Файл қосу


Бақылау тапсырмалары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|МСЖ 3 деңгей құжаты   |ОӘК           |ПОӘК П          |
|             |             |042-14.4.04.01.20.69/02-2|
|             |             |012           |
|             |№ 3 басылым       |             |
|ПОӘК- «Биология» пәнінің|             |             |
|студентке арналған жұмыс |             |             |
|оқу бағдарламасы     |             |             |        5В060800 – «Экология» мамандығына арналған


                 « Биология»
          ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)

            ПӘННІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС
                 БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей- 2012

   Кіріспе   1.ӘЗІРЛЕНГЕН
   Құрастырушы Тугамбаева Салима Манатқызы, профессор м.а.


   2.ТАЛҚЫЛАНҒАН
   2.1.ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ Семей мемлекеттік университеті “Биология”
   кафедрасының мәжілісінде
     2012 ж. 27 .08.          № 1  хаттама.


   Кафедра меңгерушісі __________________ Арынова Р.А.
     2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік бюросының
мәжілісінде
     2012 ж.  03.09.         №   1 хаттама


     Төрайымы          __________________ Сатиева К.Р.  3.БЕКІТІЛГЕН
     Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып,
    басылымға ұсынылған.
     2012. ж. 13.09.         № 1  хаттама.
    ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі
    проректор         ________________   Рскелдиев Б.А.
  ЕНГІЗІЛГЕН:
   басылым № 2, 30.09.2009ж. орнына
   Бұл кешен Қазақстан Республикасының  іске  қосылған  Мемлекеттік
жалпыміндетті ҚР МЖМБС  5.04.019 – 2011. Бакалавриат білім стандарты
негізінде маңыздандырылған.
      Мазмұны

  1. Қолдану саласы.


  2. Студентке арналған пәннің жұмыс бағдарламасы


   3.  Жалпы қағидалар

   4.  Студенттің рейтингін есептеп шығару


   5.  Оқу тұрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс
бағдарламасы

   6.  СӨБЖ және СӨЖ жұмыс бағдарламасы

   7.  Оқу процессінің календарлық кестесі
   1. Жалпы қағидалар
   1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
    –Тугамбаева Салима Манатқызы профессор м.а.
   -Биология кафедрасы
   -Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
   -Сабақ өтетін бөлмелер - № 13 немесе 14
   -Пәннің аты – «Биология»
   -Несие саны –4 , ал жалпы сағат саны – 180


   1.2.Оқу жоспарынан көшірме
   1кесте


            Жұмыс оқу жоспарының үзіндісі:

|Курс  |Сем  |Не  |Дәріс |Зерт. |ОБСӨЖ (са|СӨЖ (са|Жиыны  |Қортынды  |
|    |естр |сие  |(са  |(са  |ғат)   |ғат)  |(са   |бақылау түрі|
|    |   |   |ғат)  |ғат) |     |    |ғат)  |      |
|2    |3   |4   |30   |30  |60    |60   |180   |емтихан   |


   1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
5В060800, 050608 Экология мамандығының студенті-түлегі «Биология» (тірі
табиғаттың  шығуын,  өсіп-өнуін,  дамуын,жануарлардың  өмір  сүруін,
өсімдіктердін организмін әр жақтан қамти зерттейтің ғылымдар жинағы) пәнін
зерделеу нәтижесінде қәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын
болуға міндетті
  1.4. Пәннің мақсаты: негізгі топтар өкілдерінің морфология, физиология,
ұрпақ қалдыру, географиялық таралу және экология ерекшеліктерін білу
  1.5. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері: организм қызметін жүйелі
үйымдастыру, жіктелу және бірігу қағидасын, тірі жүйенін түрактылығын
қамтамасыз ететін реттеу механизмі.
  1.6. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:
  -  өсімдіктер  және  жануарлар  организміндегі  құрамында  болатын
   жасушалардың және жасушасыз құрылымдардың микро-, субмикроскоптық
   құрылысын, тіршілік әрекетін; жыныс жасушаларының құрылыс, қызмет,
   даму ерекшеліктерін білу;
  - тұрақты және уақытша гистологиялық  препараттарды,  микроскоптың
   окулярлық көрсеткішін әзірлеу техникасының негізімен және онымен
   зерделеу әдістерін; практикалық еңбегте организм, ағзалар, ұлпалар,
   жасушалар және субжасушалық элементерді күрделі, кешенді зерттеу
   әдістерін қолдануды және пайдалануды білу;
  - өсімдік және жануарлар жасушаларының сау және патологияға үшраған
   құрылысын менгеруі қажет;
  - Оку үдерісіндеі студент стей білу;
  - түр, тұқым, жас тұрғысынан жануарлар организмінің микроскопиялық,
   субмикроскопиялық құрылысы, шығу тегі, дамуы заңдылықтарын, олардың
   қоршаған ортадағы ерекшеліктері мен өзара байланысын және мамандарға
   өте қажет, ауытқу жағдайындағы қалыпты жасушалар, ұлпалар, ағзалар
   құрылысының өзгеру механизмін түсіну;
  - ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, қысқаша жазбаны (конспект) жазу,
   зерттеу журналын, библиографиялық  істі  жүргізу  және  организм
   ұлпаларының шығу тегін, орналасқан жерін,  құрылысын,  қызметін,
   жіктелуін, әрі қазіргі зерттеу әдістерінің (электронды, люминесцентті,
   кезеңді-қарсыластық микроскопия, сандық гистохимия, т.б.) қысқаша
   жазбасын жазу дағдысы бар болу;
  - микроскоппен жұмыс істеу, гистологиялық препараттарды дайындап, оны
   “оқуды” және микро-, электрондыфотобейнелерді айқындай білу, ғылыми
   тәжірибе сызбасын құрып, оны өткізу және талдау дағдысына ие болу
 7. Курстың пререквизиті (білім сатысы алдындағы пәндер):
  Пәнді зерделеудің басты негізі орта мектептің оқу бағдарламасына сай
өткен: ботаника, зоология, физика, химия;
  1.8 Курс постреквизиті:
  Пән жануарлар морфологиясы, генетика, жеке даму биологиясы, физиология,
микробиология, иммунология т.б. пәндердің негізі болып келеді.
  2. Пәннің әдістемелік ұсыныстары . Оку үрдісіне белсенді қатысу, уй
тапсырмасын ынтамен орындау, сабакта карама-карсы  байланысты  колдау,
ұжымдық жұмыска жәрдемдесу, ұқыпты және міндеті болу қажет. Курстарыен және
оқытушылармен ашық, шыдамды да, мейірімді болған жөн.
  Пән барысы. Оқылатын дәрісте кейінгі ғылымның көкейтесті мәселелері,
қазіргі жетістіктері мен жаңалықтары айтылады. Өткізілетін практикалық
сабақтарда организмнен алынып, жасалған жасушалар, препараттарын тікелей
зерттеп,  электронды  микроскопта  көрінетін  микробейнелерді  талдап,
зерделейсіздер. Пәннiң әр дәрiсiнен кейiн ұсынылған сұрақтар мен тестерге
жауап берiп, оған қайтаратын жауапты жинақтап қорытып, күмәндiк туса, алдын
ала дәрiстен оқып, оны толық түсiнiп, дәрiске, сабаққа дайын болып келген
жөн.
  3. Пәннің талаптары (саясаты).
  Қатысу: дәрiс, зертханалық сабақтарға мiндеттi түрде қатынасу керек.
Егерде қандайда болмасын себептермен сiз оларға қатынаса алмасаңыз, онда
барлық меңгере алмаған материалға жауапкер боласыз.
  Үй жұмысы: Үй жұмысы міндетті түрде орындалып, әр апта сайын сабақтың
сонында тапсырылуы тиіс. Үй тапсырмасы откен материалды бекіту үшін арнайы
әзерлеген.
  Мiнез – құлық: Студент ар кодексiн: мiнез-құлық этикасын сақтауы керек.
Сабаққа кешiгу кешiрiлмейтiн қылық. Сабақ үстiнде оқу  тәртiбiн  жиi
бұзушылар дәрiсханадан шығарылып жiберiледi, немесе бүкiл курс бойынша
«қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады.
  Бақылау тапсырмалары. Олар сөзсiз орындалып, белгiленген  мерзiмде
тапсырылуы қажет. Кешiгiп орындалған жұмыстардың бағасы өзiнен - өзi төмен
болады.
  Межелiк бағалау: Межелiк бағалаудың қортындысы сабақ қатысуы  мен
үлгерiмiне, студенттердiң белгiленген мерзiмге өз бетiмен жұмыс орындауына,
сабақта ауызша немесе жазбаша түрде берген жауабына, межелiк бақылау
қортындысына байланысты қойылады. Көшiрiп алу және бiреудiң шығармасын
толық немесе жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану: Қандай да болмасын
көшiрiп алу немесе бiреудiң шығармасын толық, не жарым-жартылай өз атымен
ұрлап пайдалану (басқа студенттерден  дайын  тапсырма  және  шешiмдер
көшiрмесiн  пайдалану)  дәрiсханадан  шығарумен  тоқтатылады  немесе
«қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады. Ұрлап пайдалану  мен  алдауды
болғызбау керек.
  Ұялы телофон: Сабақ үстiнде оны үзiп тастау, немесе ұялы телефонмен
байланысты болғызбау керек.
   Бағалау. Емтихан: Қортынды емтихан барлық студенттер емтихан беруге
рұқсат етiлгеннен кейiн емтихан сұрақтары жазылған ауызша, не тест арқылы
өткiзiледi. Қорытындысы бойынша бағалау баллдары қойылады. Емтихан кезінде
дәріс дәптерді және кез келген кітапарды қолданылуға тыйым салынады.

  4. Бағаны қою саясаты
  “Биология” пәні бойынша студенттердің білімін  бақылау  келесідей
  формаларда іске асырылады:

     - Күнделікті (ағымдағы) бақылау, тыңдау, өздік жұмыс талдау,
ауызша сұрау;


   - Межелік бақылау: екі межелік бақылау жасалады, мұнда жазбаша бақылау
   жұмысы немесе тестілерге жауап беріледі;


   - Қорытынды бақылау: ауызша емтихан

  Кесте 2 – Пәннің баға қою күнтңзбе графигі


  | 1 рейтинг ( 3- семестр)                           |
|Апталар               |1                    |
|                  |Бақыла|Д |ЛПЗ  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |МБ1   |
|                  |у түрі|  |   |    |   |    |
|                  |мак. |16 |187  |30   |37  |270+30 |
|                  |балл |  |   |    |   |    |
|2 рейтинг (3- семестр)                            |
|Апталар                  |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15   |
|Апта бойындағы ең жоғарғы балл       |14 |14 |15 |14 |15 |14 |114  |
|                  |Бақыла|Қ |Қ    |Қ    |Қ  |Қ   |
|Дәріске қатынасу және пайдалану   |у түрі|  |    |    |  |    |
|                  |мак. |14 |192   |29   |35 |270+30 |
|                  |балл |  |    |    |  |    |

Қысқартылған белгілер: Қ– сабаққа қатынасу, КТ – конспекты тексеру, Т –
тексеру,
 МБ1 – межелік бақылау №1.
МБ 2 – межелік бақылау №2.
          Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
   Оқу жұмыс  жоспары  бойынша  қорытынды  бақылау  емтихан  болып
саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау
түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Кесте 2.1
|Әріптік   |Балдың   |Пайыздық мәні |Дәстүрлі жүйе бойынша    |
|эквивалент  |сандық   |        |бағалар           |
|бағалар   |эквиваленті |        |              |
|А      |4,0     |95-100     |Өте жақсы          |
|А-      |3,67    |90-94     |- « -            |
|В+      |3,33    |85-89     |Жақсы            |
|  В            |80-84     |- « -            |
|3.00            |        |              |
|В-      |  2,67   |75-79     |- « -            |
|С+      |2,33    |70-74     |Қанағаттанарлық       |
|С      |2,00    |65-69     |- « -            |
|С-      |1,67    |60-64     |- « -            |
|Д+      |1,33    |55-59     |- « -            |
|Д      |1,00    |50-54     |- « -            |
|F      |0,00    |0-49      |Қанағаттанарлықсыз     |
|       |      |        |              |

Пән бойынша студенттің білімін бақылау мына формада жүргізіледі:
-ағымдық бақылау (АБ), апта сайын жүргізіледі
-межелік бақылау ( МБ)
-бақылаудың қорытынды формасы (БҚФ)- академиялық кезеңнің аяғында бір рет
өткізіледі.

    Пән бойынша тапсырмалар тапсырудың және орындаудың графигі:
|№ |Жұмыс түрі   |Тапсырманың   |Орындаудың  |Тапсыру  |Бақылау формасы|
| |        |мазмұны және  |ұзақтығы   |уақыты   |        |
| |        |мақсаты     |       |      |        |
|1 |Реферат,    |Жеке      | Апта сайын |1-15 апта |Қорғау     |
| |баяндама    |тапсырмаларды  |       |      |        |
| |        |орындаудағы   |       |      |        |
| |        |өзіндік     |       |      |        |
| |        |қалыптастыруға |       |      |        |
| |        |бейімделу    |       |      |        |
|2 |СОЖӨЖ      |Зертханалық   |Кесте бойынша|1-15 апта |өткен сабақ  |
| |(Зертханалық,  |жұмыстарды   |       |      |бойынша есеп, |
| |семинар     |өткізу әдістерін|       |      |семинар    |
| |сабақтары )   |меңгеру     |       |      |сұрақтарына  |
| |        |        |       |      |жауап және   |
| |        |        |       |      |конспект    |
|3 |Білімді ағымдық |Дәрістік сабақ |үнемі    |1-15 апта |Қысқа тест,  |
| |бақылау     |материалдарын  |       |      |Коллоквиум   |
| |        |меңгерудегі   |       |      |        |
| |        |білім бақылау  |       |      |        |
|4 |Аралық межелік |Білім сапасын  |50      |8 және 15 |Тестілеу,   |
| |бақылау     |айқындау    |       |апта    |коллоквиум   |

5. Оқу тұрлерінің оқу-әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс бағдарламасы
5.1. Оқу тұрлерінің оқу-әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс бағдарламасы

|Такыры|Мазмұны           |Сағат саны               |
|п №  |               |                    |
|   |               |Д   |СПС  |ЗС  |ОБӨЖ  |СӨЖ  |
|1   |Кіріспе           |1   |    |1   |2   |2   |
|2   |Организмдердің,       |1   |    |1   |2   |2   |
|   |ұлпалардың,клеткалардың   |    |    |   |    |   |
|   |морфологиялық, физиологиялық |    |    |   |    |   |
|   |және биохимиялық. Биомембрана|    |    |   |    |   |
|   |құрылымы, клетка қабырғасының|    |    |   |    |   |
|   |құрылысы           |    |    |   |    |   |
|3   |Прокариотты және эукариотты |1   |    |1   |2   |2   |
|   |клеткаларының құрылысындағы |    |    |   |    |   |
|   |ерешеліктері         |    |    |   |    |   |
|4   |Клетка органоидтарының    |1   |    |1   |2   |2   |
|   |құрылысы және қызметі    |    |    |   |    |   |
|5   |Клетка ядросының құрылысы  |1   |    |1   |2   |2   |
|   |және қызметі. Клеткалардың  |    |    |   |    |   |
|   |бөлінуі           |    |    |   |    |   |
|6   |Жасушадағы заттек алмасуы,  |1   |    |1   |2   |2   |
|   |оның қоршаған орта жағдайына|    |    |   |    |   |
|   |байланысты, байкалатын    |    |    |   |    |   |
|   |ерекшеліктері        |    |    |   |    |   |
|7   |Жануарлар организмі     |1   |    |1   |2   |2   |
|   |ұлпаларының классификациясы. |    |    |   |    |   |
|   |Эпителий ұлпалары. Ішкі орта|    |    |   |    |   |
|   |ұлпалары           |    |    |   |    |   |
|8   |Жануарлар организмі     |1   |    |1   |2   |2   |
|   |ұлпаларының классификациясы. |    |    |   |    |   |
|   |Бүлшық ет ұлпасы. Жүйке   |    |    |   |    |   |
|   |жүйесінің ұлпалары.     |    |    |   |    |   |
|9   |Онтогенез, ұрықтық және   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |ұрықсоны дамуы, жасушалар мен|    |    |   |    |   |
|   |ұлпалардың жіктелу процестері|    |    |   |    |   |
|10  |Онтогенез, ұрықтық және   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |ұрықсоны дамуы, жасушалар мен|    |    |   |    |   |
|   |ұлпалардың жіктелу процестері|    |    |   |    |   |
|11  |Әртүрлі ауа райы-географиялық|1   |    |1   |2   |2   |
|   |жағдайлардағы адамның    |    |    |   |    |   |
|   |тіршілік әрекетің қамтамасыз |    |    |   |    |   |
|   |етудегі физиологияның рөлі  |    |    |   |    |   |
|12  |Адам және жануарлар     |1   |    |1   |2   |2   |
|   |физиологиясы         |    |    |   |    |   |
|13  |Өсімдіктер физиологиясы   |1   |    |   |2   |2   |
|14  |Су алмасуының, фотосинтездің,|1   |    |1   |2   |2   |
|   |тыныс алудын, минералмен   |    |    |   |    |   |
|   |қоректенудің         |    |    |   |    |   |
|   |экологиялықфизиологиялық   |    |    |   |    |   |
|   |негіздері          |    |    |   |    |   |
|15  |Өсімдіктердің қолайсыз    |1   |    |1   |2   |2   |
|   |жағдайларға төзімділігі.   |    |    |   |    |   |
|   |Өсімдіктердің өсуі мен дамуы |    |    |   |    |   |
|16  |Кіріспе           |1   |    |1   |2   |2   |
|17  |Белгілердің тұқым қуалауының |1   |    |1   |2   |2   |
|   |негізгі зандылықтары     |    |    |   |    |   |
|18  |Тұқым куудың цитологялық   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |негіздері          |    |    |   |    |   |
|19  |Түқым куудың хромасомалық  |1   |    |1   |2   |2   |
|   |теориясы           |    |    |   |    |   |
|20  |Жынысты анықтау генетикасы  |1   |    |1   |2   |2   |
|21  |Генетикалық аномалиялар   |1   |    |1   |2   |2   |
|22  |Онтогенездің генетикалық   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |негіздері          |    |    |   |    |   |
|23  |Микроорганизмдер генетикасы |1   |    |1   |2   |2   |
|24  |Генетикалық материалдың   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |өзгергіштігі         |    |    |   |    |   |
|25  |Экологиялық генетика     |1   |    |1   |2   |2   |
|26  |Генетикалық процестердің   |1   |    |1   |2   |2   |
|   |молекулалық механизмдері   |    |    |   |    |   |
|27  |Адам генетикасы       |1   |    |1   |2   |2   |
|28  |Популяциялар генетикасы және |1   |    |1   |2   |2   |
|   |оның эволюциясы       |    |    |   |    |   |
|29  |Гентика және селекция    |1   |    |1   |2   |2   |
|30  |Биофизика пәнінің мақсаты,  |1   |    |1   |2   |2   |
|   |міндеті және зерттеу әдістері|    |    |   |    |   |

6. ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары

6.1. ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны

|№  |ОБСӨЖ                       |СӨЖ        |
|реті |                         |         |
|   |Аудиториялық       |Аудиториядан тыс     |         |
|1  |Микротехникамен танысу. |Жасуша биологияның    |Туқым куалау   |
|   |Микроскоп, онымен  жүмыс|қазіргі күйі.      |құбылысындағы   |
|   |істеу ережесі.      |             |жасуша құрымындағы|
|   |             |             |ролі       |
|2  |Жасуша және жасушасыз  |Биологиялық       |Жасуша      |
|   |құрылымдар        |мембраналардың химиялық |физиологиясы   |
|   |             |құрамы және қызметі   |         |
|3  |Жасушалардың химиялық  |Жасушадағы органоидтар  |Жасушаның     |
|   |құрамбөліктері.Ферменттер|мен қосындылары.     |физикалық-химиялық|
|   |і            |             |сипатамалары   |
|4  |Жасушаның кезенаралық  |Балдырлар,бактериялар  |Екікабатты    |
|   |ядросы. Плазматикалық  |және актиномициттердің  |мембранді     |
|   |мембрана.        |қабығы салыстырмалы   |органоидтар.Митохо|
|   |Цитоплазматикалық матрикс|цитологиясы       |ндрийлер.Пластидте|
|   |             |             |р.        |
|5  |Рибосомалар.       |Вирустар         |Мембрансыз    |
|   |Эндоплазмалық тор.    |             |органелалар    |
|   |Гольджи аппараты.    |             |         |
|6  |Клеткалық орталығы.   |Өсімдік жасушаларының  |Жасуша      |
|   |Митохондрийлер.     |қабығы. Химиялық құрамы. |регенерациясы.  |
|   |Лизосомалар.       |             |         |
|7  |Клеткалық цикл және   |Митохондрийлердің    |Цитогенетикалық  |
|   |бөліну түрлері.     |құрылысындағы      |жасуша негізі.  |
|   |             |ерекшеліктері.      |         |
|   |             |Митохондрийлердің    |         |
|   |             |құрылысы және қызметі.  |         |
|8  |Өсімдік жасушаларының  |Жасушааралық байланыстар |Цитогенетикалықжас|
|   |құрылысындағы      |             |уша негізі    |
|   |ерекшеліктері      |             |         |
|   |Өсімдік жасушаларының  |Жасушаның зақымдауынаәсер|Жасушаның     |
|   |қабығы.         |ететін факторлар     |қозғалысы     |
|   |             |             |жәнемеханикалықыры|
|   |             |             |қтылығы      |
|9  |Жыныс жасушалардың    |Вакуолярная система   |Ядрышко. Ядерная |
|   |құрылысы және дамуы.  |             |оболочка     |
|   |Партеногенез       |             |         |
|10  |Жалпы эмбриология.    | Эмбриогенездін кезендері|Қатерлі ісіқ   |
|   |             |             |жасушалары    |
|11  |Қүстармен,        |Цитологические основы  |Тканевые     |
|   |сүтқөріктілердін дамуы  |полового размножения   |компоненты    |
|   |             |             |плацентарного   |
|   |             |             |барьера      |
|12  |Плацента түралы ілім   |Жыныс жасушалардың    |Половая система  |
|   |             |консервациясы      |птиц и      |
|   |             |             |млекопитающих   |
|13  | Эпителиальды,      |Арнайы үлпалар      |Происхождение,  |
|   |тіректі-коректі үлпалары |             |виды, функции   |
|   |             |             |железистого    |
|   |             |             |эпителия.     |
|14  |Бүлшық ет үлпалар    |Понятие о некробиозе   |Гистогенез    |
|   |             |             |мышечной ткани  |
|15  |Жүйке үлпалар      |Рефлекторлық доға.    |Жүйке үлпаның   |
|   |             |             |регенерациясы   |
|16  |Кіріспе. Генетика және  |Генгетиканың негізгі даму|Түкым куудың   |
|   |биометриянің пәні,    |кезендері        |түрлері      |
|   |міндеті және әдістері  |             |         |
|17  |Кариотип зерттеу     |Митоздың манызы     |Мейоздын манызы  |
|18  |Моногибридтік және    |Доминанттылық түрлері  |Аллельді емес   |
|   |талдаушы будандастыру  |             |гендердің     |
|   |             |             |әсерлесуі     |
|19  |Дигибридтік және     |Наследование признаков  |Генетический   |
|   |полигибридтік      |при моногибридном    |анализ при    |
|   |будандастыру       |скрещивании       |взаимодействии  |
|   |             |             |генов       |
|20  |Аллельді емес гендердің |Полимерия        |Толық және толық |
|   |әсерлесуі        |             |емес гендердің  |
|   |             |             |тіркесуі     |
|21  |Гендердің тіркес тұкым  |Жыныс генетикасы     |Жыныс       |
|   |куалауы         |             |хромосомалардың  |
|   |             |             |патологиясы    |
|22  |Жыныспен тіркескен    |Тұкым куудың молекулярлық|Генің структурасы |
|   |белгілердің түкым куалауы|негіздері        |және ген картасы |
|23  |Тұқым қуалауда нуклеин  |Жеке дамудың       |Мутациялық    |
|   |қышқылдарының ролі    |генетическалық негіздері |өзгергіштік    |
|24  |Варияциялық қаттар құру |Хромосомалардың озгеруі |Микроорганизмдерде|
|   |және оның қисық сызығын |             |гі ген анализі  |
|   |өрнектеу         |             |         |
|25  |Иммуногенетика,     |Адам генетикасының    |Арнайы      |
|   |генетикалық аномалияялары|ерекшеліктері      |гибридтердін дамуы|
|   |және аурулары      |             |         |
|26  |Инбридинг,инбредтік   |Цитоплазмалық туқым дамуы|Популяцияны    |
|   |дапрессия, гетерозис   |             |зерттеу әдістері |
|27  |Биометрияның негіздері  |Популяцияның генетикалық |Иммунологияның  |
|   |             |құрылымының ұқсастығын  |даму жолдары   |
|   |             |салыстыру        |         |
|28  |Тұкым куудың Г.Мендель  |Иммунологиялық және   |Биосинтез     |
|   |ашкан зандылықтары    |акқуыз полиморфизм    |         |
|29  |Тұқым куудың хромасомалық|Генетика және      |Клеткалардың кобею|
|   |теориясы         |эволюциондық ілім    |және үрықтану   |
|   |             |             |кезендерінде түкым|
|   |             |             |куу мәлеметтерін |
|   |             |             |беру       |
|30  |Корреляциялық байланысты |Гаметогенз        |Үрықтану     |
|   |аныктау         |             |         |

7. «Биология» пәнінің календарлық кестесі
7.1. - «Биология» пәнінің календарлық кестесі
|Бақылау  |Балл |Апталар                      |Балл  |
|түрі    |   |                          |саны  |
12345678 РК19101112131415 Р
К
2Қатысканы үшін0,4***************6Дәрістерді конспектілеу 1****4Практиқалық сабақтағы жұмыс0,5***************7,5СОӨЖ шеғіндегі сабақтағы жұмыс0,5***************7,5Коллоквиум2**4Рефераты қорғау1,5****6СӨЖ (үй жұмысы)1***************15Ралық бақылай жұмысы5**10Барлығы (жоғарғы шегі)60Емтихан
(жоғарғы шегі)40Жалпы семестрде 
(жоғарғы шегі)100

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть