Файл қосу


Химия өндірісіндегі технологиялық үрдіс қауіпсіздігі|7ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК        |               |
|             |          |               |
|             |          |ПОӘК 042-18-10.1.67/01-2013 |
|ПОӘК           |          |               |
|Оқытушыларға арналған   |__18.09__2013 ж.  |               |
|пәндердің бағдарламасы  |№1  басылым    |               |
|«Химико-технологиялық   |          |               |
|өндіріс пен қауіпсіздік  |          |               |
|негіздері»        |          |               |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     «Химико-технологиялық өндіріс пен қауіпсіздік негіздері»

    «5В072000» – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
                мамандығы үшін


        ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013


                  Кіріспе

  1. ӘЗІРЛЕНГЕН


ҚҰРАСТЫРУШЫ________ «__28__»____08______2013 ж. А.Ш. Омарова, РhD, «Химия»
кафедрасының доцент м.а.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1. «Химия» кафедрасы отырысында
  «  28  »_    08      2013 ж. № 1  хаттама
  Кафедра меңгерушісі _______________ Б.Х. Мусабаева


2.2. Инженер-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
   «_ 12 »_____09_      2013 ж. № 1 хаттама
   Төрайым _________________________ С.С. Төлеубекова


   3  БЕКІТІЛДІ


  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  басып  шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған
   «  18   »_____ 09      2013 ж. № 1 хаттама

   ОӘК төрағасы______________________Г.К. Искакова


  4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны

  1. Қолданылу саласы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқу пәнінің мазмұны
  5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
  7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
  8. Әдебиеттер

  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
«Химико-технологиялық өндіріс пен қауіпсіздік негіздері» пәні бойынша оқу-
әдістемелік кешеннің құрамына енгізілген оқытушыға арналған  пәндердің оқу
жұмыс бағдарламасы «5В072000»  –  «Бейорганикалық  заттардың  химиялық
технологиясы» мамандығы студенттері үшін арналған.

  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Химико-технологиялық өндіріс пен қауіпсіздік негіздері»
пәнінің осы оқу-әдістемелік кешені  келесі  құжаттар  талаптары  мен
ұсыныстарына сәйкес әзірленген және аталған пән бойынша оқу процесін
ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
- Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС «23»  08
2012 жылғы, №1080 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
бұйрығымен әрекетке енген және бекітілген.
- СТУ 042-РГКП_СГУ_5_2012  «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
- ДП 042-1.07-2012  «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


  3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
    «Химико-технологиялық өндіріс пен  қауіпсіздік  негіздері»  пәні
5D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»  мамандығы
бойынша барлық студенттердің оқып-үйренудегі негізгі жалпы пән  болып
саналады. Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы адамның техносферамен
әрекеттесу жөніндегі ғылыми проблемаларын қарастырып зерттейді, сондай-ақ
келешек мамандардың қазіргі өндірісте және өміршілік ортада қауіпсіздік
проблемаларын шешу қабілетін, ептілігін, білімін қалыптастыруға ықпалын
тигізеді.
3.2  Пәннің мақсаты:
- қауіпсіздік техникасының негізгі шараларын жүйелеп және жинастыру сонымен
бірге химия өндірісінің технологиялық процестерінің қызметінде өнеркәсіптік
санитария болып табылады.
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайын жасау.
3.4  Пән бойынша студент білуі қажет:
 - химия өндірісінде жұмыс жасағанда қауіпсіздікпен қамтудың практикалық
  және теориялық сұрақтарының негіздерін;
 - органикалық заттармен жұмыс ережесін;
 - химия өнгдірісінде жұмыс жасағанда улану, өртену, жарылыс туындауын
  ескертіп, жоюды;
 - қоршаған ортаны бұлғанудан сақтаудың теориялық және  практикалық
  сұрақтарының негіздері мен ағын сулар тазалығы

3.5 Курстың пререквизиттері:
3.5.1 Физика
3.5.2 Бейорганикалық химия
3.5.3 Физикалық химия
3.5.4 Органикалық химия
3.5.5 Жалпы химиялық технология
3.5.6 Химиялық технологияның процесі мен аппараттары

3.6 Курстың постреквизиттері:
3.6.1 «Технологиялық процестерді моделдеу».
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   Кесте 1
|Курс                              |Семестр |
|Дәріс сабақтар                         |     |
|Микромодуль 1 - Кіріспе. Зиянды өндірістік факторлар және    |     |
|олардың адамға әсерін төмендету жолдары.            |     |
|Пәнге кіріспе. Өндірісте қауіпсіздікті ұйымдастыру.       |2    |
|Еңбек қорғау бойынша заң бұзылу жауапкершілігі. Қауіпсіздік   |     |
|техникасы мен еңбек қорғау бойынша ережелермен стандарттар,   |     |
|нормалар. Еңбек қорғау бойынша жіктелулер. Кәсіптік аурулар мен |     |
|өндірістік жарақаттың көрсеткіштері.              |     |
|Өндірістік санитарияның жалпы сұрақтары.            |2    |
|Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасының анықтамасы.     |     |
|Өнеркәсіптік өндірістерге қойылатын санитарлы-гигиеналық    |     |
|талаптар.                            |     |
|Заттардың улылығы және алдын-ала уланудан ескерту.       |1    |
|Улы заттардың жіктелуі. Ауадағы шекті рұқсат етілген      |     |
|концентрация және зиянды заттар классы.             |     |
|Өндірістік шаң және химиялық күйік.               |1    |
|Өндірістік шаң және химиялық күйік. Кәсіби уланудың алдын алу. |     |
|Практикалық (семинар) сабақтар                 |     |
|Еңбек қорғау бойынша заңды бұзғанға әкімшілік, қылмыстық және  |1    |
|тәртіптік жауапкершілік. Өндірістік жарақат пен кәсіби аурулар. |     |
|Мұнайөңдеу өнеркәсібіндегі жарақат сипаты. Еңбек қорғау бойынша |     |
|жұмысты жоспарлау. Еңбектің қауіпсіз түрін үйрету мен оқыту.  |     |
|Химия өндірісіндегі технологиялық процестердің қауіпсіздігі.  |1    |
|Технологиялық процестерді қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.    |     |
|Технологиялық процестердің тұрақтылығы. Заттың жарылуға қауіпті|     |
|концентрация түзілуін болдырмау.                |     |
|Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария. Улы заттардың ағзаға |2    |
|түсу жолдары. Улы заттардың жіктелуі. Ағзаға әсер етуші улы   |     |
|заттарды анықтаушы факторлар. Өндіріс бөлмелерінің ауасын    |     |
|бақылау. Өндірістік жағдайлар.                 |     |
|Микромодуль 2 - Технологиялық үрдіс қауіпсіздігі        |     |
|Дәріс сабақтар                         |     |
|Химия өндірісіндегі технологиялық үрдіс қауіпсіздігі. Көпсатылы |2    |
|және бірсатылы үрдістер. Үздіксіз технологиялық үрдіс      |     |
|дережесінің ұлғайуы. Өндірістік үрдісті механикаландыру мен   |     |
|автоматтандыру. Жарылғыш концентраттардың түзілуін алдын алу.  |     |
|Флегментация. Күйдірілген көмірсутекті газдар.         |     |
|Өндірістік құрал-жабдықтар қауіпсіздігі.            |2    |
|Құрал-жабдықтың механикалық төзімділігі. Негізгі түсініктер.  |     |
|Құрал-жабдықтардың коррозияға төзімділігі. Қысым астында жұмыс |     |
|істейтін түтіктердің эксплаутациялық қауіпсіздігі.       |     |
|Практикалық (семинар) сабақтар                 |     |
|Химия өндірісіндегі технологиялық процестердің қауіпсіздігі.  |2    |
|Технологиялық процестерді қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.    |     |
|Технологиялық процестердің тұрақтылығы. Заттың жарылуға қауіпті|     |
|концентрация түзілуін болдырмау.                |     |
|Өндірістік құрылғының қауіпсіздігі. Жобалық материалдар мен оның|1    |
|механикалық қасиеттерін бағалау. Қысыммен жұмыс жасайтын құрылғы|     |
|қауіпсіздігі. Газгольдерлер, құбырлар, сорғыштар мен      |     |
|компрессорлардың қауіпсіздігі. Өндірістік жағдайлар.      |     |
|Микромодуль 3 – Өрт және қопарылыс береті қауіпті технологиялық |     |
|үрдістер                            |     |
|Дәріс сабақтар                         |     |
|Технологиялық үрдістердің өрт қауіптілігін бағалау және өрт пен |1    |
|қопарылыстың алдын алу.                     |     |
|Өрт профилактикасының негіздері. Технологиялық үрдіс кезіндегі |     |
|өрт қауіпсіздігіне баға. Өрт, қопарылыс болуының алдын алу.   |     |
|Өрт сөндіру құралдары мен әдістері.               |2    |
|Өрт сөндіру әдістерінің жіктелуі.    Өрт сөндіру құралдарын |     |
|таңдау принциптері.                       |     |
|Практикалық (семинар) сабақтар                 |     |
|Технологиялық үрдіс кезіндегі өрт қауіпсіздігіне баға. Өрт,   |1    |
|қопарылыс болуының алдын алу. Өрт сөндіру әдістерінің жіктелуі. |     |
|Өрт сөндіру құралдарын таңдау принциптері.           |     |
|Микромодуль 4 – Атмосфера мен су қоймаларын ластанудан қорғау  |     |
|Дәріс сабақтар                         |     |
|Атмосфераны өндірістік қалдықтардан және су қоймаларын зиянды  |2    |
|қоспалардан ластанудан қорғау.                 |     |
|Химиялық өнеркәсіптердің қалдық заттарымен атмосфераны     |     |
|ластанудан қорғаудың негізгі бағыттары. Ластану көзі және су  |     |
|қоймаларын ластанудан қорғау. Суды үнемдеп пайдаланудың     |     |
|тәсілдері.                           |     |
|Практикалық (семинар) сабақтар                 |     |
|Химиялық зауыттардың қалдықтарынан су тоспалары мен ауа     |1    |
|бассейінін қорғау.                       |     |


  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІ


   |5.1|Қауіпсіздік техникасы мен еңбек қорғау бойынша ережелер мен     | |
|  |стандарттар, нормалар. Еңбек қорғау бойынша жүйелік жұмыстар;    | |
|5.2|Жарылуы мүмкін концентрация түзілуін болдырмау. Флегментация.    | |
|  |Технологиялық процестерді қауіпсіз жүргізу үшін қорғаныш құралдары; | |
|5.3|Химиялық өндірістердегі әртүрлі құрылғылар қауіпсіздігі;      | |
|  |                                  | |
|  |5.4 Қауіпсіздік техникасының жалпы сұрақтары. Химия өнеркәсіптерінің| |
|  |өндірістерін құрылыстық жобалауға қойылатын санитарлық талаптар.  | |
|  |4                                  | |
  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

              Кесте 3

|                     |Көрнекі |Өз бетімен|      |
|Тақырыбы                 |құралдар,|оқып   |      |
|                     |ТСО,   |үйренуге |Бақылау   |
|                     |плакаттар|арналған |түрлері   |
|                     |,    |сұрақтар |      |
|                     |зертханал|     |      |
|                     |ық    |     |      |
|                     |тақталар |     |      |
|          |           |     |     |      |
|          |           |     |     |      |
|Дәріс сабақтар   |Практикалық сабақтар |     |     |      |
|Пәнге кіріспе. Дені|Еңбек қорғау бойынша |     |Химия   |Ағымдағы  |
|сау және қауіпсіз |заңды бұзғанға    |     |өнеркәсібі|бақылау   |
|еңбек жағдайын құру|әкімшілік, қылмыстық |     |ндегі   |      |
|үшін ұйымдастыру  |және тәртіптік    |     |жарақат  |      |
|жұмыстары.     |жауапкершілік.    |     |алу сипаты|      |
|Өндірістік     |Еңбек гигиенасы және |     |     |-//-    |
|санитарияның жалпы |өндірістік санитария |     |     |      |
|сұрақтары     |           |     |     |      |
|Заттардың улылығы |           |     |Удың   |-//-    |
|және уланудың   |           |     |ағзаға  |      |
|алдын-алу     |           |     |түсу жолы |      |
|Өндірістік шаң және|Еңбек гигиенасы және |     |Шаң    |-//-    |
|химиялық күйік   |өндірістік санитария |     |ұстағыштар|      |
|Химия өндірісіндегі|Химия өндірісіндегі  |     |     |-//-    |
|технологиялық үрдіс|технологиялық үрдіс  |     |     |      |
|қауіпсіздігі    |қауіпсіздігі     |     |     |      |
|Өндірістік     |Қауіпсіздік      |     |Компрессор|-//-    |
|құрылғының     |техникасының жалпы  |     |лар    |      |
|қауіпсіздігі    |сұрақтары. Химиялық  |     |қауіпсізді|      |
|          |құрылғы мен химия   |     |гі    |      |
|          |лабораториясынгдағы  |     |     |      |
|          |қауіпсіздік      |     |     |      |
|          |техникасына талап.  |     |     |      |
|Өрт        |Жарылыс пен өрттің  |     |     |-//-    |
|профилактикасының |негізгі шығу. Өрт және|     |     |      |
|негіздері.     |жарылуға қауіпті   |     |     |      |
|          |қоспаның түзілуін   |     |     |      |
|          |есептеу әдістері.   |     |     |      |
|Өрт сөндіру    |Өрт сөндіру құралдары |     |     |-//-    |
|құралдары мен   |мен әдістері     |     |     |      |
|әдістері      |           |     |     |      |
|Қажетсіз      |Химиялық зауыттардың |     |     |-//-    |
|қоспалардан ағын  |қалдықтарынан су   |     |     |      |
|сулар мен ауаны  |тоспалары мен ауа   |     |     |      |
|өндірістік     |бассейінін қорғау.  |     |     |      |
|қалдықтардан    |           |     |     |      |
|тазалау.      |           |     |     |      |  7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4


  |Оқулықтардың, оқу әдістемелік |Дана (саны) |Студенттер  |Қамтамасыз |
|құралдардың атауы       |       |саны     |етілу пайызы|
|1               |2      |3       |4      |
|Аманжолов Ж.К. Охрана труда и |13      |4       |100     |
|техника            |       |       |      |
|безопасности.-Алматы:Фолиант, |       |       |      |
|2007.-439 с.          |       |       |      |
|Скрипникова Л.В. Курс лекций по|1      |4       |25     |
|дисциплине «Охрана труда».   |       |       |      |
|Семипалатинск, Интеллект,   |       |       |      |
|2007.-318 с.          |       |       |      |
|Роздин И.А., Хабарова Е.И.,  |1      |4       |25     |
|Варенин О.Н. Безопасность   |       |       |      |
|производства и труда на    |       |       |      |
|химических предприятиях.-М.:  |       |       |      |
|Химия, Колос, 2006.-254 с.   |       |       |      |
|Нуржасарова М., Рыскулова Б., |10      |4       |100     |
|Тургумбаева Х. Охрана     |       |       |      |
|труда.-Алматы: Фолиант,    |       |       |      |
|2010.-221 с.          |       |       |      |
|Безопасность          |6      |4       |100     |
|жизнедеятедьности./под ред.  |       |       |      |
|Сидорова А.И.-М: КНОРУС,    |       |       |      |
|2007.-496 с.          |       |       |      |
|Аманжолов Ж.К. Охрана труда и |13      |4       |100     |
|техника            |       |       |      |
|безопасности.-Алматы:Фолиант, |       |       |      |
|2007.-439 с.          |       |       |      |
|Скрипникова Л.В. Курс лекций по|1      |4       |25     |
|дисциплине «Охрана труда».   |       |       |      |
|Семипалатинск, Интеллект,   |       |       |      |
|2007.-318 с.          |       |       |      |
|Роздин И.А., Хабарова Е.И.,  |1      |4       |25     |
|Варенин О.Н. Безопасность   |       |       |      |
|производства и труда на    |       |       |      |
|химических предприятиях.-М.:  |       |       |      |
|Химия, Колос, 2006.-254 с.   |       |       |      |
|Нуржасарова М., Рыскулова Б., |10      |4       |100     |
|Тургумбаева Х. Охрана     |       |       |      |
|труда.-Алматы: Фолиант,    |       |       |      |
|2010.-221 с.          |       |       |      |

  8. ӘДЕБИЕТТЕР
   1. Негізгі әдебиеттер
  1. Аманжолов Ж.К. Охрана труда и техника безопасности.-Алматы:Фолиант,
   2007.-439 с.
  2. Скрипникова Л.В. Курс лекций  по  дисциплине  «Охрана  труда».
   Семипалатинск, Интеллект, 2007.-318 с.
  3. Роздин И.А., Хабарова Е.И., Варенин О.Н. Безопасность производства и
   труда на химических предприятиях.-М.: Химия, Колос, 2006.-254 с.
  2. Қосымша әдебиеттер
  1. Нуржасарова М., Рыскулова Б., Тургумбаева Х. Охрана труда.-Алматы:
   Фолиант, 2010.-221 с.
  2. Безопасность жизнедеятедьности./под ред. Сидорова А.И.-М: КНОРУС,
   2007.-496 с.
  3. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда
   в РК.-Алматы: LEM, 2007.-339 с.
  4. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий.-М:
   Академия, 2007.-362 с.
  5. Абеленцев В.В., Дьячков В.В., Кожахметов Н.Б. и др. Лекции по курсу
   «Радиационная защита и безопасность». -Алматы: ТОО «ДЭВИКА», 2010.-261
   с.
  6. Кораблев В.П. Электробезопасность на химических предприятиях. М.:
   Химия, 1991, 240 с.
  7. Луковник А.В. Практикум по охране труда.-М: Агропромиздат, 1988.-159
   с.
Пәндер