Файл қосу


Эволюциялық биологияҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1. 8   |
|            |            |/01-2013        |
|ПОӘК          |            |            |
|Мұғалімдерге арналған  |№ 1 басылым       |            |
|пәннің бағдарламасы   |_______.2013 ж.     |            |
|«Эволюциялық биология» |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
               Эволюциялық ілім

          5М011300 - «Биология» мамандығы үшін

         МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж б.ғ.к Калиева С.К.

2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 «____»___________ 20___ж. №____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН                 МАЗМҰНЫ:

  1. Қолдану саласы
  2. Нормативті сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
  5. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
  6. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
  7. Оқу – әдістемелік әдебиеттер тізімінің қамту кестесі
  8. Әдебиет және қорлар


  1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

    «Эволюциялық ілім» пәнінің оқу-әдістемелік кешені  5В011300  -
«Биология» мамандығының студенттеріне арналған. ПОӘК студенттерді курс
мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу
үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


  Осы «Биология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген пән
бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен
ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   «5В011300» – «Биология» мамандығының Типтік оқу жоспары,
   ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Қазіргі заман эволюция ХХ-ғасырдан қалыптасқан және одан  кейінгі
ғылымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында талданып дәлелденген эволюцияның
синтетикалық теориясы болып табылады. Биологиялық ғылымдар жүйесіндегі
эволюция теориясының ерекше орыны, оның жоғары оқу орындарында оқытудың
маңызды екендігін көрсетті.
3.2 Пәннің оқыту мақсаты:
Студенттердің диалектикалық материалистік көзқаастарын қалыптастыру;
  • Биологиялық ойлау қабілетін арттыру;
  • Ой өрісін кеңейту;
  • Студенттерді табиғат құбылыстардың статистикалық әдіс арқылы зерттеуді
   үйрету;
  • Табиғи құбылыстардың себепсалдарлы байланыстарын түсіндіру.
3.3  Пәнді оқытудың басты міндеттері:
  • Эволюциялық ой пікірлердің тарихымен кең көлемде таныстыру;
  • Популяцияның өзгеруінени бастап түр түзілумен аяқталатын эволюциялық
   процестің барлық буындарын зерттеу;
  • Эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларының теориялық зерттеулерін
   дамыту;
3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  • Эволюциялық ой пікірлердің тарихымен кең көлемде таныстыру;
  • Популяцияның өзгеруінени бастап түр түзілумен аяқталатын эволюциялық
   процестің барлық буындарын зерттеу;
  • Эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларының теориялық зерттеулерін
   дамыту;
3.5 Курстың пререквизиттері:
   Оқылатын пәнді игеру үшін студент эмбриология, генетика, цитология,
гистология, анатомия, зоология, жеке даму биологиясы, педагогика, ботаника
негіздерімен таныс болуы шарт.  Организмнің тіршілік  әрекетін,  жеке
клеткалар, мүшелер, мүшелер жүйесі қызметінің ерекшелігін, биологиялық
маңызын  анықтау,  организмнің  сыртқы  ортамен  қарым-қатынасындағы
заңдылықтарды ашу секілді ұғымдарын жақсы білуі керек.

3.6 Курстың постреквизиттері:


Эволюциялық ілім курсын оқу барысында студенттің биологиядан алған барлық
білімдері бекиді және алған білімдерін биологияның  қай саласында болсын
қолдана алады.
3.7Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   1 кесте


  |Курс |Семес|Креди|Дәріс  |Зертханалық |СОӨЖ  |Барлығы|Бақылау түрі|
|   |тр  |т  |     |жұмыс    |СӨЖ  |    |      |
|1  |2  |3  |30    |15/30    |30   |78,75 |Емтихан   |

4. ПӘН МАЗМҰНЫ, ПӘННІҢ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ

|  |                  |                  |
|№ |Тақырып аты             |Сағат саны             |
|  |                  |  |      |    |      |
|  |                  |Лек |Зертханалық |ОСӨЖ  |СӨЖ    |
|  |Кіріспе. Эволюциялық идеялардың даму|  |      |    |      |
|  |тарихы.               |1  |1      |    |1     |
|  |1.Дарвин дәуіріне дейінгі кезеңде  |  |      |    |      |
|  |эволюциялық идеялардың қалыптасуы  |  |      |    |      |
|  |және дамуы             |  |      |    |      |
|  |2.Антик дәуір философтарының    |  |      |    |      |
|  |(Гераклит, Эмпедокл, Аристотель,  |  |      |    |      |
|  |Лукреций, Теофраст, Демокрит т.б.) |  |      |    |      |
|  |еңбектеріндегі эволюциялық идеялар. |  |      |    |      |
|  |3.Орта ғасырлар дәуірінде Европада |  |      |    |      |
|  |ғылымның тоқырауы (ғылымның     |  |      |    |      |
|  |дамуындағы метофизикалық дәуір және |  |      |    |      |
|  |креоцинистік көзқарастардың үстем  |  |      |    |      |
|  |болуы).               |  |      |    |      |
|  |Ж.Б.Ламарктің эволюциялық      |  |      |    |      |
|2 |концепциясы             |1  |1      |    |1     |
|  |1.Ж.Б.Ламарктің дүниеге       |  |      |    |      |
|  |көзқарастарының философияның негізі.|  |      |    |      |
|  |2.Табиғаттың эволюциялық жолмен даму|  |      |    |      |
|  |идеясы.               |  |      |    |      |
|  |3.Эволюция себептерін баяндау.   |  |      |    |      |
|  |Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының |  |      |1   |      |
|3 |қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар. |1  |1      |    |1     |
|  |1.ХІХ-ғасырдың І-ші жартысында   |  |      |    |      |
|  |Англияда жүзеге асқан        |  |      |    |      |
|  |қоғамдық-экономикалық өзгерістер.  |  |      |    |      |
|  |2.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысында   |  |      |    |      |
|  |жаратылыстану ғылымдарының даму   |  |      |    |      |
|  |дәрежесі (систематика, салыстырмалы |  |      |    |      |
|  |анатомия, эмбриология).       |  |      |    |      |
|  |3.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысында ауыл|  |      |    |      |
|  |шаруашылық практикасының даму    |  |      |    |      |
|  |дәрежесі.              |  |      |    |      |
|  |Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы  |  |      |    |      |
|4 |1.Ч.Дарвиннің өмірбаяны және    |1  |      |1   |1     |
|  |еңбектері.             |  |      |    |      |
|  |2. “Түрлердің шығу тегі” еңбегіндегі|  |      |    |      |
|  |негізгі қағидалар          |  |      |    |      |
|  |3.Мәдени формалардың эволюциясын  |  |      |    |      |
|  |дәлелдеу.              |  |      |    |      |
|5 |Дарвиннің өзгергіштік формалары,  |  |      |    |      |
|  |заңдылықтары және себептері жайлы  |1  |1      |1   |1     |
|  |көзқарастары.            |  |      |    |      |
|  |1.Айқын және айқын емес, ара    |  |      |    |      |
|  |қатынастық және компенсациялық   |  |      |    |      |
|  |өзгергіштіктер.           |  |      |    |      |
|  |2.Доместикация ілімі        |  |      |    |      |
|  |3.Монофилия және полифилия     |  |      |    |      |
|  |принциптері             |  |      |    |      |
|  |4.Қолдан сұрыптау Ілімі       |  |      |    |      |
|  |Табиғаттағы түрлердің өзгергіштігін |  |      |    |      |
|6 |дәлелдеу              |1  |1      |1   |1     |
|  |1.Табиғи түрлер эволюциясына әсер  |  |      |    |      |
|  |ететін негізгі факторлар.      |  |      |    |      |
|  |2.Тіршілік үшін күрес және табиғи  |  |      |    |      |
|  |сұрыптау ілімдері.         |  |      |    |      |
|  |3.Тіршілік үшін күрестің алғы    |  |      |    |      |
|  |шарттары және формалары.       |  |      |    |      |
|  |Ч.Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция|  |      |    |      |
|7 |ілімінің дамуы           |1  |1      |1   |1     |
|  |1.Эволюциялық пелеонтологияның   |  |      |    |      |
|  |дамуы.               |  |      |    |      |
|  |2.Экологиялық зерттеулер      |  |      |    |      |
|  |3.Дарвин теориясын мойындамау немесе|  |      |    |      |
|  |эволюция ілімінің тоқырауы     |  |      |    |      |
|  |4.Синтезделу дәуірі         |  |      |    |      |
|  |Органикалық эволюция объективті   |  |      |    |      |
|8 |процесс               |1  |      |    |1     |
|  |1.Эволюцияны зерттеу әдістері    |  |      |    |      |
|  |2.Тіршілік – материя қозғалысының  |  |      |    |      |
|  |ерекше формасы.           |  |      |    |      |
|  |3.Тіршіліктің негізгі қасиеттері  |  |      |    |      |
|  |және жер бетіндегі тіршіліктің   |  |      |    |      |
|  |геохимиялық ролі.          |  |      |    |      |
|9 |Тіршіліктің пайда болуы (биогенез) |  |      |    |      |
|  |1.С.Миллердің, С.Фокстың, Д.Оронның |1  |      |1   |1     |
|  |т.б. зерттеу жұмыстары       |  |      |    |      |
|  |2.Биохимиялық эволюцияның кезеңдері.|  |      |    |      |
|  |3.Өсімдіктер және жануарлар     |  |      |    |      |
|  |эволюциясының негізгі ерекшеліктері |  |      |    |      |
|  |мен кезеңдері            |  |      |    |      |
|10 |Микроэволюция ілімі.        |  |      |    |      |
|  |1.Микроэволюция ұғымы.        |1  |1      |1   |1     |
|  |2.Микроэволюция ілімінің қалыптасуы,|  |      |    |      |
|  |оның зерттейтін мәселелері және   |  |      |    |      |
|  |әдістері эволюция ілімінің     |  |      |    |      |
|  |дамытудағы маңызы.         |  |      |    |      |
|  |3.Тұқым қуалайтын өзгергіштік –   |  |      |    |      |
|  |эволюцияның элементарлы материалы. |  |      |    |      |
|11 |Популяция – эволюцияның элементарлы |  |      |    |      |
|  |құрылымы              |1  |      |    |1     |
|  |1.Популяция ұғымы және критерилері |  |      |    |      |
|  |2.Популяцияның түрлері (клональды  |  |      |    |      |
|  |және панмиксиялық).         |  |      |    |      |
|  |3.Популяцияның генетикалық     |  |      |    |      |
|  |құрылымының әртүрлілігі –      |  |      |    |      |
|  |эволюциялық өзгерістердің алғы шарты|  |      |    |      |
|12 |Популяцияның генетикалық құрылымының|  |      |    |      |
|  |өзгеруі – эволюцияның элементарлы  |1  |      |    |1     |
|  |құбылысы              |  |      |    |      |
|  |1.Эволюцияның элементарлы құбылысы |  |      |    |      |
|  |жайлы түсінік.           |  |      |    |      |
|  |2.Популяциялардағы         |  |      |    |      |
|  |генетикалық-анатомиялық процестер  |  |      |    |      |
|  |(гендердің дрейфі).         |  |      |    |      |
|  |3.Популяцияның генофондын      |  |      |    |      |
|  |өзгертудегі олардың ролі.      |  |      |    |      |
|13 |Эволюцияның элементарлы факторлары |  |      |    |      |
|  |1.Элементарлы факторлар туралы   |1  |1      |    |1     |
|  |түсінік.              |  |      |    |      |
|  |2.Мутация процесін эволюцияның   |  |      |    |      |
|  |элементарлы факторлары ретінде   |  |      |    |      |
|  |талдау.               |  |      |    |      |
|  |3.Генетикалық камбинаторика және  |  |      |    |      |
|  |оның эволюциядағы ролі.       |  |      |    |      |
|  |4.Популяция толқынының типтері және |  |      |    |      |
|  |олардың эволюциядағы ролі      |  |      |    |      |
|14 |Табиғи сұрыптау – эволюцияның    |  |      |    |      |
|  |қозғаушы және бағыттаушы факторлары |1  |1      |    |1     |
|  |1.Табиғи сұрыптау ұғымы, табиғи   |  |      |    |      |
|  |сұрыпталудың алғы шарты -      |  |      |    |      |
|  |особьтардың гетерогенділігі     |  |      |    |      |
|  |2.Биогеоценоз – тіршілік үшін күрес |  |      |    |      |
|  |аймағы               |  |      |    |      |
|  |3.Тіршілік үшін күрестің және    |  |      |    |      |
|  |элиминацияның формалары.      |  |      |    |      |
|15 |Табиғи сұраптаудың сандық      |  |      |    |      |
|  |сипаттамасы: сұрыптаудың      |1  |      |    |1     |
|  |коэффициенті, тиімділігі, жылдамдығы|  |      |    |      |
|  |1.Сұрыптау жылдамдығының      |  |      |    |      |
|  |популяциядағы особьтардың      |  |      |    |      |
|  |генетикалық әртүрлілігіне      |  |      |    |      |
|  |байланыстылығы.           |  |      |    |      |
|  |2.Сұрыптаудың қысымы және векторы  |  |      |    |      |
|  |жайлы ұғым.             |  |      |    |      |
|  |3.Сұрыптаудың зерттеу әдістері   |  |      |    |      |
|  |Табиғаттағы сұрыптауды       |  |      |    |      |
|16 |популяциялық-экологиялық және    |1  |      |    |      |
|  |популяциялық-морфологиялық     |  |      |    |      |
|  |зерттеулер арқылы талдау      |  |      |    |      |
|  |1.Сұрыптау әсерінің статистикалық  |  |      |    |      |
|  |сипаттамасы             |  |      |    |      |
|  |2.Табиғи сұрыптаудың негізгі    |  |      |    |      |
|  |формалары: тұрақтандырушы, қозғаушы |  |      |    |      |
|  |және дизруптивті, жыныстық сұрыптау.|  |      |    |      |
|  |3.Жеке және топтық сұрыптау     |  |      |    |      |
|17 |Адаптациялардың пайда болуы табиғи |  |      |    |      |
|  |сұрыптау әсерінің нәтижесі     |1  |1      |    |1     |
|  |1.Адаптация ұғымы,         |  |      |    |      |
|  |классификациялары.         |  |      |    |      |
|  |2.Қарапайым қорғану құрылымдары және|  |      |    |      |
|  |олардың эволюция процесінде пайда  |  |      |    |      |
|  |болу, жақсару жолдары.       |  |      |    |      |
|  |3.Күрделі адаптациялар       |  |      |    |      |
|18 |Түр – эволюция процесінің негізгі  |  |      |    |      |
|  |дәуірі               |1  |1      |    |      |
|  |1.Түр концепциясының даму тарихы.  |  |      |    |      |
|  |2.Типологиялық түр концепциясы   |  |      |    |      |
|  |3.Номиналистік концепция      |  |      |    |      |
|  |4.Түр ұғымы жайлы Ч.Дарвин түсінігі |  |      |    |      |
|19 |Түрлердің реалдығы және биологиялық |  |      |    |      |
|  |маңызы               |1  |      |    |1     |
|  |1.Түр критерилері.         |  |      |    |      |
|  |2.Түрдің жалпы белгілері      |  |      |    |      |
|  |дискреттілік саны, біртұтастығы,  |  |      |    |      |
|  |тұрақтылығы, тарихилығы       |  |      |    |      |
|  |3.Әртүрлі таксондардағы түрлердің  |  |      |    |      |
|  |құндылығы              |  |      |    |      |
|20 |Түрдің пайда болуы – микроэволюция |  |      |    |      |
|  |нәтижесі              |1  |      |    |1     |
|  |1.Жаңа түрлердің қалыптасу жолдары |  |      |    |      |
|  |2.Негіздеуші принциптер       |  |      |    |      |
|  |3.Түрдің пайда болуына будандасу мен|  |      |    |      |
|  |полиплоидияның ролі         |  |      |    |      |
|21 |Макроэволюция проблемалары     |  |1      |    |      |
|  |1.Макроэволюция ұғымы        |1  |      |0,5  |1     |
|  |2.Макро- және микроэволюциялардың  |  |      |    |      |
|  |ұқсастықтары мен айырмашылықтары.  |  |      |    |      |
|  |3.Макроэволюция және микроэволюция |  |      |    |      |
|  |Филогенетикалық топтардың эволюциясы|  |      |    |1     |
|22 |1.Филогенездің негізгі формалары  |1  |1      |    |      |
|  |2.Филогенетикалық топтар эволюцияның|  |      |    |      |
|  |қағидалары             |  |      |    |      |
|  |3.Прогрессивті бейімделу,      |  |      |    |      |
|  |бейімделген ататектер пайда болу,  |  |      |    |      |
|  |адаптациогенез фазаларының алмасуы, |  |      |    |      |
|  |адаптивті радиация, биологиялық   |  |      |    |      |
|  |системалар интеграциялануының күшеюі|  |      |    |      |
|23 |Мүшелердің және функциялардың    |  |      |    |      |
|  |эволюциясы             |1  |      |    |1     |
|  |1.Организмнің біртұтастығы және оның|  |      |    |      |
|  |мүшелерінің салыстырмалы      |  |      |    |      |
|  |автономдылығы.           |  |      |    |      |
|  |2.Мүшелердің филогенетикалық    |  |      |    |      |
|  |өзгерістерінің негізгі алғы     |  |      |    |      |
|  |шарттары.              |  |      |    |      |
|  |3.Мүшелер мен функциялардың өзгеру |  |      |    |      |
|  |принциптері             |  |      |    |      |
|  |Онтогенез эволюциясы        |  |      |    |      |
|24 |1.Онтогенез эволюциясы және     |1  |      |    |      |
|  |онтогенездегі организмнің      |  |      |    |      |
|  |біртұтастығы            |  |      |    |      |
|  |2.Организмдердің тарихи өзгеруінде |  |      |    |      |
|  |корреляцияның және координацияның  |  |      |    |      |
|  |маңызы               |  |      |    |      |
|  |3.Онтогенездің эмбриондануы және  |  |      |    |      |
|  |канализациясы            |  |      |    |      |
|  |Эволюциялық прогресс        |  |      |    |      |
|25 |1.Прогресс туралы түсінік.     |1  |1      |    |      |
|  |2.Прогрессивті даму критерилері   |  |      |    |      |
|  |3.Прогресс құбылысын        |  |      |    |      |
|  |классификациялау, олардың      |  |      |    |      |
|  |сипаттамасы, критерилері және    |  |      |    |      |
|  |арақатынасы.            |  |      |    |      |
|  |Антропогенез            |  |      |    |      |
|26 |1.Адамның пайда болуы жайлы     |1  |1      |    |      |
|  |түсініктің дамуы.          |  |      |    |      |
|  |2.Адамның жануарлар дүниесіндегі  |  |      |    |      |
|  |орны.                |  |      |    |      |
|  |3.Антропогенездің негізгі дәуірлері |  |      |    |      |
|27 |Антропогенездің биологиялық және  |  |      |    |      |
|  |әлеуметтік факторлары және олардың |1  |      |    |      |
|  |әсер ету ерекшеліктері       |  |      |    |      |
|  |1.Адамдардың пайда болған      |  |      |    |      |
|  |орталықтарыжайлы жорамалдар.    |  |      |    |      |
|  |2.Адам нәсілдері және олардың    |  |      |    |      |
|  |қалыптасу жолдары.         |  |      |    |      |
|  |3.Әлеуметтік дарвинизмді сынау және |  |      |    |      |
|  |нәсілшілдік             |  |      |    |      |
|28 |Биосфера эволюциясы.        |  |      |    |      |
|  |1.Ноосфера             |1  |      |    |      |
|  |2.Қазақстандағы экологиялық     |  |      |    |      |
|  |апаттарға ұшыраған аймақтар, олардың|  |      |    |      |
|  |себептері және биосфераның     |  |      |    |      |
|  |эволюциясына әсері         |  |      |    |      |
|29 |Эволюция ілімінің проблемалары және |  |      |    |      |
|  |перспективалары           |1  |      |    |0,5    |
|  |1.Эволюция ілімі, оның адамның   |  |      |    |      |
|  |практикалық әрекетіндегі ролі және |  |      |    |      |
|  |биологияның басқа салаларының    |  |      |    |      |
|  |дамуына әсері            |  |      |    |      |
|  |2.Эволюцияның бағыттылығы және   |  |      |    |      |
|  |шектелмегендігі.          |  |      |    |      |
|  |3.Микроэволюция проблемаларын талдау|  |      |    |      |
|  |қажеттілігі             |  |      |    |      |
|  |Эволюция ілімінің маңызы      |  |      |    |      |
|30 |1.Эволюция ілімі және қоршаған   |1  |      |1   |      |
|  |ортаны қорғау.           |  |      |    |      |
|  |2.Эволюция ілімі және медицина.   |  |      |    |      |
|  |3.Эволюция теориясының       |  |      |    |      |
|  |методологиялық негізі        |  |      |    |      |
|  |Барлығы               |  |      |    |      |
|  |                  |30 |15     |7,5  |22,5    |


Студенттің өзіндік жұмысының жоспары

|  |                      |   |      |      |
|Р/с|Тақырыбы мен мазмұны            |Сағат |Бақылау   |Әдебиет   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |саны |түрі    |      |
|  |                      |   |      |      |
|1 |Эволюциялық идеялардың даму тарихы.     |1   |Глоссарий |№ 18-20   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |210-215 б  |
|  |                      |   |      |      |
|2 |Дарвин дәуіріне дейінгі кезеңде эволюциялық |1   |Бж     |№5,6    |
|  |идеялардың қалыптасуы және дамуы.      |   |      |      |
|  |                      |   |      |49-50 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|3 |Ж.Б.Ламарктің эволюциялық концепциясы.   |1   |Реферат  |№11,14   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |49-52 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|4 |Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясының    |1   |Реферат  |№5     |
|  |қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар.     |   |      |      |
|  |                      |   |      |53-54 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|5 |Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы       |1   |Реферат  |№7,959-62б |
|  |                      |   |      |      |
|6 |Ч. Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция    |1   |Глоссарий  |№7,9    |
|  |ілімінің дамуы.               |   |      |      |
|  |                      |   |      |98-106 бет |
|  |                      |   |      |      |
|7 |Эволюцияны зерттеу әдістері.        |1   |Реферат  |№8,10    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |65-69 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|8 |Органикалық эволюция обьективті процесс.   |1   |Реферат  |№9,12    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |106-109   |
|  |                      |   |      |      |
|9 |Микроэволюция ілімі             |1   |Реферат  |№14,16   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |120-160 б  |
|  |                      |   |      |      |
|10 |Популяция эволюцияның элементарлы құрылымы |1   |Жазбаша  |№8,9    |
|  |                      |   |бақылау  |      |
|  |                      |   |      |150-168 б  |
|  |                      |   |      |      |
|11 |Популяцияның генетикалық құрылымы      |1   |Глоссарий  |№15,17   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |175-185 б  |
|  |                      |   |      |      |
|12 |Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі|1   |Реферат  |№17,19   |
|  |– эволюцияның элементарлы құбылысы     |   |      |      |
|  |                      |   |      |258-269 б  |
|  |                      |   |      |      |
|13 |Эволюцияның элементарлы факторлары      |1   |Реферат  |№10,15   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |54-58-63 б |
|  |                      |   |      |      |
|14 |Табиғаттағы сұрыптауды популяциясы     |1   |Реферат  |№7,9    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |59-64-69 б |
|  |                      |   |      |      |
|15 |Табиғи сұрыптау               |1   |Реферат  |№ 2,3    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |25-26 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|16 |Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және |1   |Реферат  |№1,3,4   |
|  |бағыттаушы факторлары            |   |      |      |
|  |                      |   |      |52-54 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|17 |Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау |1   |Реферат  |№1,3,4   |
|  |әсерінің нәтижесі              |   |      |      |
|  |                      |   |      |52-54 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|18 |Түрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесі |1   |Жазбаша  |№ 5,6    |
|  |                      |   |бақылау  |      |
|  |                      |   |      |45-50 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|19 |Макроэволюция проблемалары          |1   |Глоссарий  |№ 2,3    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |10-12-19  |
|  |                      |   |      |      |
|20 |Мүшелердің және функциялардың эволюциясы   |1   |Реферат  |№7,9    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |70-79-82 б |
|  |                      |   |      |      |
|21 |Онтогенез эволюциясы            |1   |Реферат  |№8,910   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |90-93б   |
|  |                      |   |      |      |
|22 |Эволюциялық прогресс.            |1   |Жазбаша  |№12,15   |
|  |                      |   |бақылау  |      |
|  |                      |   |      |120-125б  |
|  |ОСӨЖ Тақырыбтары              |   |      |      |
|  |                      |   |      |      |
|1 |Ч. Дарвиннің ғылыми зерттеу жұмыстары.   |1   |Глоссарий  |№15,17   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |130-136б  |
|  |                      |   |      |      |
|2 |ХІХ ғасырдағы қоғамдық эволюциялық     |1   |Реферат  |№8,9    |
|  |өзгерістер.                 |   |      |      |
|  |                      |   |      |25-29 бет  |
|  |Адаптация                  |   |      |      |
|3 |                      |1   |Реферат  |№ 1,4    |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |15-17-19 б |
|  |                      |   |      |      |
|4 |Мәдени формалардың эволюциясын дәлелдеу.  |1   |Жазбаша  |№12,15   |
|  |                      |   |бақылау  |      |
|  |                      |   |      |120-125б  |
|  |                      |   |      |      |
|5 |Өсімдіктердің эволюцияларының өзара     |1   |Тестілік  |№5,6    |
|  |байланыстылығы.               |   |сауал-нама |      |
|  |                      |   |      |59-62 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|6 |Тұқым қуалайтын өзгергіштік – эволюцияның  |1   |Жазбаша  |№8,10    |
|  |элементарлы материалы.            |   |бақылау  |      |
|  |                      |   |      |65-69 бет  |
|  |                      |   |      |      |
|7 |Тұқым қуалайтын өзгергіштік         |1   |Реферат  |№14,16   |
|  |                      |   |      |      |
|  |                      |   |      |120-160 б  |


  5.ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНШАӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


|Тақырып атауы            |Қолданылат|Өзін – өзі тексеру|Бақылау |
|                  |ын құрал |сұрақтары     |түрі  |
|                  |жабдықтар |         |    |
|        |          |     |         |    |
|Дәріс сабақтар |Зертханалық    |     |         |    |
|        |сабақтар      |     |         |    |
|1. Кіріспе.   |Кіріспе.      |Плакаттар |1.Дарвин дәуіріне |Ауызша |
|Эволюциялық   |Эволюциялық    |     |дейінгі кезең?  |жазбаша |
|идеялардың даму |идеялардың даму  |     |2.Антик дәуір   |    |
|тарихы.     |тарихы.      |     |философтарының  |    |
|        |          |     |еңбектеріндегі  |    |
|        |          |     |эволюциялық    |    |
|        |          |     |идеялар.?     |    |
|2.Ж.Б.Ламарктің |Ж.Б.Ламарктің   |     |1.Ж.Б.Ламарктің  |Ауызша |
|эволюциялық   |эволюциялық    |     |дүниеге      |жазбаша |
|концепциясы   |концепциясы    |     |көзқарастары?   |    |
|        |          |     |2.Табиғаттың   |    |
|        |          |     |эволюциялық жолмен|    |
|        |          |     |даму идеясы?   |    |
|3.Ч.Дарвиннің  |Ч.Дарвиннің    |     |1.ХІХ-ғасырдың  |Ауызша |
|эволюциялық   |эволюциялық    |     |І-ші жартысында  |жазбаша |
|теориясының   |теориясының    |     |Англияда жүзеге  |    |
|қалыптасуындағы |қалыптасуындағы  |     |асқан       |    |
|жалпы алғы   |жалпы алғы шарттар.|     |қоғамдық-экономика|    |
|шарттар.    |          |     |лық өзгерістер?  |    |
|        |          |     |2.ХІХ- ғасырдың  |    |
|        |          |     |І-ші жартысы?   |    |
|        |          |     |3.ХІХ- ғасырдың  |    |
|        |          |     |І-ші жартысында  |    |
|        |          |     |ауыл шаруашылығы? |    |
|4.Ч.Дарвиннің  |Ч.Дарвиннің    |     |Ч.Дарвиннің    |Ауызша |
|эволюциялық   |эволюциялық    |     |өмірбаяны және  |жазбаша |
|теориясы    |теориясы      |     |еңбектері.?    |    |
|        |          |     |2. “Түрлердің шығу|    |
|        |          |     |тегі” еңбегіндегі |    |
|        |          |     |негізгі қағидалар?|    |
|        |          |     |3.Мәдени     |    |
|        |          |     |формалардың    |    |
|        |          |     |эволюциясын    |    |
|        |          |     |дәлелдеу ?    |    |
|5.Дарвиннің   |Дарвиннің     |     |1.Айқын және айқын|Ауызша |
|өзгергіштік   |өзгергіштік    |     |емес, ара қатынас?|жазбаша |
|формалары,   |формалары,     |     |2.Доместикация  |    |
|заңдылықтары  |заңдылықтары және |     |ілімі?      |    |
|және себептері |себептері жайлы  |     |3.Монофилия және |    |
|жайлы      |көзқарастары.   |     |полифилия     |    |
|көзқарастары.  |          |     |принциптері?   |    |
|6.Табиғаттағы  |Табиғаттағы    |     |1.Табиғи түрлер  |Ауызша |
|түрлердің    |түрлердің     |     |эволюциясына әсер |жазбаша |
|өзгергіштігін  |өзгергіштігін   |     |ететін негізгі  |    |
|дәлелдеу    |дәлелдеу      |     |факторлар?    |    |
|        |          |     |2.Тіршілік үшін  |    |
|        |          |     |күрес және табиғи |    |
|        |          |     |сұрыптау ілімдері?|    |
|        |          |     |3.Тіршілік үшін  |    |
|        |          |     |күрестің алғы   |    |
|        |          |     |шарттары және   |    |
|        |          |     |формалары?    |    |
|7.Ч.Дарвиннен  |Ч.Дарвиннен кейінгі|     |1.Эволюциялық   |Ауызша |
|кейінгі дәуірде |дәуірде эволюция  |     |палеонтологияның |жазбаша |
|эволюция    |ілімінің дамуы   |     |дамуы?      |    |
|ілімінің дамуы |          |     |2.Экологиялық   |    |
|        |          |     |зерттеулер?    |    |
|        |          |     |3.Дарвин теориясын|    |
|        |          |     |мойындамау немесе |    |
|        |          |     |эволюция ілімінің |    |
|        |          |     |тоқырауы?     |    |
|8.Органикалық  |Органикалық    |     |1.Эволюцияны   |Ауызша |
|эволюция    |эволюция объективті|     |зерттеу әдістері? |жазбаша |
|объективті   |процесс      |     |2.Тіршілік –   |    |
|процесс     |          |     |материя      |    |
|        |          |     |қозғалысының   |    |
|        |          |     |ерекше формасы. ? |    |
|9.Тіршіліктің  |Тіршіліктің пайда |     |1.С.Миллердің,  |Ауызша |
|пайда болуы   |болуы (биогенез)  |     |С.Фокстың,    |жазбаша |
|(биогенез)   |          |     |Д.Оронның т.б.  |    |
|        |          |     |зерттеу жұмыстары?|    |
|        |          |     |2.Биохимиялық   |    |
|        |          |     |эволюцияның    |    |
|        |          |     |кезеңдері.?    |    |
|10.Микроэволюция|Микроэволюция   |     |1.Микроэволюция  |Ауызша |
|ілімі.     |ілімі.       |     |ұғымы?      |жазбаша |
|        |          |     |2.Микроэволюция  |    |
|        |          |     |ілімі?      |    |
|        |          |     |3. Эволюцияның  |    |
|        |          |     |зерттейтін    |    |
|        |          |     |мәселелері?    |    |
|11.Популяция – |Популяция –    |     |1.Популяция ұғымы |Ауызша |
|эволюцияның   |эволюцияның    |     |және критерилері? |жазбаша |
|элементарлы   |элементарлы    |     |2.Популяцияның  |    |
|құрылымы    |құрылымы      |     |түрлері (клональды|    |
|        |          |     |және       |    |
|        |          |     |панмиксиялық.).? |    |
|        |          |     |3.Популяцияның  |    |
|        |          |     |генетикалық    |    |
|        |          |     |құрылымының    |    |
|        |          |     |әртүрлілігі –   |    |
|        |          |     |эволюциялық    |    |
|        |          |     |өзгерістердің алғы|    |
|        |          |     |шарты?      |    |
|12.Популяцияның |Популяцияның    |     |1.Эволюцияның   |Ауызша |
|генетикалық   |генетикалық    |     |элементарлы    |жазбаша |
|құрылымының   |құрылымының өзгеруі|     |құбылысы жайлы  |    |
|өзгеруі –    |– эволюцияның   |     |түсінік.?     |    |
|эволюцияның   |элементарлы    |     |2.Популяциялардағы|    |
|элементарлы   |құбылысы      |     |генетика?     |    |
|құбылысы    |          |     |3.Популяцияның  |    |
|        |          |     |генофондын    |    |
|        |          |     |өзгертудегі    |    |
|        |          |     |олардың ролі?   |    |
|13.Эволюцияның |Эволюцияның    |     |1.Элементарлы   |Ауызша |
|элементарлы   |элементарлы    |     |факторлар туралы |жазбаша |
|факторлары   |факторлары     |     |түсінік?     |    |
|        |          |     |2.Мутация процесін|    |
|        |          |     |эволюцияның    |    |
|        |          |     |элементарлы    |    |
|        |          |     |факторлары ретінде|    |
|        |          |     |талдау.?     |    |
|        |          |     |3.Генетикалық   |    |
|        |          |     |камбинаторика және|    |
|        |          |     |оның эволюциядағы |    |
|        |          |     |ролі ?      |    |
|        |          |     |4.Популяция    |    |
|        |          |     |толқынының типтері|    |
|        |          |     |және олардың   |    |
|        |          |     |эволюциядағы ролі?|    |
|14.Табиғи    |Табиғи сұрыптау – |     |1.Табиғи сұрыптау |Ауызша |
|сұрыптау –   |эволюцияның    |     |ұғымы, табиғи   |жазбаша |
|эволюцияның   |қозғаушы және   |     |сұрыпталудың алғы |    |
|қозғаушы және  |бағыттаушы     |     |шарттары?     |    |
|бағыттаушы   |факторлары     |     |2.Биогеоценоз –  |    |
|факторлары   |          |     |тіршілік үшін   |    |
|        |          |     |күрес аймағы?   |    |
|        |          |     |3.Тіршілік үшін  |    |
|        |          |     |күрестің және   |    |
|        |          |     |элиминацияның   |    |
|        |          |     |формалар?     |    |
|15.Табиғи    |Табиғи сұраптаудың |     |1.Сұрыптау    |Ауызша |
|сұраптаудың   |сандық сипаттамасы:|     |дегеніміз не?   |жазбаша |
|сандық     |сұрыптаудың    |     |2.Санасыз сұрыптау|    |
|сипаттамасы:  |коэффициенті,   |     |дегеніміз не?   |    |
|сұрыптаудың   |тиімділігі,    |     |3.Әдістемелік   |    |
|коэффициенті,  |жылдамдығы     |     |сұрыптау дегеніміз|    |
|тиімділігі,   |          |     |не?        |    |
|жылдамдығы   |          |     |         |    |
|16.Табиғаттағы |Табиғаттағы    |     |1.Сұрыптау    |Ауызша |
|сұрыптауды   |сұрыптауды     |     |әсерінің     |жазбаша |
|популяциялық-эко|популяциялық-эколог|     |статистикалық   |    |
|логиялық және  |иялық және     |     |сипаттамасы?   |    |
|популяциялық-мор|популяциялық-морфол|     |2.Табиғи     |    |
|фологиялық   |огиялық зерттеулер |     |сұрыптаудың    |    |
|зерттеулер   |арқылы талдау   |     |негізгі формалары:|    |
|арқылы талдау  |          |     |тұрақтандырушы,  |    |
|        |          |     |қозғаушы және   |    |
|        |          |     |дизруптивті,   |    |
|        |          |     |жыныстық     |    |
|        |          |     |сұрыптау.?    |    |
|        |          |     |3.Жеке және топтық|    |
|        |          |     |сұрыптау?     |    |
|17.Адаптациялард|Адаптациялардың  |     |1.Адаптация ұғымы,|Ауызша |
|ың пайда болуы |пайда болуы табиғи |     |классификациялары.|жазбаша |
|табиғи сұрыптау |сұрыптау әсерінің |     |?         |    |
|әсерінің    |нәтижесі      |     |2.Қарапайым    |    |
|нәтижесі    |          |     |қорғану      |    |
|        |          |     |құрылымдары және |    |
|        |          |     |олардың эволюция |    |
|        |          |     |процесінде пайда |    |
|        |          |     |болу, жақсару   |    |
|        |          |     |жолдары.?     |    |
|        |          |     |3.Күрделі     |    |
|        |          |     |адаптациялар?   |    |
|18.Түр –    |Түр – эволюция   |     |1.Түр       |Ауызша |
|эволюция    |процесінің негізгі |     |концепциясының  |жазбаша |
|процесінің   |дәуірі       |     |даму тарихы?   |    |
|негізгі дәуірі |          |     |2.Типологиялық түр|    |
|        |          |     |концепциясы?   |    |
|        |          |     |3.Номиналистік  |    |
|        |          |     |концепция?    |    |
|        |          |     |4.Түр ұғымы жайлы |    |
|        |          |     |Ч.Дарвин түсінігі?|    |
|19.Түрлердің  |Түрлердің реалдығы |     |1.Түр       |Ауызша |
|реалдығы және  |және биологиялық  |     |критерилері.?   |жазбаша |
|биологиялық   |маңызы       |     |2.Түрдің жалпы  |    |
|маңызы     |          |     |белгілері     |    |
|        |          |     |дискреттілік саны,|    |
|        |          |     |біртұтастығы,   |    |
|        |          |     |тұрақтылығы,   |    |
|        |          |     |тарихилығы?    |    |
|        |          |     |3.Әртүрлі     |    |
|        |          |     |таксондардағы   |    |
|        |          |     |түрлердің     |    |
|        |          |     |құндылығы?    |    |
|20.Түрдің пайда |Түрдің пайда болуы |     |1.Жаңа түрлердің |Ауызша |
|болуы –     |– микроэволюция  |     |қалыптасу жолдары?|жазбаша |
|микроэволюция  |нәтижесі      |     |2.Негіздеуші   |    |
|нәтижесі    |          |     |принциптер?    |    |
|        |          |     |3.Түрдің пайда  |    |
|        |          |     |болуына будандасу |    |
|        |          |     |мен полиплоидияның|    |
|        |          |     |ролі?       |    |
|21.Макроэволюция|Макроэволюция   |     |1.Макроэволюция  |Ауызша |
|проблемалары  |проблемалары    |     |ұғымы?      |жазбаша |
|        |          |     |2.Макро- және   |    |
|        |          |     |микроэволюцияларды|    |
|        |          |     |ң ұқсастықтары мен|    |
|        |          |     |айырмашылықтары. ?|    |
|        |          |     |3.Макроэволюция  |    |
|        |          |     |және       |    |
|        |          |     |микроэволюция?  |    |
|22.Филогенетикал|Филогенетикалық  |     |1.Филогенездің  |Ауызша |
|ық топтардың  |топтардың     |     |негізгі формалары?|жазбаша |
|эволюциясы   |эволюциясы     |     |2.Филогенетикалық |    |
|        |          |     |топтар эволюцияның|    |
|        |          |     |қағидалары?    |    |
|        |          |     |3.Прогрессивті  |    |
|        |          |     |бейімделу?    |    |
|23.Мүшелердің  |Мүшелердің және  |     |1.Организмнің   |Ауызша |
|және      |функциялардың   |     |біртұтастығы және |жазбаша |
|функциялардың  |эволюциясы     |     |оның мүшелерінің |    |
|эволюциясы   |          |     |салыстырмалы   |    |
|        |          |     |автономдылығы?  |    |
|        |          |     |2.Мүшелердің   |    |
|        |          |     |филогенетикалық  |    |
|        |          |     |өзгерістерінің  |    |
|        |          |     |негізгі алғы   |    |
|        |          |     |шарттары.?    |    |
|        |          |     |3.Мүшелер мен   |    |
|        |          |     |функциялардың   |    |
|        |          |     |өзгеру      |    |
|        |          |     |принциптері?   |    |
|24.Онтогенез  |Онтогенез     |     |1.Онтогенез    |Ауызша |
|эволюциясы   |эволюциясы     |     |эволюциясы және  |жазбаша |
|        |          |     |онтогенездегі   |    |
|        |          |     |организмнің    |    |
|        |          |     |біртұтастығы?   |    |
|        |          |     |2.Организмдердің |    |
|        |          |     |тарихи өзгеруінде |    |
|        |          |     |корреляцияның және|    |
|        |          |     |координацияның  |    |
|        |          |     |маңызы?      |    |
|25.Эволюциялық |Эволюциялық    |     |1.Прогресс туралы |Ауызша |
|прогресс    |прогресс      |     |түсінік.?     |жазбаша |
|        |          |     |2.Прогрессивті  |    |
|        |          |     |даму критерилері? |    |
|        |          |     |3.Прогресс    |    |
|        |          |     |құбылысын     |    |
|        |          |     |классификациялау,о|    |
|        |          |     |лардың      |    |
|        |          |     |сипаттамасы,   |    |
|        |          |     |критерилері және |    |
|        |          |     |арақатынасы?   |    |
|26.Антропогенез |Антропогенез    |     |1.Адамның пайда  |Ауызша |
|        |          |     |болуы жайлы    |жазбаша |
|        |          |     |түсініктің дамуы? |    |
|        |          |     |2.Адамның     |    |
|        |          |     |жануарлар     |    |
|        |          |     |дүниесіндегі   |    |
|        |          |     |орны.?      |    |
|        |          |     |3.Антропогенездің |    |
|        |          |     |негізгі дәуірлері?|    |
|27.Антропогенезд|Антропогенездің  |     |1.Адамдардың пайда|Ауызша |
|ің биологиялық |биологиялық және  |     |болған орталықтары|жазбаша |
|және әлеуметтік |әлеуметтік     |     |жайлы жорамалдар? |    |
|факторлары және |факторлары және  |     |2.Адам нәсілдері |    |
|олардың әсер ету|олардың әсер ету  |     |және олардың   |    |
|ерекшеліктері  |ерекшеліктері   |     |қалыптасу     |    |
|        |          |     |жолдары.?     |    |
|        |          |     |3.Әлеуметтік   |    |
|        |          |     |дарвинизмді сынау |    |
|        |          |     |және нәсілшілдік? |    |
|28.Биосфера   |Биосфера      |     |1.Ноосфера?    |Ауызша |
|эволюциясы.   |эволюциясы.    |     |2.Қазақстандағы  |жазбаша |
|        |          |     |экологиялық    |    |
|        |          |     |апаттар?     |    |
|        |          |     |3. себептері және |    |
|        |          |     |биосфераның    |    |
|        |          |     |эволюциясына   |    |
|        |          |     |әсері?      |    |
|29.Эволюция   |Эволюция ілімінің |     |1.Эволюция ілімі, |Ауызша |
|ілімінің    |проблемалары және |     |оның адамның   |жазбаша |
|проблемалары  |перспективалары  |     |практикалық    |    |
|және      |          |     |әрекетіндегі ролі |    |
|перспективалары |          |     |және биологияның |    |
|        |          |     |басқа салаларының |    |
|        |          |     |дамуына әсері?  |    |
|        |          |     |2.Эволюцияның   |    |
|        |          |     |бағыттылығы және |    |
|        |          |     |шектелмегендігі.? |    |
|        |          |     |3.Микроэволюция  |    |
|        |          |     |проблемаларын   |    |
|        |          |     |талдау      |    |
|        |          |     |қажеттілігі?   |    |
|30. Эволюция  |Эволюция ілімінің |     |1.Эволюция ілімі |Ауызша |
|ілімінің маңызы |маңызы       |     |және қоршаған   |жазбаша |
|        |          |     |ортаны қорғау?  |    |
|        |          |     |2.Эволюция ілімі |    |
|        |          |     |және медицина?  |    |
|        |          |     |3.Эволюция    |    |
|        |          |     |теориясының    |    |
|        |          |     |методологиялық  |    |
|        |          |     |негізі?      |    |

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:
1. Яблоков А. В. Эвлюционное учение
1.Ч. Дарвин. “ Происхождение видов ” Сбор. Соч М – Л . Изд. АН СССР, 1939 т
3

2.Ч. Дарвин. “ Изменение домашных животных и культурных растений ” Сбор.
Соч. М-Л.1961

3.И. Шмальгаузен. “ Проблемы дарвинизма ”. Л. наука –1969

4.А.С Северцов. “ Введение в теорию эволюции ”. М. Изд. МГУ. 1981

5.Ч.Дарвин. “ Происхождение человека и полевой отбор ”. Соч. Т.S.М.Л. –1959

6.Э. Майр и др.” Эволюция”. Изд. Мир. Мир. Москва- 1981

7.В. Грант. “ Эволюция организмов “. Изд. Мир. -1980 

Қосымша:

8.М.М Беляев. “Окраска животных и естественных отбор ”. М. –1974

9..К.М Зовадский “ Вид и видообразование ”. Л- 1969

10М.М Камишлов “ Эволюция биосферы ”. М.-1976

11.Я.Я. Рогинский “ Проблемы антропогенеза ”. М-1977

12.Ф.Н.Правдин „Дарвинизм” Алматы „Мектеп” 1973.7. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ
                                   4 кесте
|№ |Оқулық және оқу-әдістемелік    |Саны  |Магистрант |Қамтылу  |
|  |Құралдың атауы           |    |саны    |пайызы,%  |
|1 |1.А.Г.Хрипкова. Возрастная     |10   |5      |100    |
|  |физиология и школьная гигиена. М., |    |      |      |
|  |1990.               |    |      |      |
|2 |Матюшонок М.Т. “Физиология и    |10   |5      |100    |
|  |гигиена детей и подростков”, Минск |    |      |      |
|  |“Высш.шк”,1980г          |    |      |      |
|3 |Сапожникова Р. Г. Гигиена обучения |10   |5      |100    |
|  |в школе. М., 1974         |    |      |      |
|4 |Куценко Г. И., Жажкова И. А. Основы|10   |5      |100    |
|  |гигиены. М.,1980.         |    |      |      |
|5 |Габович Р. Д. Гигиена М., 1977.  |    |5      |100    |
|  |                  |12   |      |      |
|6 |Антропова М. В. Школьная гигиена. |10   |5      |100    |
|  |М., 1970.             |    |      |      |
|7 |Антропова М. В. Основы гигиены   |10   |5      |100    |
|  |учащихся.             |    |      |      |
|8 |Антропова М. В. Гигиена детей и  |10   |5      |100    |
|  |подростков. М., 1982        |    |      |      |
|6 |Советов С. Е. Школьная гигиена А., |10   |5      |100    |
|  |1988                |    |      |      |
|7 |Белицкая В. И., Громова З. П.,   |7    |      |100    |
|  |Егорова Т. И. Школьная гигиена. М. |    |5      |      |
|  |Медицина, 1983.          |    |      |      |
|8 |Жұмабаев. Жасеркшелік физиологиясы |10   |5      |100    |
|  |және мектеп гигиенасы. А., 1991.  |    |      |      |
|9 |Н.Н.Леонтева, К.Б.Маринова.    |10   |5      |100    |
|  |Анатомия и физиология детского   |    |      |      |
|  |организма. М.,1986.        |    |      |      |
|10 |Ю.А.Ермолаева. Возрастная     |10   |5      |100    |
|  |физиология. М.,1985.        |    |      |      |


8. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ҚОРЛАР
1. Негізгі әдебиеттер
  1. Н.В.Зимкин. Физиология человека.М., 1975
  2. Я.М.Коциский. Физиология человека. М.,1982
  3. Воронин. Физиология высшей нервной деятельности.М.,1979.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть