Файл қосу


Курстың міндеттеріҚазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі
     Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет
            Шет тілі филология кафедрасы
                «АҒЫЛШЫН ТІЛІ»
           пәні бойынша барлық факультеттердің
           тілдік емес мамандықтарында оқитын
            1 курс студенттеріне арналған
                 силлабус
                                  Семей -
2013ж.І. ҚҰРАСТЫРҒАН:

Сасенова У.К..  шет тілі филологиясы кафедрасының аға оқытушысы

ІІ. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
1. Шет тілі филологиясы кафедрасының мәжілісінде бекітілді:
«  »   2013 жыл, хаттама №1

Кафедра меңгерушісі:    ___________   ф.ғ.к.,. Исмаилова Г.К.

2. Филология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
бекітілді:
«  »   2013 жыл, хаттама №1

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы: _________ п.ғ.к.
Мұқанова Қ.Қ


Оқытушы туралы мәлімет

Сасенова У.К..   шет тілі филологиясы кафедрасының аға оқытушысы;

 Байланыс информациясы:
 Дата 2012-2013, семестр 1,2
 Кредит саны 3

Пән туралы мәлімет
Аты   «Ағылшын тілі»
Кредит мөлшері  3
Барлық тілдік емес мамандықтар үшін
Өткізілетін орны : СМПИ, № 2,3 корпус

|Курс |семестр |кредит  |тәжірибелі|СОӨЖ   |СӨЖ  |барлығы |Бақылау  |
|   |     |саны   |к сағат  |     |   |     |түрі   |
|1   |1    |3    |45    |22,5   |67,5 |135   |емтихан  |
|   |2    |3    |45    |22,5   |67,5 |135   |емтихан  |

 Пән преквизиттері: студенттің пәнді меңгеруі үшін білім мен біліктілікгі
жинақталған, мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім болуы қажет.

Пән постреквизиттері:
  Шет тілдерді меңгерген мамандарды дайындау саласының жолы болып табылады.
   Шет тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен
біліктілігін арттыру

Курстың қысқаша сипаттамасы:

    Шет тілін оқытуда және дағдыға төселдіру үшін жұмыстың әдісі мен
бағдарлама материалының жүйелі, бірлікпен өтілуін қамыту қажет. Ағылшын
тілінен орыс және қазақ тілдерінде мәтінді аудару жіне түсіну, оқу дағдысын
жетілдіру үшін студенттер  өткен  материалдарды  күнделікті  қайталап,
жүйелендіріп, оқып отыруға тиісті. Қойылған мақсатқа сәйкес, ағылшын тілін
оқыту болашақ маманды тілді өз мамандығы бойынша оның жұмысында қолдану
үшін оқыту тиіс. Болашақ маман мамандығы бойынша өз бетімен мәтіндерді
оқып, олардың мазмұнын түсініп, жұмысына қажеттісін пайдаланып, ал қажет
болған жағдайда сөздік арқылы мәтінді ана тіліне аудара білуі қажет.
Қойылған мақсатқа жету үшін тілді меңгере білу және дағдыны дамытуға
бағытталған өздік жұмыстардың түрлі тәсілдері қоданылады. Шетел әдебиетін
пайдалана білуде шешуші болып, мәтінді аудару және түсіну үшін сөздік
қордың жеткілікті болуы және тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру керек.
Грамматикалық тіркестерді және түрлерін, сондай ақ сөздік қорды кеңейту
және бекіту үшін әсерлі шара болып төмендегілер қызмет етеді:

   - оқу мәтіндерін оқу және аудару
  - ауызша және жазбаша жаттығуларды орындау
  - қысқа және жеңіл ғылыми мәтіндерді және газет мақалаларын қосымша оқу
  - медио техникаларды қодана білу (теледидар, компьютер және т.б.);
   - жазбаша жұмыстарды орындау
Курстың мақсаты:
   Студенттердің сөйлеу мәнерін олардың профессионалдық қызығушылығымен
және қоғамдық саяси және мәдени аумақта қатынас жасауымен байланыстырып
дамыту.

Курстың міндеттері:
  Студенттерге білім мен біліктілікті қабылдауға көмектесетін қарым-
қатынас аумағын анықтау және барлық ауызекі сөйлеу дәрежесін меңгеру
мөлшерін айқындау:
 - шет тілде қарым-қатынас жасау;
 - лексика-грамматикалық және лексикалық минимумды меңгеру және олардың
  тәжірибе жүзінде орындалуы;
 - ауқымды ақпарат алу мақсатымен арнайы мәтіндерді меңгеру;
 - алынған білімді мамандық деңгейінде өз бетінше тереңдетіп жүзеге асыру.
 Курстың мазмұны:
   Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң
студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.
Тыңдап түсіну:
 - қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну
  және қабылдау;
 - оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық,
    қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды
 түсіну;
 - әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.

Сөйлеу:
 - 2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды
  олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;
 - оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық
    немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);
 - тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;
 - диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары,
  қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;
 - дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.
 Баяндаулар мөлшері 10-15 сөз.

Оқу:
 - баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;
 - мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;
 - текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;
 - лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;
 - оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;
 - екі тілдік сөздікті қолдану.

Хат:
 - диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;
 - логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.
     Курстың тақырыптық жоспары: 1- курс 1 семестр (3 кредит)

|№   |№     |Тақырып               |Сағат саны         |
|   |апта   |                  |              |
|   |     |                  |Тәжірибелік |СОӨЖ  |СӨЖ  |
|   |     |                  |сағаттар  |    |   |
|1 семестр 15 апта                   |45     |22,5  |67,5 |
|    |1    |Introduction. Alphabet. Tenses.   |3      |1,5  |4,5  |
|1   |апта   |Questions              |      |    |   |
|    |     |Theme: Summer in Siberia. Present, |      |    |   |
|    |     |past, adverbs of frequency. What’s |      |    |   |
|    |     |the weather like? It’s…,      |      |    |   |
|2   |2    |Theme: A typical Hollywood star? An |      |    |   |
|    |апта   |unforgettable holiday. The Present |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |Simple Tense. Past Simple Tense.  |      |    |   |
|    |     |What was (the food) like?      |      |    |   |
|3   |3    |Theme: What a bore! Present perfect,|3      |1,5  |4,5  |
|    |апта   |past participles          |      |    |   |
|    |     |Checking in, arriving, losing your |      |    |   |
|    |     |luggage               |      |    |   |
|4   |4 апта  |Theme: Сlassical experiences. What’s|3      |1,5  |4,5  |
|    |     |your job really like? Have you ever |      |    |   |
|    |     |…?, Present perfect or Past Simple? |      |    |   |
|5   |5 апта  |Theme:Going back to the past can/  |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |can’t What’s the word? Relative   |      |    |   |
|    |     |pronouns              |      |    |   |
|6   |6    |From the airport to the hotel. Have |3      |1,5  |4,5  |
|    |апта   |to/ don’t have to; Changing money, |      |    |   |
|    |     |getting a train/taxi        |      |    |   |
|7   |7 апта  |Focus on listening Vocabulary File 2|3      |1,5  |4,5  |
|    |     |Grammar File 2           |      |    |   |
|8   |     |Theme: Love me tender. Old friends. |3      |1,5  |4,5  |
|    |8 апта  |Possessive pronouns. Present    |      |    |   |
|    |     |Continuous Tense. Would you like  |      |    |   |
|    |     |to…?.                |      |    |   |
|    |     |                  |      |    |   |
|9   |9 апта  |Theme: The slowest journey in    |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |history? How long does it take? It |      |    |   |
|    |     |takes…, prepositions of movement  |      |    |   |
|10   |10 апта |Theme: At the hotel It was a cold, |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |dark night. Past Continuous or Past |      |    |   |
|    |     |Simple? Receptions         |      |    |   |
|11   |11 апта |Vocabulary File 3 Grammar File 3  |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |Grammar revision          |      |    |   |
|   12|12 апта |Same language, different people.  |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |As…as…, comparative adjectives   |      |    |   |
|    |     |Theme: If…, First conditional    |      |    |   |
|   13|13 апта |Theme: Somebody told me.      |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |Something/anything/nothing The best |      |    |   |
|    |     |and the worst. Superlative     |      |    |   |
|    |     |adjectives, article the.      |      |    |   |
|  14 |14 апта |At the restaurant. Ordering a meal, |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |complaining Another day in Paradise |      |    |   |
|   15|15 апта |Vocabulary File4 Grammar File 4   |3      |1,5  |4,5  |
|    |     |Grammar revision Control work    |      |    |   |


             Курстың тақырыптық жоспары
                  1 курс
              2 семестр (3 кредит)

|№   |№    |Тақырып                  |Сағат саны        |
|    |апта   |                      |             |
|    |     |                      |Тәжірибелі|СОӨЖ  |СӨЖ  |
|    |     |                      |к сағаттар|    |   |
|2 семестр 15 недель                     |45    |22,5  |67,5 |
|    |1    |Born in the USSR. Present perfect +    |3     |1,5   |4,5  |
|1   |апта   |for/since, how long. As old as you feel?  |     |    |   |
|    |     |Verb + to + infinitive, would like to or  |     |    |   |
|    |     |like +-ing?                |     |    |   |
|2   |2    |Love stories. Famous in the 20th century. |     |    |   |
|    |апта   |So/ because, had to/ didn’t have to.    |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |Questions with/ without auxiliaries.    |     |    |   |
|3   |3    |Double lives Vocabulary File 5 Grammar File|3     |1,5   |4,5  |
|    |апта   |5                     |     |    |   |
|4   |4 апта  |A pain or pleasure? First impressions. Verb|3     |1,5   |4,5  |
|    |     |+ ing , gerund or infinitive? Look or look |     |    |   |
|    |     |like?                   |     |    |   |
|5   |5 апта  | What’s in your rubbish? The day the birds |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |died. A lot of /much, count ability, too  |     |    |   |
|    |     |much/many, enough.             |     |    |   |
|6   |6    |Shopping. Buying food/clothes, taking   |3     |1,5   |4,5  |
|    |апта   |things back                |     |    |   |
|    |     |Vocabulary File 6 Grammar File 6      |     |    |   |
|7   |7 апта  |Grammar revision. Control work       |3     |1,5   |4,5  |
|8   |     |A business trip. Heart of gold. Present  |     |    |   |
|    |8 апта  |perfect+ yet/already/just. Why…? To+    |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |verb/For + Noun              |     |    |   |
|    |     |Problems. Should/shouldn’t. Phrasal    |     |    |   |
|    |     |verbs+object True stories. Phrasal verbs + |     |    |   |
|    |     |object . Talking on the phone. Using the  |     |    |   |
|    |     |phone                   |     |    |   |
|9   |9 апта  |Message in a bottle Vocabulary File 7   |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |Grammar File 7               |     |    |   |
|10   |10 апта | What types of film do you like? So/    |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |neither do I We all make mistakes     |     |    |   |
|11   |11 апта | A passion for chocolate!. Uses of     |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |will/won’t, future forms. Present Passive |     |    |   |
|    |     |The Tower of London            |     |    |   |
|   12|12 апта |. Going to the doctor’s. Past passive +by |3     |1,5   |4,5  |
|   13|13 апта |George and Mabel. All tenses        |3     |1,5   |4,5  |
|  14 |14 апта |A musician all her life. All tenses Going |3     |1,5   |4,5  |
|    |     |home. All tenses              |     |    |   |
|   15|15 апта |Are you a good citizen? Second Conditional|3     |1,5   |4,5  |
|    |     |Grammar revision. Control work       |     |    |   |   «Ағылшын тілі» пәні бойынша студенттің оқытушымен өздік жұмысының
               тақырыптары (СОӨЖ),
               1 семестр бойынша  |№ |СОӨЖ  |Тақырып       |ПОӘК     |Ұпай     |Орындау |Бақылау    |
|  |    |          |       |       |мерзімі |формасы    |
|1 |СОӨЖ  | Introduction.   |ПОӘК 30 бет  |20     |І- IV  |Тақырып    |
|  |    |People around you  |       |      |апта  |бойынша    |
|  |    |Presentation of own |       |      |    |лексикалық  |
|  |    |family       |       |      |    |жаттығулар,  |
|  |    |          |       |      |    |мәтінмен жұмыс|
|2 |СОӨЖ  |Theme: Daily routine|ПОӘК 31 бет  |25     |V-VII  |Тақырып    |
|  |    |Free time      |       |      |апта  |бойынша    |
|  |    |          |       |      |    |лексикалық  |
|  |    |          |       |      |    |және     |
|  |    |          |       |      |    |грамматикалық |
|  |    |          |       |      |    |жаттығулар,  |
|  |    |          |       |      |    |мәтінмен жұмыс|
|3 |СОӨЖ  |Theme: House and  |ПОӘК 34 бет  |20     |IX-XI  |Тақырып    |
|  |    |Home        |       |      |апта  |бойынша    |
|  |    |          |       |      |    |лексикалық  |
|  |    |          |       |      |    |жаттығулар,  |
|  |    |          |       |      |    |мәтінмен жұмыс|
|4 |СОӨЖ  |Theme: Meals.    |ПОӘК 35 бет  |25      |XII-XIV |Тақырып    |
| |    |Healthy food    |       |       |апта  |бойынша    |
| |    |Clothes sense    |       |       |    |лексикалық  |
| |    |          |       |       |    |жаттығулар,  |
| |    |          |       |       |    |мәтінмен жұмыс|
|1 |СОӨЖ         | Theme: Weather and |ПОӘК 38|20    |        |
|  |           |Seasons       |бет  |     |І- IVапта   |
|  |Theme: People around |Cавватеева А.В.  A |30   |     |Тақырып бойынша|
|1. |you Lexical- grammar |New Practical Course |    |2-4    |лексикалық және|
|  |exercises       |of Pre-Intermediate |    |     |грамматикалық |
|  |           |level English    |    |     |жаттығулар,  |
|  |           |Vysshaya Shkola &  |    |     |сөздік жұмыс  |
|  |           |Phoenix 2000     |    |     |шығарма    |
|  |           |page:7-42      |    |     |        |
|  | Theme: House and home|Cавватеева А.В.  A |35   |     |Тақырып бойынша|
|2. |Lexical- grammar   |New Practical Course |    |5-7    |лексикалық және|
|  |exercises       |of Pre-Intermediate |    |     |грамматикалық |
|  |           |level English    |    |     |жаттығулар,  |
|  |           |Vysshaya Shkola &  |    |     |сөздік жұмыс  |
|  |           |Phoenix 2000     |    |     |шығарма    |
|  |           |page:43-74      |    |     |        |
|  |Theme: Dining in and | Cавватеева А.В.  A|30   |     |Тақырып бойынша|
|3. |out Lexical- grammar |New Practical Course |    |9-11   |лексикалық және|
|  |exercises       |of Pre-Intermediate |    |     |грамматикалық |
|  |           |level English    |    |     |жаттығулар,  |
|  |           |Vysshaya Shkola &  |    |     |сөздік жұмыс  |
|  |           |Phoenix 2000     |    |     |шығарма    |
|  |           |page:75-110     |    |     |        |
|4 |Theme: Let’ go    |Cавватеева А.В.  A |35   |12-14   |Тақырып бойынша|
|  |shopping       |New Practical Course |    |     |лексикалық және|
|  |Lexical- grammar   |of Pre-Intermediate |    |     |грамматикалық |
|  |exercises       |level English    |    |     |жаттығулар,  |
|  |           |Vysshaya Shkola &  |    |     |сөздік жұмыс  |
|  |           |Phoenix 2000     |    |     |шығарма    |
|  |           |page:111-144     |    |     |        |


 «Ағылшын тілі» пәні бойынша студенттің өздік жұмысының тақырыптары (СӨЖ)

                2 семестр бойынша


   |  |             |           |   |     |       |
|№ |Тақырып         |Әдебиет       |ұпай |Орындалу |Бақылау   |
|  |             |           |   |уақыты  |формасы   |
|  |Theme: Weather, Seasons, |Cавватеева А.В.  A |30  |     |Тақырып   |
|1. |Nature          |New Practical Course |   |2-4    |бойынша   |
|  |Lexical- grammar     |of Pre-Intermediate |   |     |лексикалық  |
|  |exercises        |level English    |   |     |және     |
|  |             |Vysshaya Shkola &  |   |     |грамматикалық|
|  |             |Phoenix 2000     |   |     |жаттығулар, |
|  |             |page:145-180     |   |     |сөздік жұмыс |
|  |             |           |   |     |шығарма   |
|  |Theme: English towns   | Cавватеева А.В.  A |35  |     |Тақырып   |
|2. |             |New Practical Course |   |5-7    |бойынша   |
|  |Lexical- grammar     |of Pre-Intermediate |   |     |лексикалық  |
|  |exercises        |level English    |   |     |және     |
|  |             |Vysshaya Shkola &  |   |     |грамматикалық|
|  |             |Phoenix 2000     |   |     |жаттығулар, |
|  |             |page:185-224     |   |     |сөздік жұмыс |
|  |             |           |   |     |шығарма   |
|  |Theme: Learning can be  |Cавватеева А.В.  A |30  |     |Тақырып   |
|3. |enjoyable        |New Practical Course |   |9-11   |бойынша   |
|  |             |of Pre-Intermediate |   |     |лексикалық  |
|  |Lexical- grammar     |level English    |   |     |және     |
|  |exercises        |Vysshaya Shkola &  |   |     |грамматикалық|
|  |             |Phoenix 2000     |   |     |жаттығулар, |
|  |             |page:225-270     |   |     |сөздік жұмыс |
|  |             |           |   |     |шығарма   |
|4 |Theme: People at leisure |Cаватеева А.В.  A  |35  |12-14   |Тақырып   |
|  |Lexical- grammar     |New Practical Course |   |     |бойынша   |
|  |exercises        |of Pre-Intermediate |   |     |лексикалық  |
|  |             |level English    |   |     |және     |
|  |             |Vysshaya Shkola &  |   |     |грамматикалық|
|  |             |Phoenix 2000     |   |     |жаттығулар, |
|  |             |page:271-270-316   |   |     |сөздік жұмыс |
|  |             |           |   |     |шығарма   |


    Әдебиеттер:
Негізгі әдебиет:

 I..Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
 Pre Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004.
2.Новый английский файл, продолжающая книга для студентов. New English
file.
Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004..
3. Cавватеева А.В.  A Ntw Pfctical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000
4. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
5. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
6.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка
:
   Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью,
2008
7. Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
8.Голицынский Юрий Борисович. Грамматика: Сборник упражнений
 4-е изд.- СПб: КАРО, 2000

Қосымша әдебиет:
1.Эккерсли К.Э. «Учебник английского языка» в 4-х книгах, М., «Лист», 2000.
2.. Сасенова У.К. English Grammar Ағылшын тілінен грамматикалық жаттығулар
мен тест жинағы (тілдік емес мамандықтарға арналған) Семей 2008
3. Колодяжная Л. Познакомьтесь: Великобритания : Книга для чтения на
английском языке / Л. Колодяжная; Под ред. Заниной Е.Л.- 2-е изд., испр.-
М.: Рольф, 2001.
4 .G.V. Rogova English in two years Москва Просвещение 2000
5.Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.-
М.:Менеджер, 2004.
6. Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по устной
речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003
7. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании,США,Канады,Австралии, Новой
Зеландии / В.В. Ощепкова.- М.: ГЛОССА, 2004.
8. Полякова Т.Ю. Существительное и артикль : Учебно-справочное
пособие по грамматике английского языка / Т.Ю. Полякова, С.С.
Панова.- М: Высш.школа, 2003.
9. Практика английского языка.Сборник упражнений по грамматике.
/ Блинова С.И.,Чарекова Е.П.,Чернышева Г.С.,Синицкая Е.И.- СПб: Союз,2004.
10. Мюллер В.К. Русско-английский словарь:50 000 слов =Russian-English
dictionary. / В.К. Мюллер, С.К. Боянус.- М.: АСТ, 2005.-
11.Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений:
Учебное пособие / Т.В. Барановская.- Москва: Логос, 2004.
12. Казахские традиции и обычаи. Kazakh traditions and ways. / Сост и
перевод с каз.яз Акчалова.Б.- Алматы: Дайк-Пресс, 2002
13. V.S.Shakh-Nasarova English for everyone Part 2 Москва Высшая школа
14. Бурова З.И. «Лабораторные работы и тесты»
Бурова З.И. «Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных вузов»

 Білімді бағалау жөніндегі ақпарат.

 Курстың қорытынды бағасы келесі шкала негізінде қойылады:

|Баға   |Тапсырма         |Балл      |Пайыз %      |
|А+    |Өте жақсы         |4,00      |95-100      |
|А-    |             |3,67      |90-94       |
|В+    |Жақсы           |3,33      |85-89       |
|В     |             |3,00      |80-84       |
|В-    |             |2,67      |75-79       |
|С+    |Қанағаттанарлық      |2,33      |70-74       |
|С     |             |2,00      |65-69       |
|С-    |             |1,67      |60-64       |
|D+    |             |1,33      |55-59       |
|D     |             |1,00      |50-54       |
|F     |Қанағаттанарлықсыз    |0,00      |0-49       |

                              Бағалау
критериилері
|Бақылау түрі               |Баға     |Оқытушының журналына |
|                     |       |бағаны қою уақыты   |
|Ағымдағы бақылау:            |100      |           |
|сабаққа қатысуы: 1 сағат – 5 ұпай    |15      |Әр сабақта      |
|                     |30      |           |
|үй тапсырмасын орындау          |55      |           |
|белсенділігі (практикалық сабақтарда...) |20      |           |
|лексика – грамматикалық жаттығулар    |       |           |
|СӨЖ 1                  |100      |2 – 4 апта      |
| СӨЖ 2                  |100      |5-7 апта       |
|СӨЖ 3                  |100      |9-11 апта       |
|СӨЖ 4                  |100      |12-14 апта      |
| Аралық бақылау 1            |100      |8 апта        |
|Оқу техникасын бақылау          |10      |5апта         |
|Жоба жұмысын қорғау           |40      |7 апта        |
|Лексико – грамматикалық тест       |50      |8 апта        |
|                     |       |           |
|Аралық бақылау 2             |100      |15 апта        |
|Оқу техникасын бақылау          |10      |5 апта        |
|Жоба жұмысын қорғау           |40      |7 апта        |
|Лексико – грамматикалық тест       |50      |7, 15 апта      |


Бақылау формалары:
Өтпелі бақылау:
 - практикалық сабақтарға қатысу, график бойынша оқытушылардың
 - консультацияларына қатысу;
 - өткен тақырыпты диалог және монолог түрінде айтып беру;
 - лексика-грамматикалық негізде сұрау-жазбаларды жүргізу;
 - практикалық сабақтарға белсенді қатысу үшін үй жұмысын орындау;
 - С.Ж.Ж. тапсырмасын орындау (аннотациялар жазу, реферат, резюме жазу,
 - схема, таблица, кроссворд, тесттер құру және т.б.)
Аралық бақылау:
 - тест
 - Қорытынды бақылау:
    емтихан                 Пән білімінің жалпы баллдық бағасының
бөлінуі

|Бағаланатын  |1-8 аптадағы |9-15 аптадағы |Баллдың    |Электронды  |
|бағдар    |бағалау    |бағалау    |максималдық  |журналға балл |
|(позиция)   |мөлшері    |мөлшері    |(жоғары)   |қоюдың кезеңі |
|       |       |       |мөлшері    |       |
|Ағымдық    |7       |7       |Әрбір     |Апта сайын  |
|бақылау    |       |       |бағалауға 100 |(бірінші   |
|       |       |       |баллдан    |аптадан басқа)|
|СӨЖ      |2       |2       |Әрбір СӨЖ –ге |4,7,11,    |
|       |       |       |100 баллдан  |14 апталарда |
|Аралық бақылау|1       |1       |Әр аралық   |8 және 15   |
|       |       |       |бақылауға 100 |аптада    |
|       |       |       |баллдан    |       |
|Кіру     |1       |R1      |100      |8 апта    |
|рұқсатының  |       |       |       |       |
|рейтенгісі  |       |       |       |       |
|Кіру     |       |R2      |100      |15 апта    |
|рұқсатының  |       |       |       |       |
|рейтенгісінің |       |       |       |       |
|Академиялық  |R= (R1 + R2)/2        |100      |15 апта    |
|кезеңдегі кіру|               |       |       |
|рұқсатының  |               |       |       |
|рейтенгісі  |               |       |       |
|Емтихан    |Е              |100      |16-19 апта  |
|Қорытынды баға|І = R*0.6+E*0.4       |100      |       |

Курс саясаты:
1. оқу процесінде белсенділік таныту;
2. үй тапсырмасын уақытында орындау;
3. сабақты себепсіз жібермеу, аурып қалған жағдайда анықтама қағаз көрсету
4. тапсырма дер кезінде орындалмаса, баға төмендейтіндігін ескеру;
5.  сабаққа  күнделікті  қатысу,  сабақтан  қалған  жағдайда  өтілген
материалдарды
  қамтитын тапсырмаларды орындау.

Этика сақтау тәртібі:
1. сабаққа кешікпеу;
2. сабақта басқа заттарға назар аудармау (ұялы телефонды өшіру);
3. Іскери киім кию.Examination supplementary questions


1. What is your friend’s hobby?
2. How many children have your parents?
3.How many rooms are there in your flat?
4.Have you got a separate bedroom?
5.What is your favorite place in the flat?
6.Who likes to watch TV in your family?
7.What time do you come to the University?
8.How long does it take you to get to the University?
9.Do you always come on time to the University?
10. How many days a week do you study?
11. The traffic lights in London are not like in Europe, are they?
12. Where is the department store in our town?
13. What departments does our department store consist of?
14. How to be fit?
15. What climate is in Great Britain?
16. What is the reason of mildness of the climate in Britain?
17. What countries are spoken English as a native language?
18. What is Christmas to the British?
19. What does “Trick or treat” mean?
20. When is St.Valentine’s Day marked in English speaking countries?
21. What do the children do on St. Valentine’s Day?
22. The Romans had great influence on towns;
 the Anglo-Saxons influenced the countryside, didn’t they?
23. What is the oldest of Britain’s famous monuments?
24. Who was Oliver Cromwell?
25. What countries were made up the biggest Empire in the world in the 19th
century?
26. Where do the British Isles lie?
27. What parts does Great Britain consist of?
28. What is the highest mountain in the United Kingdom?
29. What is the climate like?
30. How can you characterize the surface of the British Isles?
31. What kind of family was Charles Dickens born in?
32. What was his first job?
33. How was he taken on the staff of a newspaper?
34. How did he become the most popular novelist?
35. What did he do after “Pickwick papers” were published?
36. What part does Dickens play in English literature?
37. Where was he buried?
38. The protection of our environment is important, isn’t it?
 39. What causes of water pollution do you know?
 40. What causes of air pollution do you know?
 41. Are there any laws on this question?
 42. Do our state organizations pay attention to the environment?
 43. We are against the pollution of the environment, aren’t we?
 44. Why is the problem of protecting our nature so important now?
 45. Do you have special suit (or dress) for the theatre?
 46. Do you wear anything special when you go to a party?
47. What are the most comfortable clothes for you?
48. Can you name a satiation when it is important to wear the right
  clothes?
49. Where do you study?
50. How many members are there in your family?
51. What do you like doing when you have some free time?
52.  What do you like doing at home?
53.  What do you hate doing at home?
54. Do you often go to the theatre?
55. Have you got a flat or a house?
56.. What floor is your flat on?
57. Is there a lift in your house?
 58. Is your flat large?
 59. Do you live with your parents?
 60. How many rooms are there in your flat?
 61. Have you got a separate room?
62. What is your favourite place in your flat?
63. When does friendship grow between two people?
64. When is real friendship possible?
65. What is real friendship in your opinion?
66. Have you got a real friend?
 67. What do you do together?
68. How do you spend your spare time?
69. Do you go in for sports?
70. Do you walk your dog?
71. Do you play musical instrument?
72. Are you interested in gardening?
73. Are you interested in drawing?
74. What are you interested in?
75. Do you enjoy visiting friends?
76. Do you talk about your problems or tell your friend about your new
experiences?
77. Who do you talk about your problems to?
78. On what days are the most people in Great Britain usually free?
79. Do people look forward to the weekend?
80. How do people of Great Britain usually spend their weekend?
81 How do people of the USA usually spend their weekend?
82. What day is the convenient day for going to the cinema, going out?
    What will happen if you have no breakfast?
 83. Why do we say that food is a form of fuel?
 84. What foods help make strong muscles?
 85. What are carrots good for?
 86. Why is it sometimes difficult to follow a healthy diet?
 87. What disease can be caused by a lack of vitamin C?
 88. Is bread important in your everyday food?
 89. Why do old people say that there is no food if there is no bread?
   91. Is there air pollution in your body?
   92. What causes air pollution?
   93. What are some ways of solving the problem of air pollution?
    94. Do you go in for sports?
  95. What kind of sport do you like?
  96. When did the last Olympic Games take place?
  97. Do you like watching Olympic Games on TV?
  98. Sport makes people strong and healthy, doesn’t it?
   99. What field would you like to work in?
   100. What do you know about your future profession?

[pic]

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть