Файл қосу


Пәннің оқу - әдістемелік кешені|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ         |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |    ПОӘК      |ПОӘК 042-18-17-.1.14/01-2013|
|ПОӘК          |Басылым № 1 02.09.2013 |              |
|«Жалпы кәсіби шет тілі»|            |              |
|пәнінің оқу      |            |              |
|-әдістемелік комплексі|            |              |
|Оқытушыға арналған пән |            |              |
|бағдарламасы      |            |              |           Пәннің оқу -әдістемелік кешені
              «Жалпы кәсіби шет тілі»

         050207 «Аударма ісі» мамандығына арналған

           Оқытушыға арналған пән бағдарламасы


                  Cемей
                  2013


                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған __________ «02  »  09. 2013ж. Mұхатова А.Д., «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Аударма теориясы және практикасы» кафедрасының отырысында

Хаттама  «_02__» 09.  2013ж.,  № 1

Кафедра меңгерушісі         ________________    ф.ғ.к,. доцент
Калимова Ж.У.

2.2 Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
талқыланды.

Хаттама  «_17__» 09. 2013ж.,  №1

Төрайым  _____________ Кенесбаева Ш.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Құпталынды және университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің баспасына
ұсынылды.

Хаттама  «__18_» 09. 2013ж.,  №1

Оқу-әдістемелік кеңестің төрайымы ___________ Искакова.Г.К.


4 Алғаш рет енгізілді №__  «  » __________ 2013ж.
                  Мазмұны

|1 Қолданылу аймағы                   |
|2 Нормативті құжат                   |
|3 Жалпы мәліметтер                   |
|4 Пәннің оқытушыға арналған  оқу –жұмыс        |
|бағдарламасының мазмұны                 |
|5 Өздік  жұмыс түрлерінің  мазмұны мен тізімдері  |
|6 Пәннің  оқу - әдістемелік картасы          |
|7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы       |
|8 Әдебиеттер                       |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |
|                             |

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

 «Жалпы кәсіби шет тілі» пәнінің  оқу - әдістемелік  комплексі  «050207»
- «Аударма теориясы және практикасы» мамандығының студенттеріне  арналған.
Ол студенттерді курстың  мазмұнымен  ,  оның  маңыздылығымен  және
қажеттілігімен , курс  саясатымен ,сондай-ақ  оқу  үрдісі  барысында
студенттер  меңгеретін  оқу  дағдылары  және  оқу  іскерліктерімен
таныстырады. Оқу - әдістемелік комплекс пәнді үйренудегі aрнайы жетекші
құрал болып табылады.

2 НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТ

«Жалпы кәсіби шет тілі»  пәнінің   оқу  -  әдістемелік  комплексі
төмендегідей құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына  сәйкес  жасалынып
, аталған пән бойынша оқу – үрдісін ұйымдастыру тәртібін қарастырады.
Пәннің оқу - әдістемелік комплексі Әл – Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық
Университетінің ОӘС мен Абылайхан атындағы Қазақ  Халықаралық қатынастар
және әлем тілдері  Университеті  әзірлеген  типтік  оқу бағдарламасы
негізінде құрастырылған.  Типтік  оқу бағдарламасы  Білім және Ғылым
министрлігінің 11. 05. 2005 ж. № 289 бұйрығымен бекітілген  және күшіне
енгізілген.


3 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
3.1 Курс туралы қысқаша мағлұмат:
«Жалпы кәсіби шет тілі» пәнінің  оқу - әдістемелік комплексі «050207» -
«Аударма теориясы және практикасы» мамандығының  студенттеріне  арналған.
Ол студенттерді курстың  мазмұнымен  ,  оның  маңыздылығымен  және
қажеттілігімен , курс  саясатымен ,сондай-ақ  оқу  үрдісі  барысында
студенттер  меңгеретін  оқу  дағдылары  және  оқу  іскерліктерімен
таныстырады. Оқу - әдістемелік комплекс пәнді үйренудегі aрнайы жетекші
құрал болып табылады.
3.2 Курстың мақсаты оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптар бойынша
төмендегідей тілдік дағдыларды (іскерліктерді) қалыптастыру.
 а) Сөйлеу (дағдысы): 1. екеуара сөйлесу (диалог).
 2.  жеке-дара сөйлесу дағдысы (монолог).
 ә) Тыңдау – түсіну (дағдысы);
 б) Оқу (дағдысы) іскерліктері; (таныса оқу, зерттей оқу)
 в) Жазбаша сөйлеу (дағдысы) іскерліктері
  г)  Қарым-қатынас  жасаудағы  тілдік  дағдылар  мен  іскерліктердің
қалыптасқандығын тексеру, бақылау ;
 д) Жоғарыдай тілдік іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыра отырып, шет
тілін халықаралық мәдени қатынас құралы ретінде қолдана алуды қалыптастыру.
 3.3 Курстың негізгі міндеті:
Оқу  бағдарламасында  көрсетілген  тақырыптар  бойынша  лексикалық,
грамматикалық дағдыларын , орфографиялық, дыбыстарды дұрыс айту және оқу,
оқу техникасы дағдыларын қалыптастыру;
3.4 Оқыту нәтижесі:
Курс соңында студенттер аталған төмендегідей тілдік  іскерліктер  мен
дағдылар бойынша мыналарды білуі міндетті:
а. Екеу ара сөйлесу (диалог) бойынша:
   Әр түрлі ақпараттарды жеткізе алуға,анықтауға, толықтыруға, қасындағы
жолдасын түзетуге ,ескерту жасауға, әңгімесін бөлуге, қарсылық білдіруге,
естіген ақпаратына дау айта алуға, күмән келтіреалуға,сынай алуға,өз ойын
дәлелдеп жеткізе алуға,әңгіменің тақырыбын өзгерте алуға ,өз ойын жеткізе
алуға, қарсы, қарсы еместігін, жолдасымен келісетін,  келіспейтіндігін
білдіре алуға, , кешірім сұрай алуға және алғыс айта алуға міндетті.
   ә. Жеке-дара (монолог түрінде) сөйлесу бойынша.
   Коммуникативтік- танымдық қатынас қызметін жасай алуға, яғни өзара
байланысқан мәтіндер мен өлең шұмақтарын жатқа айта алуға, оқыған және
жаттаған мәтіннің мазмұның қысқа және толық айта  білуге,  тақырыпқа
байланысты қатынасын сүреттей білуге, өткен тақырып бойынша өз ойын білдіре
алуға, жоспарға сүйене отырып оқыған әңгіменің мазмұнын айтап бере алуға,
мәтінді 3-ші жақтан айта, автордық атынан айта алуға, мәтіннің негізгі
идеясын аша алуға , өзінің көз-қарасы тұрғысынан басты кейіпкерлерге (басты
кейіпкер ісімен, мінез-құлқымен келісетін – келіспейтіндігін  білдіру)
сипаттама бере алуға міндетті.
-меңгеруге тиіс:
аудиомәтіннің жалпы мазмұнын түсіне алуға,  тындаған мәтінге тақырып қоя
алуға,негізгі фактірлерді атай алуға, тындаған аудио-мәтіннің мазмұнын ана
тілінде не өзі оқып жатқан тілде жеткізе алуға міндетті.
-істей алуы тиіс
   таныса оқуда студенттер мәтіндегі ақпаратты 70-75% түсіне алуға,
мәтіндегі негізгі оқиғалар мен фактілерді таба алуға мәтіннің тақырыбын
анықтай алуға, өз ойын айта білуге міндетті зерттей оқуда студенттер
мәтінді 100% түсінуге міндетті. Сондай-ақ студенттер мәтінді дауыстап оқуда
таныс тілдік материалдар негізіндегі мәтіндерді, проза мен  поэзиядан
үзінділерді анық, еркін және дұрыс айта алу арқылы оқи алуға міндетті.
   Жазбаша сөйлеу іскерлігі бойынша:
   Курс соңында студенттер aғылшын тілі алфавитінің барлық әріптерін
графикалық және каллиграфиялық тұрғыда дұрыс жаза білуге,  тасымалдау
ережесін білуге, оқыған немесе тыңдаған мәтіннің мазмұның жоспарлы және
жүйелі түрде жазбаша жеткізе білуге, белгілі бір ақпаратты шет елдік досына
хат арқылы жеткізе білуге (хат жазуда хаттың сыртын толтыруға байланысты
нормативтік шарттарды сақтауға тиіс), міндетті.


3.5  Пәннің алдынғы реквизиті (Арнайы ағылшын тілі «B22» деңгейі
 3.6 Соңғы реквизиті Арнайы ағылшын тілі «С11»жетілген деңгейі3.7 Оқу жоспарынан көшірме

|курс                                   |Семестр|
|               5th- term                 |    |
|                Practical lessons            |    |
|1. Man and society                            |15   |
|The personality formation                        |    |
|Person’s character traits                        |    |
|Positive and negative character traits                  |    |
|The types of people’s temperament                    |    |
|The role of culture in person’s life                   |    |
|Situations:                               |    |
|Discussion - Relationship in the family (discussion in the famly)    |    |
|Round table - The influence of the culture on personality and behaviour |    |
|in the society                              |    |
|Debate - Appearance and character                    |    |
|2.Social problems of the society                     |    |
|The demographic situation in the Republic and English speaking countries |    |
|Migration process                            |    |
|The problems of abuse and smoking                    |15   |
|Situations:                               |    |
|Debate club - The demographic situation in the Republic and English   |    |
|speaking countries                            |    |
|Discussion - The influence of migration process on the society     |    |
|development                               |    |
|Talk- show - Abuse and smoking                     |    |
|6th term                                 |    |
|Practical lessons and  laboratory work                 |    |
|3.Contrast in political life                       |10-5  |
|History and politics                           |    |
|Poltical pluralism                            |    |
|The role of mass-media in person’s life                 |    |
|Situations:                               |    |
|Discusion - The represantatives of mass-media discussing problems of   |    |
|international relations of the countries                 |    |
|The discussion the inner political problems of the Republic       |    |
|The specific nature of the election system in the given countries    |    |
|The interview of state newspaper correspondent by reprasantatives of   |    |
|national centers                             |    |
|4.The translation world and translator’s carrier            |    |
|The translator’s profession                       |10-5  |
|The requiraments to the translator as the intermediary of intercultural |    |
|communication                              |    |
|Intercultural differences and contacts                  |    |
|Situations:                               |    |
|The afamily discussion - The choice of the profession-advantages and   |    |
|disadvantages of the profession                     |    |
|The conference - The norms of translator’s behavior in professional   |    |
|sphere                                  |    |
|                                     |    |
|                                     |    |
|The discussion - The possibility of getting the translator’s profession |    |
|in countries                               |    |
|Round table -The role of culture dialogue in translation         |    |
| Non-finite forms of the verb                      |2-1  |
|The forms of the Infinitive and syntactic Functions of the Infinitive  |    |
|The objective- with- the Invinitive Predicative Constructions      |    |
|The for-to-Invinitive Predicative Constructions             |    |
|The for-to-Invinitive Predicative Constructions and their syntactic   |    |
|Functions in the sentence                        |    |
| The Gerund: forms and functions                     |    |
|The Predicative Constructions with the Gerund and their syntactic    |2-1  |
|Functions                                |    |
|The difference between the Infinitive and the Gerund in usage      |    |
|Participle I, form and functions                     |    |
|Participle II, meaning and function                   |2-1  |
|The predicative constructios with the participle and predicative     |    |
|constructions wirh\without Participle. The Nominative absolute participal|    |
|Predicative constructions                        |    |
|The Nominative Absolute Constructions                  |    |
|The Syntax of the Simple Sentence                    |    |
|The classification of the Simple Sentence according to the purpose of the|2-1  |
|utterance and structure                         |    |
|The principal parts of the sentence                   |    |
|The Subject and its types and ways of expression. The Predicate and its |    |
|types and ways of expression.                      |    |
|The secondary parts of the sentence                   |    |
|(the object, the attribute, the adverbial modifiers), types and ways of |    |
|expression                                |    |
|The Compound Sentence (Syndetical and Asyndetical) types of Cordination. |2-1  |
|The Complex Sentence. The Subjective Subordinate clause. The predicative,|    |
|the Attributive, the Objective, the Adverbial Subordinate Clauses.    |    |
|Syntactic analyses of the sentence.                   |    |
|                                     |    |
|                                     |    |
|Total:     Practical- Laboratory lessons             |75   |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

 List of topics for students Individual work

5.1 The forms of the Infinitive and syntactic Functions of the Infinitive
5.2 The for-to-Invinitive Predicative Constructions
The for-to-Invinitive Predicative Constructions and their syntactic
Functions in the sentence
5.3 The Predicative Constructions with the Gerund and their syntactic
Functions
5.4. The difference between the Infinitive and the Gerund in usage
5.5 Participle II, meaning and function
5.6  Participle I, form and functions
5.7  The predicative constructios with the participle and predicative
constructions wirh\without Participle.
5.8 The Nominative Absolute Constructions
5.9 The classification of the Simple Sentence according to the purpose of
the utterance and structure
5.10 The principal parts of the sentence. The Subject, its types and ways
of expression.
5.11 The secondary parts of the sentence
(the object, the attribute, the adverbial modifiers), types and ways of
expression
5.12 The Compound Sentence (Syndetical and Asyndetical) types of
Cordination.

          6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
          Academic-methodical card in disciplinе
5- 6 th Term
| |   Practical, Laboratory  |Visual and   |Questions |Form of   |
| |               |technical aids |for    |control   |
| |lessons            |        |individual |       |
| |               |        |learning  |       |
|1 |1. Man and society      |Textbooks,   |Verb    |Tasks,    |
| |The personality formation   |materials from |patterns  |comprehension|
| |Person’s character traits   |Internet,tape-re|Transitive/|tasks,    |
| |Positive and negative     |corder, grammar|intransitiv|dictation,  |
| |character traits       |reference,   |e verbs,  |reports,   |
| |The types of people’s     |pictures, tables|vocabulary |language   |
| |temperament          |of grammatical |of the   |tasks written|
| |The role of culture in    |phenomena,   |topic,suffi|and oral   |
| |person’s life         |samples of   |xes    |exercises  |
| |Situations:          |letters of   |      |written and |
| |Discussion - Relationship in |complaint and a |      |oral     |
| |the family (discussion in the |thank you note, |      |exercises  |
| |famly)            |dictionaries,  |      |,Unit test  |
| |Round table - The influence of|        |      |       |
| |the culture on personality and|        |      |       |
| |behaviour in the society   |        |      |       |
| |Debate - Appearance and    |        |      |       |
| |character           |        |      |       |
|2 |2.Social problems of the   |Textbooks,   |Modal   |Tasks,    |
| |society            |materials from |verbs,   |comprehension|
| |The demographic situation in |Internet,tape-re|Tense   |tasks,    |
| |the Republic and English   |corder     |forms,   |dictation,  |
| |speaking countries      |reference,   |parts of  |reports,   |
| |Migration process       |grammar,    |speech,noun|language   |
| |The problems of abuse and   |pictures, tables|phrases  |tasks written|
| |smoking            |of grammatical |      |and oral   |
| |Situations:          |phenomena,   |      |exercises  |
| |Debate club - The demographic |samples of   |      |Unit test  |
| |situation in the Republic and |Information   |      |       |
| |English speaking countries  |sheet,     |      |       |
| |Discussion - The influence of|dictionaries,  |      |       |
| |migration process on the   |        |      |       |
| |society development      |        |      |       |
| |Talk- show - Abuse and    |        |      |       |
| |smoking            |        |      |       |
|3 |3.Contrast in political life |Textbooks,   |Verb    |Tasks,    |
| |History and politics     |materials from |tenses,  |comprehension|
| |Poltical pluralism      |Internet,tape-re|compound  |tasks,    |
| |The role of mass-media in   |corder     |adjectivesS|dictation,  |
| |person’s life         |reference,   |tructure of|reports,   |
| |Situations:          |grammar,    |formal and |language   |
| |Discusion - The        |pictures, tables|informal  |tasks written|
| |represantatives of mass-media |of grammatical |letters  |and oral   |
| |discussing problems of    |phenomena,   |      |exercises  |
| |international relations of the|samples of   |      |Unit test  |
| |countries           |Formal /Informal|      |       |
| |The discussion the inner   |Letters,    |      |       |
| |political problems of the   |dictionaries,  |      |       |
| |Republic           |        |      |       |
| |The specific nature of the  |        |      |       |
| |election system in the given |        |      |       |
| |countries           |        |      |       |
| |The interview of state    |        |      |       |
| |newspaper correspondent by  |        |      |       |
| |reprasantatives of national  |        |      |       |
| |centers            |        |      |       |
|4 |4.The translation world and  |Textbooks,   | Gerund,  |Tasks,    |
| |translator’s carrier     |materials from |Infinitive,|comprehension|
| |The translator’s profession  |Internet,tape-re|Modals,  |tasks,    |
| |The requiraments to the    |corder     |noun    |dictation,  |
| |translator as the intermediary|reference,   |collocation|reports,   |
| |of intercultural communication|grammar,    |s,     |language   |
| |Intercultural differences and |pictures, tables|abbreviatio|tasks written|
| |contacts           |of grammatical |nsSimiles |and oral   |
| |Situations:          |phenomena,   |like/as  |exercises  |
| |The afamily discussion - The |samples     |      |Unit test  |
| |choice of the         |ofNotes/messages|      |       |
| |profession-advantages and   |, dictionaries, |      |       |
| |disadvantages of the     |        |      |       |
| |profession          |        |      |       |
| |The conference - The norms of |        |      |       |
| |translator’s behavior in   |        |      |       |
| |professional sphere      |        |      |       |
| |The discussion - The     |        |      |       |
| |possibility of getting the  |        |      |       |
| |translator’s profession in |        |      |       |
| |countries           |        |      |       |
| |Round table -The role of   |        |      |       |
| |culture dialogue in      |        |      |       |
| |translation          |        |      |       |
|5 |Non-finite forms of the verb |Textbooks,   |Conditional|Tasks,    |
| |The forms of the Infinitive  |materials from |s, future |comprehension|
| |and syntactic Functions of the|Internet,tape-re|tense, body|tasks,    |
| |Infinitive          |corder     |collocation|dictation,  |
| |The objective- with- the   |reference,   |s,     |reports,   |
| |Invinitive Predicative    |grammar,    |Vocabulary |language   |
| |Constructions         |pictures, tables|concerning |tasks written|
| |The for-to-Invinitive     |of grammatical |the topic |and oral   |
| |Predicative Constructions   |phenomena,   |      |exercises  |
| |The for-to-Invinitive     |samples of   |      |Unit test  |
| |Predicative Constructions and |Review,     |      |       |
| |their syntactic Functions in |dictionaries,  |      |       |
| |the sentence         |        |      |       |

|6 |The Gerund: forms and    |Textbooks, |Advanced   |Tasks,    |
|  |functions          |materials  |future,langua|comprehension |
|  |The Predicative Constructions|from    |ge of gender,|tasks,    |
|  |with the Gerund and their  |Internet,tap|vocabulary  |dictation,  |
|  |syntactic Functions     |e-recorder |       |reports,   |
|  |The difference between the  |reference, |       |language tasks|
|  |Infinitive and the Gerund in |grammar,  |       |written and  |
|  |usage            |pictures,  |       |oral exercises|
|  |               |tables of  |       |       |
|  |               |grammatical |       |       |
|  |               |phenomena, |       |       |
|  |               |samples of |       |       |
|  |               |letters of |       |       |
|  |               |complaint  |       |       |
|  |               |and a thank |       |       |
|  |               |you note,  |       |       |
|  |               |dictionaries|       |       |
|  |               |,      |       |       |
|7 |Participle I, form and    |Textbooks, |Substitution/|Tasks,    |
|  |functions          |materials  |ellipses   |comprehension |
|  |Participle II, meaning and |from    |Prepositions,|tasks,    |
|  |function           |Internet,tap|Hypothetical |dictation,  |
|  |The predicative constructios |e-recorder |meaning,,  |reports,   |
|  |with the participle and   |reference, |commonly   |language tasks|
|  |predicative constructions  |grammar,  |confused   |written and  |
|  |wirh\without Participle. The |pictures,  |words    |oral exercises|
|  |Nominative absolute     |tables of  |       |       |
|  |participal Predicative    |3grammatical|       |       |
|  |constructions        |phenomena, |       |       |
|  |TheNominative Absolute    |samples of |       |       |
|  |Constructions        |letters of |       |       |
|  |               |complaint  |       |       |
|  |               |and a thank |       |       |
|  |               |you note,  |       |       |
|  |               |dictionaries|       |       |
|  |               |,      |       |       |
|8 |The Syntax of the Simple   |Textbooks, |Verb     |Tasks,    |
|  |Sentence           |materials  |patterns,  |comprehension |
|  |The classification of the  |from    |synonyms   |tasks,    |
|  |Simple Sentence according to |Internet,tap|prefixes   |dictation,  |
|  |the purpose of the utterance |e-recorder |       |reports,   |
|  |and structure        |reference, |       |language tasks|
|  |The principal parts of the  |grammar,  |       |written and  |
|  |sentence           |pictures,  |       |oral exercises|
|  |The Subject and its types and|tables of  |       |       |
|  |ways of expression. The   |grammatical |       |       |
|  |Predicate and its types and |phenomena, |       |       |
|  |ways of expression.     |samples of |       |       |
|  |The secondary parts of the  |letters of |       |       |
|  |sentence           |complaint  |       |       |
|  |(the object, the attribute, |and     |       |       |
|  |the adverbial modifiers),  |      |       |       |
|  |types and ways of expression |      |       |       |
|9 |The Compound Sentence    |Textbooks, |Expressions |Tasks,    |
|  |(Syndetical and Asyndetical) |materials  |with make/  |comprehension |
|  |types of Cordination.    |from    |get /gain , |tasks,    |
|  |The Complex Sentence. The  |Internet,tap|emphasis,  |dictation,  |
|  |Subjective Subordinate    |e-recorder |vocabulary of|reports,   |
|  |clause. The predicative, the |reference, |the unit.  |language tasks|
|  |Attributive, the Objective, |grammar,  |tenses    |written and  |
|  |the Adverbial Subordinate  |pictures,  |       |oral exer   |
|  |Clauses.           |tables of  |       |Cises     |
|  |Syntactic analyses of the  |grammatical |       |       |
|  |sentence.          |phenomena, |       |       |
|  |               |samples of |       |       |
|  |               |letters of |       |       |
|  |               |complaint  |       |       |
|  |               |and a thank |       |       |
|  |               |you note,  |       |       |
|  |               |dictionaries|       |       |
|  |               |,      |       |       |

     7 ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ
           7 Provision Card with Literature

|№  |Name of textbooks and    |Quantity |Quantity |%     |
|  |academic- methodical aids  |of books |of    |provision |
|  |               |     |students |     |
|  |Basic literature       |     |     |     |
|1  |Advanced Gold Coursebook by |     |     |100%   |
|  |Richard Acklam with Sally  |10    |10    |     |
|  |Burgess           |     |     |     |
|2  |Jan Bell, Roger Gower    |2     |10    |100%   |
|  |“Advanced Matters”      |     |     |     |
|3  |Advanced Gold Exam maximiser |10    |10    |100%   |
|  |By Sally Burgess with Richar |     |     |     |
|  |Acklam            |     |     |     |
|4  |Эккерсли К.Э. Учебник    |2     |10    |100    |
|  |англ.языка.ч1-2.-М.,1998   |     |     |     |
|5  |Эккерсли К.Э. Учебник    |1     |10    |100    |
|  |англ.языка.ч.3-4.-М.,1998  |     |     |     |
|6  |Бонк Н.А. Учебник английского|170    |10    |100    |
|  |языка. В 2-х ч. – Иваново,  |     |     |     |
|  |1995             |     |     |     |
|7  |Баданбекқызы З.       |12    |10    |100    |
|  |English..,1997        |     |     |     |
|  |Additional literature    |     |     |     |
|1  |Encarta           |1     |10    |10%    |
|2  |Thomas Kral “American    |1     |10    |10%    |
|  |Panorama”          |     |     |     |
|3  |Stevenson D.K. “American life|1     |10    |10%    |
|  |and Institutions“      |     |     |     |
|4  |Яковлева Е.В. «Об      |14    |10    |100%   |
|  |англоязычной культуре на   |     |     |     |
|  |английском языке»      |     |     |     |
|5  |Arakin V.D.Practical course |14    |10    |100%   |
|  |of English for 3rd year   |     |     |     |
|  |students           |     |     |     |
|6  |Arakin V.D.Practical course |14    |10    |100%   |
|  |of English for 4th year   |     |     |     |
|  |students           |     |     |     |
|7  |Яковлева Е.В. «Об      |20    |10    |100%   |
|  |англоязычной культуре на   |     |     |     |
|  |английском языке»      |     |     |     |
|8  |“English Grammar in Use” by |5     |10    |50%    |
|  |R. Murphy, Oxford Press   |     |     |     |8 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР
 Literature
8.1 Basic Literature
8.1.1 Advanced Gold Coursebook by Richard Acklam with Sally Burgess,
Longman
2005
8.1.2 Jan Bell, Roger Gower “Advanced Matters” Longman 2004
8.1.3 Advanced Gold Exam maximiser By Sally Burgess with Richar Acklam,
Longman ,2005
8.1.4 Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч1-2.-М.,1998
8.1.5 Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч.3-4.-М.,1998
8.1.6 Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. – Иваново, 1995
8.1.7 Баданбекқызы З. English..,1997

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР
8.2 Additional literature
8.2.1 Encarta
8.2.2 Thomas Kral “American Panorama”
8.2.3 Stevenson D.K. “American life and Institutions
8.2.4 Яковлева Е.В. «Об англоязычной культуре на английском языке»
8.2.5 Arakin V.D.Practical course of English for 3rd year students
8.2.6 Arakin V.D.Practical course of English for 4th year students
8.2.7. Upstream Advanced Student’s book
8.2.8 New English File Elementary book” Oxford Press;.
 8.2.9 Opportunities-Beginner, Oxford Press
8.2.10. Matyushkina-Guerke, ABC;
8.2.11. “English Grammar in Use” by R. Murphy, Oxford Press
8.2.12Evans,V Edwards,L Upstream advanced Express publishing,2003
8.2.13 Fuchus .M Bonner M. Focus on Grammar Int, Longman,2000
8.2.14 Lynn. L.M Business across cultures Longman, 1995
8.2.15 Kulikova O.V. English for students of International Economics

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть