Файл қосу


Аударма ретінде|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |    ПОӘК      |               |
|              |            |               |
|              |            |ПОӘК 042-18-17.1.7/01-2014  |
|ПОӘК            |Басылым № 1       |               |
|Оқытушыға арналған     |11.09.2014       |               |
|«Аударма теориясы» пәні  |            |               |
|бағдарламасы        |            |               |           ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Аударма теориясы» пәні бойынша
        5B020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2014                  Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ «____»  _________ 2014ж. Г.С. Басимова «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы мәжілісінде

 Хаттама № 1 «02» 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі  __________ Ж.У. Калимова

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің
оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 «09» 09. 2014 ж.
Оқу-әдістемелік бюро төрағасы ___________ С.Қ. Тойкин


3 БЕКІТІЛГЕН


Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға
ұсынылды.

Хаттама  № 1 «11» 09. 2014 ж.

ОӘК төрайымы   ___________________       Г. К.Искакова4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (немесе «____» ____ 20___ № __ басылым ОРНЫНА)
                  Мазмұны1.  Қолданылу саласы.
2.  Нормативті сілтемелер.
3.  Жалпы мәліметтер.
4. Оқу пәнінің мазмұны (Модулдер)
5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы.
7. Әдебиет1. Қолдану саласы

  «Аударма теориясы»  пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің  құрамына
кіретін пәннің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В020700 «Аударма
ісі» мамандығы студенттеріне арналған.

2 Нормативті сілтемелер

  «Аударма теориясы» пәнінің оқытушыға арналған бұл жұмыс оқу бағдарламасы
пәннің оқу процесін ұйымдастыру тәртібін төмендегі құжаттардың ұсыныстары
мен талаптарына сәйкес жасаған:

- Жалпыға бірдей Мемлекеттік білім беру стандарты

- 5В020700–«Аударма ісі» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары

- СТУ 042- ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің  оқу- әдістемелік
кешендерінің жасалу және безендірілуінің жалпы талаптары»

- ДП 042-1. 01-2014 Құжаттандыру процедурасы «Пәндердің  оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылысы және мазмұны»

  Жалпы мәліметтер

3.1 Курстың қысқаша мінездемесі:
«Аударма теориясы» 5B020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған.
3.2 Курстың мақсаты: Болашақ аудармашы мамандарды аударманың
лингвистикалық теориясының негізгі қағидаларымен таныстыру.
3.3 Курстың міндеттері:
- Аударма бөлімі студенттерінің болашақ кәсіби  қызметтенің теориялық
базасын құру ;
- «Тіл біліміне кіріспе» және  «Тіл теориясы негіздері» атты курстарда
берілген  теориялық қағидаларды қорытып жүйелеу,студенттердің  негізгі
мамандықтары бойынша өздік ғылым- зерттеу жұмыстарына алғы шарттар жасау;
- Аударма процесі үшін тіл, ойлау және қоғам арасындағы өзара байланыстың
маңызды жақтарын аша отырып, «Аударма теориясы» курсы студенттердің ой-
өрісін кеңейтіп, аудармашылық дағдыларды  қалыптастырып; жалпы теориялық
құрылым мен  іс жүзіндегі аудармашылық  тәжірибе  арасындағы  белгілі
алшақтықты болдырмауға септігін тигізу.
- Аударманың практикалық дағдыларын игеру және дамыту;
- Аударма процесінің заңдылықтарымен таныстыру;
- Аударма барысындағы  тіл бірліктерінің  қайта құрылу тәсілдері  және
құралдары жөнінде  жүйелі ұғым қалыптастыру;
- Аударма процесінде  пайда болатын  лексикалық,  грамматикалық  және
стилистикалық қиыншылықтарды жеңіп шығу тәсілдерін меңгеру.

4. Курс нәтижелері:
Курсты аяқтағаннан кейін студент мыналарды
 білуі тиіс:
- аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын ;
- аудармашылық іс- әрекеттің негізгі концепцияларын ;
ие болуы тиіс:
- аударманың негізгі лексикалық, фразеологиялық грамматикалық  және
стилистикалық мәселелерін білуі;
меңгеруі тиіс:
- теориялық білімді игеріп ,оны кейіннен негізгі мамандық бойынша өздік
кәсіби және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде пайдалану
үшін аударматанудың теориялық базасын меғгеруі керек
істей алуы тиіс:
- аударма ғылымындағы ғылыми идеяларды ,концепциялармен теориялық
тұжырымдарды сыни көзқараспен талдау;
- нақты мәліметтерді саралай отырып ;жинақтап ,қорыта білу
-лингвистикалық, энциклопедиялық, лексикографиялық және арнайы әдәбиетпен
жұмыс істей білу;
-теориялық білімді практика жүзінде қолдана білу.
түсінуі тиіс:
 - - Аударма процесінің заңдылықтарын;
- Аударма барысындағы  тіл бірліктерінің  қайта құрылу тәсілдері  және
құралдары жөнінде  жүйелі ұғымдарды;
болуы тиіс:
қалыптасқан аудармашылық дағдылар
алуы тиіс:
Аударма процесінде  пайда  болатын  лексикалық,  грамматикалық  және
стилистикалық қиыншылықтарды жеңіп шығу тәсілдерін меңгеру.

3.5 Пәннің пререквизиті: «Аудармашылық мамандыққа кіріспе», «Тіл біліміне
кіріспе», «Тіл теориясының негіздері», «Аудармашының кәсіби әрекетінің
негіздері» ,«Тілдік қарым- қатынас мәдениеті бойынша практиукум»,
3.6 Пәннің постреквизиті: «Мәдениаралық коммуникацияның теориясы және
практикасы», « Шет ел тілінің функционалды стилистикасы», «Ақпараттық
аударма практикасы», «Ауызша аударма практикасы»

3.7 Оқу жоспарынан көшірме
                                   Кесте 1
|Курс|Семестр    |Кредит                    |Дәріс   |
|  |        |                       |      |
|  |        |Дәріс сабақтары               |      |
|1. |Модуль1    |1. Аудармашылық іс-әрекеттің тарихи     |1     |
|  |Аудармашылық  |эволюциясы                  |      |
|  |қызметтің   |2.Аударманың пайда болу және даму      |      |
|  |адамзат    |ерекшеліктері.                |      |
|  |тарихындағы  |                       |      |
|  |орны.     |                       |      |
|2. |Модуль2    |1.Аударма іс-әрекет ,процесс және нәтиже   |1     |
|  |Аударма    |ретінде.                   |      |
|  |теориясының  |2 Аударма теориясының қалыптасуы мен дамуы. |      |
|  |қалыптасуы мен |3. Аудармаға қойылатын талаптардың      |      |
|  |дамуы     |тұжырымдалуы.                |      |
|3. |Модуль3    |1 Аудармаі теориясының пәні. Аударма ұғымының|1     |
|  |Аудармаі    |мәні.                    |      |
|  |теориясының  |2.Аударманың жалпы , жеке және арнайы    |      |
|  |негізгі    |теориялары                  |      |
|  |ұғымдары    |3. Салғастырмалы әдіс аудармалық зерттеудің |      |
|  |        |негізгі әдісі ретінде.            |      |
|  |        |4.Аудармашылық іс-әрекеттің обьективті және |      |
|  |        |субьективті жақтары.             |      |
|4. |Модуль 4    |1 Қысқартылған аударма            |1     |
|  |Тілдік     |2 Өңделген аударма              |      |
|  |дәнекрліктің  |3 Аннотация                 |      |
|  |басқа түрлері: |4 Реферат, резюме              |      |
|  |қысқартылған  |                       |      |
|  |аударма,өңделге|                       |      |
|  |н аударма,   |                       |      |
|  |аннотация,   |                       |      |
|  |реферат,    |                       |      |
|  |резюме.    |                       |      |
|5. |Модуль5    |1. Аудармаышылық іс-әректтің геторегендік  |1     |
|  |Аудармаышылық |сипаты                    |      |
|  |іс-әректтің  |2. Аударманың негізгі классификациясы.    |      |
|  |типологиясы  |3.Аударманың жанрлық-стилистикалық тұрғыдан |      |
|  |        |бөлінуі                   |      |
|6. |Модуль 6    |1 Ғылыми-техникалық материяларды аударудың  |1     |
|  |Аударма    |ерекшеліктері                |      |
|  |процесінің   |2 Қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік       |      |
|  |аударылатын  |материялдарды.                |      |
|  |мәтіннің түріне|аударудың ерекшеліктері           |      |
|  |тәуелділігі  |3Бұқаралық-ақпарат құралдарына арналған   |      |
|  |        |материалдарды аударудың ерекшеліктері    |      |
|7. | Модуль 7   |1 Жазбаша аударма және оның ерекшеліктері.  |1     |
|  |Аударманың   |2 Ауызша аударма және оның ерекшеліктері   |      |
|  |психо-лингвисти|                       |      |
|  |калық     |                       |      |
|  |классификациясы|                       |      |
|8. |Модуль 8 Ауызша|1 Ілеспе аударма және оның ерекшеліктері   |1     |
|  |аударманың   |2 Синхронды аударма және оның ерекшеліктері |      |
|  |түрлері мен  |                       |      |
|  |типтері    |                       |      |
|9. |Модуль 9    |1Түпнұсқа және аударма мәтіндерінің     |1     |
|  |Аударманың   |мағыналық жақындығы-олардың коммуникативтік |      |
|  |эквиваленттіліг|тепе-теңдігінің негізі ретінде        |      |
|  |і.       |2 Әртүрлі тілдегі мәтіндер мазмұнының    |      |
|  |        |өзгешелігі                  |      |
|  |        |3 « Аударма эквиваленттілігі» және «Аударма |      |
|  |        |дәлдігі ұғымдары»              |      |
|10. |Модуль 10   |1Семантикалық және прагматикалық       |1     |
|  |Эквиваленттілік|эквиваленттілікті қарсы қойып салыстыру   |      |
|  |тің деңгейлері |2Аударма варианттарының көп түрлілігі    |      |
|  |мен түрлері.  |3Эквиваленттілік деңгейін таңдауды анықтайтын|      |
|  |        |факторлар                  |      |
|11 |Модуль 11   |1 Аударма прагматикасы ұғымы         |1     |
|  |Аударма    |2Аударылатын мәтіндердің пргматиаклық    |      |
|  |прагматикасы  |классификациясы               |      |
|12 |Модуль 12   |1 Қысқартылған және жеңілдетілген аудама   |1     |
|  |Аударма    |2Алғашқы жазылған, жұмыс және ресми аударма |      |
|  |прагматикалық |3Аударма сапасына жалпы баға беру      |      |
|  |тұрғыдан    |                       |      |
|  |өңдеудің    |                       |      |
|  |принциптері мен|                       |      |
|  |тәсілдері   |                       |      |
|13 |Модуль13    |1 Аударма моделі ұғымы            |1     |
|  |Аударма    |2Аударма процесін аударма моделдерінің    |      |
|  |моделдері   |көмегімен сипаттау              |      |
|  |        |3Денотаттық (ситуациялық,          |      |
|  |        |трансформациялық-семантикалық және      |      |
|  |        |құрылымдық- әрекеттік моделі         |      |
|14 |Модуль 14   |1 Аударма процесін сипаттаудың негізгі    |1     |
|  |Аударма процесі|принциптері                 |      |
|  |        |21 Аударма процесінің кезеңдері түпнұсқаны  |      |
|  |        |түсіну және аударма вариантын таңдау     |      |
|15 |Модуль 15   |1Аудармалық трансформация 1 ұғымы және   |1     |
|  |Аудармалық   |түрлері:лексикалық-семантикалық,грамматикалық|      |
|  |трансформация |және лексикалық - грамматикалық       |      |
|  |және түрлері  |2Генерализация мен конкретизация,ұғымның   |      |
|  |        |мағыналық дамуы тәсілі, метонимиялық және  |      |
|  |        |антонимдік аударма              |      |
|  |        |3Орын ауыстыру, алмастыру, қалдырып кету   |      |
|  |        |тәсілдері                  |      |
|  |        |4Аудармалық компенсация.           |      |
|  |        |Транскрипция,транслитерация,калькалау,суретте|      |
|  |        |мелік аударма                |      |
|16 |        |1 Аудармалық сәйкестілік ұғымы.       |2     |
|  |Модуль 16   |2 Бірлік және көптік сәйкестіліктер     |      |
|  |Аудармалық   |3 Контекст(тар және кең) пен тілден тысқары |      |
|  |сәйкестіліктер |ситуация ,олардың аударма барысында мәтіндегі|      |
|  |        |сөз ді анықтап ,оның сәйкестілігін      |      |
|  |        |таңдаудағы ролі.               |      |
|17 |Модуль17    |1 Мағыналық денотаттық, конотаттық және ішкі |2     |
|  |Тілдік     |лингвисткалық(ассоциациялық) компоненттерін |      |
|  |бірліктердің  |аудару мәселелері              |      |
|  |лексикалық   |2Эмоционалды лексика мен стилистикалық бояуы |      |
|  |мағынасың   |бар сөздерді аудару.             |      |
|  |компоненттері |                       |      |
|  |мен олардың  |                       |      |
|  |аудармада   |                       |      |
|  |берілуі..   |                       |      |
|18 |Модуль18    |1Ғылыми-техникалық және қоғамдық-саяси    |1     |
|  |Лексиканың   |терминдерді аудару              |      |
|  |кейбір топтарын|2Жалқы есімдер, географиялық атаулар, мекме, |      |
|  |аудару     |фирма, басылым орындары атауларын аудару.  |      |
|  |ерекшелігі   |3Неологизмдер аудармасы           |      |
|19 |Модуль19    |1 Фразеологиялық бірліктерді аудару кезінде |1     |
|  |Фразеологияны |орын аалатын бейнелілікті сақтау, орын    |      |
|  |аудару     |алмастыру және жоғалту.           |      |
|  |мәселелері.  |2 Фразеологизмдердің стилистикалық      |      |
|  |        |ерекшеліктері                |      |
|  |Модуль 20   |1 Грамматикалық форма мен құрылымдардың   |1     |
|20 |Аудармада   |экспрессивті –стилистикалық функциясын    |      |
|  |грамматикалық |ескеру.                   |      |
|  |сәйкестікті  |2 Аударма тілінде тікелей сәйкестігі жоқ  |      |
|  |таңдау     |формалар құрылымдардың берілу жолдары    |      |
|21 |Модуль 21   |1 Тілдік тұлға ұғымы             |2     |
|  |Аудармашының  |2 Тілдік тұлға моделінің деңгейлерін анықтау:|      |
|  |тілдік тұлғасы |ассоциативті-вербалды жүйе,тезаурус     |      |
|  |        |жәнепргматикон                |      |
|  |        |3 Аударма-түпнұсқа авторы, аудармашы және  |      |
|  |        |аударманы қабылдаушының тілдік тұлғаларының |      |
|  |        |өзара әрекеті ретінде            |      |
|22 |Модуль 22   |1 Көркем шығарманы аударуда аудармашының   |2     |
|  |Аудармашы   |шығырмашылық тұлғасының ролі         |      |
|  |біліктілігі  |2 Ақпараттық мәтіндерді аудару барысында   |      |
|  |        |АТ-де терминдердің құрылуы         |      |
|  |        |3Аудармашының қосымша коммуникативтік қызмет |      |
|  |        |пен тілдік дәнекерліктің басқа да түрлерін  |      |
|  |        |орындауы                   |      |
|23 |Модуль 23   |1 Ағылшын аударматанушыларының еңбегіндегі  |2     |
|  |Шетелдік    |аударма теориясы мәселелері         |      |
|  |аударматану  |2 Франция мен Канададағы аударматану     |      |
|  |        |3 АҚШ-тағы аударматану            |      |
|  |Отандық    |Аударматанудың Қазақстандағы дамуы: теория  |2     |
|  |аударматану  |және практика                |      |
|  |        |                       |      |
|  |Барлығы    |                       |30     |
|  |        |Семинар сабақтар               |      |
|1  |Модул 1    |1 Еркін аударма және көркем аударма     |1     |
|  |Аудармаышылық |2 Қазіргі таңдағы аударма          |      |
|  |қызметтің   |3 Отандық және шетел мәдениетінің көрнекті  |      |
|  |адамзат    |өкілдерінің аудармашылық қызметі       |      |
|  |тарихындағы  |                       |      |
|  |орны.     |                       |      |
|2  | Модуль 2   |1 Аудармаға қойылатын талаптардың      |1     |
|  |Аударма    |тұжырымдалуы                 |      |
|  |теориясының  |2 «Аударылмау теориясының» негізі ретіндегі |      |
|  |қалыптасуы мен |тілдік және мәдени- тарихи алшақтықтар    |      |
|  |дамуы     |3 «Аударма щеберлігі ұғымы. Аударма     |      |
|  |        |теориясының жалпы білім беру ,лингвистикалық |      |
|  |        |жәнеқолданбалы тұрғыдағы мәні 1       |      |
|3  | Модуль 3   |1 Ааударма түпнұсқаға коммуникативтік    |1     |
|  |Аударма    |тұрғыдан барабар мәтін ретінде        |      |
|  |теориясының  |2 Коммуникативтік барабарлықтың функционалдық|      |
|  |негізгі    |, мағыналық, құрылымдық аспектілері     |      |
|  |ұғымдары    |3 Аудармашылық іс-әрекеттің обьективті және |      |
|  |        |субьективті жақтары             |      |
|4  |Модуль 4 Тілдік|1 Қысқартылған аударма            |1     |
|  |дәнекрліктің  |2 Өңделген аударма              |      |
|  |басқа түрлері: |3 Аннотация,                 |      |
|  |қысқартылған  |4 Реферат, резюме              |      |
|  |аударма,өңделге|                       |      |
|  |н аударма,   |                       |      |
|  |аннотация,   |                       |      |
|  |реферат,    |                       |      |
|  |резюме.    |                       |      |
|5  |Модуль 5    |1Көркем шығарманы аударудың өзіндік     |1     |
|  |Аудармаышылық |ерекшеліктері мен оның түрлері        |      |
|  |іс-әрекеттің  |2Ақпараттық мәтіндерді аударудың негізгі   |      |
|  |типологиясы  |міндеттері мен оның түрлері         |      |
|  |Модуль 6    |1 Қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және    |1     |
|6  |Аударма    |ғылыми-техникалық материяларды аударудың   |      |
|  |процесінің   |ерекшеліктері                |      |
|  |аударылатын  |2Бұқаралық- ақпарат құралдарына арналған   |      |
|  |мәтіннің түріне|Материялдарды аударудың ерекшеліктері    |      |
|  |тәуелділігі  |3 Аудио-визуалды аударманың ерекшеліктері  |      |
|7  | Модуль7    |1 Жазбаша аударма және оның ерекщкліктері.  |1     |
|  |Аударманың   |2.. Ауызша аударма және оның ерекшеліктері  |      |
|  |психо-лингвисти|                       |      |
|  |калық     |                       |      |
|  |классификациясы|                       |      |
|8  |Модуль 8 Ауызша|1 Ілеспе аударма және оның ерекщкліктері   |1     |
|  |аударманың   |2 Синхронды аударма және оның ерекщкліктері |      |
|  |түрлері мен  |                       |      |
|  |типтері    |                       |      |
|9  |Модуль 9    |1Түпнұсқа және аударма мәтіндерінің     |1     |
|  |Аударманың   |мағыналық жақындығы-олардың коммуникативтік |      |
|  |эквиваленттіліг|тепе-теңдігінің негізі ретінде        |      |
|  |і.       |2Әртүрлі тілдегі мәтіндер мазмұнының     |      |
|  |        |өзгешелігі                  |      |
|  |        |3 « Аударма эквиваленттілігі» және «Аударма |      |
|  |        |дәлдігі ұғымдары»              |      |
|10 |Модуль 10   |1Семантикалық және прагматикалық       |1     |
|  |Эквиваленттілкт|эквиваленттілікті қарсы қойып салыстыру   |      |
|  |ің деңгейлері |2Аударма варианттарының көп түрлілігі    |      |
|  |мен түрлері.  |3Эквиваленттілік деңгейін таңдауды анықтайтын|      |
|  |        |факторлар                  |      |
|11 |Модуль 11   |1 Аударма прагматикасы ұғымы         |1     |
|  |Аударма    |2Аударылатын мәтіндердің пргматикалық    |      |
|  |прагматикасы  |классификациясы               |      |
|12 |Модуль 12   |1 Қысқартылған және жеңілдетілген аударма  |1     |
|  |Аударма    |2Алғашқы жазылған, жұмыс және ресми аударма |      |
|  |прагматикалық |3Аударма сапасына жалпы баға беру      |      |
|  |тұрғыдан    |                       |      |
|  |өңдеудің    |                       |      |
|  |принциптері мен|                       |      |
|  |тәсілдері   |                       |      |
|13 |Модуль 13   |1 Аударма моделі ұғымы            |1     |
|  |Аударма    |2Аударма процесін аударма моделдерінің    |      |
|  |моделдері   |көмегімен сипаттау              |      |
|  |        |3Денотаттық (ситуациялық,          |      |
|  |        |трансформациялық-семантикалық және      |      |
|  |        |құрылымдық- әрекеттік моделі         |      |
|14 |Модуль14    |1 Аударма процесін сипаттаудың негізгі    |1     |
|  |Аударма процесі|принциптері                 |      |
|  |        |21 Аударма процесінің кезеңдері түпнұсқаны  |      |
|  |        |түсіну және аударма вариантын таңдау     |      |
|15 |Модуль15    |1Аудармалық трансформация ұғымы       |1     |
|  |Аудармалық   |жәнетүрлері:лексикалық-семантикалық,грамматик|      |
|  |трансформация |алық және лексикалық -грамматикалық     |      |
|  |және түрлері  |2 Генерализация мен конкрктизация ,ұғымның  |      |
|  |        |мағыналық дамуы тәсілі, метонимиялық және  |      |
|  |        |антонимдік аударма              |      |
|  |        |3Орын ауыстыру, алмастыру, қалдырып кету   |      |
|  |        |тәсілдері                  |      |
|  |        |4Аудармалық компенсация.           |      |
|  |        |Транскрипция,транслитерация,калькалау,суретте|      |
|  |        |мелік аударма                |      |
|  |Модуль16    |1Окказионалды сәйкестік ұғымы.        |2     |
|  |Аудармалық   |2 Эквивалентсіз бірліктерді аударудың негізгі|      |
|  |сәйкестіліктер.|әдіс- тәсілдері               |      |
|  |Модуль 17   |1 Метафора,метонимия,            |2     |
|  |Тілдік     |2 Сөз құбылысы және тағы да басқа сөзді   |      |
|  |бірліктердің  |қолданудың образды стилистикалық тәсілдерін |      |
|  |лексикалық   |аудару                    |      |
|  |мағынасың   |                       |      |
|  |компоненттері |                       |      |
|  |мен олардың  |                       |      |
|  |аудармада   |                       |      |
|  |берілуі.    |                       |      |
|  |Модуль 18   |1 Интернационал және псевдоинтернационал   |1     |
|  |Лексиканың   |лексиканы («Аудармашының жалған достары»)  |      |
|  |кейбір топтарын|аудару                    |      |
|  |аудару     |2 Реалияларды аудару             |      |
|  |ерекшелігі   |                       |      |
|  |Модуль 19   |1 Фразеологизмдердің стилистикалық және   |1     |
|  |Фразеологияны |ұлттық- мәдени ерекшеліктерінің       |      |
|  |аудару     |эмоцияналдығын бір тілден екінші тілге   |      |
|  |мәселелері.  |беру..                    |      |
|  |Модуль 20   |1 Грамматикалық форма мен құрылымдардың   |1     |
|  |Аударма    |экспрессивті –стилистикалық функциясын    |      |
|  |грамматикалық |ескеру.                   |      |
|  |сәйкестікті  |2 Аударма тілінде тікелей сәйкестігі жоқ  |      |
|  |таңдау     |формалар құрылымдардың берілу жолдары    |      |
|  |Модуль 21   |1 Аудармашының тіларалық және мәдениетаралық |2     |
|  |Аудармашының  |коммуникациялық билингва тұлға және дәнекр  |      |
|  |тілдік тұлғасы |ретіндегі тілдік тұлғасының ерекшкліктері:  |      |
|  |        |екі АВЖ-ң(ТТ және АТ) болуы         |      |
|  |        |2 Аудармашының тезаурусы мен прагматиконы( |      |
|  |        |түпнұсқаны қабылдап,аударма тілінде мәтін  |      |
|  |        |құрудағы мақсаттар,себептер және міндеттер.) |      |
|  |Модуль 22   |1Аударма процесінде аудармашының мінез-   |2     |
|  |Аудармашы   |құлқына әсер ететін факторлар.        |      |
|  |біліктілігі  |2 Аудармашының өз қызметінің әр қилы     |      |
|  |        |аспектілігін түсіну дәрежесі және адамзат  |      |
|  |        |білімінің әр түрлі салалардағы өзініңжеке  |      |
|  |        |тезаурусын ұдайы дамытып отыру қажеттілігі  |      |
|  |Модуль 23   |1 Шығыс және Батыс германиядағы аударма   |2     |
|  |Шетелдік    |теориясының дамуы              |      |
|  |аударматану  |2 Скандинавиядағы аударматану        |      |
|  |        |3Болгария және Шығыс Еуропаның өзгеде    |      |
|  |        |елдеріндегі аударматану жайы        |      |
|   |Модуль 23   |Аударматанудың Қазақстандағы дамуы: теория  |2     |
|   |Отандық    |және практика                |      |
|   |аударматану  |                       |      |
|   |Барлығы    |                       |30     |5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
5.1 Аударманың адамзат тарихындағы маңызы
5.2 Аударма тарихы мен даму дәуірлері
5.3 Аударма теориясы пәнінің өзге ғылымдармен байланысы
5.4 Тілдік дәнекерліктің түрлері
5.5 Көркем щығарманы аударудың ерекщеліктері
5.6 Аударманың мәтін типіне қарай ерекшелігі
5.7 Жазбаша аударма мен ауызша аударманың айырмашылығы
5.8 Ауызша аударманың қиыншылықтары
5.9 Аудармалық эквиваленттілік проблемалары
5.10 Аудармалық эквиваленттілік тің тарихи концепциялары және универсалды
моделдері
5.11 Аударма прагматикасын білудің маңыздылығы
5.12 Аударманы бағалауға әсер ететін факторлар
5.13 Аударма процесінің теориялық мәселелері
5.14 Аударма процесінің этаптары
5.15 Сәйкестілік және трансформация теориялары
5.16 Лексикалық сәйкестіліктің түрлері
5.17 Аудармадағы контекстің ролі
5.18 Ішкі лингвистикалық мағынаны аудару мәселелері
5.19 Экспрессивті эквиволенттілікке жету жолдары
5.20 Реалияларды аудару мәселелері
5.21 Тұрақты сөз тіркестерін аудару жолдары
5.22 Эквивалентсіз грамматикалық бірліктерді аудару жолдары
5.23 Аудармашының тіларалық және мәдениетаралық коммуникациалық дәнекер
ретіндегі тілдік тұлғасының ерекшеліктері
5.24 Аудармашының түпнұсқаны қабылдап, аударма тілінде мәтін
құрудағы мақсаттар,себептер және міндеттер
5.25 Аудармашыға қажет ерекше дағдылар мен қабілеттер
5.26 Аудармашының түпнұсқаны қабылдап, аударма тілінде мәтін құрудағы
мақсаттар,себептер және міндеттер
5.27 Аудармашының жеке тезаурусын ұдайы дамытып отыру қажеттілігі
5.28 АҚШ-тағы аударматану
5.29 Ресейдегі аударма теориясының дамуы
5.30 Қазақстандағы көрнекті аударматанушылар

6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

                                   Кесте 3
|Оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар  |       |Студенттер |Қамтылу   |
|аттары.                |Саны     |саны    |пайызы   |
|Комиссаров В.Н. «Теория перевода» М. |17      |17     |100     |
|Высшая школа,             |       |      |      |
|Бреус Е.В. «Теория и практика перевода|17      |17     |100     |
|с английского на русский»       |       |      |      |
|Комиссаров В.Н. «Современное     |17      |17     |100     |
|переводоведение»           |       |      |      |
|Рецкер Я.И. ''Теория перевода и    |17      |17     |100     |
|переводческая практика'' М.      |       |      |      |
|Қ.Қ. Алпысбаев., Г.Қ. Қазыбек «Қазақ |17      |17     |100     |
|аудармасвның теориясы мен тәжірибесі» |       |      |      |
|Алматы,                |       |      |      |
|Виноградов В.С. «Введение в      |17      |17     |100     |
|переводоведение»           |       |      |      |
|Комиссаров В.Н. «Общая теория     |17      |17     |100     |
|перевода. Проблемы переводоведения в |       |      |      |
|освещении зарубежных ученных»     |       |      |      |
|Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунсевич     |17      |17     |100     |
|«Английский язык курс перевода»    |       |      |      |
|Москва,                |17      |17     |100     |
|В.Н. Комиссаров, А.В. Коралова    |       |      |      |
|«Практикум по переводу с английского |       |      |      |
|языка на русский» Москва,       |17      |17     |100     |
|Казакова Т.А. Практические основы  |       |      |      |
|перевода. – Санкт – Петербург,    |17      |17     |100     |
|Казакова Т.А. Практикум по      |       |      |      |
|художественному . – Санк – Петербург |       |      |      |

  7. Әдебиет
  7.1. Негізгі әдебиет
1.Комиссаров В.Н. «Теория перевода» М. Высшая школа, 2005
 2. Бархударов Л.С. «Язык и перевод» «ЛКИ», 2007 г. Рейтинг
 3..Бреус Е.В. Основы теории и практики с русского на английский. – М.,
2009
 4. Тихонов А.А Теория и практика перевода – М., 2007
 5. Комиссаров . Общая теория перевода .-М.,2005
6.Рецкер Я.И. ''Теория перевода и переводческая практика'' Р. Валент», 2007
г. Рейтинг
 7.Қ.Қ. Алпысбаев., Г.Қ. Қазыбек «Қазақ аудармасвның теориясы мен
тәжірибесі» Алматы, 2001
8. Виноградов В.С. «Введение в переводоведение» М, 2005
9.Комиссаров В.Н. «Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в
освещении зарубежных ученных»М, 2005
10.Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунсевич «Английский язык курс перевода» Москва,
2005
11.В.Н. Комиссаров, А.В. Коралова «Практикум по переводу с английского
языка на русский» Москва, 2007
12.Казакова Т.А. Практические основы перевода. – Санк – Петербург, 2004
13.Казакова Т.А. Практикум по художественному . – Санк – Петербург, 2004
7.2 Қосымша әдебиет
1.А. Чужакин, П. Палажченко «Мир перевода 1» М, 2004
2.А. Чужакин «Мир перевода -7 Общая теория перевода и переводческой
скорописи» М.,2004
3.Крупнов, В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский.- М.,
2009.
4.Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – Санк – Петербург,
2004
5.А.Я. Коваленко «Общий курс научно –технического перевода» Киев, 2004
6.А.В. Балкина «Хочу стать переводчиком» М,2005
7.С.М. Айзенкоп «Учебное пособие по техническому переводу» Ростов –на
Дону,2005
8.Латышев Л.К. Проворотов В.И. Структура и содержание подготовки
переводчиков в языковом вузе.-Курск, 2004
9.ПоповичА. Проблемы художественного перевода- М., 2005.
10.Семенов, А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности.-
 М., 2008.
11.Семенова, М.Ю. Основы перевода текста.- Ростов –на Дону, 2009.
12.Семенов, А.Л. Современные информационные технологии и перевод.- М., 2008
13.Грамматические аспекты перевода.- М., 2010
14.Теория и практика перевода / Тихонов А.А. – М., 2004
15.Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сб. упражнений по переводу.–
СПб., СОЮЗ, 2007
16.Meshkov O. Learn to Translating. – M., 2005
17.Пумпянская  А.Л.  Упражнения  по  переводу  английской  технической
литературы. –2007
18.В. Сарсекенова, Пособие по практическому переводу с английского языка на
русский. Астана, 2008
19.Д. Рақымбекова, Р. Абисалықова Аударма теориясы мен тәжірибесі. Астана
,2012
20.Кеңес Юсуп, Ресми мәтіндер аудармасы. Астана, 2011
21.К. М.  Абишева,  Основы  теории  и  практики  перевода.Астана,2008


22 М.Ю. Семенова, Основы перевода текста. Ростов-на Дону,2009

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть