Файл қосу


Дәріс сабақҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |УМКД 042-16.1.31/01-2013     |
|ПОӘК             |         |                 |
|«Өзін-өзі тану» пәнінің   |_____2013 жылғы  |                 |
|оқытушыға арналған      |№ 2 басылым    |                 |
              5В010900 - «Математика»

                «Өзін-өзі тану»          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013


                  Кіріспе


Құрастырған: психология
кафедрасының     оқытушысы                  __________
Э.Ж.Кабдуалиева

Кафедра мәжілісінде бекітілген:
Хаттама №    «    »      2013ж


Психология кафедрасының
меңгерушісі,  псх.ғ.к.                    _____________
Г.К.Джумажанова


Психология-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
талқыланып, бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы:     ___________ Т.Ш.Ахметова

Психология-педагогика факультетінің кеңесінде бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Факультет  деканы:                      _____________
Р.Ж.Аубакирова                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 СӨЖ тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Өзін-өзі тану» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010400 - «Бастапқы әскери
дайындық»
мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Өзін-өзі тану» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 5В010900 - «Математика» мамандығының 3.08.275-2006 бекітілген ҚР
МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
- 5В010900 - «Математика»мамандығының типтік оқу жоспары;
- СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2012 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы»
құжаттық іс-жоспары.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  «Өзін-өзі тану» пәні жоғары кәсіби білім беру бағдарламасының жалпыға
міндетті пәндері қатарына кіріп, адамның рухани мүмкіндіктерін дамыту,
байыту; адамгершілік-рухани жағынан бай адамды, мәдениет пен әлеуметтік
шығармашылық субъектісін қалыптастыру мақсатын көздейді.
  Студенттік жылдары болашақ маманның жеке тұлға ретінде интенсивті дамуы
мен кәсіби қалыптасуы жүзеге асады. Жас адамның мінез-құлық ерекшелігі
айқындалып, азаматтық сана-сезімі қалыптасады.  Гендерлік  сәйкестікке,
сонымен бірге жыныстық-рөлдік қатынсатардың өзгеруіне негізделген сезімдік-
эмоционалдық қарым-қатынас саласы кеңейеді.
  Өзін-өзі тану өмірдің адам үшін маңызды аспектілерін актуалдандырып,
әрбір адамның жалпыбілімдік мүмкіндіктерін мейлінше  кеңейтуге  жағдай
туғызады, атап айтқанда: жынысы, жасы, анатомиялық және психологиялық
қажеттіліктері, тума қабілеттері мен бейімділігі,  қажеттіліктері  мен
сұраныстары, мотивтері мен  әр  түрлі  мәдени  сипаттағы  (этникалық,
конфессиялық, гендерлік т.б.) қызықғушылықтары.
  Жалпыға міндетті жаңа пән арқылы әрбір адам өзінің даралығы мен
бейімділігін танып, анықтайды, жалпыадамзаттық, жалпыұлттық қазақстандық
идеалдармен сәйкес келетін өзінің жеке құндылықтарының жүйесін қалыптастыра
алады. Өзін-өзі тану өмірлік мәні бар мәселелерді қарастыра отырып, болашақ
мамандардың ерекше мәдени кодтар және образдар арқылы жаңа тәжірибелер үшін
ашықтық, әлеуметтік жауапкершілік, басқа адамдардың қабылдап,  түсіну,
шығармашылық белсенділік және өмірді оптимистік қабылдау мен өзін түсініп,
танып-білуге негізделген даралық және  кәсіби  өсуіне  жағдай  жасап,
көмектеседі.
  Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс әрекет күнделікті өмірде алған
білімді іс жүзінде қолдану арқылы қоғам үшін белсенді қызмет  етуді
көздейді.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және
қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
  - Студенттердің өзін-өзі тануы мен шығармашылық өзін-өзі іске асыру
   қажеттілігін дамыту;
  -  Әлемнің  тұтастық  картинасын  қалыптастыру,  жалпыадамзаттық
   құндылықтардың мәнін түсінуіне көмектесу;
  - Оқу, өмірлік  және  кәсіби  жағдаяттарда  адамгершілік  сезімін
   қалыптастыру.

                                   1 Кесте

|Курс                                  |Семестр|
|1                                   |2   |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтар                     |    |
|Өзін- өзі танудың мәні.                        |2   |
|Өзін- өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты ретінде.   |2   |
|Адамның ішкі дүниесінің бірегейі.                   |2   |
|Кәсіби өсу және өзіндік даму тұлғаның жетістігінің негізі ретінде.   |2   |
|Қарым- қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы  |2   |
|ретінде.                                |    |
|Адам өмірінде отбасы және туыстық қатынастарының рөлі.         |2   |
|Адам өміріндегі достықтың мәні.                    |2   |
|Дін рухани мәдениеттің бөлігі ретінде.                 |2   |
|Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде.      |2   |
|Тарих және мәдени мұраға деген құнды қатынас.             |2   |
|Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым. |2   |
| Қазіргі жастардың адамгершілік идеалдары: өзіндік ой-пікірлер,    |2   |
|көзқарастар мен әрекеттер үшін жауапкершілік сезімі.          |    |
|Адамның қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі және әлемнің тұтастығы. |2   |
|Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы.         |2   |
|Рефлексия педагогтың өзін өзі тануының тетігі ретінде.         |2   |
|Өзін- өзі танудың мәні.                        |2   |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

  1. Этнопсихология пәні, міндеті туралы жалпы түсінік
  2. Ұлттық сана-сезім мәселесі.
  3. XX ғасырдың екінші жартысындағы этникалық қайта тірілу.
  4. Мәдениет және ұлыстағы тұлға
  5. Жеке тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.
  6. Әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің вариативтік мәдениеті.
  7. Этносаралық қарым-қатынас психологиясы.
  8. Этникалық конфликтілер: пайда болу себептері және реттеу тәсілдері6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3-Кесте
|Тақырыптар                 |Көрнекі    |Өз бетімен  |Бақылау  |
|                      |құралдар,   |дайындалу  |түрі   |
|                      |плакаттар,   |сұрақтары  |     |
|                      |лабораториялық |       |     |
|                      |стендтер    |       |     |
|Дәріс сабақ     |Семинар сабақ  |Лабора|        |       |     |
|          |        |то  |        |       |     |
|          |        |рия  |        |       |     |
|          |        |лық  |        |       |     |
|          |        |сабақ |        |       |     |
|1          |2        |4   |5       |6      |     |
|-          |Өзін- өзі    |-   |Кітап көрмесі, |Презентация |Жазбашаауы|
|          |танудың мәні.  |   |портрет,    |       |зша    |
|          |        |   |интерактивті  |       |     |
|          |        |   |тақта     |       |     |
|-          |Өзін- өзі тану |-   |Модульді оқыту |Жазбаша   |Жазбашаауы|
|          |тұлғаның өзін- |   |технологиясы  |       |зша    |
|          |өзі жүзеге   |   |        |       |     |
|          |асыруының шарты |   |        |       |     |
|          |ретінде.    |   |        |       |     |
|-          |Адамның ішкі  |-   |Интерактивті  |Жазбаша   |Жазбашаауы|
|          |дүниесінің   |   |тақта,     |       |зша    |
|          |бірегейі.    |   |кестелер,   |       |     |
|          |        |   |суреттер    |       |     |
|-          |Кәсіби өсу және |-   |Баспасөз    |Ассоциограмма|Жазбашаауы|
|          |өзіндік даму  |   |материалдар,  |       |зша    |
|          |тұлғаның    |   |сын тұрғысынан |       |     |
|          |жетістігінің  |   |ойлау     |       |     |
|          |негізі ретінде. |   |технологиясы  |       |     |
|-          |Қарым- қатынас |-   |Кітаптар, кесте|эссе     |Жазбашаауы|
|          |адамдар     |   |        |       |зша    |
|          |арасындағы өзара|   |        |       |     |
|          |түсіністікке  |   |        |       |     |
|          |жетудің құралы |   |        |       |     |
|          |ретінде.    |   |        |       |     |
|-          |Адам өмірінде  |-   |Альбомдар,   |Сурет салу. |Жазбашаауы|
|          |отбасы және   |   |суреттер,   |       |зша    |
|          |туыстық     |   |интерактивті  |       |     |
|          |қатынастарының |   |тақта     |       |     |
|          |рөлі.      |   |        |       |     |
|-          |Адам өміріндегі |-   |Бақылау    |Шығарма   |Жазбаша  |
|          |достықтың мәні. |   |тапсырмалары  |       |     |
|-          |Дін рухани   |-   |Кітаптар,   |Презентация. |Жазбашаауы|
|          |мәдениеттің   |   |суреттер,   |       |зша    |
|          |бөлігі ретінде. |   |кестелер,   |       |     |
|          |        |   |бейнетаспалар |       |     |
|-          |Адамның діни  |-   |Интерактивті  |реферат   |Жазбашаауы|
|          |сеніміне құрмет |   |тақта,     |       |зша    |
|          |оның таңдауына |   |теориялық   |       |     |
|          |құрмет ретінде. |   |зерттеулер   |       |     |
|-          |Тарих және   |-   |Сын тұрғысынан |Презентация. |Жазбашаауы|
|          |мәдени мұраға  |   |ойлау     |       |зша    |
|          |деген құнды   |   |технологиясы, |       |     |
|          |қатынас.    |   |баспасөз    |       |     |
|          |        |   |материалдары  |       |     |
|-          |Азаматтық,   |-   |Зерттеу    |реферат   |Жазбашаауы|
|          |қазақстандық  |   |еңбектері,   |       |зша    |
|          |елжандылық,   |   |Интерактивті  |       |     |
|          |этносаралық   |   |тақта     |       |     |
|          |келісім тұралы |   |        |       |     |
|          |ұғым.      |   |        |       |     |
|          | Қазіргі    |   |Кітаптар,   |Эссе.    |Жазбашаауы|
|          |жастардың    |   |суреттер,   |       |зша    |
|          |адамгершілік  |   |кестелер,   |       |     |
|          |идеалдары:   |   |бейнетаспалар |       |     |
|          |өзіндік     |   |        |       |     |
|          |ой-пікірлер,  |   |        |       |     |
|          |көзқарастар мен |   |        |       |     |
|          |әрекеттер үшін |   |        |       |     |
|          |жауапкершілік  |   |        |       |     |
|          |сезімі.     |   |        |       |     |
|-          |Адамның қоғам  |-   |Интерактивті  |       |Жазбашаауы|
|          |мен табиғаттың |   |тақта,     |Ауызша.   |зша    |
|          |өзара      |   |теориялық   |       |     |
|          |тәуелділігі және|   |зерттеулер   |       |     |
|          |әлемнің     |   |        |       |     |
|          |тұтастығы.   |   |        |       |     |
|-          |Педагогтың   |-   |Сын тұрғысынан |Реферат.   |Жазбашаауы|
|          |кәсіби өзін- өзі|   |ойлау     |       |зша    |
|          |тануы және   |   |технологиясы, |       |     |
|          |өзіндік дамуы. |   |баспасөз    |       |     |
|          |        |   |материалдары  |       |     |
|--         |Рефлексия    |--  |Зерттеу    |Презентация |Жазбашаауы|
|          |педагогтың өзін |   |еңбектері,   |       |зша    |
|          |өзі тануының  |   |Интерактивті  |       |     |
|          |тетігі ретінде. |   |тақта     |       |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу құралдарының  |Саны   |Студенттерса|Қамтамасыз  |
|атауы               |     |ны     |ету пайызы  |
|1                 |2     |3      |4      |
|Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж,   |   10 |20     |50%     |
|Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.   |     |      |       |
|Студент дәптері. 1курс. Алматы,  |     |      |       |
|2007 жыл             |     |      |       |
|Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж,   |5     |20     |25%     |
|Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.   |     |      |       |
|Оқытушыларға арналған әдістемелік |     |      |       |
|құрал. 1курс. Алматы, 2007 жыл  |     |      |       |
|Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж,    |7     |20     |35%     |
|Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е.  |     |      |       |
|Өзін-өзі тану пәніне кіріспе. Оқу |     |      |       |
|құралы. Алматы, 2007 жыл     |     |      |       |
|Өзін-өзі тану. Хрестоматия.    |4     |20     |20%     |
|Алматы, 2003 жыл         |     |      |       |
|Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған|6     |20     |30%     |
|жар жоқ: Өлеңдер. Алматы: Жалын. |     |      |       |
|1990.- 128 бет          |     |      |       |

ӘДЕБИЕТТЕР:
  1. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Студент
   дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл

  2. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.
   Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал. 1курс. Алматы, 2007 жыл

  3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е. Өзін-өзі
   тану пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл

  4. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл

  5. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. Алматы: Жалын.
   1990.- 128 бет

  6. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. –Алматы: Ел. 1993

  7. Ақиқатты тани біл. Ғибрат толғамдары/ құраст. А. Сейтқанов.- Алматы,
   2004-320 бет

  8. Алтаев Ж.т.б Философия және мәдениет тану: Оқу құралы. Алматы: Литера,
   2001- 272 бет

  9. Асылов У., Нускабайулы Ж. Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы
   –Алматы: Рауан, 1998-272 132-140 б

 10. Әбдірахманқызы Т. Замана сазы: Өлеңдер, әдебиет туралы мақалар,
   өмірбаяндық толғам –Алматы: Ана тілі, 2000, 400бет
Пәндер