      |     |      |     |
|мен плазмадағы электр өрісі.|    |      |     |      |     |
|Магнит өрісі. Магнит    |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|индукциясы векторы.     |қ    |№12 «Ом  |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|Суперпозиция принципі.   |№12   |заңын оқып |интеракти|бойынша  |шығару  |
|Био-Савар-Лаплас заңы.   |    |үйрену.  |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|Қарапайым жүйелердің магнит |    |Уитсон   |     |сабаққа  |СӨЖ   |
|өрісіндегі зарядталған   |    |көпірінің |     |дайындалу |орындалуы|
|бөлшектің қозғалысы. Лоренц|    |көмегімен |     |есеп шығару|н және  |
|күші. Холл эффектісі. Ампер |    |өткізгіштер|     |      |өнделуін |
|заңы. Магнит өрісіндегі тоғы|    |дің    |     |      |бағалау |
|бар орам. Тоғы бар рамкаға |    |кедергілері|     |      |     |
|әсер етуші күш моменті.   |    |н анықтау» |     |      |     |
|Магнит ағыны. Магнит өрісі |    |      |     |      |     |
|үшін Гаусс теоремасы. Тогы |    |      |     |      |     |
|бар өткізгішті магнит    |    |      |     |      |     |
|өрісінде ауыстырғанда    |    |      |     |      |     |
|іс-телетін жұмыс. Заттағы  |    |      |     |      |     |
|магнит өрісі. Магнетиктер. |    |      |     |      |     |
|Магнетиктердің түрлері.   |    |      |     |      |     |
|Диамагнетиктер.       |    |      |     |      |     |
|Парамагнетиктер.      |    |      |     |      |     |
|Ферромагнетиктер. Магниттік |    |      |     |      |     |
|гистерезис. Кюри      |    |      |     |      |     |
|температурасы. Екі ортаның |    |      |     |      |     |
|шекарасындағы шекаралық   |    |      |     |      |     |
|шарттар. Заттағы магнит   |    |      |     |      |     |
|өрісі үшін толық ток заңы. |    |      |     |      |     |
|Электромагниттік индукция  |Тәж.саба|Зерт.жұм. |плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|құбылысы. Электромагниттік |қ    |№13«Жердің |р,    |сұрақтар  |Есептер |
|индукцияның негізгі заңы.  |№13.  |магнит   |интеракти|бойынша  |шығару  |
|Ленц ережесі. Өзара индукция|Мына  |өрісінің  |вті тақта|тәжірибелік|бойынша |
|және өздік индукция     |типті  |кернеулігін|     |сабаққа  |СӨЖ   |
|құбылысы. Ұзын соленоидтың |есептер |ің     |     |дайындалу |орындалуы|
|индуктивтігі. Өзара индукция|шығару |горизонталь|     |есеп шығару|н және  |
|коэффициенті. Токтың магнит |[2.1.7]1|құраушысын |     |      |өнделуін |
|энергиясы. Магниттік    |5.46,49,|анықтау»  |     |      |бағалау |
|энергияның тығыздығы.    |53,57,59|      |     |      |     |
|Максвелл теңдеулері.    |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Бақылау |
|Электромагниттік индукция  |қ №14  |№14    |р,    |сұрақтар  |жұмыс  |
|құбылысын Фарадейлік және  |    |«Тербелмелі|интеракти|бойынша  |Конспект |
|Максвелдік түсініктемесі.  |    |процесті  |вті тақта|тәжірибелік|     |
|Ығысу тогы. Максвелл    |    |зерттеу.  |     |сабаққа  |     |
|теңдеулерінің жүйесі.    |    |Математикал|     |дайындалу |     |
|Электрлік және магниттік  |    |ық және  |     |есеп шығару|     |
|өрістерінің         |    |физикалық |     |      |     |
|салыстырмалылығы. Векторлық|    |маятниктер»|     |      |     |
|және скалярляқ потенциалдар.|    |      |     |      |     |
|Толқындық теңдеу.      |    |      |     |      |     |
|Электромагниттік қозудың  |    |      |     |      |     |
|таралу жылдамдығы.     |    |      |     |      |     |
|Электромагниттік      |Тәж.саба|Зерт. Жұм. |плакаттар|Бақылау  |Конспект |
|тербелістер. Тербелмелі   |қ    |№15«Жартыла|р,    |сұрақтар  |Межелік |
|контур. Еркін және еріксіз |№ 15  |й     |интеракти|бойынша  |бақылау |
|электромагниттік      |Мына  |өткізгіштің|вті тақта|тәжірибелік|     |
|тербелістер. Резонанс.   |типті  |тиым    |     |сабаққа  |     |
|Айнымалы электр тогы.    |есептер |салынған  |     |дайындалу |     |
|Айнымалы ток үшін Ом заңы. |шығару |зонасының |     |есеп шығару|     |
|Кернеулер мен токтардың   |[2.1.7]1|енін    |     |      |     |
|резонансы. Динамикалық хаос.|6.42-44,|анықтау»  |     |      |     |
|              |23.1,6,1|      |     |      |     |
|Электромагниттік өріс үшін |1,16,21,|      |     |      |     |
|толқындық теңдеу.      |26,29  |      |     |      |     |
|Электромагниттік толқынның |    |      |     |      |     |
|қасиеттері. Энергия ағынының|    |      |     |      |     |
|тығыздығы. Умов-Пойтинг   |    |      |     |      |     |
|векторы. Дипольдің сәуле  |    |      |     |      |     |
|шығаруы.          |    |      |     |      |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМІЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                  4- кесте
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар            |саны |Студен|Қамтылу |
|аттары                           |   |т саны|пайызы  |
|1                             |2  |3   |4    |
|1                             |2  |22  |4    |
|Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г. |1  |10  |10    |
|Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А.,|1  |10  |10    |
|Мектеп, 1974ж.                       |   |   |     |
|Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.     |20  |10  |100   |
|Сборник задач по общему курсу физики. Под ред. Сивухина  |1  |10  |10    |
|Д.В.-М.: Наука, 1981 г.                  |   |   |     |
|Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988     |36  |10  |100   |
|Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по    |2  |10  |20    |
|физике, М.: ВШ, 1965                    |   |   |     |
|Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 1977 ж. |1  |10  |10    |
|(Аударма).                         |   |   |     |
|Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.   |3  |10  |30    |
|Иродов И.Е. Основные законы . Задачи по общей физике. М.: |1  |10  |10    |
|Наука,1988г.                        |   |   |     |
|Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное |1  |10  |10    |
|пособие.-М.: Наука.1982.-272 с.              |   |   |     |
|Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 |10  |10  |100   |
|с.                             |   |   |     |

8 ОҚУЛЫҚТАР
8.1 Негізгі оқулықтар
1. Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 77 ж. (Аударма).
3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп,
 1974ж.
4. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.
5. Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Паримбеков З.А. Физикадан лабораториялық
 практикум. Семей, 1995ж.
6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.
7. Шпольский Э.В. Физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-
 438 с.
8. Сборник задач по общему курсу физики. Физика. Под ред. Сивухина Д.В.-М.:
 Наука,1981 г.
9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988г.
10. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
 1965
11. Иродов И.Е. Физика. Сборник задач: Учебное пособие.-СПб: изд. «Лань»,
 2002.-288 с.
12. Иродов И.Е. Физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
13. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.:
 Наука.1982.-272.
14. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
 8.2 Қосымша
1. Дж. Орир Физика в 2-х томах, Москва, Мир, 1989г.
2. Берклеевский, Курс физики, 1-6 томы, Москва, Наука, 1971-1978г.
3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике, М., Высшая школа, 1988г.
4. Мелешина А.Л. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения
  задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968г.
5. Беликов Б.С. Решение задач по физике, №4, Высшая школа, 1986г.
6. Физ. Практикум под редакцией Ивероновой В.И., М., Наука, 1968г.
7. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
8. Корсунский М.И. М.: Наука,1967
9. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
10. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
 11. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
   М.: Наука,1973
 12. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г.
   ч.5.
 13. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
   изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
 14. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть